Перевод: с английского на арабский

с арабского на английский

roll-call

 • 1 roll-call

  [΄rəulkɔ:l] n անվանականչ, անուն առ անուն կանչելը. roll-call voting անվա նական քվեարկություն

  English-Armenian dictionary > roll-call

 • 2 Roll-call

  انخفاض الأسعار المعروضة

  English-Arabic economic glossary > Roll-call

 • 3 ROLL CALL

  English-Arabic military dictionary > ROLL CALL

 • 4 ROLL CALL

  English-Arabic military dictionary > ROLL CALL

 • 5 COUNT-OFF ROLL CALL

  English-Arabic military dictionary > COUNT-OFF ROLL CALL

 • 6 EVENING ROLL-CALL

  English-Arabic military dictionary > EVENING ROLL-CALL

 • 7 CHECK ROLL CALL

  تفقد مفاجئ للمُتغيبين

  English-Arabic military dictionary > CHECK ROLL CALL

 • 8 ABSENTEE FROM ROLL CALL

  English-Arabic military dictionary > ABSENTEE FROM ROLL CALL

 • 9 TATTOO ROLL CALL

  English-Arabic military dictionary > TATTOO ROLL CALL

 • 10 roll

  I
  [rəul] n թղթագլան, գլանափաթեթ. թոփ. պաստառի/լինոլեումի գլանափաթեթ. իրավ. դատական արձանագրության ամփո փա գիր/ցուցակ. a roll of film ժապավենի կաժ. rolls of fat ճարպի ծալքեր. roll of bread բուլ կի. (ցուցակ) electoral roll ընտրական ցուց ակ. call the roll անվանականչ կատարել. roll օf honour զոհվածների ցուցակ. (որոտ, ճայթ յուն) a roll of a thunder ամպրոպի որոտ. a roll on the drums թմբուկի որոտ. (ճոճում) the roll of a ship նավի ճոճումը. a roll on the grass թավալում խոտի վրա
  II
  [rəul] v գլոր(վ)ել, թավալ(վ)ել. գրտնակել. roll a ball in the yard բակում գնդակ գլորել. roll the pastry խմորը գրտնակել. roll metal մե տաղը գլանել. roll a road/lawn գլահարթել ճանապարհը/մարգագետինը. roll a cigarette գլանակ փաթաթել. roll wool into a ball բուրդը/ թելը/կծկել. roll an umbrella հովանոցը ծալել. roll on the grass կանաչի վրա գլոր վել/թա վալվե. roll from side to side կողքից կողք ճոճվել. (որոտալ) The thunder rolled Ամպրոպը որոտաց. roll away թավալգլոր հեռանալ roll back հետ գլորվել/ծալել. roll one’s sleeves back թևքերը հետ ծալել. roll down ներքև գլոր/ վ/ել. roll out գրտնակել. roll out of bed մահ ճա կա լից գլորվել. roll over շուռ գալ. The car rolled over Մեքենան շուռ եկավ. roll under տակը գլոր վել. roll under the chair աթոռի տակ գլոր վել

  English-Armenian dictionary > roll

 • 11 vote

  I
  [vəut] n քվեարկում. քվեարկության ձայն. put to the vote քվեարկու թյան/քվեարկման դնել. decide by vote քվեարկությամբ որոշել. proceed to a vote անցնել քվեարկության. secret/free vote գաղտնի/ազատ քվեարկություն. The question/motion goes to the vote Հարցը/Առաջարկությունը դրվում է քվեարկ ման. plural vote բազմակի քվեարկում. vote by roll call անվանական քվեարկություն. vote by show of hands քվեարկություն ձեռք բարձրաց նելով. a vote of confidence/non confidence վստահության/անվստահության քվե. pass a vote of censure պարսավանքի/նախատինքի որոշում ընդունել. invalid vote անվավեր քվեարկու թյան որոշում ընդունել. (քվե, ձայն) cast a vote ձայն տալ, քվեարկել. split one’s vote երկու թեկնածուի օգտին ձայն տալ. casting/deciding vote վճռական ձայն. the total number of vote cast տված ձայների քանակը. He won by three vote Նա ընդամենը 3 ձայն ավելի ստացավ (երեք ձայնով հաղթեց). the floating vote (ընտ րող ների) տատանվող ձայներ/քվեներ. (քվե աթերթ.) cast one’s vote into the urn քվեաթերթը քվեատուփի մեջ գցել. (բյուջեի ֆինանսավորում) educational vote կրթության ֆինանսավորում
  II
  [vəut] v քվեարկել, ձայն տալ. the right to vote ձայնի իրավունք. vote for/against թեր/կողմ և դեմ քվեարկել. vote down չքվեարկել/չընտրել/տապալել. The proposal was voted down Առա ջարկությունը չընդունվեց. vote in/into/on to ձայների մեծամասնությամբ ընտրել. vote in a government կառավարություն ընտրել. The film was voted a success Ֆիլմը հաջողված համարվեց. vote money for smth տնտ. ֆի նան սավորել, դրամ հատկացնել. vote for imposing the tax քվեարկել հարկեր մտցնելու օգտին. vote smb into an office/to a committee ընտրել պաշտոնում/կոմիտեի կազմում. vote a party out of power ղեկավար կուսակցությունը տապա լել ընտրությունների ժամանակ vote through անցկացնել, ընդունել. The bill was voted through Օրենքի նախագիծը ընդուն վեց/ անցավ

  English-Armenian dictionary > vote

См. также в других словарях:

 • Roll call — is the calling of the names of people from a list (roll) to determine the presence or absence of the listed people (also known as a register in countries such as the UK). The term applies to the calling itself, to the time moment of this… …   Wikipedia

 • Roll call — Roll Roll, n. [F. r[^o]le a roll (in sense 3), fr. L. rotulus ? little wheel, LL., a roll, dim. of L. rota a wheel. See {Roll}, v., and cf. {R[^o]le}, {Rouleau}, {Roulette}.] 1. The act of rolling, or state of being rolled; as, the roll of a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • roll call — roll calls also roll call 1) N VAR If you take a roll call, you check which of the members of a group are present by reading their names out. In the late winter we were compelled to stand in the snow every morning for roll call. 2) N SING: N of n …   English dictionary

 • roll call — 1775; see ROLL (Cf. roll) (n.) + CALL (Cf. call) …   Etymology dictionary

 • roll call — n: the act or an instance of calling off a list of names (as for checking attendance); specif: an act or instance of calling the roll of a legislative body to determine if there is a quorum or to vote on a matter Merriam Webster’s Dictionary of… …   Law dictionary

 • roll call — n. 1. the reading aloud of a roll, or list of names, as to check attendance in a classroom, military formation, etc. 2. the fixed time, or a signal (as on a bugle), for such a reading …   English World dictionary

 • roll-call — n [U and C] the act of reading out an official list of names to check who is there …   Dictionary of contemporary English

 • roll call — roll ,call noun count or uncount the process of reading out an official list of people s names to see who is present, especially in a school or in the military …   Usage of the words and phrases in modern English

 • roll call — roll′ call n. the calling of a list of names, as of soldiers or students, for checking attendance • Etymology: 1765–75 …   From formal English to slang

 • roll-call — ► NOUN ▪ the process of calling out a list of names to establish who is present …   English terms dictionary

 • Roll Call — For other uses see Roll call (disambiguation) Infobox Newspaper name = Roll Call caption = type = Periodical newspaper format = Tabloid foundation = 1955 ceased publication = price = owners = The Economist Group publisher = Laurie Battaglia… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»