Перевод: с английского на арабский

с арабского на английский

reel+in

 • 1 reel

  I
  [ri:l] n կոճ, թելակոճ. հոլովակ. ձկնորսի կոճ
  II
  [ri:l] v պտտվել, պտույտ գալ. օրորվել, ճոճվել. reel before one’s eyes աչքերի առաջ պտտվել. My head was reeling Գլուխս պտտվում էր. reel down the street օրորվելով փո ղոցով գնալ. reel in the line կարթաթելը փաթաթել/հավաքել

  English-Armenian dictionary > reel

 • 2 REEL

  English-Arabic military dictionary > REEL

 • 3 reel assembly

  English-Arabic automotive engineering dictionary > reel assembly

 • 4 Inertia reel

  بكرة قصور ذاتي

  English-Arabic Automotive glossary > Inertia reel

 • 5 BARB REEL

  English-Arabic military dictionary > BARB REEL

 • 6 impact

  [΄impækt] n հարված, զարկ. ընդհարում. բախում. հետք, դրոշմ. փխբ. ազ դեցու թյուն. at the moment of impact բախման պահին: reel from the impact of the blow հարվածից երե րալ. have a great impact մեծ ազդեցություն ունե նալ. the impact of new ideas նոր գա ղափարների ազդեցությունը

  English-Armenian dictionary > impact

 • 7 wind

  I
  [wind] n քամի. light/fresh/sharp wind թեթև/թարմ/սուր քամի. advance, contrary, head/high, strong wind հանդիպակաց/ուժեղ քամի, հողմ. down wind քամու ուղղությամբ. against the/up the wind քամուն հակառակ. with the/with a following wind համընթաց/հաջողակ քամի a gust/blast of wind քամու պոռթկում. have a following wind /the wind in one’s face քամին թիկունքից/մեջ քից/հետևից փչել. դիմացից/երեսից փչել. get the wind up վախենալ. throw caution to the winds զգուշությունը մի կողմ նետել. (շնչա ռու թյուն) be out of wind շնչակտուր լինել. get one’s wind back շունչը տեղը գալ. get one’s second wind երկրորդ շնչառություն ձեռք բերել. երժշ. wind instruments փողային գործիքներ. wood winds փայ տե փողային գործիքներ. brass winds պղնձե փողային գործիքներ. բժշկ. գազեր, քամի. The baby ‘s got winds Երեխան գազեր ունի
  II
  [waind] n պտույտ, շրջապտույտ. գա լար. ոլորք
  [wind] v հևոց առաջացնել. փչել. փող հարել. նախազգալ. The blow winded me Հարվածից շունչս կտրվեց
  IV
  [waind] v ոլորվել, գալարվել. The river winds its way Գետը ոլորվելով անցնում է իր ճանապարհը. (փաթաթել) wind wool (into a ball) բուրդը կծկել. wind film on the reel ժապավենը կոճի վրա փաթաթել. wind a string round the package փաթեթը պարանով կապել. She winds him round her little finger փխբ. Խաղացնում էր իր ճկույթի վրա. տեխ. լարել wind watch/ clock/toy ժամա ցույ ցը/խաղալիքը լարել wind back/on (ժապավենը) hետ/առաջ փաթաթել. wind down the car window մեքենայի պա տու հա նը իջեցնել. wind up վերջացնել, եզրափակել. wind up story/meeting/ conversation վերջացնել պատ մությունը. եզրափակել ժողովը. ա վար տել խոսակցությունը. How does the play wind up? Ինչո՞վ է ավարտվում ներկա յա ցու մը: The company was wound up փխբ. Ըն կե րությունը լուծարվեց

  English-Armenian dictionary > wind

См. также в других словарях:

 • réel — réel …   Dictionnaire des rimes

 • réel — réel, elle [ reɛl ] adj. et n. m. • 1380 real « qui existe effectivement »; 1283 dr.; lat. médiév. realis, de res « chose » I ♦ Adj. Qui consiste en une chose ou concerne une chose, les choses. 1 ♦ Dr. Qui concerne les choses (opposé à personnel) …   Encyclopédie Universelle

 • Reel — bezeichnet sowohl einen schottischen und irischen Volkstanz als auch die zugrundeliegende Melodie in einem schnellen 2/2 Takt (Alla breve). Das Tempo beträgt etwa 100−120 bpm (halbe Noten je Minute), also 50–60 Takte pro Minute. Reels werden… …   Deutsch Wikipedia

 • réel — réel, elle (ré èl, è l ) adj. 1°   Qui est effectivement. •   Reconnaissez ici le monde, reconnaissez ses maux toujours plus réels que ses biens, BOSSUET Anne de Gonz.. •   Ni l accident n est plus réel que l être même...., BOSSUET Duch. d Orl..… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • reel — reel1 [rēl] vi. [ME relen < the n.: from the sensation of whirling] 1. to give way or fall back; sway, waver, or stagger as from being struck 2. to lurch or stagger about, as from drunkenness or dizziness 3. to go around and around; whirl 4.… …   English World dictionary

 • reel in — ˌreel ˈin [transitive] [present tense I/you/we/they reel in he/she/it reels in present participle reeling in past tense …   Useful english dictionary

 • Reel — (r[=e]l), n. [AS. hre[ o]l: cf. Icel. hr[ae]ll a weaver s reed or sley.] 1. A frame with radial arms, or a kind of spool, turning on an axis, on which yarn, threads, lines, or the like, are wound; as, a log reel, used by seamen; an angler s reel; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • reel — reel·able; reel·er; reel; reel·ing·ly; un·reel; reel·rall; …   English syllables

 • Reel —   [englisch, ri:l], Bezeichnung für einen alten englischen Volkstanz in geradem, meist 4/4 , seltener 2/4 oder 6/4 Takt mit lebhaftem Charakter. Das jeweils erste Viertel im Takt ist betont. Verbreitung fand er auch in Schottland und Irland. Eine …   Universal-Lexikon

 • reel — vb Reel, whirl, stagger, totter are comparable when they mean to move or seem to move uncertainly or un controllably (as in weakness, in giddiness, or in intoxication). Reel usually implies a turning round and round, or a sensation of so turning… …   New Dictionary of Synonyms

 • reel — REEL, [re]elle. adj. Qui est veritablement, effectivement, sans fiction ni figure. Un estre réel. une existence réelle. la presence réelle du Corps de Jesus Christ au saint Sacrement de l Autel. ce que je vous dis est réel. un payement réel. ce… …   Dictionnaire de l'Académie française


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»