Перевод: с русского на персидский

putting+into

 • 61 наваливаться (I) > навалиться (II)

  ............................................................
  1. lean/thrust weight
  ............................................................
  { impose:
  (vt.) تحمیل کردن، اعمال نفوذ کردن، گرانبار کردن، مالیات بستن بر}
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наваливаться (I) > навалиться (II)

 • 62 надевание

  خنثی putting
  {putt ضربت توپ گلف نزدیک سوراخ، زدن توپ}
  {!! puttier: بتونه کار شیشه، زاموسقه کار}

  Русско-персидский словарь > надевание

 • 63 надоумить (II) (св)

  ............................................................
  (vt.) اشاره کردن بر، به فکر خطور دادن، اظهار کردن، پیشنهاد کردن، تلقین کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > надоумить (II) (св)

 • 64 надумать (I) (св)

  فعل make up mind take it into head

  Русско-персидский словарь > надумать (I) (св)

 • 65 нажимать (I) > нажать (I)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (past: trod ; past participle: trodden, trod
  (vt. & vi. & n.) گام برداری، پا گذاشتن، راه رفتن، لگد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اعمال کردن، به کار بردن، اجرا کردن، نشان دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нажимать (I) > нажать (I)

 • 66 накатывать (I) > накатать (I) I

  ............................................................
  (v.) جمع کردن، اندوختن، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > накатывать (I) > накатать (I) I

 • 67 налетать (I) > налететь (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) (در مورد شاهین) بسرعت پائین آمدن، قاپیدن، چپاول کردن، از بین بردن، حرکت سریع نزولی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) منفجر کردن، ترکاندن، عصبانی کردن، انفجار، عکس بزرگ شده

  Русско-персидский словарь > налетать (I) > налететь (I)

 • 68 наносить (II) > нанести (I) II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اثر، نشان، رد پا، جای پا، مقدار ناچیز، ترسیم، رسم، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن، اثر گذاشتن، دنبال کردن، پی کردن، پی بردن به، رد، ردیابی کردن، رسم کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) طرح کلی، رئوس مطالب، زمینه، شکل اجمالی، طرح، پیرامون، خلاصه، طرح ریزی کردن، مختصر یا خلاصه چیزی را تهیه کردن
  ............................................................
  (v.) ضربت وارد آوردن، ضربت زدن، تحمیل کردن

  Русско-персидский словарь > наносить (II) > нанести (I) II

 • 69 напускаться (I) > напуститься (II)

  فعل pitch into

  Русско-персидский словарь > напускаться (I) > напуститься (II)

 • 70 нарезать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  (vt. & n.) برش، قاش، تکه، باریکه، باریک، گوه، سهم، قسمت، تیغه گوشت بری، قاش کردن، بریدن، قاچ، قاچ کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) حک کردن، تراشیدن، کنده کاری کردن، بریدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نخ، رگه، نخ کردن، بند کشیدن، ریسمان، قیطان، رزوه، شیار داخل پیچ و مهره، شیار، برجستگی، رشته، نخ کشیدن به، موجی کردن، دارای خطوط برجسته کردن، حدیده و قلاویز کردن، رشته رشته شدن، مثل نخ باریک شدن
  ............................................................
  (v.) دزدیدن، لخت کردن، تفنگ، عده تفنگدار
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن

  Русско-персидский словарь > нарезать (I) (нсв и св)

 • 71 нарождаться (I) > народиться (II)

  ............................................................
  (adj.) زائیده شده، متولد
  ............................................................
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن

  Русско-персидский словарь > нарождаться (I) > народиться (II)

 • 72 наскакивать (I) > наскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > наскакивать (I) > наскочить (II)

 • 73 настраиваться (I) > настроиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > настраиваться (I) > настроиться (II)

 • 74 негодность

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن

  Русско-персидский словарь > негодность

 • 75 обобщать (I) > обобщить (II)

  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) به طور عام گفتن، عمومیت دادن (به)، عمومی کردن، تعمیم دادن، کلیت بخشیدن

  Русско-персидский словарь > обобщать (I) > обобщить (II)

 • 76 обозначаться (I) > обозначиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (v.) نمد، پشم مالیده و نمد شده، نمدپوش کردن، نمد مالی کردن
  زمان ماضی فعل feel
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обозначаться (I) > обозначиться (II)

 • 77 образоваться (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  { formee:
  (در علائم نجابت و در مورد صلیب) دارای انتهای مربع}
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) سازمان یافته، متشکل
  ............................................................
  (v.) برپا کردن، برپایی، مقدمه چینی، وضع، ترتیب، وضع بدن، نصب کردن، واگذاشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > образоваться (I) (нсв и св)

 • 78 обрисовывать (I) > обрисовать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) طرح کلی، رئوس مطالب، زمینه، شکل اجمالی، طرح، پیرامون، خلاصه، طرح ریزی کردن، مختصر یا خلاصه چیزی را تهیه کردن
  ............................................................
  (vt.) شرح دادن، توصیف کردن، وصف کردن

  Русско-персидский словарь > обрисовывать (I) > обрисовать (I)

 • 79 обтёсывать (I) > обтесать (I)

  ............................................................
  1. trim
  (adj. & vt. & n.) درست کردن، آراستن، زینت دادن، پیراستن، تراشیدن، چیدن، پیراسته، مرتب، پاکیزه، تر و تمیز، وضع، حالت، تودوزی و تزیینات داخلی اتومبیل
  ............................................................
  ............................................................
  بشکل در آوردن (کنایه از بچه خرس است که در اثر لیسیدن مادرش به صورت تمیزی درمیاید)

  Русско-персидский словарь > обтёсывать (I) > обтесать (I)

 • 80 обёртываться (I) > обернуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن

  Русско-персидский словарь > обёртываться (I) > обернуться (I)

См. также в других словарях:

 • putting into operation — įdiegimas į eksploataciją statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. commissioning; putting into operation vok. Inbetriebnahme, f rus. ввод в эксплуатацию, m pranc. mise au service, f; mise en marche, f …   Automatikos terminų žodynas

 • putting green — n 1.) also green one of the smooth areas of grass on a ↑golf course where you hit the ball along the ground into the hole 2.) BrE a smooth area of grass with special holes in it for playing a simple type of golf …   Dictionary of contemporary English

 • Putting It Together — Infobox Musical name=Putting It Together caption=1999 Broadway production poster music= Stephen Sondheim lyrics= Stephen Sondheim book= Stephen Sondheim Julia McKenzie basis= productions= 1992 Oxford 1993 Off Broadway 1998 Los Angeles 1999… …   Wikipedia

 • Putting on the Ritz (novel) — infobox Book | name = Putting on the Ritz title orig = translator = image caption = author = Joe Keenan illustrator = cover artist = country = USA language = English series = genre = Novel publisher = Viking Press release date = 1991 english… …   Wikipedia

 • putting green — noun an area of closely cropped grass surrounding the hole on a golf course the ball rolled across the green and into the bunker • Syn: ↑green, ↑putting surface • Hypernyms: ↑site, ↑land site • Part Holonyms: ↑ …   Useful english dictionary

 • Putting — Put Put, v. t. [imp. & p. p. {Put}; p. pr. & vb. n. {Putting}.] [AS. potian to thrust: cf. Dan. putte to put, to put into, Fries. putje; perh. akin to W. pwtio to butt, poke, thrust; cf. also Gael. put to push, thrust, and E. potter, v. i.] 1. To …   The Collaborative International Dictionary of English

 • into — in|to [ ıntə, ıntu, strong ıntu ] preposition *** 1. ) used for showing movement a ) entering a place, building, or vehicle: She got into her car and drove away. Hundreds of athletes marched into the stadium for the opening ceremony. I wandered… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • into */*/*/ — strong UK [ˈɪntuː] / US [ˈɪntu] weak UK [ˈɪntə] / US / UK [ˈɪntʊ] / US preposition 1) used for showing movement a) entering a place, building, or vehicle Hundreds of athletes marched into the stadium for the opening ceremony. She got into her car …   English dictionary

 • Into the Labyrinth (album) — Infobox Album | Name = Into the Labyrinth Type = Studio Artist = Dead Can Dance Released = 13 September 1993 (UK) 14 September 1993 (US) Recorded = early 1993 Genre = Ethnic fusion, Medieval rock Length = 55:26 (CD) 65:25 (LP) Label = 4AD (UK)… …   Wikipedia

 • Into the Millennium Tour — infobox concert tour concert tour name = Into the Millennium Tour artist = Backstreet Boys album = Millennium start date = June 2 1999 end date = March 15 2000 number of legs = 3 number of shows = 115 altArtist = last tour = Backstreet Boys… …   Wikipedia

 • Putting the hand under the thigh — Hand Hand (h[a^]nd), n. [AS. hand, hond; akin to D., G., & Sw. hand, OHG. hant, Dan. haand, Icel. h[ o]nd, Goth. handus, and perh. to Goth. hin[thorn]an to seize (in comp.). Cf. {Hunt}.] 1. That part of the fore limb below the forearm or wrist in …   The Collaborative International Dictionary of English

Книги

Другие книги по запросу «putting+into» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»