Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

put out

 • 1 выставлять (I) > выставить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اصرار کردن، پیش آمدگی داشتن، جلو آمدن، متحمل شدن
  ............................................................
  (vt.) پیشنهاد کردن، پیشنهاد ازدواج کردن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  سوار کردن، سوار شدن، نصب کردن
  (n.) کوه، تپه
  (vt. & vi. & n.) بالا رفتن (باup)، سوار شدن بر، بلند شدن، زیادشدن، بالغ شدن بر، صعود کردن، صعود، ترفیع، مقوای عکس، پایه، قاب عکس، مرکوب (اسب، دوچرخه و غیره)
  ............................................................
  10. post
  (v.) پست، شغل، پست کردن، بدیوار زدن، چاپار، نامه رسان، پستچی، مجموعه پستی، بسته پستی، سیستم پستی، پستخانه، صندوق پست، تعجیل، عجله، ارسال سریع، تیر تلفن و غیره، تیردگل کشتی و امثال آن، پست نظامی، پاسگاه، مقام، مسئولیت، آگهی و اعلان کردن
  ............................................................
  11. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) نمایش، نمایش دادن، نمایاندن، نشان دادن، ابراز کردن، آشکار کردن، تظاهر، جلوه
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نمایش دادن، درمعرض نمایش قرار دادن، ارائه دادن، ابراز کردن
  ............................................................
  14. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (v.) پیشکش، هدیه، ره آورد، اهداء، پیشکشی، زمان حاضر، زمان حال، اکنون، موجود، آماده، مهیا، حاضر، معرفی کردن، اهداء کردن، ارائه دادن، عرضه کردن

  Русско-персидский словарь > выставлять (I) > выставить (II)

 • 2 пускать (I) > пустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  7. put/set in motion
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مشایعت کردن، همراهی، آئین بدرود و دعای خیر
  ............................................................
  12. throw
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  13. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  14. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................
  16. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > пускать (I) > пустить (II)

 • 3 перекашивать (I) > перекосить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. put awry/askew
  ............................................................
  (vt.) کج کردن، تحریف کردن، از شکل طبیعی انداختن
  ............................................................
  (vt.) زشت کردن، کج و معوج کردن، بدشکل کردن، از شکل انداختن، دشدیسه کردن

  Русско-персидский словарь > перекашивать (I) > перекосить (II)

 • 4 подкладывать (I) > подложить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. line
  (n.) خط، سطر، بند، ریسمان، رسن، طناب، سیم، جاده، دهنه، لجام
  (vt. & vi.) خط کشیدن، خط انداختن در، خط دار کردن، (نظ.) بخط کردن (با up)، آراستن، تراز کردن، آستر کردن، پوشاندن، ردیف، رشته
  ............................................................
  3. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین

  Русско-персидский словарь > подкладывать (I) > подложить (II)

 • 5 выкалывать (I) > выколоть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > выкалывать (I) > выколоть (I)

 • 6 высовывать (I) > высунуть (I)

  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > высовывать (I) > высунуть (I)

 • 7 задувать (I) > задуть (I) I

  ............................................................
  (v.) ترکیدن، پنجر شدن، پنچری، منفجر شدن، انفجار
  ............................................................
  (vt.) خاموش کردن، خفه کردن، فرو نشاندن، کشتن، منقرض کردن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > задувать (I) > задуть (I) I

 • 8 расстраиваться (I) > расстроиться (II)

  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) سقوط ناگهانی، درهم شکننده، فرو ریختن، درهم شکستن، از اثر انداختن، تجزیه کردن، طبقه بندی کردن، تقسیم بندی کردن
  ............................................................
  6. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)
  ............................................................
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  { discourage:
  (vt.) دلسرد کردن، بی جرات ساختن، سست کردن}

  Русско-персидский словарь > расстраиваться (I) > расстроиться (II)

 • 9 выкладывать (I) > выложить (II)

  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. face
  (vt. & vi. & n.) صورت، نما، روبه، مواجه شدن، رخ، رخسار، رو، چهره، طرف، سمت، وجه، ظاهر، منظر، روبرو ایستادن، رویاروی شدن، پوشاندن سطح، تراشیدن، صاف کردن، روکش کردن

  Русско-персидский словарь > выкладывать (I) > выложить (II)

 • 10 гасить (II) > погасить (II)

  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  (vt.) خاموش کردن، خفه کردن، فرو نشاندن، کشتن، منقرض کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) خاموش کردن یاشدن، محل چرخش، نقطه تحول، نقطه انحراف
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن
  ............................................................
  6. damp
  (adj. & vt. & n.) نم، رطوبت، دلمرده کردن، حالت خفقان پیدا کردن، مرطوب ساختن
  ............................................................
  (vt.) فسخ کردن، لغو کردن، باطل کردن

  Русско-персидский словарь > гасить (II) > погасить (II)

 • 11 закидывать (I) > закинуть (I) II

  فعل put out a feeler

  Русско-персидский словарь > закидывать (I) > закинуть (I) II

 • 12 заливать (I) > залить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سرشار شدن یا کردن لبریز شدن، طغیان کردن، طغیان، سیل، اضافی، سرریز
  ............................................................
  (vt. & n.) سیاه آب، مرداب، باتلاق، در باتلاق فرو بردن، دچار کردن، مستغرق شدن
  ............................................................
  4. pour
  (vi.) ریزش، پاشیدن، تراوش به وسیله ریزش، مقدار ریزپ چیزی، ریزش بلا انقطاع و مسلسل، ریختن، روان ساختن، افشاندن، جاری شدن، باریدن
  ............................................................
  (past: spilt, spilled ; past participle: spilt, spilled
  ریزش، عمل پرت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  7. coat
  (vt. & n.) کت، نیمتنه، روکش، پوشاندن، روکش کردن، اندودن
  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت

  Русско-персидский словарь > заливать (I) > залить (II)

 • 13 затушить (II) (св)

  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  (vt.) خاموش کردن، خفه کردن، فرو نشاندن، کشتن، منقرض کردن

  Русско-персидский словарь > затушить (II) (св)

 • 14 разобидеться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разобидеться (I) (св)

 • 15 тушить (II) > потушить (II) I

  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  (vt.) خاموش کردن، خفه کردن، فرو نشاندن، کشتن، منقرض کردن

  Русско-персидский словарь > тушить (II) > потушить (II) I

 • 16 язык

  ............................................................
  (n.) زبان، زبانه، شاهین ترازو، بر زبان آوردن، (باit) گفتن، دارای زبانه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) زبان، لسان، کلام، سخنگویی، تکلم، به صورت لسانی بیان کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبک، شیوه، روش، خامه، سبک نگارش، سلیقه، سبک متداول، قلم، میله، متداول شدن، معمول کردن، مد کردن، نامیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > язык

 • 17 опускать (I) > опустить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опускать (I) > опустить (II)

 • 18 высаживать (I) > высадить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیاده کردن، از کشتی در آوردن، پیاده شدن، تخلیه کردن (بار و مسافر)
  ............................................................
  5. land
  (pl. & vi. & n.) زمین، خشکی، خاک، سرزمین، دیار، به خشکی آمدن، پیاده شدن، رسیدن، بزمین نشستن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نشا کردن، درجای دیگری نشاندن، مهاجرت کردن، کوچ دادن، نشاء زدن، (جراحی) پیوند زدن، عضو پیوند شده، فراکاشتن

  Русско-персидский словарь > высаживать (I) > высадить (II)

 • 19 пропускать (I) > пропустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن
  ............................................................
  (v.) آذوقه رساندن، خواربار رساندن، تهیه کردن، فراهم نمودن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. miss
  (vt. & vi. & n.) از دست دادن، احساس فقدان چیزی را کردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقد بودن
  (n.) دوشیزه
  ............................................................
  ............................................................
  13. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  15. skip
  (v.) (از روی چیزی) پریدن، ورجه ورجه کردن، از قلم اندازی، سفید گذاردن قسمتی از نقاشی، جست و خیز کردن، تپیدن، پرش کردن، رقص کنان حرکت کردن، لی لی کردن، بالا و پائین رفتن، جست، جست زدن، جست بزن

  Русско-персидский словарь > пропускать (I) > пропустить (II)

 • 20 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

См. также в других словарях:

 • put out — [v1] upset, irritate; inconvenience aggravate, anger, annoy, bother, burn, confound, discomfit, discommode, discompose, disconcert, discountenance, disoblige, displease, dissatisfy, disturb, embarrass, exasperate, gall, get*, grate, harass,… …   New thesaurus

 • put out — adj [not before noun] BrE upset or offended ▪ She felt put out that she hadn t been consulted …   Dictionary of contemporary English

 • put out — adjective never before noun annoyed, offended, or upset by something that someone has said or done: She was feeling extremely put out by his rudeness …   Usage of the words and phrases in modern English

 • put|out — «PUT OWT», noun. the act of putting a player out in baseball or cricket: »Mantle made all three putouts in his lone inning at short (New York Times) …   Useful english dictionary

 • put out — ► put out 1) inconvenience, upset, or annoy. 2) dislocate (a joint). Main Entry: ↑put …   English terms dictionary

 • put-out — put′ out n. spo an instance of putting out a batter or base runner in a baseball game • Etymology: 1880–85, amer …   From formal English to slang

 • put out — index depose (remove), disadvantage, disappointed, discompose, dislodge, disoblige, displace (remove …   Law dictionary

 • put out — phrasal verb I UK / US adjective [never before noun] annoyed, offended, or upset by something that someone has said or done She was feeling extremely put out by his rudeness. II Word forms put out : present tense I/you/we/they put out he/she/it… …   English dictionary

 • put out — I ADJ GRADED: v link ADJ If you feel put out, you feel rather annoyed or upset. I did not blame him for feeling put out... He was plainly very put out at finding her there. Syn: annoyed II 1) PHRASAL VERB If you put out an announcement or story,… …   English dictionary

 • put out — {v.} 1. To make a flame or light stop burning; extinguish; turn off. * /Please put the light out when you leave the room./ * /The firemen put out the blaze./ 2. To prepare for the public; produce; make. * /For years he had put out a weekly… …   Dictionary of American idioms

 • put out — {v.} 1. To make a flame or light stop burning; extinguish; turn off. * /Please put the light out when you leave the room./ * /The firemen put out the blaze./ 2. To prepare for the public; produce; make. * /For years he had put out a weekly… …   Dictionary of American idioms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»