Перевод: с испанского на болгарский

puso+el+hecho+en+conocimiento+de+la+policía

 • 61 perro2

  m 1) куче; perro2 galgo хрътка; perro2 perdiguero птичар; perro2 policía полицейско куче; perro2 terranova нюфаундленд; pastor alemàn немска овчарка; 2) прен. негодник; 3) мързеливец; 4) твърдоглавец; 5) прен. измама, затруднение; забавяне; 6) прен. верен, предан слуга (служител); perro2 caliente прен. хот-дог; perro2 de casta расово куче; perro2 viejo прен., разг. човек с много опит; a espeta perro2s прен., разг. внезапно; a perro2 flaco todo son pulgas proverb неприятностите винаги се струпват върху главата на бедните; dar perro2 a uno прен., разг. карам някого да чака дълго, създавам пречки; darse uno a perro2s прен., разг. побеснявам от яд; el perro2 del hortelano, que ni come ni deja comer al amo proverb не яде кокала, но и на друг не го дава; estar como perro2s en misa прен., разг. не съм си на мястото, преча; muerto el perro2, se acabó la rabia прен. умрял кон не рита; como perro2s y gatos като куче и котка; ponerse como un perro2 избухвам.

  Diccionario español-búlgaro > perro2

 • 62 pollo1

  m 1) пиле; 2) личинки на пчели; 3) разг. юноша; 4) разг. хитрец; pollo1 pera прен., разг. наконтен младеж, франт; estar uno hecho un pollo1 de agua прен., разг. плувнал съм в пот; sacar pollo1s мътя пилета.

  Diccionario español-búlgaro > pollo1

 • 63 polvo

  m 1) прах; 2) емфие; 3) прах, хероин; 4) мед. прахче; 5) вулг. сношение, чукане (в израза echar un polvo); 6) pl пудра; hacer morder el polvoa alguien прен. повалям, побеждавам, сразявам; morder el polvo прен. сразен съм, губя; aquellos polvos traen estos lodos proverb някогашните прахоляци довлякоха тия калища; estar uno hecho polvo прен., разг. смазан съм, разсипан съм; matar el polvo прен. бърша пода; sacudir el polvo a uno прен., разг. а) натупвам, бия някого; б) оборвам, опровергавам напълно някого.

  Diccionario español-búlgaro > polvo

 • 64 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

 • 65 prisa

  f 1) бързина, бързане; 2) pl стичане на много хора на едно място; 3) струпване на поръчки; a gran (màs) prisa, gran (màs) vagar proverb който прибързва, лесно се оплита; vísteme despacio que estoy de prisa прен., разг. бързай бавно; a prisa, de prisa бързо; correr prisa, dar prisa много е спешно; tener prisa бързам; hecho de prisa набързо направен; meter prisa карам някого да бърза, ускорявам работа; Ўno me vengas con prisas! не ме притеснявай; не ми давай зор! darse prisa бързам; estar de prisa спешно трябва да свърша нещо.

  Diccionario español-búlgaro > prisa

 • 66 ruina

  f 1) развалина, руина; 2) събаряне, сриване; 3) прен. съсипване, съсипия, опропастяване; 4) прен. упадък; 5) прен. провал, гибел; 6) pl руини; 7) прен. банкрут, фалит; estar hecho una ruina превърнат съм в развалина; quedarse en la ruina разорявам се.

  Diccionario español-búlgaro > ruina

 • 67 sal

  f 1) сол; 2) хим. соли; sal gema каменна сол; sal marina морска сол; sal amoniaca хим. нишадър; sal de la Higuera английска сол; sal común готварска сол; 3) прен. остроумие, духовитост; 4) грация; tener sal грациозен съм; estar hecho de sal прен. весел съм, в добро настроение съм; hacerse sal y agua прен., разг. ставам на сол; изчезвам; con su sal y pimienta а) прен., разг. грациозно, изящно; б) прен., разг. злонамерено; в) прен., разг. трудно, на много висока цена; poner sal en la mollera прен., разг. мъмря някого, чукам му сол на главата.

  Diccionario español-búlgaro > sal

 • 68 sopa

  f 1) супа; 2) чорба; попара; 3) pl хлебни кубчета (филийки) за бульон; sopa de arroyo прен., разг. объл камък; calar la sopa дробя с хляб (бульон); estar hecho una sopa прен., разг. мокър съм до кости; andar a la sopa boba прен. живея на чужд гръб; sopa boba храна, която се раздава на бедните.

  Diccionario español-búlgaro > sopa

 • 69 sorbete

  m шейк; quedarse (estar) hecho un sorbete прен., разг. много ми е студено.

  Diccionario español-búlgaro > sorbete

 • 70 tiro

  m 1) дърпане, дръпване; 2) изстрел; 3) стрелба, огън; tiro curvo отвесна стрелба; tiro rasante права, успоредна със земята стрелба; 4) разстояние на изстрел, хвърлей; 5) стрелбище; 6) впряг; чифт коне; tiro par впряг от четири коня; 7) pl презрамник, ремък за сабя; 8) ремък, въже (за трансмисия и пр.); 9) връв, въже (прехвърлено през скрипец, макара); 10) черта, щрих; 11) гръдна обиколка (при кроене); 12) мин. кладенец на шахта; 13) прен. намек; шега, насмешка, подигравка; 14) прен. кражба; 15) прен. вреда, ущърб; 16) дърпане, теглене (на комин и пр.); 17) стрелба (олимпийска дисциплина); 18) мин. отворена шахта; 19) мин. дълбочина на шахта; 20) дължина на плат; a tiro а) на разстояние един изстрел; б) прен. наблизо; de un tiro наведнъж, изведнъж; a tiro hecho а) сигурно, положително, безпогрешно; б) прен. решително; errar el tiro прен. не улучвам, правя грешка; acertar (lograr) el tiro попадам в целта; salir el tiro por la culata прен., разг. постигам обратен резултат; a tiro de piedra на един хвърлей камък, на няколко крачки; a tiro de ballesta разг. отдалече, издалече; de tiros largos на широка нога, богато; como un tiro adv а) изведнъж, внезапно; б) зле, лошо (с гл. sentar, caer, ir); ni a tiros adv разг. по никакъв начин; no van por ahí los tiros разг. не си на прав път.

  Diccionario español-búlgaro > tiro

 • 71 tonel

  m 1) буре, бъчва; 2) ав. двойно превъртване (при висш пилотаж); 3) разг. дебелак; 4) прен., разг. пияница; estar hecho un tonel мъртвопиян съм.

  Diccionario español-búlgaro > tonel

 • 72 trapo

  m 1) парцал, дрипа; 2) платна (на кораб); 3) разг. плащ на тореадор; 4) парцал, голяма снежинка; 5) театрална завеса; 6) плат, тъкан; 7) парцал за бърсане; 8) pl разг. дамски дрехи, парцали; a todo trapo adv букв., прен. с пълна пара, с всички сили; estar (quedar, acabar...) como (hecho) un trapo прен., разг. като парцал съм (от умора); ir uno como (hecho) un trapo разг. обличам се като дрипльо; poner a uno como (hecho) un trapo разг. обиждам, нападам някого; sacar los trapos sucios (todos los trapos sucios) a relucir разг. изваждам кирливите ризи на някого; soltar uno el trapo прен., разг. прихвам да се смея; избухвам в плач.

  Diccionario español-búlgaro > trapo

 • 73 trecho

  m 1) пространство; 2) интервал, промеждутък от време; 3) разстояние; 4) разг. част от нещо; a trechos adv на интервали, на промеждутъци; de trecho a trecho, de trecho en trecho adv отвреме-навреме; del dicho al hecho hay mucho trecho погов. едно е да кажеш, друго - да го направиш.

  Diccionario español-búlgaro > trecho

 • 74 tronco1

  m 1) счупено, откършено тяло, част от (колона, пирамида и др.); 2) дънер, стъбло; 3) торс; 4) двойка впрегатни животни; 5) главна вена, канал и т. н.; 6) прен. родословие, начало, произход; 7) прен. дръвник, глупак, тъпак; estar uno hecho un tronco1 прен., разг. а) безчуствен като пън; б) заспал дълбоко, като пън; в) студен, отчужден.

  Diccionario español-búlgaro > tronco1

 • 75 uva

  f 1) грозде; uva tinta черно грозде; uva pasa стафида; 2) лозе; 3) мед. ечемик; възпаление на очния клепач; uva crespa бот. цариградско грозде; estar hecho una uva прен., разг. мъртвопиян съм; de uvas a brevas разг. от дъжд на вятър; estar alguien de mala uva прен., разг. в много лошо настроение съм; mala uva прен., разг. злонамереност, лош характер; entrar (ir) uno por uvas разг. рискувам, участвам в нещо; de uva adj лош.

  Diccionario español-búlgaro > uva

 • 76 venir

  intr 1) идвам, приближавам се; 2) явявам се, представям се пред някого; 3) по мярка съм (за дреха); 4) отстъпвам, съгласявам се; 5) (en) решавам, постановявам; 6) вирея, раста; 7) следвам непосредствено; 8) произхождам, произтичам; 9) идва на ума; 10) оказвам се; 11) фигурирам, появявам се в текст; включен съм, споменат съм; 12) наближавам, настъпвам (за определено време); 13) започвам да се проявявам; 14) случвам се, ставам; 15) настъпва нещо, което е било очаквано или е предизвиквало страх (с предл. a + inf); 16) с предл. a + ser, tener, decir нещо като; горе-долу същото (приблизително съответствие); viene a tener cuatro mil duros има около четири хиляди дурос; 17) с предл. sobre, означава: падам; 18) с gerundio на глаголите за движение има смисъла на същия глагол: venir corriendo бягам; venir estudiando уча; eso viene a ser lo mismo това се оказва същото; venir en deseo желая; venir en conocimiento научавам; venir al caso подхождам за случая; venir a menos разорявам се, западам, затъвам; en lo por venir в бъдеще; venir abajo провалям се, пропадам; їa qué viene eso? откъде накъде?; Ўven acà! разг. ела тук! слушай!; Ўvenga!; Ўvenga de ahí! разг. хайде, давай (кажи, направи)!; venga lo que viniere каквото ще да става; venir clavada una cosa a otra прен., разг. заспива; точно на място си е, уместно за случая; venir rodada una cosa прен. идва ми като по поръчка; Ўno me vengas con...! не ми разправяй...!

  Diccionario español-búlgaro > venir

 • 77 zorro

  m 1) лисица ( мъжка), лисугер; zorro azul северна лисица с ценна кожа; zorro negro вид американска мечка; 2) кожено палто от лисица; 3) лисича кожа; 4) прен., разг. мързеливец, лентяй; 5) прен., разг. хитър; ловък човек; 6) pl четка за почистване на прах; 7) Амер. скункс; estar hecho unos zorros разг. а) уморен, скапан съм; б) счупен, повреден; estar uno hecho un zorro прен., разг. а) спи ми се, не мога да си отворя очите; б) мълчалив, тягостен съм.

  Diccionario español-búlgaro > zorro

См. также в других словарях:

 • Masacre de San Patricio — Placa en memoria de los Padres Palotinos en la iglesia de San S …   Wikipedia Español

 • El pozo de la soledad — Autor Radclyffe Hall Género …   Wikipedia Español

 • Holocausto — Para otros usos de este término, véase Holocausto (desambiguación). Estos trabajadores esclavos rusos, polacos y holandeses, internados en el campo de concentración de Buchenwald, ingresaron en el campamento con un promedio de 73 kg cada uno.… …   Wikipedia Español

 • Johan Liebheart — (ヨハン・リーベルト) es el nombre de un personaje de ficción de la serie y manga MONSTER, de Naoki Urasawa. Es el antagonista final y eje central de la trama, aquel al que consideran como el Monstruo y da nombre a la serie. Es un joven inteligente y… …   Wikipedia Español

 • Heinrich Himmler — Comandante en Jefe (Reichsführer) de las SS y jefe de la policía alemana. Fotografía de 1942 …   Wikipedia Español

 • Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 — La Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 fue creada por el Parlamento Español el 27 de mayo de 2004 con el fin de esclarecer las circunstancias bajo las que se produjeron los atentados del 11 de marzo de Madrid y las… …   Wikipedia Español

 • Guerra Sucia en la Argentina — Saltar a navegación, búsqueda Para el término en otros países, véase Guerra sucia (desambiguación). Con el término Guerra Sucia en la Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones,… …   Wikipedia Español

 • Historia contemporánea de España — La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz). Historia contemporánea de España es la disciplina historiográfica y el periodo histórico de la historia de España que corresponde a la Edad… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Víctimas de la Guerra Civil en Navarra — En el Parque de la Memoria de Sartaguda se han erigido varias obras en homenaje a las víctimas de la guerra civil en Navarra. En la imagen la de Néstor Basterretxea …   Wikipedia Español

 • Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por a …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.