Перевод: с испанского на болгарский

puso el hecho en conocimiento de la policía

 • 1 conocimiento

  m 1) знание; познание; 2) разбиране, съзнание; интелигентност; 3) познанство; 4) търг. консамент (товарителница); разписка; 5) pl познания, наука, мъдрост; con conocimiento съзнателно; perder el conocimiento припадам; tener conocimiento зрял, разумен съм; venir uno en conocimiento de una cosa узнавам за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > conocimiento

 • 2 hecho,

  a 1. adj 1) направен, извършен; dicho y hecho, речено-сторено; de dicho al hecho, hay mucho trecho proverb от казано до сторено има много път (голяма разлика); 2) зрял, завършен; 3) с un + sust прилича на, станал като; hecho, un lobo заприличал е на вълк; 4) дадено, готово (като съгласие и приемане); 2. m 1) действие, постъпка; 2) събитие, факт; 3) проблем; 4) юр. случай; hecho, consumado свършен факт; a lo hecho,, pecho разг. понасяне последици от дадено действие; de hecho, adj, adv на практика, в действителност; el hecho, es que работата е там, че; eso està hecho, разг. дадено; esto es hecho, свършен факт; ya està hecho, свършено е вече; няма как, трябва да се приеме; estar bien (mal) hecho, добре (лошо) сложен съм; un hombre hecho, зрял мъж; vino hecho, готово, прекипяло вино; hecho, un toro силен като бик; hecho, un tigre разярен; hecho, probado доказан факт; hecho, y derecho здрав и прав.

  Diccionario español-búlgaro > hecho,

 • 3 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 4 abril

  m 1) април; 2) прен. младост; estar hecho un abril, parecer un abril прен. блестящ, красив съм; 3) прен. красиво, приятно нещо.

  Diccionario español-búlgaro > abril

 • 5 alheña

  f 1) бот. кучи дрян; 2) къна; 3) вж. roya; hecho alheña (molido como una alheña) прен., разг. смазан от работа, умора, удари и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > alheña

 • 6 almíbar

  m сироп; estar hecho un almíbar разг. угоднича, сладникав съм.

  Diccionario español-búlgaro > almíbar

 • 7 anís

  m 1) бот. анасон; 2) прен. мастика; estar hecho un anís Бол., Екв., прен. изтънчен, изискано облечен; llegar uno a los aníses прен., разг. пристигам късно (на гости, представление); no ser grano de anís прен. важен човек, голяма клечка съм.

  Diccionario español-búlgaro > anís

 • 8 asco

  m 1) повдигане; прилошаване; 2) прен. отвращение, погнуса; 3) прен. отвратително нещо, гнусотия, отврат; estar hecho un asco разг. много е мръсен; hacer ascos прен. презирам, ненавиждам нещо; no hacer asco a algo прен., разг. приемам с удоволствие; ser un asco una cosa прен., разг. невзрачен, презрян; не струвам нищо; sin asco Арж., Бол., Ч. решително, безскрупулно.

  Diccionario español-búlgaro > asco

 • 9 azacán,

  a 1. adj затънал в работа; 2. m 1) лице, което върши най-черната работа; 2) снабдител или продавач на вода; hecho un azacán, прен., разг. затънал до гуша в тичане, работа (с гл. andar, estar).

  Diccionario español-búlgaro > azacán,

 • 10 braga1

  f 1) подемно въже; 2) pl дамски пликчета, долни гащи; 3) трико; en braga1s adv разг. а) без пари, знания и др.; б) прен. неочаквано; по долни гащи; hecho una braga1 adj прен., разг. много уморен, изтощен.

  Diccionario español-búlgaro > braga1

 • 11 brasa

  f жарава; a la brasa loc adj печен върху жарава; estar hecho unas brasas прен. пламтя, със зачервено лице съм; sacar la brasa con mano ajena (de gato) прен., разг. друг вади кестените от огъня.

  Diccionario español-búlgaro > brasa

 • 12 brazo

  m 1) ръка (от рамото до китката); 2) ръка (от рамото до лакътя); 3) преден крак или лапа (на четириногите); 4) ръчка (на кресло); 5): brazo de río ръкав (на река); 6) клон (на дърво); 7) прен. власт, обществено положение; 8) ист. депутат; 9) металната поддържаща част на полилей; 10) рамо на теглилка; 11) ръка на кран; 12) pl прен. покровители; 13) прен. работна ръка, общи работници; hecho un brazo de mar прен., разг. елегантен, луксозно облечен човек; a brazo на ръка, ръчно.

  Diccionario español-búlgaro > brazo

 • 13 cesto

  m кош; ser un cesto прен., разг. невежа, недодялан; estar como (hecho) un cesto прен., разг. спи ми се.

  Diccionario español-búlgaro > cesto

 • 14 cognición

  f вж. conocimiento.

  Diccionario español-búlgaro > cognición

 • 15 consumado,

  a 1. adj 1) завършен, свършен; hecho consumado, свършен факт; 2) съвършен; 2. m 1) бульон; 2) жарг. хашиш.

  Diccionario español-búlgaro > consumado,

 • 16 contar

  (-ue-) 1. tr 1) броя, смятам; 2) разказвам; 2. intr 1) (con) разчитам на някого, уповавам се на някого; 2) (con) разполагам с; contar con pocos recursos разполагам с малко средства; 3) (por) смятам, считам, вземам; contar con uno имам някого предвид; contar con uno para algún fin разчитам на някого; contar por hecho смятам за свършено, за сигурно; їqué cuentas (cuenta usted, cuentan ustedes)? какво ново? как е? ( като поздрав).

  Diccionario español-búlgaro > contar

 • 17 costal

  1. adj ребрен, ребров; 2. m чувал; el costal de los pecados прен., разг. човешкото тяло; estar uno hecho un costal de huesos разг. торба кокали съм; кожа и кости съм; vaciar el costal а) прен., разг. показвам чувствата си; б) прен., разг. казвам всичко премълчавано; в) прен., разг. изповядвам се.

  Diccionario español-búlgaro > costal

 • 18 criba

  f 1) cито, решето; 2) прен. избор, подбор, селекция; estar hecho una criba прен. надупчен съм на решето.

  Diccionario español-búlgaro > criba

 • 19 cuero

  m 1) неодрана кожа; 2) обработена кожа; 3) кожен мех; 4) кожено палто; 5) Куб., Екв. кожен бич; 6) прост., спорт. топка; cuero artificial изкуствена кожа; en cueros (vivos) гол, без дрехи; estar uno hecho un cuero прен., разг. пиян съм; cuero de suela гьон; encuadernación en cuero кожена подвързия; de cuero ajeno correas largas на чужд гръб и сто тояги са малко.

  Diccionario español-búlgaro > cuero

 • 20 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

См. также в других словарях:

 • Masacre de San Patricio — Placa en memoria de los Padres Palotinos en la iglesia de San S …   Wikipedia Español

 • El pozo de la soledad — Autor Radclyffe Hall Género …   Wikipedia Español

 • Holocausto — Para otros usos de este término, véase Holocausto (desambiguación). Estos trabajadores esclavos rusos, polacos y holandeses, internados en el campo de concentración de Buchenwald, ingresaron en el campamento con un promedio de 73 kg cada uno.… …   Wikipedia Español

 • Johan Liebheart — (ヨハン・リーベルト) es el nombre de un personaje de ficción de la serie y manga MONSTER, de Naoki Urasawa. Es el antagonista final y eje central de la trama, aquel al que consideran como el Monstruo y da nombre a la serie. Es un joven inteligente y… …   Wikipedia Español

 • Heinrich Himmler — Comandante en Jefe (Reichsführer) de las SS y jefe de la policía alemana. Fotografía de 1942 …   Wikipedia Español

 • Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 — La Comisión de investigación de los atentados del 11 de marzo de 2004 fue creada por el Parlamento Español el 27 de mayo de 2004 con el fin de esclarecer las circunstancias bajo las que se produjeron los atentados del 11 de marzo de Madrid y las… …   Wikipedia Español

 • Guerra Sucia en la Argentina — Saltar a navegación, búsqueda Para el término en otros países, véase Guerra sucia (desambiguación). Con el término Guerra Sucia en la Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones,… …   Wikipedia Español

 • Historia contemporánea de España — La promulgación de la Constitución de 1812, obra de Salvador Viniegra (Museo de las Cortes de Cádiz). Historia contemporánea de España es la disciplina historiográfica y el periodo histórico de la historia de España que corresponde a la Edad… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Víctimas de la Guerra Civil en Navarra — En el Parque de la Memoria de Sartaguda se han erigido varias obras en homenaje a las víctimas de la guerra civil en Navarra. En la imagen la de Néstor Basterretxea …   Wikipedia Español

 • Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por a …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.