Перевод: с русского на персидский

pull up

 • 1 блат I

  ............................................................
  1. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  (n.) حراست، حمایت، حفظ، نیکداشت، تامین نامه، حفاظت، محافظت
  ............................................................
  (vt. & n.) نفوذ، تاثیر، اعتبار، برتری، تفوق، توانایی، تجلی، نفوذ کردن بر، تحت نفوذ خود قرار دادن، تاثیر کردن بر، وادار کردن، ترغیب کردن

  Русско-персидский словарь > блат I

 • 2 втаскивать (I) > втащить (II)

  ............................................................
  (v.) نقشه یا عملی را متوقف ساختن، متوقف شدن، (ز. ع.) توقیف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  4. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  (v.) جلوگیری کردن، جلو افتادن، رسیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > втаскивать (I) > втащить (II)

 • 3 втягивать (I) > втянуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. draw/pull up
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) گرفتار کردن، گیر انداختن، وارد کردن، گرفتار شدن، در گیر کردن یا شدن

  Русско-персидский словарь > втягивать (I) > втянуть (I)

 • 4 выгребать (I) > выгрести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. row
  (v.) سطر، ردیف، پارو زدن، راندن، رج، قطار، راسته، صف، ردیف چند خانه، ردیف کردن، قرار دادن، بخط کردن، قیل و قال
  ............................................................
  4. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن

  Русско-персидский словарь > выгребать (I) > выгрести (I)

 • 5 выдвигать (I) > выдвинуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдвигать (I) > выдвинуть (I)

 • 6 выдвигаться (I) > выдвинуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  3. slide/pull out
  ............................................................
  4. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдвигаться (I) > выдвинуться (I)

 • 7 выдёргивать (I) > выдернуть (I)

  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (vt. & n.) شهامت، شجاعت، تصمیم، دل و جرات، انقباض، کندن، چیدن، کشیدن، بصدا درآوردن، گلچین کردن، لخت کردن، ناگهان کشیدن

  Русско-персидский словарь > выдёргивать (I) > выдернуть (I)

 • 8 выживать (I) > выжить (II) I

  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده ماندن، باقی بودن، بیشتر زنده بودن از، گذراندن، سپری کردن، طی کردن، برزیستن
  ............................................................
  2. live
  (vt. & vi.) زندگی کردن، زیستن، زنده بودن
  (adj.) زنده، سرزنده، موثر، دایر
  ............................................................
  (v.) در تنگنا کمک یافتن، در سختی به کسی کمک کردن، در وضع خطرناکی انجام وظیفه کردن

  Русско-персидский словарь > выживать (I) > выжить (II) I

 • 9 выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رها کردن، خلاصی بخشیدن، آزاد کردن
  ............................................................
  (v.) در تنگنا کمک یافتن، در سختی به کسی کمک کردن، در وضع خطرناکی انجام وظیفه کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкарабкиваться (I) > выкарабкаться (I)

 • 10 выполоть (I) (св)

  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  2. weed
  (v.) علف هرزه، دراز و لاغر، پوشاک، وجین کردن، کندن علف هرزه

  Русско-персидский словарь > выполоть (I) (св)

 • 11 вырывать (I) > вырвать (I) I

  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) جلوگیری کردن، جلو افتادن، رسیدن
  ............................................................
  (v.) پاره کردن، درهم دریدن
  ............................................................
  (vt. & n.) زور، نیرو، جبر، عنف، نفوذ، (درجمع) قوا، عده، شدت عمل، (فیزیک) بردار نیرو، خشونت نشان دادن، درهم شکستن، قفل یا چفت را شکستن، مسلح کردن، مجبور کردن به زور گرفتن، به زور باز کردن، بی عصمت کردن، راندن، بیرون کردن، با زور جلو رفتن، تحمیل، مجبور کردن

  Русско-персидский словарь > вырывать (I) > вырвать (I) I

 • 12 вытаскивать (I) > вытащить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نیشگون گرفتن، قاپیدن، مضیقه، تنگنا، موقعیت باریک، سر بزنگاه، نیشگون، اندک، جانشین
  ............................................................
  (past: stole ; past participle: stolen
  (vt. & n.) دستبرد زدن، دزدیدن، بسرقت بردن، ربودن، بلند کردن چیزی
  ............................................................
  6. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن

  Русско-персидский словарь > вытаскивать (I) > вытащить (II)

 • 13 вытягивать (I) > вытянуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (vt. & n.) استخراج کردن، عصاره گرفتن، بیرون کشیدن، اقتباس کردن، شیره، عصاره، زبده، خلاصه
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) استخراج کردن، بیرون کشیدن از

  Русско-персидский словарь > вытягивать (I) > вытянуть (I)

 • 14 выхаживать (I) > выходить (II)

  ............................................................
  1. nurse/pull through an illness
  ............................................................
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن

  Русско-персидский словарь > выхаживать (I) > выходить (II)

 • 15 выщипывать (I) > выщипать (I)

  فعل pull out
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن

  Русско-персидский словарь > выщипывать (I) > выщипать (I)

 • 16 грести (I) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. row
  (v.) سطر، ردیف، پارو زدن، راندن، رج، قطار، راسته، صف، ردیف چند خانه، ردیف کردن، قرار دادن، بخط کردن، قیل و قال
  ............................................................
  2. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پاروی عقب کشتی، پارو زدن
  ............................................................
  (v.) بیلچه، پاروی پهن قایقرانی، پارو زدن، با باله شنا حرکت کردن، دست و پا زدن، با دست نوازش کردن، ور رفتن، با چوب پهن کتک زدن
  ............................................................
  5. rake
  (v.) شیار، اثر، شن کش، چنگک، چنگال، خط سیر، جای پا، جاده باریک، شکاف، خمیدگی، شیب، هرزه، فاجر، بد اخلاق، فاسد، رگه، سفر، با سرعت جلو رفتن، با چنگک جمع کردن، جمع آوری کردن

  Русско-персидский словарь > грести (I) (нсв)

 • 17 джемпер

  ............................................................
  جهنده، سیم جهشی، پرنده، بلوز، آستین کوتاه زنانه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > джемпер

 • 18 дёргать (I) > дёрнуть (I)

  ............................................................
  1. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  2. jerk
  تکان، تکان تند، حرکت تند و سریع، کشش، انقباض ماهیچه، تشنج، تکان سریع دادن، زود کشیدن، آدم احمق و نادان
  ............................................................
  3. tug
  (vt. & n.) بزحمت کشیدن، با زور کشیدن، تقلا کردن، کوشیدن، کشش، کوشش، زحمت، تقلا، یدک کش
  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (vt.) بستوه آوردن، عاجز کردن، اذیت کردن، (نظ.) حملات پی درپی کردن، خسته کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) اذیت کردن، بستوه آوردن، بی حوصله کردن

  Русско-персидский словарь > дёргать (I) > дёрнуть (I)

 • 19 заваливать (I) > завалить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  3. bury
  (v.) بخاک سپردن، دفن کردن، از نظر پوشاندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  (past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливать (I) > завалить (II)

 • 20 задёргать (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > задёргать (I) (св) I

См. также в других словарях:

 • pull — pull …   Dictionnaire des rimes

 • pull — [ pyl ] n. m. • 1930; abrév. de pull over ♦ Pull over. Un pull jacquard. Pull chaussette, moulant, à côtes très serrées. Pull à col roulé, à col en V. Des pulls ras du cou. Pull de coton à manches courtes. ⇒aussi sous pull. Pull et gilet. ⇒ twin… …   Encyclopédie Universelle

 • pull — ► VERB 1) exert force on (something) so as to move it towards oneself or the origin of the force. 2) remove by pulling. 3) informal bring out (a weapon) for use. 4) move steadily: the bus pulled away. 5) move oneself with effort or against… …   English terms dictionary

 • Pull — over « Pull » redirige ici. Pour les autres significations, voir Pull (homonymie) …   Wikipédia en Français

 • pull — [pool] vt. [ME pullen < OE pullian, to pluck, snatch with the fingers: ? akin to MLowG pull, a husk, shell] 1. to exert force or influence on so as to cause to move toward or after the source of the force; drag, tug, draw, attract, etc. 2. a)… …   English World dictionary

 • Pull — Pull, v. t. [imp. & p. p. {Pulled}; p. pr. & vb. n. {Pulling}.] [AS. pullian; cf. LG. pulen, and Gael. peall, piol, spiol.] 1. To draw, or attempt to draw, toward one; to draw forcibly. [1913 Webster] Ne er pull your hat upon your brows. Shak.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Pull — Pull, n. 1. The act of pulling or drawing with force; an effort to move something by drawing toward one. [1913 Webster] I awakened with a violent pull upon the ring which was fastened at the top of my box. Swift. [1913 Webster] 2. A contest; a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • pull on — ˌpull ˈon [transitive] [present tense I/you/we/they pull on he/she/it pulls on present participle pulling on past tense …   Useful english dictionary

 • Pull up — can mean:* Pull up (exercise), an upper body compound pull exercise * Pull up resistor, a technique in digital electronics * Pull up transistor, a transistor used in analog electronics * Pull Up refactoring, a technique used in object oriented… …   Wikipedia

 • Pull-up — Saltar a navegación, búsqueda En electrónica se denomina pull up bien a la acción de elevar la tensión de salida de un circuito lógico, bien a la tensión que, por lo general mediante un divisor de tensión, se pone a la entrada de un amplificador… …   Wikipedia Español

 • pull — vb Pull, draw, drag, haul, hale, tug, tow mean to cause to move in the direction determined by the person or thing that exerts force. Pull, the general term, is often accompanied by an adverb or adverbial phrase to indicate the direction {two… …   New Dictionary of Synonyms

Книги

Другие книги по запросу «pull up» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»