Перевод: с русского на персидский

pull down

 • 1 заваливать (I) > завалить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت
  ............................................................
  ............................................................
  3. bury
  (v.) بخاک سپردن، دفن کردن، از نظر پوشاندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  (past and past participle: overloaded, overladen)
  (vt. & n.) زیاد پر کردن (تفنگ و غیره) گرانبار کردن، زیاد بار کردن، اضافه بار، زیادی بار کردن، بار اضافی
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливать (I) > завалить (II)

 • 2 ломать (I) > сломать (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (vt.) ویران کردن، خراب کردن
  ............................................................
  (v.) لاشه شکار، شکار، صید، توده انباشته، شیشه الماسی چهارگوش، آشکار کردن، معدن سنگ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) تغییر شکل یافتن، تغییر شکل دادن، دگرگون کردن، نسخ کردن، تبدیل کردن
  ............................................................
  10. alter
  (vt.) تغییردادن، عوض کردن، اصلاح کردن، تغییر یافتن، جرح و تعدیل کردن، دگرگون کردن، دگرگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  12. wreck
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > ломать (I) > сломать (I)

 • 3 обдёргивать (I) > обдёрнуть (I)

  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن

  Русско-персидский словарь > обдёргивать (I) > обдёрнуть (I)

 • 4 разбирать (I) > разобрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مجزا کردن، سوا کردن، پیاده کردن (ماشین آلات)، به هم ریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بی مصرف کردن، پیاده کردن (ماشین آلات) عاری از سلاح یا اثاثه کردن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، مطرح کردن، گفتگو کردن
  ............................................................
  9. go over/into
  ............................................................
  10. parse
  (vt.) تجزیه کردن، اجزاء و ترکیبات جمله را معین کردن، جمله را تجزیه کردن، تجزیه شدن
  ............................................................
  (vt.) تجزیه کردن، تحلیل کردن، (مج.) موشکافی کردن، جدا کردن، جزئیات را مطالعه کردن، پاره پاره کردن، تشریح کردن، (ش.) با تجزیه آزمایش کردن، فرگشایی کردن
  ............................................................
  (v.) معنی چیزی را پیدا کردن، سر درآوردن از، تنظیم کردن
  ............................................................
  (past: understood ; past participle: understood
  (vt. & vi.) فهمیدن، ملتفت شدن، دریافتن، درک کردن، رساندن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن

  Русско-персидский словарь > разбирать (I) > разобрать (I)

 • 5 разваливать (I) > развалить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پراکنده کردن، پراکنده شدن، متفرق کردن، پراکندن، پخش کردن، ازهم جدا کردن، پراکنده و پریشان کردن، افشاندن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  5. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن

  Русско-персидский словарь > разваливать (I) > развалить (II)

 • 6 сносить (II) > снести (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  3. carry/sweep away
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) قطع کردن، محروم کردن، بریدن، جدا کردن، راه میان بر، قطع جریان
  ............................................................
  (vt.) جدا کردن، بریدن، منفصل کردن
  ............................................................
  (vt.) ویران کردن، خراب کردن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  9. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)

  Русско-персидский словарь > сносить (II) > снести (I) I

 • 7 стягивать (I) > стянуть (I)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  ............................................................
  3. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) متمرکز کردن، تمرکز دادن، تغلیظ
  ............................................................
  (vt. & vi.) همگذاردن، سوار کردن، فراهم آوردن، انباشتن، گردآوردن، جفت کردن، جمع شدن، گرد آمدن، انجمن کردن، ملاقات کردن
  ............................................................
  (v.) باوجود مشکلات به کار خود ادامه دادن، مقاومت کردن، نیروی کشش برقی
  ............................................................
  (v.) کاستن، کم کردن، جدا کردن، مجزا کردن، دور کردن از
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  11. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > стягивать (I) > стянуть (I)

 • 8 налегать (I) > налечь

  ............................................................
  1. lean
  (past: leaned, leant ; past participle: leaned, leant
  (v.) تکیه کردن، تکیه زدن، پشت دادن، کج شدن، خم شدن، پشت گرمی داشتن، متکی شدن، تکیه دادن بطرف، تمایل داشتن، لاغر، نزار، نحیف، اندک، ضعیف، کم سود، بیحاصل
  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > налегать (I) > налечь

 • 9 оттягивать (I) > оттянуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) منقبض کردن، تو رفتن، جمع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) منحرف کردن، متوجه کردن، معطوف داشتن
  ............................................................
  (v.) زیر بار خم شدن یا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оттягивать (I) > оттянуть (I)

 • 10 порочить (II) > опорочить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بی اعتباری، بدنامی، بی اعتبار ساختن
  ............................................................
  2. bring discredit/disrepute
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رسوایی، خفت، تنگ، فضاحت، سیه رویی، خفت آوردن بر، بی آبرویی
  ............................................................
  (vt.) عدم وفق، انکار فضیلت چیزی را کردن، کم گرفتن، بی قدر کردن، پست کردن، بی اعتبار کردن
  ............................................................
  (v.) تا آخرین نفس دنبال کردن، مندرس، کهنه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > порочить (II) > опорочить (II)

 • 11 тормозить (II) (нсв)

  ............................................................
  بیشه، درختستان، ترمز، عایق، مانع، ترمز کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) جلوگیری کردن، جلو افتادن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تاخیر کردن، کند ساختن، معوق کردن، بتعویق انداختن، عقب افتاده، دیر کار
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > тормозить (II) (нсв)

 • 12 бант

  (v.) خم شدن، تعظیم کردن، (با down) مطیع شدن، تعظیم، کمان، قوس

  Русско-персидский словарь > бант

 • 13 блат I

  ............................................................
  1. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  (n.) حراست، حمایت، حفظ، نیکداشت، تامین نامه، حفاظت، محافظت
  ............................................................
  (vt. & n.) نفوذ، تاثیر، اعتبار، برتری، تفوق، توانایی، تجلی، نفوذ کردن بر، تحت نفوذ خود قرار دادن، تاثیر کردن بر، وادار کردن، ترغیب کردن

  Русско-персидский словарь > блат I

 • 14 бухать (I) > бухнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن
  ............................................................
  2. thud
  (vt. & n.) صدای خفه و آهسته ایجاد کردن، ضربه، ضربه های متوالی، تپ تپ، هف هف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бухать (I) > бухнуть (I)

 • 15 валяться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) غلتیدن، در گل و لای غوطه خوردن
  ............................................................
  (vi.) پهن نشستن، گشاد نشستن، هرزه روئیدن، بی پروا دراز کشیدن یا نشستن، به طور غیرمنظم پخش شدن، پراکندگی
  ............................................................
  4. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валяться (I) (нсв)

 • 16 виснуть (I) > повиснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hang
  (past: hung, hanged ; past participle: hung, hanged
  (v.) آویختن، آویزان کردن، بدار آویختن، مصلوب شدن، چسبیدن به، متکی شدن بر، طرز آویختن، مفهوم، تردید، تمایل، تعلیق

  Русско-персидский словарь > виснуть (I) > повиснуть (I)

 • 17 вниз

  ............................................................
  1. down
  پائین، از کارافتاده، پر درآوردن جوجه پرندگان، پرهای ریزی که برای متکا به کار می رود، کرک، کرک صورت پائین، سوی پائین، بطرف پائین، زیر، بزیر، دلتنگ، غمگین، پیش قسط
  ............................................................
  { downward: ـ(downwords=)
  (adv. & adj.) پائین، زیرین، روبه پائین، متمایل بپائین، رو به پائین}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вниз

 • 18 врать (I) > соврать (I)

  ............................................................
  1. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) نادرست، غلط، خطا، اشتباه، تقصیر و جرم غلط، ناصحیح، غیر منصفانه رفتار کردن، بی احترامی کردن به، سهو
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врать (I) > соврать (I)

 • 19 втаскивать (I) > втащить (II)

  ............................................................
  (v.) نقشه یا عملی را متوقف ساختن، متوقف شدن، (ز. ع.) توقیف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  4. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  (v.) جلوگیری کردن، جلو افتادن، رسیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > втаскивать (I) > втащить (II)

 • 20 втягивать (I) > втянуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. draw/pull up
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) گرفتار کردن، گیر انداختن، وارد کردن، گرفتار شدن، در گیر کردن یا شدن

  Русско-персидский словарь > втягивать (I) > втянуть (I)

См. также в других словарях:

 • Pull Down — Saltar a navegación, búsqueda Pull Down Información personal Origen Erechim, Brasil …   Wikipedia Español

 • pull-down — ˈpull down adjective [only before a noun] COMPUTING a pull down menu (= list of things on a computer screen which you can ask the computer to do ) appears on your computer screen when you press the right hand button of the mouse; =drop down …   Financial and business terms

 • pull down — ˈpull down noun [countable] COMPUTING a list of possible choices that appears on your computer screen when you press the right hand button of the mouse; = drop down …   Financial and business terms

 • pull down — [v] destroy; knock over annihilate, bulldoze, decimate, demolish, destruct, dismantle, let down, lower, raze, remove, ruin, take down, tear down, wreck; concept 252 Ant. build, construct …   New thesaurus

 • pull|down — «PUL DOWN», adjective. that can be pulled down or lowered: »pulldown table legs …   Useful english dictionary

 • pull down — ► pull down demolish (a building). Main Entry: ↑pull …   English terms dictionary

 • pull down — index derogate, subvert Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • pull down — verb 1. tear down so as to make flat with the ground (Freq. 2) The building was levelled • Syn: ↑level, ↑raze, ↑rase, ↑dismantle, ↑tear down, ↑take down …   Useful english dictionary

 • Pull-down — Der Begriff Pulldown bezeichnet im User Interface Design eine spezielle Art von Menü, siehe Pull down Menü in der Elektrotechnik einen (relativ hochohmigen) elektrischen Widerstand, der eine Signalleitung mit dem niedrigeren Spannungs Potenzial… …   Deutsch Wikipedia

 • pull down — phrasal verb [transitive] Word forms pull down : present tense I/you/we/they pull down he/she/it pulls down present participle pulling down past tense pulled down past participle pulled down 1) to destroy a building, especially because it is very …   English dictionary

 • pull-down — /pool down /, adj. designed to be pulled down for use: a pull down bed; a desk with a pull down front. [1905 10; adj. use of v. phrase pull down] * * * …   Universalium

Книги

Другие книги по запросу «pull down» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»