Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

pron

 • 1 all

  áll pron indef 1. всички; 2. целият (за максимално количество, максимален размер, обем и др.); 3. всеки; 4. all + Zeitangabe на всеки + темпорално пояснение; alle Teilnehmer всички участници; all mein Gepäck целият ми багаж; alls Gute! Всичко хубаво!; Vor allm преди всичко; auf alle Fälle за всеки случай; alle Teilnehmer bekommen ein Geschenk всеки участник ще получи подарък; all zwei Wochen на всеки две седмици.
  * * *
  <> in =er Frьhe призори.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > all

 • 2 allerlei

  állerlei pron indef различен, всякакъв; allerlei Ausreden най-различни оправдания; man hört so allerlei човек чува разни неща.
  * * *
  пит, inv всякакъв, от всякакъв вид;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > allerlei

 • 3 ander

  ánder pron indef друг, различен; die anderen другите; am anderen Tag на другия ден; kein anderer als... никой друг освен...; alles andere als... Всичко друго, само не и (това); übertr in anderen Umständen sein бременна съм.
  * * *
  a (само attr) друг; e-n Tag nach dem =n ден след ден; einmal ьber das = е хиляди пъти, постоянно; e-n e-s =еn belehren поучавам нкг.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ander

 • 4 beide

  beide pron 1. adjektivisch betont und unbetont двама (за лица), два (за предмети), две; 2. substantivisch двамата, двата, двете; die beiden Söhne двамата сина; beide Kinder behaupten dasselbe и двете деца твърдят едно и също; " Kaffee oder Cola?" "Beides!" Кафе или кола? - и двете!
  * * *
  лит двамата двете; =s ist richtig двете (неща) са верни;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beide

 • 5 dabei

  dabei I. dábei pron adv 1. до, при, близко до, към това (него, нея, тях) (за предмети); там; 2. въпреки това, при все това; er war dabei и той беше там; ich war dabei, einen Aufsatz zu schreiben тъкмо се канех да пиша статия; das Gute dabei ist, dass... хубавото тук (в този случай) е, че...; umg Es ist doch nichts dabei Няма нищо опасно (лошо); es bleibt dabei! така остава!, решено!; er bleibt dabei той държи на мнението си. II. konj umg при това, въпреки че; sie will den Hut nicht tragen, dabei steht er ihr so gut тя не иска да носи шапката, а пък тя ѝ отива много.
  * * *
  pronav при това; e-e Schule undelri Garten = училище и до него градина; das Gute = ist, daЯ хубавото при това е, че; was ist denn = ? какво от това? es bleibt = остава си така.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dabei

 • 6 dadurch

  dadúrch dádurch pron adv 1. през това (него, нея, тях) (за предмети); 2. с това, чрез това (средство); благодарение на това, поради това (причина); ich will dadurch verhindern, dass... искам да предотвратя с това; по този начин да...; er hat den Zug verpasst und kam dadurch zu spät той изпусна влака и поради това закъсня; dadurch dass... благодарение на това, че...
  * * *
  pronav през, чрез това; поради това.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dadurch

 • 7 dagegen

  dagégen I. dágegen pron adv 1. против това (него, нея, тях) (за предмети); срещу това (него, нея, тях); 2. в сравнение с това (него, нея, тях) (за предмети); 3. вместо това (него, нея, тях) (за предмети); nichts dagegen haben, etw. zu tun нямам нищо против това да извърша нещо; er hat großen Erfolg, meiner ist nichts dagegen той има голям успех, моят е нищо в сравнение с неговия; ich werde dich unterstützen. Was bekomme ich dagegen? ще те подкрепя. Какво ще получа срещу това? II. konj а, но пък; sie ist nett, er dagegen nicht тя е мила, а пък той не.
  * * *
  pronav против; в сравнение ; ich bin nicht =, habe nichts = нямам нищо против, съгласен съм.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dagegen

 • 8 daher

  dahér I. dáher pron adv оттам; ihre Wut kommt daher, dass... ядът ѝ се дължи на това (идва от това), че...II. konj поради това, затова, ето защо.
  * * *
  по оттам, от това; kj затова; следователно.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > daher

 • 9 dahin

  dahín dáhin pron adv 1. там, дотам, натам; 2. тогава; bis dahin дотам; дотогава; er hat es dahin gebracht, dass... той докара нещата дотам, че....
  * * *
  av нататък, натам; bis дотук; дотогава; er ist той умря;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dahin

 • 10 dahinter

  dahínter dáhinter pron adv зад това (него, нея, тях) (за предмети); übertr wer weiss, wer dahinter steckt кой знае кой се крие зад това.
  * * *
  pronav зад нщ, отзад;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > dahinter

 • 11 damit

  damít I. dámit pron adv с това (него, нея, тях) (за предмети); Ich bekomme wenig Geld. damit kann ich nicht viel machen Получавам малко пари. С тях не мога да направя кой знае какво; damit ist die Frage erledigt с това въпросът е приключен; umg her damit! я го дай!; umg weg damit! хвърли го!, махни го! II. konj за да; Wir sollen uns beeilen, damit wir den Zug nicht verpassen Трябва да побързаме, за да не изпуснем влака.
  * * *
  pronav с това; es ist nichts безполезно е; от това нищо няма да излезе; kj за да.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > damit

 • 12 danach

  danách dánach pron adv 1. след това (него, нея, тях) (за предмети); после, сетне; 2. към това (за посока), за това (него, нея, тях) (за предмети); 3. съобразно с това, според това (него, нея, тях); gleich danach веднага след това; umg der Preis ist niedrig, aber die Bedienung ist auch danach цената е ниска, но и обслужването толкова струва.
  * * *
  pronav след това; според това; erster, = siе най-напред той, след това тя.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > danach

 • 13 daneben

  danében dáneben pron adv 1. до, край, близко до, редом с това (него, нея, тях) (за предмети); 2. освен (покрай) това, едновременно с това; da steht mein Koffer, stelle deinen daneben моят куфар е там, сложи твоя до него; er studiert, daneben geht er jobben той следва, освен това работи.
  * * *
  pronav до, покрай това, наред с това

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > daneben

 • 14 daran

  darán dáran umg dran pron adv 1. до това, на това, покрай това (място), до (на, покрай) него (нея, тях) (за предмети); 2. след това, тогава (за време); daran anschließend, im Anschluss daran след това; nichts ist daran wahr няма нищо вярно в това; sie war nahe daran aufzugeben тя без малко щеше да се откаже; er ist übel daran лоша му е работата.
  * * *
  pronav на това, до това, по това; ist etw има стойност; denke мисли за това; es ist mehts това са празни работи; ich bin гов сега аз съм наред.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > daran

 • 15 darauf

  darauf dárauf umg rauf pron adv 1. на това, върху това (място); на (върху) него (нея, тях) (за предмети); 2. след това, после, по-късно (време); 3. за означение на общи положения, често след глаголи, които изискват предлог; der Tisch und die Vase darauf масата и вазата върху нея; eine Woche darauf седмица след това, след една седмица; am Tage darauf на следващия ден; es kommt darauf an, dass alle... касае се до това (важното е)...; er ist ( nur) darauf aus, das Erbe zu bekommen той искаше единствено (това), да получи наследството; er legt großen Wert darauf, dass... той държи много на това да...; ein Recht darauf haben имам право на това.
  * * *
  pronav върху, на нщ; след това; после; sagter после, след това той казa was sagst du? какво ще кажеш на това? es kommt an зависи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darauf

 • 16 daraufhin

  daraufhín daraufhin pron adv 1. по отношение на това; 2. поради това, вследствие на това (което); Die Nahrungsmittel werden daraufhin überprüft, ob sie chemische Substanzen enthalten Храните се проверяват по отношение на това дали съдържат химически вещества; Es gab einen Skandal. daraufhin verließen die Gäste die Party Имаше скандал. Поради това гостите напуснаха партито.
  * * *
  av след това; въз основа на това; в отговор на това,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > daraufhin

 • 17 daraus

  daraus dáraus umg draus pron adv от това (него, нея, тях) (за предмети); was macht man daraus? какво се прави от това?; daraus wird nichts нищо няма да излезе от това; daraus folgt, dass... от това следва, че...; ich mache mir nichts daraus пет пари не давам за това.
  * * *
  pronav от това; ich mache mir nichts все ми е едно, не отдавам на товз никакво значение; wird nichts от това нищо няма да излезе.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > daraus

 • 18 darein

  darein/dárein umg drein pron adv в това (него, нея, тях) (за предмети).
  * * *
  av (wohin) тук (там) навътре.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darein

 • 19 darin

  darín dárin umg drin pron adv в това (него, нея, тях) (за предмети); Du liest die Zeitung. Steht etw. Neues darin? Ти четеш вестника. Има ли нещо ново в него? Die Tasse und der Kaffee darin Чашата и кафето в нея; der Unterschied liegt darin, dass... разликата се състои в това, че....
  * * *
  , darinnen av (wo) вътре, в това.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darin

 • 20 darum

  darúm I. dárum umg drum 1. pron adv около това (място) (него, нея, тях) (за предмети); 2. за обозначение на общи положения, често при глаголи, изискващи предлога um; ein Haus mit einem Garten darum къща с градина около нея; es geht darum, dass... става дума за това, да... ich bitte dich darum моля те за това. II konj затова, поради това; Sie war krank, darum konnte sie nicht kommen Тя беше болна, затова не можа да дойде.
  * * *
  kj затова, поради това; pronav около, за това; es ist mir sehr кп tun за мене това е много важно; es sei ! да бъде така!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darum

См. также в других словарях:

 • pron — pron; pron·to; pron·to·sil; pron·u·ba; …   English syllables

 • pron. — pron. also pron BrE the written abbreviation of pronoun …   Dictionary of contemporary English

 • pron. — pron.1 abbreviation 1. ) pronoun 2. ) pronounced pron.2 [ pran ] abbreviation pronunciation …   Usage of the words and phrases in modern English

 • pron|to — «PRON toh», adverb. U.S. Informal. promptly; quickly; right away: »Immigration authorities had him arrested and deported pronto (Liberty). ╂[American English < Spanish pronto < Latin promptus. See etym. of doublet prompt. (Cf. ↑prompt) …   Useful english dictionary

 • pron — abbrev. 1. pronominal 2. pronoun 3. pronounced 4. pronunciation * * * …   Universalium

 • pron — Mot Monosíl·lab Adjectiu variable …   Diccionari Català-Català

 • Pron — Surtout porté dans la Marne, c est une forme contractée de Perron, Péron, soit comme toponyme (= grosse pierre), soit comme dérivé du prénom Pierre …   Noms de famille

 • pron. — pron. (pronoun) n. (Grammar) word used to replace nouns and noun phrases (she, we, this, etc.) …   English contemporary dictionary

 • pron — abbrev. 1. pronominal 2. pronoun 3. pronounced 4. pronunciation …   English World dictionary

 • pronȝe — obs. Sc. form of prune v.1 …   Useful english dictionary

 • pron — 1. proun adv. assez; suffisamment. Avèm pron òbra : nous avons suffisamment de travail. I a pron de gents que o dison : il y a suffisamment de gents qui le disent. Pron ò tard : tôt ou tard. voir tard 2. proun m. profit; avantage; utilité. expr.… …   Diccionari Personau e Evolutiu

Книги

 • HEADWAY PRON PRE-INTERM NEW, . Каждую минуту в мире покупают учебник Headway! Четвертое издание популярного языкового курса для взрослых сочетает в себе проверенную методику обучения английскому языку с новыми… Подробнее  Купить за 1649 руб


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»