Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

press+tool

 • 1 инструмент за обработване под налягане

  press tool
  press tools

  Български-Angleščina политехнически речник > инструмент за обработване под налягане

 • 2 комбинирана щампа

  combination tool
  combination tools
  compound die
  compound dies
  punch-press die
  punch-press dies

  Български-Angleščina политехнически речник > комбинирана щампа

 • 3 авариен

  авт., жп. break-down (attr.)
  мор. average (attr.)
  авариен инструмент an emergency tool
  аварийна кола/команда/служба a breakdown lorry/gang/service
  авариен монтьор a trouble man; a break-down mechanic
  авариен протокол an average report
  * * *
  аварѝен,
  прил., -йна, -йно, -йни авт., жп break-down (attr.); мор. average (attr.); \авариенен изход emergency exit; \авариенен инструмент emergency tool; \авариенен монтьор trouble man; break-down mechanic; \авариенен протокол average report;\авариенйна кола/команда/служба breakdown lorry/gang/service; \авариенйна лента (на магистрала) hard shoulder; \авариенйни разходи average costs/expenses; \авариенйно положение emergency.
  * * *
  1. АВАРИЕН инструмент an emergency tool 2. АВАРИЕН монтьор a trouble man;a break-down mechanic 3. АВАРИЕН протокол an average report 4. аварийна кола/команда/служба а breakdown lorry /gang/ service 5. авт., жп. break-down (attr.) 6. мор. average (attr.)

  Български-английски речник > авариен

 • 4 агенция

  agency, office; bureau
  пътническа агенция a travel/tourist agency
  телеграфна агенция a news/telegraph agency
  * * *
  агѐнция,
  ж., -и agency, office; bureau; \агенцияя за запознанства marriage bureau; \агенцияя за защита на околната среда Environmental Protection Agency; \агенцияя за назначения outplacement agency; информационна \агенцияя press-agency; пътническа \агенцияя travel/tourist agency; телеграфна \агенцияя news/telegraph agency.
  * * *
  agency: He found a job through an employment агенция. - Той си намери работа чрез агенция по труда.
  * * *
  1. agency, office;bureau 2. пътническа АГЕНЦИЯ a travel /tourist agency 3. телеграфна АГЕНЦИЯ a news/telegraph agency

  Български-английски речник > агенция

 • 5 активизирам

  activate, rouse, stir (up); brisk up; energize; push on
  разг. give a fillip to. fillip
  активизирам работа hasten/expedite/accelerate a piece of work
  активизирам се bestir o.s., press on with s.th
  * * *
  активизѝрам,
  гл. activate, rouse, stir (up); brisk up; energize; push on; разг. give a fillip to, fillip; \активизирам работа hasten/expedite/accelerate a piece of work;
  \активизирам се bestir o.s., press on with s.th.
  * * *
  activate; hurry on{hXri On}; hustle
  * * *
  1. activate, rouse, stir (up);brisk up;energize;push on 2. АКТИВИЗИРАМ ce bestir o. s., press on with s.th 3. АКТИВИЗИРАМ работа hasten/expedite/accelerate a piece of work 4. разг. give a fillip to. fillip

  Български-английски речник > активизирам

 • 6 аташе

  attache
  аташе по печата a press attache
  военен аташе a military attache
  аташе по културните въпроси a cultural attache
  * * *
  аташѐ,
  м., -та attaché; \аташе по печата press attaché; военен \аташе military attaché.
  * * *
  attache: press аташе - аташе по печата
  * * *
  1. attache 2. АТАШЕ по културните въпроси a cultural attache 3. АТАШЕ по печата a press attache 4. военен АТАШЕ a military attache

  Български-английски речник > аташе

 • 7 бих

  should, would, вж. съм, би
  моля, бихте ли ми подали солта? would you pass the salt, please?
  желал да бъда на негово бих I wouldn't like to be in his place/coat
  оженвам/омъжвам се на добро бих marry into a food family
  на бих (уместно) in place; opportunely
  отговор (тъкмо) на бих an apt reply/retort, ам. a comeback; a pat answer
  не на бих (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely
  тук му е бих то да отбележим/кажем it should be mentioned here
  тук съвсем не е бихто за такива забележки such remarks are quite out of place here; this is not the (time and) place to make such remarks
  казвам/върша нещо на бих say/do s.th. at the right place/in season
  поставям някого на бихто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o.
  няма бих за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion
  зням от сигурно бих I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority
  ще хване бих it will come in handy
  упрекът хвана бих the reproach went home
  човек на бих a reliable person; a man to swear by; that's a man
  по места! воен. stand to! на места here and there, in some places
  не мога да си намеря бих, не ме хваща бих fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks
  не мога да си намеря бих от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.)
  не ме сдържа/свърта на едно бих fidget, be fidgety/restless; get all hot and bothered
  не ти е тук бихто you don't belong here
  знам си бихто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance
  гневът му отстъпи бих на съжалението his rage gave place to pity
  твърде много бих се отделя за too much space has been allocated to
  пресата отделя значително бих на the press has given considerable place to
  заемам важно бих в дневния ред be high on the agenda
  порязах се на много лошо бих I cut myself in a very awkward place
  говоря от бихто си talk from o.'s place
  оставям празно/свободно бих на хартията leave a blank
  той не е на бих то си (в работата) he is ill-suited for the job
  тук няма бих за шеги this is no joking/laughing matter
  той никъде не може да си намери бих he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole
  стоя/тъпча на едно бих stand still, mark time
  * * *
  1. (ядосан съм) fret (and fume) 2. should, would, вж. съм, би 3. гневът му отстъпи БИХ на съжалението his rage gave place to pity 4. говоря от БИХто си talk from o.'s place 5. желал да бъда на негово БИХ I wouldn't like to be in his place/coat 6. забележка на БИХ a pat remark 7. заемам важно БИХ в дневния ред be high on the agenda 8. знам си БИХто know o.'s place/distance, keep a safe distance, keep o.'s distance 9. зням от сигурно БИХ I know it from a reliable quarter/source, I have it on good authority 10. казвам нещо точно на БИХ hit the (right) nail on the head 11. казвам/върша нещо на БИХ say/do s.th. at the right place/in season 12. моля, БИХте ли ми подали солта? would you pass the salt, please? 13. на БИХ (уместно) in place;opportunely 14. напитките се консумират само на БИХ (в заведението) drinks to be consumed on the premises only 15. не ме сдържа/свърта на едно БИХ fidget, be fidgety/restless;get all hot and bothered 16. не мога да си намеря БИХ от not be able to contain o.s. with, be beside o.s. with (joy, etc.) 17. не мога да си намеря БИХ, не ме хваща БИХ fidget, be fidgety/restless, be like a pea on a drum, be like a cat on hot bricks 18. не на БИХ (неуместно) out of place/season, ill-timed, untimely 19. не ти е тук БИХто you don't belong here 20. няма БИХ за колебание/съмнение/спор there is no room for hesitation/doubt/discussion 21. оженвам/омъжвам се на добро БИХ marry into a food family 22. оставям празно/свободно БИХ на хартията leave a blank 23. отговор (тъкмо) на БИХ an apt reply/retort, ам. a comeback;a pat answer 24. по места! воен. stand to! на места here and there, in some places 25. порязах се на много лошо БИХ I cut myself in a very awkward place 26. поставям някого на БИХто му put s.o. in his place, put s.o. down a peg or two, place s.o. where he belongs, snub s.o. 27. пресата отделя значително БИХ на the press has given considerable place to 28. стоя на едно БИХ stand still 29. стоя/тъпча на едно БИХ stand still, mark time 30. твърде много БИХ се отделя за too much space has been allocated to 31. той не е на БИХ то си (в работата) he is ill-suited for the job 32. той никъде не може да си намери БИХ he doesn't fit in anywhere, he is a square peg in a round hole 33. тук му е БИХ то да отбележим/кажем it should be mentioned here 34. тук няма БИХ за шеги this is no joking/laughing matter 35. тук съвсем не е БИХто за такива забележки such remarks are quite out of place here;this is not the (time and) place to make such remarks 36. упрекът хвана БИХ the reproach went home 37. човек на БИХ a reliable person;a man to swear by;that's a man 38. ще хване БИХ it will come in handy

  Български-английски речник > бих

 • 8 брикетирам

  press into briquettes
  * * *
  брикетѝрам,
  гл. press into briquettes.
  * * *
  press into briquettes

  Български-английски речник > брикетирам

 • 9 буквален

  (за превод) literal, verbal, metaphrastic
  буквален превод a word for word translation; metaphrase
  * * *
  буква̀лен,
  прил., -на, -но, -ни (за превод) literal, verbal, metaphrastic; \букваленен превод word for word translation; metaphrase; държа на \букваленното значение на думите press the words.
  * * *
  literal; metaphrastic (за превод); verbal{`vx;bxl}; word for word
  * * *
  1. (за превод) literal, verbal, metaphrastic 2. БУКВАЛЕН превод a word for word translation;metaphrase 3. държа на буквалното значение на думите press the words

  Български-английски речник > буквален

 • 10 булеварден

  boulevard (attr.)
  булевардна преса tabloid journalism, gutter press
  булеварден роман (евтин) a yellowback, a cheap novel; sl. a penny-dreadful
  * * *
  булева̀рден,
  прил., -на, -но, -ни boulevard (attr.); \булеварденен роман ( евтин) yellowback, cheap novel; sl. penny-dreadful; \булеварденна преса tabloid journalism, gutter press; издавам \булеварденна литература publish tripe.
  * * *
  1. boulevard (attr.) 2. БУЛЕВАРДЕН роман (евтин) a yellowback, a cheap novel; sl. a penny-dreadful 3. булевардна преса tabloid journalism, gutter press

  Български-английски речник > булеварден

 • 11 бутаница

  crush, jostle, press
  разг. squash
  * * *
  бу̀таница,
  ж., само ед. crush, jostle, press; разг. squash; squeeze; elbowing.
  * * *
  jostle
  * * *
  1. crush, jostle, press 2. разг. squash

  Български-английски речник > бутаница

 • 12 валцов

  тех. roller (attr.), cylinder (attr.)
  валцова мелница milling works
  валцова преса a rolling cylinder/press
  * * *
  ва̀лцов,
  прил. техн. roller (attr.), cylinder (attr.); \валцова мелница milling works; \валцова преса rolling cylinder/press.
  * * *
  1. mex. roller (attr.), cylinder (attr.) 2. ВАЛЦОВa мелница milling works 3. ВАЛЦОВa преса a rolling cylinder/press

  Български-английски речник > валцов

 • 13 вестникарски

  newspaper (attr.); journalistic
  вестникарски език разг. Journalese
  * * *
  вестника̀рски,
  прил., -а, -о, -и newspaper (attr.); journalistic; \вестникарскиа будка newsstand; \вестникарскиа кампания press campaign; \вестникарскиа хартия newsprint; \вестникарскии език разг. journalese.
  * * *
  journalistic
  * * *
  1. newspaper (attr.);journalistic 2. ВЕСТНИКАРСКИ език разг. Journalese 3. вестникарска будка newsstand 4. вестникарска кампания a press campaign 5. вестникарска хартия newsprint

  Български-английски речник > вестникарски

 • 14 впивам

  впивам зъби sink/plunge/dig/get o.s.'s teeth (в into)
  (за змия) strike its fangs (в into)
  впивам корени dig o.'s roots (в into)
  впивам нокти dig/get o.'s nails/ (за животно) o.'s claws (в into)
  впивам очи fix o.'s eyes (в on)
  впивам пипала lay o.'s limbs (в on), thrust o.'s antennae out (в into)
  впивам поглед fix o.'s gaze (в on), gaze (в at), fix (s.th., s.o.) with o.'s eyes
  впивам смукала fasten o.'s suckers (в on)
  впивам устни press o.'s lips (в on)
  впивам се cling, stick (tightly) (в to)
  (за пиявица) bite (в into)
  впивам се в (за очи) fix on
  (за дреха) fit tight (в at. round)
  (за презрамка) cut into the flesh
  * * *
  впѝвам,
  гл.: \впивам зъби sink/plunge/dig/get o.s.’s teeth (в into); (за змия) strike its fangs (в into); \впивам корени dig/strike o.’s roots (в into); \впивам нокти dig/get o.’s nails/(за животно) o.’s claws (в into); \впивам пипала lay o.’s limbs (в on), thrust o.’s antennae (в into); \впивам поглед fix o.’s gaze (в on), gaze (в at), fix (s.th., s.o.) with o.’s eyes; \впивам смукала fasten o.’s suckers (в on); \впивам устни press o.’s lips (в on);
  \впивам се cling, stick (tightly) (в to); (за пиявица) bite (в into); (за очи) fix on; (за дреха) fit tight (в at, round); (за презрамка) cut into the flesh.
  * * *
  1. (за дреха) fit tight (в at. round) 2. (за змия) strike its fangs (в into) 3. (за презрамка) cut into the flesh 4. ВПИВАМ ce cling, stick (tightly) (в to): (за пиявица) bite (в into) 5. ВПИВАМ зъби sink/plunge/dig/get o. s.'s teeth (в into) 6. ВПИВАМ корени dig o.'s roots (в into) 7. ВПИВАМ нокти dig/get o.'s nails/(за животно) o.'s claws (в into) 8. ВПИВАМ очи fix o.'s eyes (в on) 9. ВПИВАМ пипала lay o.'s limbs (в on), thrust o.'s antennae out (в into) 10. ВПИВАМ поглед fiх o.'s gaze (в on), gaze (в at), fix (s. th., s. o.) with o.'s eyes 11. ВПИВАМ се в (за очи) fix on 12. ВПИВАМ смукала fasten o.'s suckers (в on) 13. ВПИВАМ устни press o.'s lips (в on)

  Български-английски речник > впивам

 • 15 впия

  вж. впивам
  * * *
  впѝя,
  впѝвам гл.: \впия зъби sink/plunge/dig/get o.s.’s teeth (в into); (за змия) strike its fangs (в into); \впия корени dig/strike o.’s roots (в into); \впия нокти dig/get o.’s nails/(за животно) o.’s claws (в into); \впия пипала lay o.’s limbs (в on), thrust o.’s antennae (в into); \впия поглед fix o.’s gaze (в on), gaze (в at), fix (s.th., s.o.) with o.’s eyes; \впия смукала fasten o.’s suckers (в on); \впия устни press o.’s lips (в on);
  \впия се cling, stick (tightly) (в to); (за пиявица) bite (в into); (за очи) fix on; (за дреха) fit tight (в at, round); (за презрамка) cut into the flesh.
  * * *
  вж. впивам

  Български-английски речник > впия

 • 16 газ

  1. gas
  блатен газ marsh gas
  боен газ воен. (poison) gas
  гърмящ газ detonating gas
  димни газове flue gases
  задушлив газ asphyxiating gas
  минен/рудничен газ fire-damp
  газ, останал в мина след избухване на минен газ afterdamp, choke-damp
  отработен газ burnt/exhaust/escape gas
  сълзлив tear-gas
  газове мед. wind
  имам газове suffer from flatulence
  пускам газове break wind
  2. (за горене) petroleum, oil, paraffin
  ам. kerosene
  давам газ разг. press down/step on the accelerator
  ам. step on the gas
  отпускам газта release the accelerator
  с пълен газ at full speed
  3. gauze, gossamer
  * * *
  м., -ове, (два) га̀за gas; блатен \газ marsh gas; боен \газ воен. (poison) gas; \газ за битови нужди domestic gas; \газове мед. flatus, wind; \газ, останал в мина след избухване на минен \газ after-damp, choke-damp; гърмящ \газ detonating gas; димни \газове flue gases; задушлив \газ asphyxiating gas; инертен \газ хим. noble gas; минен/рудничен \газ fire-damp; (натрупване на) \газове flatulence; нервопарализиращ \газ nerve gas; отработен \газ авт. burnt/exhaust/escape gas; отровен \газ poison gas; природен \газ natural gas; светилен \газ coal-gas; пускам \газове break wind; райски \газ laughing gas; сълзлив \газ tear-gas.
  ——————
  ж., само ед. (за горене) petroleum, oil, paraffin; амер. kerosene; • давам \газ разг. press down/step on the accelerator; put o.’s foot down; амер. step on the gas; давам пълна \газ разг. race; отпускам \газта разг. release the accelerator; с пълна \газ разг. at full speed.
  ——————
  ж., само ед. текст. gauze, gossamer; копринена \газ tiffany.
  * * *
  gas: marsh газ - блатен газ; gauze (текст.);petroleum; water-gas (воден)
  * * *
  1. (натрупване на) ГАЗове flatulence 2. 1 gas 3. 2 (за горене) petroleum, oil, paraffin 4. 3 текст, gauze, gossamer 5. ГАЗ, останал в мина след избухване на минен ГАЗ afterdamp, choke-damp 6. ГАЗове мед. wind 7. ам. kerosene 8. ам. step on the gas 9. блатен ГАЗ marsh gas 10. боен ГАЗ воен. (poison) gas 11. гърмящ ГАЗ detonating gas 12. давам ГАЗ разг. press down/step on the accelerator 13. давам пълен ГАЗ race 14. димни ГАЗове flue gases 15. задушлив ГАЗ asphyxiating gas 16. имам ГАЗове suffer from flatulence 17. копринен ГАЗ tiffany 18. минен/рудничен ГАЗ fire-damp 19. отпускам ГАЗта release the accelerator 20. отработен ГАЗ burnt /exhaust/ escape gas 21. отровен ГАЗ poison gas 22. природен ГАЗ natural gas 23. пускам ГАЗове break wind 24. с пълен ГАЗ at full speed 25. светилен ГАЗ coal-gas 26. сълзлив tear-gas

  Български-английски речник > газ

 • 17 галерия

  gallery (и мин., meamp.)
  (meamp., разг. и) the gods
  мин. и course
  (подземен вход) underground passage
  (пасаж) passage-way
  картинна галерияа picture gallery
  галерия на кореспондентите (в народно събрание) a press gallery
  галерия за публиката в народно събрание a public gallery
  * * *
  галѐрия,
  ж., -и gallery (и миньорск., театр.); (театр. разг.) the gods; миньорск. course; gangway; ( подземен ход) underground passage; ( хоризонтална) adit; ( пасаж) passageway; (в църква) loft; вентилационна \галерияя return gallery; миньорск. monkey gangway; \галерияя за публиката парлам. public gallery; \галерияя на репортерите (в парламент) press gallery; добивна \галерияя extraction gallery; дренажна \галерияя drainage/efflux gallery; извозна \галерияя миньорск. buggy/bottom gangway; картинна \галерияя picture gallery; подготвителна \галерияя development gallery; скална \галерияя миньорск. blind gallery; rock gangway.
  * * *
  course (минна); drive (мин.); gallery: a picture галерия - картинна галерия; gangway (мин.); heading (мин.); loft; passage; passage-way(мин.)
  * * *
  1. (mеamp., разг. и) the gods 2. (в църква) loft 3. (пасаж) passage-way 4. (подземен вход) underground passage 5. (хоризонтална) adit 6. gallery (и мин., meamp.) 7. ГАЛЕРИЯ за публиката в народно събрание a public gallery 8. ГАЛЕРИЯ на кореспондентите (в народно събрание) a press gallery 9. картинна ГАЛЕРИЯа picture gallery 10. мин. и course

  Български-английски речник > галерия

 • 18 гладя

  1. (с ютия) iron, press
  2. (коса, брада) stroke
  3. (галя) caress, stroke
  гладямажа wheedle. ( лаская) soft-soap
  * * *
  гла̀дя,
  гл., мин. св. деят. прич. гла̀дил 1. (с ютия) iron, press;
  2. ( коса, брада) stroke; ( перата си ­ за птица) preen;
  3. ( галя) caress, stroke;
  4. ( заточвам с брус) hone; ( зоточвам на ремък) strop; • \гладя-мажа wheedle, ( лаская) soft-soap.
  * * *
  grind; iron (с ютия); press; slick
  * * *
  1. (галя) caress, stroke 2. (коса, брада) stroke 3. (перата си - за тпица) preen 4. (с ютия) iron, press 5. (точа на ремък) strop 6. (точа с брус) hone 7. ГЛАДЯмажа wheedle. (лаская) soft-soap

  Български-английски речник > гладя

 • 19 гнетя

  oppress, crush (down), weigh down
  (душевно) prey on s.o.'s mind, press heavily on s.o.'s spirits, hang heavily on s.o.; lie heavy on s.o.'s chest/heart/conscience
  гнети ме мисълта, че be oppressed by the thought that
  * * *
  гнетя̀,
  гл., мин. св. деят. прич. гнетѝл oppress, crush (down), weigh down; ( душевно) depress; prey on s.o.’s mind, press heavily on s.o.’s spirits, hang heavily on s.o.; lie heavy on s.o.’s chest/heart/conscience; гнети ме мисълта, че be oppressed by the thought that.
  * * *
  bully; depress; gripe{graip}; keep in awe: be{bi} гнетяed by the thought that - гнети ме мисълта, че; overweigh; prey
  * * *
  1. (душевно) prey on s. o.'s mind, press heavily on s. o.'s spirits, hang heavily on s. o.;lie heavy on s. o.'s chest/heart/conscience 2. oppress, crush (down), weigh down 3. гнети ме мисълта, че be oppressed by the thought that

  Български-английски речник > гнетя

 • 20 готов

  1. ready (за for), ( подготвен) prepared (за for)
  готов костюм a ready-to-wear suit
  готов продукт a finished product
  готов да заплаче on the brink of tears
  готов за всичко ready/prepared for anything
  той е готов на всичко- he'll go to great/all/any lengths
  готов за печат ready for the press
  готов за път ready for a Journey, ready to start
  готов за стрелба (за огнестрелно оръжие) at the ready
  готов за труд и отбрана ready for labour and defence
  вечерята е готова dinner is ready
  готова къща a ready-built house
  къща от готови сглобяеми елементи a pre-fabricated house, разг. prefab
  готови дрехи ready-made/store clothes
  магазин за готови дрехи a ready-made shop
  купувам готови дрехи разг. buy clothes off the peg
  2. (съгласен, склонен) willing, ready, prepared (да to)
  готови пари cash, ready money, sl. the ready
  всичко е готово за the scene/stage is. set for
  * * *
  гото̀в,
  прил.
  1. ready (за for), ( подготвен) prepared (за for); \готов да заплаче on the brink of tears; \готов за бой (и прен.) fighting fit; with o.’s hackles up; \готов за печат ready for the press; \готов за път ready for a journey, ready to start; \готов за стрелба (за огнестрелно оръжие) at the ready; \готов костюм ready-to-wear suit; \готов продукт finished product; \готова къща ready-built house; \готови дрехи ready-made/store clothes; купувам \готови дрехи разг. buy clothes off the peg; къща от \готови сглобяеми елементи pre-fabricated house, разг. prefab; магазин за \готови дрехи ready-made shop; той е \готов на всичко he’ll go to great/all/any lengths;
  2. ( съгласен, склонен) willing, ready, prepared (да to); разг. game; всичко е \готово за the scene/stage is set for; \готов съм да опитам разг. I am game to try; \готови пари cash, ready money, sl. the ready.
  * * *
  mature (за употреба): Are you готов to go? - Готов ли си за тръгване?; ready-made (за дрехи)
  * * *
  1. (съгласен, склонен) willing, ready, prepared (да to) 2. ready (за for), (подготвен) prepared (за for) 3. ГОТОВ да заплаче on the brink of tears 4. ГОТОВ за всичко ready/ prepared for anything 5. ГОТОВ за печат ready for the press 6. ГОТОВ за път ready for a Journey, ready to start 7. ГОТОВ за стрелба (за огнестрелно оръжие) at the ready 8. ГОТОВ за труд и отбрана ready for labour and defence: вечерята е ГОТОВa dinner is ready 9. ГОТОВ костюм a ready-to-wear suit: ГОТОВ продукт a finished product 10. ГОТОВa къща a ready-built house 11. ГОТОВи дрехи ready-made/store clothes 12. ГОТОВи пари cash, ready money, sl. the ready 13. всичко е ГОТОВо за the scene/stage is. set for 14. купувам ГОТОВи дрехи разг. buy clothes off the peg 15. къща от ГОТОВи сглобяеми елементи a pre-fabricated house, разг. prefab 16. магазин за ГОТОВи дрехи a ready-made shop 17. той е ГОТОВ на всичко-he'll go to great/all/any lengths

  Български-английски речник > готов

См. также в других словарях:

 • press tool — Смотри Штамп …   Энциклопедический словарь по металлургии

 • Atlas Press (tool company) — Atlas Press Co. was a tool company that manufactured popular brands of metalworking tools from 1920 to the mid 1970s. Many of their products received wide coverage in Popular Mechanics and Popular Science at the time.[1] Contents 1 History 1.1… …   Wikipedia

 • Tool wear — describes the gradual failure of cutting tools due to regular operation. It is a term often associated with tipped tools, tool bits, or drill bits that are used with machine tools.Types of wear include: * flank wear in which the portion of the… …   Wikipedia

 • Press — may refer to:In publishing: * The press, otherwise known as the journalism business, the newspaper business, the news media, the Fourth Estate or the mass media * A press, publishing house or printer (publisher) * Printing press, a machine that… …   Wikipedia

 • Tool (band) — Infobox musical artist Name = Tool Img capt = Tool performing live in 2006. Visible from left to right are: Adam Jones, Maynard James Keenan and Justin Chancellor. Img size = 250 Landscape = yes Background = group or band Alias = Origin = Los… …   Wikipedia

 • Tool — en un concierto en Barcelona el 29 de may …   Wikipedia Español

 • Tool and die maker — Not to be confused with tap and die. Tool and die makers are workers in the manufacturing industry who make jigs, fixtures, dies, molds, machine tools, cutting tools (such as milling cutters and form tools), gauges, and other tools used in… …   Wikipedia

 • tool and die making — Industrial art of manufacturing stamping dies, plastics molds, and jigs and fixtures to be used in the mass production of solid objects. The making of dies for punch presses constitutes most of the work done in tool and die shops, and most such… …   Universalium

 • Tool — For other uses, see Tool (disambiguation). A modern toolbox. A tool is a device that can be used to produce an item or achieve a task, but that is not consumed in the process. Informally the word is also used to describe a procedure or process… …   Wikipedia

 • Tool steel — Iron alloy phases Ferrite (α iron, δ iron) Austenite (γ iron) Pearlite (88% ferrite, 12% cementite) …   Wikipedia

 • Tool — Стиль этой статьи неэнциклопедичен или нарушает нормы русского языка. Статью следует исправить согласно стилистическим правилам Википедии …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «press+tool» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»