Перевод: с английского на албанский

presin qerpiçë

 • 1 adobe

  [ë'doubi] n 1. qerpiç; an adobe house shtëpi me qerpiç. 2. ndërtesë qerpiçi. 3. pluhur shkretëtire. ( QERPIÇ m. sh. Tullë prej balte e tharë në diell dhe jo e pjekur në furrë; plithar. Mur qerpiçi. Shtëpi me qerpiç. Bëjnë ( presin qerpiçë).)

  English-Albanian dictionary > adobe

 • 2 go

  [gou] v. (went; gone) 1. shkoj; we went by bus ne shkuam me autobus; go shopping shkoj për të bërë pazaret. 2. iki,largohem; I have to go duhet të iki; let's go! ikim! what time does the train go? kur niset treni? 3. bëhem; jam; go hungry më merr uria; go unpunished shpëtoj pa u ndëshkuar; go mad çmendem; go grey thinjem. 4. ikën, kalon (koha). 5. zhvillohet; go well/ badly shkon mirë/keq; how is it going? si duket puna? 6. ecën, punon; the car won't go makina nuk ecën. 7. (qëllim,vendim); be going to do sth do të bëj diçka; it's going to rain do të bjerë shi; it's not going to be easy nuk do të jetë e lehtë. 8. bie (zilja, sirena). 9. harxhohet; all the money goes for food and rent të gjitha paratë shkojnë për ushqimin dhe qiranë. 10. i jepet; go to i kalojnë, ijepen. 11. hiqet qafe, zhduket; he'll have to go ai duhet të qërohet; everything must go i gjithë malli duhet të shitet. 12. digjet, prishet (sigureca etj). 13. bie, humbet (shikimi, dëgjimi). 14. shkon, ujdis me (një ngjyrë, model etj). 15. e ka vendin, i takon; the plates go in the cupboard pjatat e kanë vendin në bufe. 16. mat. pjesëtohet, hyn; three into two won't go treshi te dyshi nuk hyn. 17. thotë (kënga etj); as the saying goes siç thotë ajo fjala e popullit. 18. (në këshilla) ruhu, kujdes se mos; now don't go catching a cold kujdes mos marrësh ndonjë të ftohtë. 19. vete; you've gone and done it now! ama, të bukur punë vajte e bëre! 20. bën (kafsha); the dog went "woof'' qeni bëri "ham". 21. i drejtohem; go to court i drejtohem gjyqit. 22. vdes; his wife went first e para vdiq e shoqja. 23. fig. gëlltis, duroj, honeps; I can't go tea nuk e duroj dot çajin.
  as people/things go duke patur parasysh të tjerët/të tjerat; go all out bëhem copë, përpiqem me të gjitha forcat.
  -n 1. ikje, vajtje. 2. gj.fol. vrull, energji. 3. gjendje e punëve. 4. gj.fol. mode, stil. 5. gj.fol. provë, përpjekje; let's have another go at this problem let'i kthehemi edhe njëherë këtij problemi. 6. sukses. 7. gj.fol. ujdi, marrëveshje; it's a go u morëm vesh.
  have a go! jepi! provoje! it's my go e kam unë radhën; be on the go jam në lëvizje, jam në aktivitet; no go gj.fol. punë që s'bëhet; e pamundur; gjë pavlerë.
  go about [gou ë'baut] a) merrem me, jam i zënë me; b) leviz tutjetëhu; c) kthehem, ndërroj drejtim
  go ahead a) vazhdoj; b) përparoj, bëj përpara
  go along [gou ë'long] a) bie dakord; bashkëpunoj; b) përparoj; vazhdoj; as you go along aty për aty, në vend; go along with mbështes, përkrah (një plan); ndjek (dikë)
  go around [gou ë'raund] a) vij vërdallë, dal e bredh; b) shoqërohem (me dikë); c) qarkullon (një fjalë); d) ka për të gjithë
  go at [gou æt] a) sulmoj; b) fig. i futem, i turrem (ushqimeve)
  go back [gou bæk] a) kthehem; rikthehem; b) tërhiqem, zmbrapsem; c) e kafillimin, shkon deri tek; daton; d) i rikthehem (diçkaje); go back to a subject i kthehem sërish një teme; e) shtrihet
  go back on [gou bæk on] a) anuloj (vendimin); b) nuk mbaj, shkel (premtimin); ha fjalën; c) tradhtoj, pres në besë (mikun)
  go before [gou bi'fo:] ndodh më përpara
  go by [gou bai] a) shkon, kalon (koha); b) nisem nga, udhëhiqem nga
  go down [gou daun] a) ulet, bie (çmimi); b) pranohem; pritem; go down badly më presin keq; c) perëndon (dielli); d) shfryhet (balloni); e) zbret
  go down with [gou daun with] më zë (një sëmundje)
  go for [gou fo:] a) përpiqem të kap; b) zgjedh; c) më tërheq; d) turrem, sulem; e) vlen; does this go for me too? a vlen kjo edhe për mua? f) përkrah, mbështes
  go in [gou in] futem, hyj
  go in for [gou in fo:] a) marr pjesë; b) paraqitem (në provim); c) përpiqem të bëj; d) futem në (një profesion); e) shijoj; jepem pas
  go into [gou 'intu:] a) mat. hyn (te një numër); b) hetoj, shqyrtoj; c) hyj në (një profesion); d) hyj në (një profesion); d) hyj në hollësira, shtjelloj; e) filloj të; go into a rage filloj të nxehem
  go in with [gou in with] bashkohem me; marr pjesë në
  go it [gou it] gj.fol. eci shpejt, shpejtoj
  go it alone [gou daun] e bëj vetë; veproj i pavarur
  go off [gou of] a) iki, largohem; b) shkrehet (pushka); c) ngec, nuk punon; d) bie (zilja); e) prishet (ushqimi); f) fiket (drita); ndërpritet (ngrohja); g) ngjet, ndodh
  go off with [gou of with] marr
  go on [gou on] a) ndodh, ngjet, zhvillohet; b) zë të punojë; c) shkoj përpara; d) vazhdoj (të bëj); e) shkoj gjetiu; f) flas pa pushim; go on abou something s'pushoj së foluri përdiçka; g) mbështetem në, nisem nga
  go on at [gou on æt] ngacmoj
  go one better [gou uan 'betë:] a) ia kaloj; b) e shtoj (bastin)
  go out [gou out] a) dal; b) dal shetitje; c) fiket (cigarja etj); d) del nga moda; e) shoqërohem (me dikë); f) bëj grevë
  go over [gou 'ouvë:(r)] a) shqyrtoj, verifikoj; b) rishikoj; rilexoj; c) ribëj; d) ia dal mbanë; e) ndërroj parti; f) zhrg. zhdëp në dru
  go over to [gou 'ouvë:(r) tu:] a) kaloj në (diçka tjetër); b) ndërroj parti; c) rad.,tv. ndërroj kanal
  go round [gou 'ouvë:(r) raund] a) mjafton për të gjithë; b) vërtitet
  go through [gou thru:] a) provoj, kaloj; vuaj, pësoj; b) harxhoj, shpenzoj; c) kontrolloj, hetoj; d) lexoj (një listë); e) kaloj, pranohem
  go through with [gou thru: with] i shkoj deri në fund
  go together [gou të'gedhë(r)] shoqërohem vazhdimisht
  go towards [gou të'wo:dz, two:dz, 'to:dz] kontribuoj për
  go under [gou 'andë:(r)] a) zhytem, fundosem; b) rrënohem, falimentoj, marr fund
  go up [gou ap] a) ngjitem; b) rritet (çmimi); c) ngrihet (godina); d) pëlcet, shpërthen; e) ( in flames) merr zjarr
  go with [gou with] a) shoqëroj; b) shkon, është në harmoni me; go without bëj pa, s'kam nevojë për (diçka)
  let go [let gou] a) lë, lëshoj; b) heq dorë; c) ia var
  let oneself go [let uanself gou] a) nuk përmbahem; b) ia var vetes
  to go [tu: gou] a) mbeten; there are only two days to go kanë mbetur edhe dy ditë; b) amer. për ta marrë me vete; she ordered two hamburgers to go ajo porositi dy hamburger për t'i marrë me vete
  * * *
  shkoj

  English-Albanian dictionary > go

 • 3 welcome

  ['welkëm] v.,n., adj., interj. -vt 1. mirëpres, i uroj mirëseardhjen. 2. pranoj me kënaqësi; I'd welcome a cup of coffee do ta pija me gjithë qejf një kafe.
  -n. pritje, mirëseardhje; give sb a warm welcome i bëj një pritje të ngrohtë dikujt; get a fairly cold welcome më presin mjaft ftohtë; what sort of welcome will this product get? si do ta presin klientët këtë artikull?
  -adj 1. me vend (ndërhyrje). 2. i mirëpritur (vizitor, vendim); make sb welcome e mirëpres dikë; a cup of brandy is always welcome një gotë konjak nuk refuzohet asnjëherë; it was welcome news ishte një lajm i kënaqshëm. 3. (në përgjigje të një falënderimi): you're welcome! s'kapërse!, të/ju lutem! you're welcome to any help I can give you mund të të ndihmoj me kënaqësi.
  -interj. mirëseerdhe!, mirëseerdhët!
  welcome back ['welkëm bæk] pres ngrohtësisht
  welcome mat ['welkëm mæt] n 1. rruginë/qilim për të fshirë këmbët, shkorsë. 2. gj.fol. pritje e ngrohtë
  welcoming ['welkëming] adj 1. e ngrohtë (buzëqeshje). 2. pritjeje, mirëseardhjeje (fjalë, ceremoni)
  * * *
  mirë se erdhët

  English-Albanian dictionary > welcome

 • 4 go down

  [gou daun] a) ulet, bie (çmimi, temperatura, era etj.); the curtain went down ra perdja; shfryet; bie (e ënjtura etj.); b) pranohem, pranohet; pritem; go down with somebody (një shfajësim) pranohet nga dikush; go down badly më presin keq;
  ● (një libër etj.) pritet (mirë, keq); the play went down well drama u prit mirë; c) perendon (dielli); d) shfryet (balloni); e) zbret, zbres shkallët; varem nga mali; go down to dinner zbres për darkë (në restorant, në dhomën e ngrënies); zbres (një klasë më poshtë); f) lë, braktis (shkollën); go down from the university lë univerzitetin;
  bis. shkon poshtë; gëlltitet; a crumb went down the wrong way (më) shkoi keq një thërrime (buke).
  ● (dielli) ulet; perëndon; varet.
  ● kridhem; zhytem; fundoset, mbytet (anija); they saw her go down e panë (anijen) kur u mbyt.
  ● rrëzohem; bie; përulem; mundem; go down in an exam rrëzohem në provim; go down on one's knees bie në gjunjë; gjunjëzohem.
  ● (me parafjalë) shkoj; hyj; zbres; go down to... shkoj për vizitë në...; go down in history as... hyj në history si....
  ● shënoj; marr me shkrim.
  ● bie i sëmurë; go down with flue sëmurem me grip.
  go down with [gou daun with] më zë një (sëmundje)

  English-Albanian dictionary > go down

 • 5 go down badly

  [gou daun 'bædli] më presin keq

  English-Albanian dictionary > go down badly

 • 6 warm welcome

  ['wo:m 'welkëm] pritje e ngrohtë
  give sb a warm welcome i bëj një pritje të ngrohtë dikujt
  get a fairly cold welcome më presin mjaft ftohtë

  English-Albanian dictionary > warm welcome


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»