Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

postmark

 • 1 клеймо

  1. (на писмо) postmark, mark, stamp
  (печат) seal, stamp
  клеймо на позора, позорно клеймо stigma
  * * *
  клеймо̀,
  ср., -а̀ 1. (на писмо) postmark, mark, stamp; ( печат) seal, stamp; hallmark;
  2. (за и от жигосване) brand; (на животно и пр.) earmark; • позорно \клеймоо stigma.
  * * *
  earmark (и на животно); hallmark; note{nout}; stamp
  * * *
  1. (за и от жигосване) brand 2. (на животно и) earmark 3. (на писмо) postmark, mark, stamp 4. (печат) seal, stamp 5. КЛЕЙМО на позора, позорно КЛЕЙМО stigma

  Български-английски речник > клеймо

 • 2 пощенски

  post (attr.), postal, mail (attr.)
  postage (attr.) пощенски адрес a postal address
  пощенски вагон (фургон) mail-van, ам. a mail car/coach
  пощенски влак mail-train
  пощенски гълъб a carrier pigeon, a homing pigeon
  пощенски запис/превод a money/postal order
  пощенско клеймо/печат postmark
  пощенски клон, пощенска станция (branch) post-office
  пощенска кола stage, a stage coach
  пощенски кораб packet-boat, mail-boat, ам. mailer
  пощенска кутия (частна) a letter box, ам. mail-box
  пощенски началник postmaster
  пощенска пратка postal matter; parcel post
  пощенски самолет mail-plane
  пощенски служител/чиновник a post-office clerk
  пощенска такса, пощенски разноски- postage
  пощенски чувал mail-bag
  * * *
  по̀щенски,
  прил., -а, -о, -и post (attr.), postal, mail (attr.); postage (attr.); включително и \пощенскиите разноски inclusive of postage; \пощенскиа картичка postcard; \пощенскиа кола stage, a stage coach; \пощенскиа кутия (за писма до поискване) post office box, съкр. P. O. B.; ( частна) letter box, амер. mail-box; \пощенскиа марка postage stamp; \пощенскиа пратка postal matter; parcel post; \пощенскиа спестовна каса a post-office savings bank; \пощенскиа такса, \пощенскии разноски postage; \пощенскии гълъб carrier pigeon, homing pigeon; \пощенскии запис/превод money/postal order; \пощенскии клон, \пощенскиа станция (branch) post-office; \пощенскии кораб packet-boat, mail-boat, амер. mailer; \пощенскии служител/чиновник post-office clerk; \пощенскио клеймо/печат postmark.
  * * *
  postal: пощенски address - пощенски адрес; a пощенски order - пощенски запис; postage: пощенски stamp - пощенска марка; post: пощенски-box - пощенска кутия
  * * *
  1. post (attr.), postal, mail (attr.) 2. postage (attr.)ПОЩЕНСКИ адрес a postal address 3. ПОЩЕНСКИ вагон (фургон) mail-van, ам. a mail car/coach 4. ПОЩЕНСКИ влак mail-train 5. ПОЩЕНСКИ гълъб a carrier pigeon, a homing pigeon 6. ПОЩЕНСКИ запис/превод a money/postal order 7. ПОЩЕНСКИ клон, пощенска станция (branch) post-office 8. ПОЩЕНСКИ кораб packet-boat, mail-boat, ам. mailer 9. ПОЩЕНСКИ началник postmaster 10. ПОЩЕНСКИ самолет mail-plane 11. ПОЩЕНСКИ служител/чиновник a post-office clerk 12. ПОЩЕНСКИ чувал mail-bag 13. пощенска карта postcard 14. пощенска кола stage, a stage coach 15. пощенска кутия (частна) a letter box, ам. mail-box 16. пощенска марка a postage stamp 17. пощенска пратка postal matter;parcel post 18. пощенска служба a postal service 19. пощенска спестовна каса а post-office savings bank 20. пощенска такса, ПОЩЕНСКИ разноски-postage 21. пощенско клеймо/печат postmark

  Български-английски речник > пощенски

 • 3 ударя

  вж. удрям
  * * *
  уда̀ря,
  у̀дрям гл.
  1. ( бия, блъскам) hit, strike, разг. clout; диал. шотл. dunt; ( силно) slog, sl. crack; (за гръм) strike; (за град) hit; ( клавиш, акорд) strike; (с камшик) lash, whip, scourge; ( тъпан) beat; един юмрук го удари по главата a fist caught him on the head; не \ударя с пълна сила спорт. ( бокс) pull o.’s punches; \ударя във въздуха спорт. shoot from volley; \ударя главата си в стената bump o.’s head against the wall; \ударя някого hit s.o., strike s.o. a blow, fetch s.o. a blow/sl. a wipe; \ударя печат на stamp, ( пощенски) postmark; \ударя по главата give s.o. a knock on the head, спорт. ( при бокс) nob s.o.; \ударя по масата bang/pound on the table; \ударя прекалено силно put too much beef into o.’s stroke; \ударя с все сила smash; \ударя с глава спорт. head; \ударя с ръка cuff; \ударя с юмрук bang o.’s fist (по on); \ударя токове жарг. воен. click o.’s heels together; \ударя топката hit/play the ball; \ударя шумно whang;
  2. ( застрелвам) shoot, hit;
  3. (за звънец, камбана, прех. и непрех.) ring; ( час) strike; chime; часът му удари his time has come;
  4.: \ударя го на живот burn the candle at both ends, go/be on the loose, go the pace, live it up; paint the town red; \ударя на ( започвам да) take to (с ger.), start (с ger.); \ударя на бяг take to o.’s heels; \ударя на молба resort to entreaties;
  5.: \ударя на ( мириша, имам вкус на) smell/taste of;
  \ударя се hurt o.s., bump o.s. (against); jar (upon, against); главата му се удари в масата his head struck the table; лодката се удари в скалата the boat struck against the rock; удря се в (за вълна, дъжд, град) lash against; удрят се едно о друго knock together; • вземи единия, та удари другия they are of the same kidney, they are birds of a feather/tarred with the same brush/all of a piece; виното го удари в главата the wine went to his head; голяма кавга му ударихме it was a hell of a row; голяма работа му ударихме we worked our heads off; голямо пиене му ударихме we had a good old drinking bout; голямо ядене му ударихме it was a grand feed; грипът го удари в бъбреците the grippe affected his kidneys; да ударим направо let’s take a short cut; ударих му хубав бой I gave him a good drubbing/thrashing; ударихме наляво we struck to the left; \ударя здраво по ( отрицателни прояви) hit out against, deal firmly with, clamp down on, crack down on; \ударя ключ на lock, put (s.th.) under lock and key; \ударя кьоравото strike it lucky, hit the jackpot; \ударя на камък draw blank; \ударя назад beat a retreat; \ударя някого в земята get the best of s.o., beat s.o. to nothing, be one too many for s.o.; \ударя някого в теглото give s.o. short measure; \ударя през просото throw propriety to the winds; \ударя спирачката pull the brake, slam on the brake/on the anchors.
  * * *
  вж. удрям

  Български-английски речник > ударя

 • 4 удрям

  1. (бия, блъскам) hit, strike
  (силно) slog, sl. crack
  (клавиш, акорд) strike
  (c камшик) lash, whip, scourge
  удрям с все сила smash
  не удрям с пълна сила бокс pull o.'s punches
  удрям някого hit s.o., strike s.o. a blow, fetch s.o. a blow/sl. a wipe
  удрямпо главата give s.o. a knock on the head, при бокс nob s.o.
  удрям топката hit/play the ball
  удрям прекалено силно put too much beef into o.'s stroke
  удрям с ръка cuff
  удрям шумно whang
  удрям си главата о стената bump o.'s head against the wall
  удрям си ръката/крака hurt o.'s arm/leg
  удрям с юмрук bang o.'s fist (по on)
  удрям по масата bang/pound on the table
  удрям печат на stamp, ( пощенски) postmark
  удрям токове click o.'s heels together
  3. (за звънец, камбана, прех. и непрех.) ring
  (час) strike; chime
  часът му удари his time has come
  4. удрям на (започвам да) take to (с ger), start (с ger.)
  удрям на пиянство take to drinking
  удрям на бяг take to o.'s heels
  удрям на молба resort to entreaties
  удрям го на живот burn the candle at both ends, go/be on the loose, go the pace, live it up; paint the town red
  удрям на плач start crying
  5. удрям на (мириша, имам вкус на) smell/taste of
  удрям назад beat a retreat
  ударихме наляво we struck to the left
  да ударим направо let's take a short cut
  удрям спирачката pull the brake
  удрям ключ на lock, put (s.th.) under lock and key
  удрям кьоравото strike it lucky, hit the jackpot
  удрям някого в земята get the best of s.o., beat s.o. to nothing, be one too many for s.o.
  удрям на камък draw blank
  удрям през просото throw propriety to the winds
  вземи единия, та удари другия they are of the same kidney, they are birds of a feather/tarred with the same brush/all of a piece
  ударих му хубав бой I gave him a good drubbing/thrashing
  голямо пиене му ударихме we had a good old drinking bout
  удрям здраво по (отрицателни прояви) hit out against, deal firmly with
  удрям някого в теглото give s.o. short measure
  удрям се hurt o.s., bump o.s. (against); jar (upon, against)
  удря се в (за вълна, дъжд, град) lash against
  лодката се удари о скалата the boat struck against the rock
  * * *
  у̀дрям,
  гл.
  1. ( бия, блъскам) hit, strike, разг. clout; диал. шотл. dunt; ( силно) slog, sl. crack; (за гръм) strike; (за град) hit; ( клавиш, акорд) strike; (с камшик) lash, whip, scourge; ( тъпан) beat; един юмрук го удари по главата a fist caught him on the head; не \удрям с пълна сила спорт. ( бокс) pull o.’s punches; \удрям във въздуха спорт. shoot from volley; \удрям главата си в стената bump o.’s head against the wall; \удрям някого hit s.o., strike s.o. a blow, fetch s.o. a blow/sl. a wipe; \удрям печат на stamp, ( пощенски) postmark; \удрям по главата give s.o. a knock on the head, спорт. ( при бокс) nob s.o.; \удрям по масата bang/pound on the table; \удрям прекалено силно put too much beef into o.’s stroke; \удрям с все сила smash; \удрям с глава спорт. head; \удрям с ръка cuff; \удрям с юмрук bang o.’s fist (по on); \удрям токове жарг. воен. click o.’s heels together; \удрям топката hit/play the ball; \удрям шумно whang;
  2. ( застрелвам) shoot, hit;
  3. (за звънец, камбана, прех. и непрех.) ring; ( час) strike; chime; часът му удари his time has come;
  4.: \удрям го на живот burn the candle at both ends, go/be on the loose, go the pace, live it up; paint the town red; \удрям на ( започвам да) take to (с ger.), start (с ger.); \удрям на бяг take to o.’s heels; \удрям на молба resort to entreaties;
  5.: \удрям на ( мириша, имам вкус на) smell/taste of;
  \удрям се hurt o.s., bump o.s. (against); jar (upon, against); главата му се удари в масата his head struck the table; лодката се удари в скалата the boat struck against the rock; удря се в (за вълна, дъжд, град) lash against; удрят се едно о друго knock together; • вземи единия, та удари другия they are of the same kidney, they are birds of a feather/tarred with the same brush/all of a piece; виното го удари в главата the wine went to his head; голяма кавга му ударихме it was a hell of a row; голяма работа му ударихме we worked our heads off; голямо пиене му ударихме we had a good old drinking bout; голямо ядене му ударихме it was a grand feed; грипът го удари в бъбреците the grippe affected his kidneys; да ударим направо let’s take a short cut; ударих му хубав бой I gave him a good drubbing/thrashing; ударихме наляво we struck to the left; \удрям здраво по ( отрицателни прояви) hit out against, deal firmly with, clamp down on, crack down on; \удрям ключ на lock, put (s.th.) under lock and key; \удрям кьоравото strike it lucky, hit the jackpot; \удрям на камък draw blank; \удрям назад beat a retreat; \удрям някого в земята get the best of s.o., beat s.o. to nothing, be one too many for s.o.; \удрям някого в теглото give s.o. short measure; \удрям през просото throw propriety to the winds; \удрям спирачката pull the brake, slam on the brake/on the anchors.
  * * *
  hit: удрям the mark - удрям в целта, удрям a man below the belt - удрям под пояса; strike: He struck me on the chin. - Той ме удари по брадичката., That tree was struck by lightning. - Това дърво беше ударено от гръм.; bang ; bash ; batter ; chime {tSaim} (за час); drub ; hammer ; impact ; poke {pxuk} (жарг.); pound ; slog {slog} (силно); smash (много силно); smite ; strike in (клавиш, акорд): удрям a key - удрям клавиш; thump ; trash ; whack ; wallop (жарг.) bruise (се); bump (се): He удрямed his head against the wall - Той си удряше главата в стената; clash (се); collide (се): The ships удрямd in the fog. - Корабите се удариха в мъглата.; impinge (се); jar (се); pull the brake - удрям спирачката
  * * *
  1. (c камшик) lash, whip, scourge 2. (бия, блъскам) hit, strike 3. (за град) hit 4. (за гръм) strike 5. (за звънец, камбана, прех. и непрех.) ring 6. (застрелвам) shoot, hit 7. (клавиш, акорд) strike 8. (силно) slog, sl. crack 9. (тъпан) beat 10. (час) strike;chime 11. УДРЯМ ce hurt o.s., bump o.s. (against);jar (upon, against) 12. УДРЯМ го на живот burn the candle at both ends, go/be on the loose, go the pace, live it up;paint the town red 13. УДРЯМ здраво по (отрицателни прояви) hit out against, deal firmly with 14. УДРЯМ ключ на lock, put (s.th.) under lock and key 15. УДРЯМ кьоравото strike it lucky, hit the jackpot 16. УДРЯМ нa пиянство take to drinking 17. УДРЯМ на (започвам да) take to (с ger), start (с ger.) 18. УДРЯМ на (мириша, имам вкус на) smell/ taste of 19. УДРЯМ на бяг take to o.'s heels 20. УДРЯМ на камък draw blank 21. УДРЯМ на молба resort to entreaties 22. УДРЯМ на плач start crying 23. УДРЯМ назад beat a retreat 24. УДРЯМ някого hit s.o., strike s.o. a blow, fetch s.o. a blow/sl. a wipe 25. УДРЯМ някого в земята get the best of s.o., beat s.o. to nothing, be one too many for s.o. 26. УДРЯМ някого в теглото give s.o. short measure 27. УДРЯМ пo масата bang/pound on the table 28. УДРЯМ печат на stamp, (пощенски) postmark 29. УДРЯМ през просото throw propriety to the winds 30. УДРЯМ прекалено силно put too much beef into o.'s stroke 31. УДРЯМ с все сила smash 32. УДРЯМ с ръка cuff 33. УДРЯМ с юмрук bang o.'s fist (пo on) 34. УДРЯМ си главата о стената bump o.'s head against the wall 35. УДРЯМ си ръката/крака hurt o.'s arm/leg 36. УДРЯМ спирачката pull the brake 37. УДРЯМ токове click o.'s heels together 38. УДРЯМ топката hit/play the ball 39. УДРЯМ шумно whang 40. УДРЯМпo главата give s.o. a knock on the head, при бокс nob s.o. 41. вземи единия, та удари другия they are of the same kidney, they are birds of a feather/tarred with the same brush/all of a piece 42. виното го удари в главата the wine went to his head 43. голяма кавга му ударихме it was a hell of a row 44. голяма работа му ударихме we worked our heads off 45. голямо пиене му ударихме we had a good old drinking bout 46. голямо тичане му ударихме we ran off our legs 47. голямо ядене му ударихме it was a grand feed 48. грипът го удари в бъбреците the grippe affected his kidneys 49. да ударим направо let's take a short cut 50. един юмрук го удари по главата a fist caught him on the head 51. за когото удари часът for whom the bell tolls 52. лодката се удари о скалата the boat struck against the rock 53. не УДРЯМ с пълна сила бокс pull o.'s punches 54. ударих му хубав бой I gave him a good drubbing/thrashing 55. ударихме наляво we struck to the left 56. удря се в (за вълна, дъжд, град) lash against 57. удрят се едно о друго knock together 58. часът му удари his time has come

  Български-английски речник > удрям

См. также в других словарях:

 • postmark — post‧mark [ˈpəʊstmɑːk ǁ ˈpoʊstmɑːrk] noun [countable] an official mark made on a letter, showing when and where it was sent: • The letter had a London postmark. postmarked adjective : • Applications must be postmarked by midnight the day before… …   Financial and business terms

 • Postmark — Post mark , v. t. [imp. & p. p. {Postmarked}; p. pr. & vb. n. {Postmarking}.] To mark with a post office stamp; as, to postmark a letter or parcel. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • postmark — ► NOUN ▪ an official mark stamped on a letter or parcel, giving the date of posting and cancelling the postage stamp. ► VERB ▪ stamp with a postmark …   English terms dictionary

 • postmark — [pōst′märk΄] n. a post office mark stamped on a piece of mail, canceling the postage stamp and recording the date and place of sending or receiving vt. to stamp with a postmark …   English World dictionary

 • Postmark — Post mark , n. The mark, or stamp, of a post office on a letter, giving the place and date of mailing or of arrival. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • postmark — (n.) 1670s, from POST (Cf. post) (3) + MARK (Cf. mark) (1) …   Etymology dictionary

 • postmark — A postal cancellation imprint on letters flats and parcels. The imprint shows date and the name, state, and ZIP Code of the post office or sectional center facility that accepted custody of the mailpiece. (Also see backstamp) …   Glossary of postal terms

 • Postmark — A postmark is a postal marking made on a letter, package, postcard or the like indicating the (more or less precise) date and time that the item was delivered into the care of the postal service. Modern postmarks are often applied simultaneously… …   Wikipedia

 • postmark — UK [ˈpəʊs(t)ˌmɑː(r)k] / US [ˈpoʊs(t)ˌmɑrk] noun [countable] Word forms postmark : singular postmark plural postmarks an official mark that the post office puts on a letter or parcel to show when and where it was posted Derived word: postmark UK / …   English dictionary

 • postmark — [[t]po͟ʊstmɑː(r)k[/t]] postmarks N COUNT A postmark is a mark which is printed on letters and packages at a post office. It shows the time and place at which something was posted. All the letters bore an Aberdeen postmark …   English dictionary

 • postmark — I. noun Date: 1678 an official postal marking on a piece of mail; specifically a mark showing the post office and date of mailing II. transitive verb Date: 1716 to put a postmark on …   New Collegiate Dictionary

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»