Перевод: с русского на персидский

play off

 • 1 азартно

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > азартно

 • 2 баловаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) مخالفت نکردن، مخالف نبودن، رها ساختن، افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره)، زیاده روی کردن، شوخی کردن، دل کسی را بدست آوردن، نرنجاندن
  ............................................................
  (vt.) رنگ پاشیدن، نم زدن، (کم کم) تر کردن، درآب شلپ شلپ کردن، سرسری کار کردن، به طور تفریحی کاری را کردن

  Русско-персидский словарь > баловаться (I) (нсв)

 • 3 бедокурить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бедокурить (II) (нсв)

 • 4 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

 • 5 водиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (v.) هم پیوند، همبسته، آمیزش کردن، معاشرت کردن، همدم شدن، پیوستن، مربوط ساختن، دانشبهری، شریک کردن، همدست، همقطار، عضو پیوسته، شریک، همسر، رفیق، وابسته، وابسته کردن
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > водиться (II) (нсв)

 • 6 возиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  7. romp
  (vt. & n.) با جیغ و داد بازی کردن، سر و صدا
  ............................................................
  (v.) مشغول، دست به کار، شلوغ، مشغول کردن، اشغال
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возиться (II) (нсв)

 • 7 выкидывать (I) > выкинуть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкидывать (I) > выкинуть (I)

 • 8 выпячивать (I) > выпятить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  اطمینان دادن به، تاکید کردن
  ............................................................
  (vt.) باقوت تلفظ کردن، تایید کردن (در)، اهمیت دادن، نیرو دادن به
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпячивать (I) > выпятить (II)

 • 9 двурушничать (I) (нсв)

  فعل play double game

  Русско-персидский словарь > двурушничать (I) (нсв)

 • 10 доиграться (I) (св)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > доиграться (I) (св)

 • 11 доигрывать (I) > доиграть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  (v.) مسابقه را با تمام رساندن، در مسابقه حذفی شرکت کردن، وابسته به مسابقات حذفی، مسابقه حدفی

  Русско-персидский словарь > доигрывать (I) > доиграть (I)

 • 12 дурачиться (II) (нсв)

  فعل play the fool

  Русско-персидский словарь > дурачиться (II) (нсв)

 • 13 заиграть (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > заиграть (I) (св) I

 • 14 заигрывать (I) > заиграть (I) I

  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن
  ............................................................
  (vt.) بدشکل کردن، از شکل انداختن، محو کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заигрывать (I) > заиграть (I) I

 • 15 игра

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  2. game
  (v.) بازی، مسابقه، سرگرمی، شکار، جانور شکاری، یک دور بازی، (بصورت جمع) مسابقه های ورزشی، شوخی، دست انداختن، تفریح کردن، اهل حال، سرحال
  ............................................................
  (adj. & n.) ایفای نمایش، جدی، فعال، کاری، کفالت کننده، کفیل، متصدی، عامل، بازیگری، جدیت، فعالیت، کنشی
  ............................................................
  (n.) اجرا، نمایش، ایفا، کار برجسته، شاهکار، کارآیی، انجام
  ............................................................
  {play ـ(vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه}
  [!! playing card: ورق بازی]
  ............................................................
  (vt. & n.) دسیسه کردن، توطئه چیدن، فریفتن
  ............................................................
  (n.) حیله گری، حیله بازی، گول زنی، نیرنگ
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > игра

 • 16 играть (I) > сыграть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  ............................................................
  3. toy
  (vt. & n.) اسباب بازی، سرگرمی، بازیچه، عروسک، بازی کردن، ور رفتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تلالوء داشتن، جرقه زدن، چشمک زدن، برق، تلالو، جرقه، درخشش

  Русско-персидский словарь > играть (I) > сыграть (I)

 • 17 идти > пойти (I) III

  ............................................................
  1. 2
  ............................................................
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  (adj.) آشنا، معتاد، خوگرفته، مستعمل، به کار رفنه
  ............................................................
  (adj.) بی رمق، نیروی خود را از دست داده، از پا درآمده، کوفته، خسته، رها شده، کم زور، خرج شده
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  ............................................................
  8. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  9. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) III

 • 18 изображать (I) > изобразить (II)

  ............................................................
  (vt.) تصویر کشیدن، توصیف کردن، مجسم کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نشان دادن، نماینده بودن، نمایش دادن، نمایاندن، فهماندن، نمایندگی کردن، وانمود کردن، بیان کردن
  ............................................................
  (vt.) مشخص کردن، ترسیم نمودن، معین کردن
  ............................................................
  (vt.) نمایش دادن (بوسیله نقشه و مانند آن)، نقش کردن، مجسم کردن، رسم کردن، شرح دادن
  ............................................................
  5. act/play the part
  ............................................................
  6. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات

  Русско-персидский словарь > изображать (I) > изобразить (II)

 • 19 исполнять (I) > исполнить (II)

  ............................................................
  (vt.) اجرا کردن، اداره کردن، قانونی کردن، نواختن، نمایش دادن، اعدام کردن
  ............................................................
  (v.) انجام دادن، تکمیل کردن، تمام کردن، برآوردن، واقعیت دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & vi.) توجه کردن، مواظبت کردن، گوش کردن (به)، رسیدگی کردن، حضور داشتن (در)، در ملازمت کسی بودن، همراه بودن (با)، (مج.) درپی چیزی بودن، از دنبال آمدن، منتظر شدن، انتظار کشیدن، انتظار داشتن
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  6. sing
  (past: sang ; past participle: sung
  (vt. & vi. & n.) آواز، سرود، سرودن، تصنیف، آواز خواندن، سرود خواندن، سرائیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > исполнять (I) > исполнить (II)

 • 20 комедиант

  ............................................................
  (n.) بازیگر، هنرپیشه، (حق.) خواهان، مدعی، شاکی، حامی
  ............................................................
  (n.) نوینسده نمایش های خنده دار، هنرپیشه نمایش های خنده دار
  ............................................................
  (n.) شارلاتان، آدم حقه باز، حقه بازی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) با ریا، آدم ریاکار، آدم دو رو، زرق فروش، سالوس، متصنع

  Русско-персидский словарь > комедиант

См. также в других словарях:

 • Play-off — auch: Play|off 〈[plɛıɔ̣f] n.; Gen.: s, Pl.: s; Sport〉 Verfahren der Qualifikation durch Ausscheidungsspiele; Play off Runde [Etym.: <engl. play »spielen« + off »fort, weg«] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • Play-off — Play off, auch Play|off [... |ɔf, engl. plei ɔf] das; [s], s <aus engl. play off »Entscheidungsspiel«> System von Ausscheidungsspielen in verschiedenen Sportarten, bei dem die Mannschaften, die die Endrunde erreicht haben, in Hin , Rück u.… …   Das große Fremdwörterbuch

 • play-off — /play awf , of /, n. 1. (in competitive sports) the playing of an extra game, rounds, innings, etc., in order to settle a tie. 2. a series of games or matches, as between the leading teams of two leagues, in order to decide a championship: In… …   Universalium

 • play off — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. plej of – akcent na ostatniej sylabie] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. mnż. ndm a. I, D. u, Mc. play offoffie {{/stl 8}}{{stl 7}} w niektórych grach zespołowych: spotkania rozgrywane systemem pucharowym po zasadniczej części… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • play-off — s.m.inv. ES ingl. {{wmetafile0}} TS sport in giochi di squadra come pallacanestro, pallavolo e sim., fase finale del campionato in cui le squadre con i migliori piazzamenti si disputano il titolo in una serie di incontri a eliminazione diretta… …   Dizionario italiano

 • play-off — /pleiˈɔf, ingl. ˈpleɪˌHf/ [vc. ingl., deriv. di (to) play off «finire, concludere»] s. m. inv. (sport) finale …   Sinonimi e Contrari. Terza edizione

 • play-off — play offs also playoff 1) N COUNT A playoff is an extra game which is played to decide the winner of a sports competition when two or more people have got the same score. Nick Faldo was beaten by Peter Baker in a play off. ...a playoff game to… …   English dictionary

 • play-off — |pleiofe| s. m. [Esporte] Conjuntos de jogos, geralmente disputados após a época normal de competição, para desempatar, determinar um vencedor ou para apurar para outra fase ou para outra competição. • Plural: play offs.   ‣ Etimologia: palavra… …   Dicionário da Língua Portuguesa

 • play off — ► play off bring (two or more people or parties) into conflict for one s own advantage. Main Entry: ↑play …   English terms dictionary

 • play off — (ingl.; pronunc. [pléi óf]; sing. o pl.) m. Dep. En baloncesto, liguilla final que juegan los equipos que han quedado mejor clasificados para decidir el campeón. * * * (voz inglesa) ► masculino DEPORTES Sistema de competición en el que se van… …   Enciclopedia Universal

 • play-off — n 1.) BrE a game played to decide who will win after a previous game has ended with two teams or players having equal points 2.) [usually plural] AmE a game, usually one of a series of games, played by the best teams or players in a competition… …   Dictionary of contemporary English

Книги

Другие книги по запросу «play off» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»