Перевод: с русского на персидский

play havoc

 • 1 набедокурить (II) (св)

  فعل play havoc

  Русско-персидский словарь > набедокурить (II) (св)

 • 2 свирепствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. rage
  (vt. & vi. & n.) دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) شایع، پر، مملو، فراوان، عادی، زیاد، عمومی
  ............................................................
  (adj.) شایع، منتشر شده، فراوان، حکمفرما

  Русско-персидский словарь > свирепствовать (I) (нсв)

 • 3 азартно

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > азартно

 • 4 баловаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) مخالفت نکردن، مخالف نبودن، رها ساختن، افراط کردن (دراستعمال مشروبات و غیره)، زیاده روی کردن، شوخی کردن، دل کسی را بدست آوردن، نرنجاندن
  ............................................................
  (vt.) رنگ پاشیدن، نم زدن، (کم کم) تر کردن، درآب شلپ شلپ کردن، سرسری کار کردن، به طور تفریحی کاری را کردن

  Русско-персидский словарь > баловаться (I) (нсв)

 • 5 бедокурить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бедокурить (II) (нсв)

 • 6 бесчинствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бесчинствовать (I) (нсв)

 • 7 бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

  ............................................................
  1. 1
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > бить (I) > побить (II), пробить (II), разбить (II) II

 • 8 водиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  2. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  (v.) هم پیوند، همبسته، آمیزش کردن، معاشرت کردن، همدم شدن، پیوستن، مربوط ساختن، دانشبهری، شریک کردن، همدست، همقطار، عضو پیوسته، شریک، همسر، رفیق، وابسته، وابسته کردن
  ............................................................
  4. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه

  Русско-персидский словарь > водиться (II) (нсв)

 • 9 возиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  7. romp
  (vt. & n.) با جیغ و داد بازی کردن، سر و صدا
  ............................................................
  (v.) مشغول، دست به کار، شلوغ، مشغول کردن، اشغال
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دردسر دادن، زحمت دادن، مخل آسایش شدن، نگران شدن، جوش زدن و خودخوری کردن، رنجش، پریشانی، مایه زحمت
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возиться (II) (нсв)

 • 10 выкидывать (I) > выкинуть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выкидывать (I) > выкинуть (I)

 • 11 выпячивать (I) > выпятить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  اطمینان دادن به، تاکید کردن
  ............................................................
  (vt.) باقوت تلفظ کردن، تایید کردن (در)، اهمیت دادن، نیرو دادن به
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпячивать (I) > выпятить (II)

 • 12 двурушничать (I) (нсв)

  فعل play double game

  Русско-персидский словарь > двурушничать (I) (нсв)

 • 13 доиграться (I) (св)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > доиграться (I) (св)

 • 14 доигрывать (I) > доиграть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  (v.) مسابقه را با تمام رساندن، در مسابقه حذفی شرکت کردن، وابسته به مسابقات حذفی، مسابقه حدفی

  Русско-персидский словарь > доигрывать (I) > доиграть (I)

 • 15 дурачиться (II) (нсв)

  فعل play the fool

  Русско-персидский словарь > дурачиться (II) (нсв)

 • 16 заиграть (I) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) نواخته شدن (سازوغیره)، نواختن

  Русско-персидский словарь > заиграть (I) (св) I

 • 17 заигрывать (I) > заиграть (I) I

  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن
  ............................................................
  (vt.) بدشکل کردن، از شکل انداختن، محو کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заигрывать (I) > заиграть (I) I

 • 18 игра

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  2. game
  (v.) بازی، مسابقه، سرگرمی، شکار، جانور شکاری، یک دور بازی، (بصورت جمع) مسابقه های ورزشی، شوخی، دست انداختن، تفریح کردن، اهل حال، سرحال
  ............................................................
  (adj. & n.) ایفای نمایش، جدی، فعال، کاری، کفالت کننده، کفیل، متصدی، عامل، بازیگری، جدیت، فعالیت، کنشی
  ............................................................
  (n.) اجرا، نمایش، ایفا، کار برجسته، شاهکار، کارآیی، انجام
  ............................................................
  {play ـ(vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه}
  [!! playing card: ورق بازی]
  ............................................................
  (vt. & n.) دسیسه کردن، توطئه چیدن، فریفتن
  ............................................................
  (n.) حیله گری، حیله بازی، گول زنی، نیرنگ
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > игра

 • 19 играть (I) > сыграть (I)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  ............................................................
  3. toy
  (vt. & n.) اسباب بازی، سرگرمی، بازیچه، عروسک، بازی کردن، ور رفتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تلالوء داشتن، جرقه زدن، چشمک زدن، برق، تلالو، جرقه، درخشش

  Русско-персидский словарь > играть (I) > сыграть (I)

 • 20 идти > пойти (I) III

  ............................................................
  1. 2
  ............................................................
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  (adj.) آشنا، معتاد، خوگرفته، مستعمل، به کار رفنه
  ............................................................
  (adj.) بی رمق، نیروی خود را از دست داده، از پا درآمده، کوفته، خسته، رها شده، کم زور، خرج شده
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  6. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  ............................................................
  8. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................
  9. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) III

См. также в других словарях:

 • play havoc — Playing havoc with something is creating disorder and confusion; computer viruses can play havoc with your programs …   The small dictionary of idiomes

 • play havoc — ● play …   Useful english dictionary

 • play havoc —    Playing havoc with something is creating disorder and confusion; computer viruses can play havoc with your programs.   (Dorking School Dictionary)    ***    If someone or something plays havoc, they cause disorder and confusion.     The floods …   English Idioms & idiomatic expressions

 • Play havoc —   Playing havoc with something is creating disorder and confusion; computer viruses can play havoc with your programs …   Dictionary of English idioms

 • play\ havoc\ with — • play havoc with • raise havoc with v. phr. To cause destruction; ruin; injure badly. The storm played havoc with the apple orchard. When Ralph was arrested for stealing the car, it played havoc with his plans for going to college. When Mr.… …   Словарь американских идиом

 • play havoc with (something) — 1. to cause someone to have trouble doing something. Strong winds played havoc with her golf game. 2. to damage something. Stormy conditions played havoc with the fishing …   New idioms dictionary

 • play havoc with — ► play havoc with completely disrupt. Main Entry: ↑havoc …   English terms dictionary

 • play havoc with — index disorganize, prejudice (injure) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • play havoc with — phrasal or raise havoc with : to do great damage to : render ineffectual : throw into disorder and confusion * * * play havoc with see under ↑play • • • Main Entry: ↑havoc * * * I completely disrupt; cause serious damage to …   Useful english dictionary

 • play havoc with — or[raise havoc with] {v. phr.} To cause destruction; ruin; injure badly. * /The storm played havoc with the apple orchard./ * /When Ralph was arrested for stealing the car, it played havoc with his plans for going to college./ * /When Mr. White… …   Dictionary of American idioms

 • play havoc with — or[raise havoc with] {v. phr.} To cause destruction; ruin; injure badly. * /The storm played havoc with the apple orchard./ * /When Ralph was arrested for stealing the car, it played havoc with his plans for going to college./ * /When Mr. White… …   Dictionary of American idioms

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»