Перевод: с испанского на болгарский

pedir+la+cabeza

 • 1 cabeza

  1. f 1) глава; 2) връх, върхушка; 3) прен. столица, главен град; 4) глава (добитък); 5) прен. начало, извор, произход; 6) прен. индивид, човек; 7) прен. способност, разум; 8) главичка на гвоздей, топлийка и др.; 9) начало или външна част (напр. мост, греда и др.); 2. m глава (шеф); началник; cabeza torcida прен., разг. лицемер; de cabeza loc adv по памет, наизуст; tantas cabezas, tantos pareceres колкото хора, толкова мнения; jugarse (apostar) uno la cabeza прен. сигурен съм, залагам си главата.

  Diccionario español-búlgaro > cabeza

 • 2 pedir

  (-i-) tr 1) искам, поисквам, желая; 2) правя предложение за женитба; 3) моля; le pido perdón моля за извинение; pedir gracia моля за милост; 4) прося; 5) потърсвам, изисквам; pedir cuenta търся сметка; 6) поръчвам (стока); 7) определям цената на стока; pedir peras al olmo прен. търся под вола теле; a pedir de boca прен. като по поръчка.

  Diccionario español-búlgaro > pedir

 • 3 alafia

  f разг. милост, прошка; състрадание; pedir alafia моля се за прошка.

  Diccionario español-búlgaro > alafia

 • 4 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 5 cabezuela

  f 1) умал. от cabeza; 2) по-едро смляно брашно след пресяване на най-финото; 3) утайка на вино; 4) пъпка на роза; 5) разг. вятърничав, лекомислен човек.

  Diccionario español-búlgaro > cabezuela

 • 6 cacao1

  m 1) какао (дърво); 2) какао (плод); 3) какао (напитка); no valer un cacao1 разг. не струва пукната пара, дреболия; pedir cacao1 Кол., Гват., М., Вен. моля за милост.

  Diccionario español-búlgaro > cacao1

 • 7 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 8 chorlito

  m дъждосвирец (птица); cabeza de chorlito разг. глупак, с пилешки мозък.

  Diccionario español-búlgaro > chorlito

 • 9 cotufa

  f 1) гулия, земна ябълка; 2) лакомство; pedir cotufas en el golfo прен., разг. търся под вола теле.

  Diccionario español-búlgaro > cotufa

 • 10 cuartel1

  m 1) четвърт част от нещо; 2) квартал; 3) поет. четиристишие; 4) прен., разг. жилище; 5) воен. казарма; cuartel1 general воен. главна квартира; 6) воен. пощада, милост за победените; dar cuartel1 щадя; pedir cuartel1 моля за милост, пощада.

  Diccionario español-búlgaro > cuartel1

 • 11 escupidera

  f 1) плювалник; 2) Арж., Ч., Екв., Ур. гърне, цукало; pedir la escupidera а) прен. Амер. хваща ме страх, напикавам се от страх; б) Амер. изчерпан съм, признавам се за победен.

  Diccionario español-búlgaro > escupidera

 • 12 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 13 haber2

  1. tr 1) залавям, придобивам; los malhechores no pudieron ser habidos злосторниците не можаха да бъдат заловени; 2) спомагателен глагол за образуване на сложните времена: yo he amado аз съм обичал; 2. impers 1) случва се, става, състои се; hubo una fiesta имаше празник; 2) провежда се; mañana habrà función утре ще има представление; 3): hay que (положителни изрази): необходимо е, трябва да; hay que pensar трябва да се мисли; 4): no hay (que) (отрицателни изрази) безсмислено е, невъзможно е, не е необходимо; no hay que hablar не трябва, безсмислено е да се говори; 5) има; hay viente personas en la reunión на събранието има двадесет човека; 6) намира се, съществува; hay razones en apoyo de съществуват съображения в подкрепа на; 7) протичане, минаване на време; ha cinco días от пет дни, прави вече пет дни; poco tiempo ha отскоро; 8): haber de + inf длъжен съм, трябва да; habré de conformarme ще трябва да се примиря, да приема; 3. prnl държа се (добре, зле); como hay pocos adj каквито малко има; habérselas con alguien разг. спречквам се с някого; no hay de qué няма защо; lo habido y por haber разг. което е било и което ще бъде; no haber + inf no hay màs que decir (ver) нищо повече не може да се добави (види и т. н.); no hay màs que pedir няма какво повече да се иска; no hay tal няма такова нещо, не е вярно; ser de lo que no hay a) нещо много лошо; б) нещо избрано, изключително; si los hay превъзходна степен на нещо; es valiente si los hay ако има някой смелчага, то това е той.

  Diccionario español-búlgaro > haber2

 • 14 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 15 hora

  f 1) час; їqué hora es? колко е часът?; 2) време за нещо; 3) последните мигове от живота (с гл. llegar); llegó la hora настъпи моментът; дойде времето; es hora de време е да; a la hora dada в уреченото време; 4) pl мит. сезоните, деца Зевс и Темида; 5) Ч. смъртоносна болест; Ўa buenas hora mangas verdes! прен., разг. след дъжд качулка; hora de la modorra точно преди зазоряване, по време на най-дълбокия сън; hora de verano лятно часово време; hora hache точният час за започване на действие; hora punta час пик; пиково време; hora suprema смъртният час; hora tonta лениво, празно време; horas bajas прен. период на обезсърчаване, депресия; hora muertas прен. мъртво време; a buena hora в подходящия момент; a la hora веднага, в момента, точно навреме; a última hora в последния момент; cada hora непрекъснато, винаги; dar hora насрочвам час; dar la hora а) отброявам часовете (за часовник); б) казвам колко е часът; в) прен. по него си сверявам часовника (безупречен е, точен, съвършен); en hora mala ненавреме, в неподходящ момент; en su hora когато му дойде времето; ganar horas прен. печеля време; hacer horas а) запълвам си времето; б) работя извънредно; hacerse hora de una cosa настъпва времето за нещо; la hora de la verdad прен. решителният момент, часът на истината; pedir (tomar) hora a uno моля да ми се определи час за среща; poner en hora сверявам часовник; por hora вж. cada hora; sonar la hora de algo прен., разг. удари часът за нещо; tener uno sus horas contadas прен. дните ми са преброени.

  Diccionario español-búlgaro > hora

 • 16 humo

  m 1) пушек, дим; 2) изпарение; 3) ситни сажди; 4) pl дом, домашно огнище; 5) прен. високомерие, суетност; a humo de pajas adv разг. необмислено, без основание, мотив; echar humo прен., разг. мятам огън и жупел; subírsele a alguien los humos a la cabeza разг. възгордявам се, пораства ми работата; bajarle a uno los humos прен., разг. натривам носа някому, смачквам високомерието му; hacer humo а) прен., разг. готвя; б) прен., разг. вдигам комин, установявам се някъде; в) прен., разг. пуша (за камина, комин); hacerse algo (alguien) humo прен. изпарявам се, изчезвам; pesar el humo прен., разг. прекалено издребнявам; subírsele a uno el humo a las narices прен., разг. гневя се, сърдя се; vender humos прен., разг. хваля се с покровителство; tener muchos humos прен. хвърлям прах в очите, опитвам се да мина за влиятелен човек; irse todo en humos прен. изчезвам като дим.

  Diccionario español-búlgaro > humo

 • 17 indulgencia

  f 1) снизходителност, снизхождение; 2) църк. индулгенция; proceder sin indulgencia действам безпощадно; implorar (pedir, solicitar) indulgencia моля за снизхождение; indulgencia parcial частична индулгенция; indulgencia plenaria пълно опрощаване.

  Diccionario español-búlgaro > indulgencia

 • 18 juicio

  m 1) разсъдък; разум; ум; de buen juicio разумен, мъдър; 2) мнение, преценка; a mi juicio по моя преценка; 3) юр. присъда, съдебно решение; juicio en rebeldía задочна присъда; pedir en juicio завеждам дело; 4) юр. процес; juicio sumarísimo воен. военен съд (по съкратена процедура); 5) благоразумие; asentar el juicio улягам, ставам по-мъдър; muela de juicio мъдрец (зъб); juicio final теол. Страшният съд; amontonarse el juicio прен., разг. замъглява ми се разума от яд, грешка; cargar uno el juicio en alguna cosa прен. обмислям, преценявам нещо; estar uno en su (entero, sano) juicio имам здрав разум, разсъждавам добре; разг. с ума съм си; estar uno fuera de juicio луд съм; умопомрачен; falto de juicio безразсъден; луд; perder el juicio прен. загубвам си ума; privarse uno de juicio полудявам; quitar el juicio alguna cosa прен., разг. влудява ме, кара ме да си загубя ума; formarse un juicio съставям си мнение; lo dejo a su juicio оставям Вие да прецените.

  Diccionario español-búlgaro > juicio

 • 19 justicia

  f 1) правосъдие; 2) справедливост; 3) право, основание, правдивост; 4) публично наказание; 5) съдебна власт; 6) разг. бесило; смъртно наказание, екзекуция; 7) полиция; 8) М. pl полицаи; administrar justicia раздавам правосъдие; palacio de justicia съдебна палата; pedir en justicia завеждам дело, подвеждам под отговорност.

  Diccionario español-búlgaro > justicia

 • 20 leche

  f 1) мляко; 2) млечен сок (на растения); 3) прост. сперма; 4) с предл. de и име на животно, означава: а) сукалче; б) млекодайно животно; 5) прен., разг. късмет; 6) прен. първоначалното домашно възпитание; първите неща, на които е научено детето; 7) вулг. удар, юмрук, инцидент; 8) pl вулг. глупости, галиматии; leche condensada кондензирано мляко; leche de los viejos прен., разг. вино; leche de pàjaro от птиче мляко; leche pasterisada пастьоризирано мляко; estar uno con la leche en los labios прен., разг. още имам мляко около устата (жълто около човката); още нямам опит; новак съм в нещо; estar en leche прен. а) още зрея, наливам се (за плодове, растения); б) спокойно и тихо море; mala leche прен., вулг. злонамереност, лош характер; a toda leche прост. много бързо, с пълна скорост; mamar uno una cosa en la leche прен., разг. засукал съм още с млякото, научил съм много рано; pedir leche a las Cabrillas прен. искам невъзможното; ser algo una leche прост. досадно, вредно нещо; глупост, измишльотина; ser la leche разг. това е върхът! това е прекалено!

  Diccionario español-búlgaro > leche

См. также в других словарях:

 • Virgen de la Cabeza — Santísima Virgen de la Cabeza Imagen de la Virgen de la Cabeza Venerada en Iglesia católica Templo Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza Patrona …   Wikipedia Español

 • a pedir de boca — boca, a pedir de boca expr. como uno quiere y desea. ❙ «Hasta ahora las cosas [...] están saliendo a pedir de boca.» C. Pérez Merinero, Días de guardar. 2. con la boca abierta expr. sorprendido. ❙ «Venecia es una ciudad que te deja con la boca… …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • Argumento de Dragon Ball — Anexo:Argumento de Dragon Ball Saltar a navegación, búsqueda Este es un resumen de argumento del manga Dragon Ball y sus adaptaciones al anime Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, esta separadas de acuerdo a los arcos o sagas de la… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Episodios de Los padrinos mágicos — Anexo:Episodios de Los padrinos mágicos Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de la serie de televisión Los padrinos mágicos, transmitida por primera vez el 12 de septiembre de 1998 en la la serie Oh Yeah! Cartoons …   Wikipedia Español

 • Mano — (De hermano.) ► sustantivo México Tratamiento popular, cariñoso o de confianza, que se emplea para dirigirse a hermanos o amigos. TAMBIÉN manito (Del lat. manus.) ► sustantivo femenino 1 ANATOMÍA Parte del cuerpo humano que va desde la muñeca… …   Enciclopedia Universal

 • Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned — Anexo:Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Lista de episodios 1.1 Temporada 1: 2004 2005 1.2 Temporada 2: 2005 2006 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Ned's Declassified School Survival Guide — Esta lista corresponde a los episodios de la Serie Original de Nickelodeon, Ned s Declassified School Survival Guide. Contenido 1 Temporadas 2 Temporada 1: 2004 2005 3 Temporada 2: 2005 2006 4 …   Wikipedia Español

 • Benito Juárez — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Benito Juárez (desambiguación). Benito Pablo Juárez García …   Wikipedia Español

 • Café (todos) — Wikipedia:Café (todos) Saltar a navegación, búsqueda Atajos WP:C …   Wikipedia Español

 • Abadía de San Víctor de Marsella — Torre fortificada. Abadía de …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.