Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

peat+moss

 • 1 торфен

  peat (attr.)
  торфено находище peatery
  торфено блато peat-bog
  торфен мъх peat-moss
  торфен брикет peat-block
  * * *
  то̀рфен,
  прил. peat (attr.), peaty, turfy; \торфен брикет peat-block; \торфен мъх peat-moss; \торфено блато bog moss, peatbog; \торфено находище peatery.
  * * *
  peat ; turf ; turfy
  * * *
  1. peat (attr.) 2. ТОРФЕН брикет peat-block 3. ТОРФЕН мъх peat-moss 4. ТОРФЕНo блато peat-bog 5. ТОРФЕНо находище peatery

  Български-английски речник > торфен

 • 2 блато

  marsh (-land)
  swamp, morass (и прен.); bog, fen
  slough (и прен.), mire; muskeg
  * * *
  бла̀то,
  ср., -а̀ marsh(-land); swamp, morass (и прен.); bog, fen; slough (и прен.), mire; muskeg; пресушавам \блатоа drain swamps/marshlands; торфено \блатоо peat-bog.
  * * *
  mere(поет.); backwater; bog{bOg}; curragh; marsh; mire; morass; muskeg; slough{slau}; slump; swamp
  * * *
  1. marsh(-land) 2. slough (и прен.), mire;muskeg 3. swamp, morass (и прен.);bog, fen

  Български-английски речник > блато

 • 3 вирея

  1. (за растение) grow; thrive; flourish
  2. прен. thrive, prosper
  * * *
  вирѐя,
  гл., мин. св. деят. прич. вирѐел 1. (за растение) grow, thrive; flourish;
  2. прен. thrive, prosper.
  * * *
  flourish: A business cannot вирея without good management. - Един бизнес не може да вирее без добро управление.
  * * *
  1. (за растение) grow;thrive;flourish 2. мъхът вирее по северните склонове moss affects the northern slopes: 3. прен. thrive, prosper

  Български-английски речник > вирея

 • 4 закостенял

  ossified
  прен. hardened, inveterate
  закостенял човек a (regular) diehard
  * * *
  закостеня̀л,
  мин. св. деят. прич. (и като прил.) ossified; прен. hardened, inveterate; \закостенял човек (regular) diehard; old fogey; fossil; разг. stick-in-the-mud, fuddy-fuddy.
  * * *
  fogeyish; inveterate; moss-grown; old-fashioned; fossilized (пренебр.)
  * * *
  1. ossified 2. ЗАКОСТЕНЯЛ човек a (regular) diehard 3. прен. hardened, inveterate

  Български-английски речник > закостенял

 • 5 залежи

  deposits; mine
  каменовъглени залежи coal-field/-beds/-measures/-seams
  рудни залежи ore deposits
  златни залежи gold-diggings
  петролни залежи petrolium-/oil-fields
  торфени залежи peat-bed/-field
  * * *
  залѐжи,
  само мн. геол., миньорск. deposits, mine, field; ledge, pocket, bed; златни \залежи gold-diggings; каменовъглени \залежи coal-field/-beds/-measures/-seams; петролни \залежи petroleum-/oil-fields; рудни \залежи ore deposits; торфени \залежи peat-bed/-field.
  * * *
  mine
  * * *
  1. deposits;mine 2. златни ЗАЛЕЖИ gold-diggings 3. каменовъглени ЗАЛЕЖИ coal-field/-beds/-measures/-seams 4. петролни ЗАЛЕЖИ petrolium-/oil-fields 5. рудни ЗАЛЕЖИ ore deposits 6. торфени ЗАЛЕЖИ peat-bed/ -field

  Български-английски речник > залежи

 • 6 зеленясвам

  (за мед) be covered with verdigris
  (за вода) be covered with slime
  (с мъх) be covered with moss
  (c мухьл) be covered with mould
  * * *
  зеленя̀свам,
  гл. метал. (за мед) be covered with verdigris; (за вода) be covered with slime; (с мъх) be covered with moss; (с мухъл) be covered with mould; зеленясало блато a slimy swamp; зеленясало сирене mouldy cheese.
  * * *
  1. (c мухьл) be covered with mould 2. (за вода) be covered with slime 3. (за мед) be covered with verdigris 4. (с мъх) be covered with moss 5. зеленясало блато a slimy swamp 6. зеленясало сирене mouldy cheese

  Български-английски речник > зеленясвам

 • 7 камък

  stone, ам. rock
  камък за калдъръм cobble, cobble-stone
  дялан камък hewn stone, ashlar
  основен камък foundation-stone
  надгробен камък tombstone, gravestone
  трошен камък, камъки камъни crushed stone
  (колело) grindstone
  (за бръснач) hone, honing stone
  скъпоценен камък gem, a precious stone
  сърце от камък a heart of stone/flint
  син камък blue vitriol/stone, copper sulphate
  зелен камък verdigris, green vitriol, copperas
  котлен камък вж. котлен
  адски камък caustic silver, lunar caustic
  камък в бъбрека renal calculus, gravel
  камък в пикочния мехур bladder-stone; gravel
  камък в жлъчката gall-stone
  зъбен камък tartar, scale
  философски камък the philosopher's stone
  тежи като камък на сърцето ми it weighs heavy on my heart
  падна ми камък от сърцето a stone fell from my heart; that's a load off my mind/heart/chest
  удрям на камък run upon the rocks, strike a snag, draw blank, have a setback, (за план и пр.) miscarry, fail
  не оставям камък върху камък raze to the ground, not leave a stone standing
  това беше камък в моята градина that was a dig/a fling at me, that was aimed at me
  казана дума, хвърлен камък вж. дума
  хвърлям камък върху някого throw/cast stones at s.o.
  с неговите камъни по неговата глава beat s.o. at his own game, give s.o. a dose of his own medicine
  валчест камък темел не хваща a rolling stone gathers no moss
  камъкът тежи на мястото си the right man in the right place
  камък да стисне, вода ще пусне he's as strong as an ox
  * * *
  ка̀мък,
  м., -ни, (два) ка̀мъка stone, амер. rock; ( скала) rock; бордюрен \камъкк kerbstone; воденичен \камъкк millstone; голям плосък \камъкк архит. ledger; голям речен \камъкк boulder; граничен \камъкк ( знак) landmark; дялан \камъкк hewn stone, ashlar; \камъкк за калдъръм cobble, cobble-stone; километричен \камъкк milestone; крайъгълен \камъкк corner-stone; надгробен \камъкк tombstone, gravestone; основен \камъкк foundation-stone; скъпоценен \камъкк gem, a precious stone; точиларски \камъкк whetstone; ( колело) grindstone; (за бръснач) hone, honing stone; трошен \камъкк crushed stone; • адски \камъкк caustic silver, lunar caustic; валчест \камъкк темел не хваща a rolling stone gathers no moss; зелен \камъкк verdigris, green vitriol, copperas; зъбен \камъкк tartar, scale; казана дума, хвърлен \камъкк a word spoken is past recalling; it’s a promise; \камъкк в бъбрека renal calculus, gravel; \камъкк в жлъчката gall-stone; \камъкк в пикочния мехур bladder-stone; gravel; \камъкк в стомаха gastrolith, gastric calculus; \камъкк да стисне, вода ще пусне he’s as strong as an ox; \камъккът тежи на мястото си the right man in the right place; котлен \камъкк scale; настилам с \камъкни pave (with stones), ( шосирам) macadamize; не оставям \камъкк върху \камъкк raze to the ground, not leave a stone standing; падна ми \камъкк от сърцето a stone fell from my heart; that’s a load off my mind/heart/chest; пробен \камъкк touchstone; с моите \камъкни по моята глава make a rod for o.’s own back; с неговите \камъкни по неговата глава beat s.o. at his own game, give s.o. a dose of his own medicine; син \камъкк blue vitriol/stone, copper sulphate; сърце от \камъкк a heart of stone/flint; твърд като \камъкк as hard as brick/nail; тежи като \камъкк на сърцето ми it weighs heavy on my heart; това беше \камъкк в моята градина that was a dig/a fling/a shot at me, that was aimed at me; търся под дърво и \камъкк look for s.th. high and low; look under log, leaf and nettle; leave no stone unturned; удрям на \камъкк run upon the rocks, hit the wall, fall on stony ground, strike/come on a snag, draw blank, have a setback, (за план и пр.) miscarry, fail; философски \камъкк the philosopher’s stone; хвърлям \камъкк върху някого throw/cast stones at s.o.
  * * *
  calculus (мед.); millstone (воденичен); rock{rOk}; stone: corner- камък - крайъгълен камък
  * * *
  1. (за бръснач) hone, honing stone 2. (колело) grindstone 3. (скала) rock 4. stone, ам. rock 5. КАМЪК в бъбрека renal calculus, gravel 6. КАМЪК в жлъчката gall-stone 7. КАМЪК в пикочния мехур bladder-stone;gravel 8. КАМЪК да стисне, вода ще пусне he's as strong as an ox 9. КАМЪК за калдъръм cobble, cobble-stone 10. КАМЪКът тежи на мястото си the right man in the right place 11. адски КАМЪК caustic silver, lunar caustic 12. бордюрен КАМЪК kerbstone 13. валчест КАМЪК темел не хваща a rolling stone gathers no moss 14. воденичен КАМЪК millstone 15. голям плосък КАМЪК арх. ledger 16. голям речен КАМЪК boulder 17. граничен КАМЪК (знак) landmark 18. дялан КАМЪК hewn stone, ashlar 19. зелен КАМЪК verdigris, green vitriol, copperas 20. зъбен КАМЪК tartar, scale 21. казана дума, хвърлен КАМЪК вж. дума 22. километричен КАМЪК milestone 23. котлен КАМЪК вж. кoтлен 24. крайъгълен КАМЪК corner-stone 25. надгробен КАМЪК tombstone, gravestone 26. настилам с камъни pave (with stones), (шосирам) macadamize 27. не оставям КАМЪК върху КАМЪК raze to the ground, not leave a stone standing 28. основен КАМЪК foundation-stone 29. падна ми КАМЪК от сърцето а stone fell from my heart;that's a load off my mind/heart/chest 30. пробен КАМЪК touchstone 31. с моите камъни по моята глава make a rod for o.'s own back 32. с неговите камъни по неговата глава beat s.o. at his own game, give s. o. a dose of his own medicine 33. син КАМЪК blue vitriol/stone, copper sulphate 34. скъпоценен КАМЪК gem, a precious stone 35. сърце от КАМЪК а heart of stone/flint 36. твърд като КАМЪК as hard as brick 37. тежи като КАМЪК на сърцето ми it weighs heavy on my heart 38. това беше КАМЪК в моята градина that was a dig/a fling at me, that was aimed at me 39. точиларски КАМЪК whetstone 40. трошен КАМЪК, КАМЪКи камъни crushed stone 41. търся под дърво и КАМЪК вж. дърво 42. удрям на КАМЪК run upon the rocks, strike a snag, draw blank, have a setback, (за план и пр.) miscarry, fail 43. философски КАМЪК the philosopher's stone 44. хвърлям КАМЪК върху някого throw/cast stones at s.o.

  Български-английски речник > камък

 • 8 мъх

  1. moss, lichen
  2. (no лице, плод, пиленце) down
  бот., зоол. down, pubescence
  покрит с мъх бот., зоол. pubescent
  3. (на плат) nap; pile; fleece
  (който пада от мъхести одеяла и пр.) fluff, lint
  * * *
  м., -ове, (два) мъ̀ха 1. moss, lichen; обрасъл с \мъх mossy;
  2. (по лице, плод, пиленце) down; fuzz; бот., зоол. down, pubescence; покрит с \мъх бот., зоол. pubescent;
  3. (на плат) nap; pile; fleece; ( който пада от мъхести одеяла и пр.) fluff, lint.
  * * *
  bristle; down; fuzz; lint; moss
  * * *
  1. (no лице, плод, пиленце) down 2. (който пада от мъхести одеяла и пр.) fluff, lint 3. (на плат) nap;pile;fleece 4. moss, lichen 5. бот., зоол. down, pubescence 6. обрасъл с МЪХ mossy 7. покрит с МЪХ бот., зоол. pubescent

  Български-английски речник > мъх

 • 9 мъхав

  1. mossy, moss-grown, covered with moss
  мъхава роза moss rose
  2. downy
  бот., зоол. pubescent
  3. fluffy, with nap; woolly
  * * *
  мъ̀хав,
  и мъхна̀т прил.
  1. mossy, moss-grown, covered with moss;
  2. downy; fuzzy; бот., зоол. pubescent;
  3. fluffy, with nap; linty; woolly; fleecy; (за килим) piled, velutinous.
  * * *
  1. (за килим) piled 2. downy 3. fluffy, with nap;woolly 4. МЪХАВa роза moss rose 5. бот., зоол. pubescent 6. мъхнат mossy, moss-grown, covered with moss

  Български-английски речник > мъхав

 • 10 мъхов

  moss (attr.), of moss
  * * *
  мъ̀хов,
  прил. moss (attr.), of moss.
  * * *
  moss (attr.), of moss

  Български-английски речник > мъхов

 • 11 торф

  peat
  * * *
  м., само ед. геол. peat; мазен \торф bituminous peat.
  * * *
  turf ; peat
  * * *
  peat

  Български-английски речник > торф

 • 12 торфено

  торфено peat-bog
  пресушавам блата drain swamps/marshiand s
  * * *
  1. ТОРФЕНО peat-bog 2. пресушавам блата drain swamps/marshiand s

  Български-английски речник > торфено

 • 13 тъпан

  drum
  (голям) kettle-drum, timbal
  бия тъпан beat a drum
  тъпан прах не събира a rolling stone gathers no moss
  един бие тъпана, друг събира парсата one beats the bush and another catches the bird; one man makes a chair and another sits in it
  * * *
  тъ̀пан,
  м., -и, (два) тъ̀пана drum; ( голям) kettle-drum, timbal; • един бие \тъпана, друг събира парсата one beats the bush and another catches the bird; one man makes a chair and another sits in it; спирам се в къщи като прах на \тъпан be always on the move; be out all the time; \тъпан прах не събира a rolling stone gathers no moss.
  * * *
  drum: beat a тъпан - бия тъпан; tambour
  * * *
  1. (голям) kettle-drum, timbal 2. drum 3. ТЪПАН прах не събира а rolling stone gathers no moss 4. бия ТЪПАН beat a drum 5. един бие ТЪПАНа, друг събира парсата one beats the bush and another catches the bird; one man makes a chair and another sits in it

  Български-английски речник > тъпан

 • 14 цер

  бот. (cerris) oak
  * * *
  м., само ед. бот. (cerris) oak, Turkey oak, moss-capped oak ( Quercus cerris).
  * * *
  oak (бот.)
  * * *
  бот. (cerris) oak

  Български-английски речник > цер

 • 15 цигулар

  violia player, violinist
  (уличен, ocm.) fiddler
  цигулар къща не храни a rolling stone gathers no moss
  * * *
  цигула̀р,
  м., -и; цигула̀рк|а ж., -и violin player, violinist; ( уличен, остар.) fiddler; • \цигулар къща не храни a rolling stone gathers no moss.
  * * *
  violin player (уличен); violinist
  * * *
  1. (уличен, ocm.) fiddler 2. violia player, violinist 3. ЦИГУЛАР къща не храни a rolling stone gathers no moss

  Български-английски речник > цигулар

 • 16 мъхест

  mossy
  * * *
  мъ̀хест,
  мъ̀хав и мъхна̀т прил.
  1. mossy, moss-grown, covered with moss;
  2. downy; fuzzy; бот., зоол. pubescent;
  3. fluffy, with nap; linty; woolly; fleecy; (за килим) piled, velutinous.
  * * *
  bristly; downy; fleecy; flossy; fluffy; fuzzy; lanuginous (бот.); linty; mossy

  Български-английски речник > мъхест

 • 17 блато

  геол.
  marsh
  morass
  moss
  muskeg
  геол.
  quag
  геол.
  quag mire
  геол.
  slough
  геол.
  swamp

  Български-Angleščina политехнически речник > блато

 • 18 гъбесто отделяне върху плочите на акумулатор

  moss

  Български-Angleščina политехнически речник > гъбесто отделяне върху плочите на акумулатор

 • 19 мазен торф

  bituminous peat

  Български-Angleščina политехнически речник > мазен торф

 • 20 мъх

  fleece
  текст.
  fly
  hair
  moss

  Български-Angleščina политехнически речник > мъх

См. также в других словарях:

 • Peat moss — Peat Peat, n. [Prob. for beat, prop., material used to make the fire burn better, fr. AS. b?tan to better, mend (a fire), b?t advantage. See {Better}, {Boot} advantage.] A substance of vegetable origin, consisting of roots and fibers, moss, etc …   The Collaborative International Dictionary of English

 • peat moss — peat′ moss n. 1) pln any moss, esp. of the genus Sphagnum, from which peat may form 2) such moss when dried, used chiefly as a mulch or seedbed • Etymology: 1870–80; cf. ME petemos (in place name) peat bog …   From formal English to slang

 • peat moss — n. 1. any moss which forms peat, esp. sphagnum 2. any peat composed of residues of mosses, used chiefly as mulch 3. [Brit. Dial.] a peat bog …   English World dictionary

 • peat moss — noun any of various pale or ashy mosses of the genus Sphagnum whose decomposed remains form peat • Syn: ↑sphagnum, ↑sphagnum moss, ↑bog moss • Hypernyms: ↑moss • Member Holonyms: ↑genus Sphagnum * * * …   Useful english dictionary

 • peat moss — 1. Also called bog moss. any moss, esp. of the genus Sphagnum, from which peat may form. 2. such moss after it has been dried, used chiefly as a mulch or seedbed, for acidification. [1225 75 for earlier sense; 1870 80 for def. 1; ME petemos (in… …   Universalium

 • peat moss — kiminas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kimininių šeimos (Sphagnaceae) lapuotųjų samanų gentis (Sphagnum). Skiriama peat moss 320 rūšių. Paplitę vidutinio ir šaltojo klimato srityse. Auga tundroje, pelkėse, pelkėtuose… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • peat moss — /ˈpit mɒs/ (say peet mos) noun 1. any moss from which peat has formed or may form, as sphagnum, and used as a basis for potting mixtures. 2. → peat bog …   Australian-English dictionary

 • peat moss — noun 1》 a large absorbent moss which grows in dense masses on boggy ground. [Genus Sphagnum.] 2》 a peat bog …   English new terms dictionary

 • peat moss — The form in which peat is sold and used as a ground cover …   Ballentine's law dictionary

 • peat moss —   Partially decomposed sphagnum moss, often added to soil to increase moisture retention; medium of choice for the ‘baggie method’ of cycad seed germination …   Expanded glossary of Cycad terms

 • peat moss — noun Date: 1880 sphagnum …   New Collegiate Dictionary

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»