Перевод: с испанского на все языки

pasarse+de+tonto

 • 861 Salamin

  глупый. Дурак
  Tonto.

  Diccionario español-ruso de la jerga > Salamin

 • 862 Vichenzo

  тупица, придурок. Букв.Виченцо - итальянское имя
  Tonto.

  Diccionario español-ruso de la jerga > Vichenzo

 • 863 Zanagoria

  букв.морковь. тупица, придурок
  Tonto.

  Diccionario español-ruso de la jerga > Zanagoria

 • 864 ZANAHORIA

  сущ.
  букв.морковь. глупый, неуклюжий. В цирке статист, ассистент, подсобный рабочий
  Tonto, babieca. En el circo, ayudante para trabajos auxiliares.

  Diccionario español-ruso de la jerga > ZANAHORIA

 • 865 Zanahoria

  букв.морковь. тупица, придурок
  Tonto.

  Diccionario español-ruso de la jerga > Zanahoria

 • 866 a2-

  pref 1. представка, която служи за образуване на глаголи от съществителни и прилагателни имена: agrupar (de grupo), atontar (de tonto); 2. представка, която означава "подобен": anaranjado.

  Diccionario español-búlgaro > a2-

 • 867 alforja

  f 1) дисаги (по-често pl); 2) храна за път; pasarse a la otra alforja прен., разг. Ч. ставам невъзпитан, нескромен; Ўni qué alforja! разг. няма що!

  Diccionario español-búlgaro > alforja

 • 868 capirote

  m 1) бик с глава, различна по цвят от тялото; 2) докторски мантел с шапка; 3) старинна висока женска шапка; 4) чергило на кола; 5) качулка с две дупки за очите на каещите се католици; 6) кожена качулка за ловни соколи; tonto de capirote кръгъл глупак.

  Diccionario español-búlgaro > capirote

 • 869 enemigo,

  a 1. adj вражески; 2. m враг; противник; enemigo, declarado открит враг; enemigo, jurado заклет враг; enemigo, malo дяволът; enemigo, pagados разг. служители, слуги хората, на които се плаща; ganar enemigo,s спечелвам си врагове; ser enemigo, de una cosa не ми харесва; pasarse al enemigo, дезертирам.

  Diccionario español-búlgaro > enemigo,

 • 870 entrepierna

  f 1) вътрешната страна на бедрата; 2) Ч. бански костюм; 3) дъно на гащи или панталони; pasarse algo por la entrepierna прен., вулг. пука ми на оная работа.

  Diccionario español-búlgaro > entrepierna

 • 871 género

  m 1) вид, род, сорт; 2) стока; 3) тъкан, плат; материя, материал; 4) грам. род; 5) група, категория, клас; 6) начин, маниер; 7) жив. жанр; género literario литературен вид, род (lírica, épica, dramàtica); géneros de vida начини на живот; ser una cosa del género tonto разг. нещо, което може да бъде направено или казано само от глупак.

  Diccionario español-búlgaro > género

 • 872 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 873 hijo

  m 1) дете, син; hijo políitico зет; 2) рел. чадо; чедо; 3) дете (ласкаво обръщение); 4) pl деца, наследници (синове и дъщери); 5) прен. издънка, потомък; 6) прен. дело, творба; 7) издънка, филиз; 8) бяло вещество в рогата на животно; hijo de papà син на богат баща; hijo natural извънбрачно дете; cualquier (cada, todo) hijo de vecino разг. всеки човек; hijo adoptivo осиновено дете; hijo bastardo незаконородено (копеле); hijo de leche млечен син (дъщеря); hijo de la calle уличник, скитник; cada uno es hijo de sus obras proverb всеки е рожба на делата си; по делата им ще ги познаете; hijo de Dios теол. Божи Син; Божие чадо; hijo del agua който много обича водата, морето; hijo de la tierra който няма роднини, близки; сам на земята; hijo del diablo дяволско изчадие; hijo de puta кучи син, копеле; hijo reconocido припознато дете; costar màs que un hijo tonto прен., разг. излиза ми прекалено скъпо; echar al hijo подхвърлям дете; tomar a uno por el hijo de la portera прен., разг. отнасям се с пренебрежение към някого, не му обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > hijo

 • 874 hilo

  m 1) конец, нишка; 2) ленено влакно; 3) ленена тъкан или дреха; 4) прен. тънка струя; 5) жица, метална нишка; 6) копринена нишка, пашкул или паяжина; 7) прен. продължение, нишка (на мисъл, разказ и др.); colgar (pender) de un hilo прен., разг. в опасност съм, вися на косъм; hilo de la muerte прен. край на живота, смърт; hilo de la vida прен. нишката на живота; hilo de medianoche (mediodía) точно в полунощ (по пладне); hilo de voz тъничък, пресекващ глас; a hilo а) без прекъсване; б) по посока, успоредно; al hilo del viento по посока на вятъра; coger uno el hilo de algo прен., разг. хващам нишката, разбирам за какво става въпрос; cortar el hilo прен. прекъсвам разговора; cortar el hilo de la vida убивам; cortar el hilo del discurso сменям темата; говоря несвързано; de hilo направо, без бавене; estar cosida una cosa con hilo blanco прен., разг. съшито е с бели конци; hilo a hilo непрекъснато, малко по малко; irse al (tras el) hilo de la gente водя се по другите, правя нещо само защото и други го правят; màs tonto que un hilo de uvas кръгъл глупак; perder el hilo прен. забравям, губя си мисълта; por el hilo se saca el ovillo каквото началото, такъв и краят; денят се познава от сутринта; seguir el hilo продължавам (да говоря, да правя); tomar el hilo прен. подновявам разговор, реч; vivir al hilo del mundo прен., разг. оставям се на течението.

  Diccionario español-búlgaro > hilo

 • 875 listo,

  a adj 1) бърз, ловък, хитър; 2) умен, съобразителен; ser listo, умен съм, интелигентен съм; 3) готов (да направи нещо); estar listo, готов съм; мор. готов! pasarse de listo, мисля се за по-умен от другите (обикн. погрешно); Ўlisto,! interj готово, край!

  Diccionario español-búlgaro > listo,

 • 876 ni

  1. conj ни, нито; ni... ni... нито... нито...; ni uno ni otro а) нито този, нито онзи; б) нито едното, нито другото; ni que разг. вж. como si; ni que fuera yo tonto като че ли съм глупак; 2. adv и не; ni podía esperarse otra cosa друго и не можеше да се очаква.

  Diccionario español-búlgaro > ni

 • 877 pelo

  m 1) косъм; cortar un pelo en el aire прен. имам много остър ум; no falta un pelo разг. нищо не липсва; 2) събир. коса; pelo lacio права коса; pelo rizado къдрава коса; ponérsele a uno los pelos de punta разг. настръхва ми косата от страх; 3) мъх (по тялото); 4) мъх (на плод); 5) козина; цвят на козина; 6) пух; 7) сурова коприна; 8) тъмна жилка върху скъпоценен камък; 9) мастит (в гърда на жена); 10) прен., разг. мъничко, незначително нещо; pelo de aire прен. лек полъх на вятъра; pelo de camello камилска вълна; pelo de cofre (de Judas) прен., разг. а) рижа коса; б) риж човек; pelos y señales прен., разг. подробности, най-малки детайли; al pelo а) по посока на косъма; б) прен., разг. точно според желанието; навреме; a medios pelos прен., разг. полупиян; a (en) pelo разг. а) гологлав; б) яздене без седло; caérsele a alguien el pelo прен., разг. а) чувствам се много зле, когато се разкрие нещо; б) получавам упрек, наказание; contra pelo, a contrapelo прен., разг. ненавременно, неуместно; de poco pelo прен., разг. маловажен, незначителен; echar pelo прен., разг. имам много работа, работя много; estar uno hasta los pelos (el pelo) прен., разг. до гуша ми е дошло; hacer a pelo y a pluma вулг. бисексуален съм; ni un pelo нищо; por los pelos, por un pelo а) в последния момент; б) малко остава, малко липсва; tener pelos un negocio разг. трудна, объркана работа; tirarse uno de los pelos прен., разг. скубя си косата (от яд, мъка, разкаяние); un pelo прен., разг. много малко; le faltó un pelo para caer на косъм беше (без малко) да падне; pelo a pelo квит, танто за танто; de poco pelo разг. беден; no tener pelo de tonto прен. не съм вчерашен; no tener pelos en la lengua разг. нямам задръжки при говорене; tomar el pelo a uno разг., прен. подигравам се на някого.

  Diccionario español-búlgaro > pelo

 • 878 por

  prep за, през, чрез, от, из, на, по, като, защото; 1) за средство, посредничество (особено при глагол в страдателен залог): escrito por написано от; 2) за повод, причина, цел: eso le pasa por tonto това му се случва, защото е глупав; 3) за начин: por escrito писмено; por dicha за щастие; 4) за цена: lo comprè por 100 pesetas купих го за 100 песети; 5) за посока: partir por (para) Sofía заминавам за София; 6) за място: por aquí оттук; 7) за време: por febrero през февруари; 8) за интерес, пожертване, привързаност: por ella lo daría todo за нея всичко бих дал; 9) за заменяне, съпоставяне, определение: la tengo por mabre тя ми е като майка; 10) за мнение, оценка: pasar por listo минавам за хитър; 11) за делба, разпределение: dos veces por año два пъти годишно; 12) за умножение: dos por dos две по две; 13) за съотношение: el cinco por ciento пет на сто; 14) за сравнение: libro por libro, prefiero el mío ако става дума да избирам между двете книги, предпочитам моята; 15) що се отнася: por una y otra proposición относно двете предложения; 16) за търсене: ir por agua отивам за вода; 17) с inf: за бъдеще, отсъствие, неизпълнение: està por llegar още не е дошъл; 18) por = para: por decirlo así тъй да се каже; 19) употреба като съюз: а) за цел: por que (= porque) понеже, тъй като; б) като въпрос: їpor qué no viene? защо не идва?; 20) между два еднакви инфинитива, означава: безсмисленост, безполезност; hablar por hablar говори само за да се намира в работа, ей така си говори; 21) с отрицателната частица no, означава: отстъпване; no por mucho madrugar, amanece màs temprano от ранното ставане не съмва по-рано (разг. от бързане голяма файда няма); 22): por + прилагателно + que sea колкото и да е..., въпреки че е; por donde от което; їpor qué? защо?; por si, por si acaso за всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > por

 • 879 rabiar

  intr 1) мед. болен съм от бяс; 2) прен. изпадам в бяс, ярост; беснея; 3) прен. надхвърлям обичайното: rabiaba de tonto беше невероятно глупав; pica que rabia страшно боде (сърби); 4) (por) прен. страстно желая; a rabiar прен. до безумие, много; rabiar de dolor прен., разг. вия от болки; rabiar de verse juntos прен., разг. не могат да се понасят.

  Diccionario español-búlgaro > rabiar

 • 880 remate

  m 1) завършек, край; приключване; 2) връх; купол; 3) последно предложение, присъждане (при търг); 4) шут, гол, кош (в спорта); de remate напълно, безнадеждно; loco de remate съвсем луд; tonto de remate неспасяем глупак; por (fin y) remate най-накрая, като завършек.

  Diccionario español-búlgaro > remate

См. также в других словарях:

 • pasar — (Del lat. vulgar passare.) ► verbo transitivo 1 Llevar una cosa de un lugar a otro: ■ pasa el hilo por el ojal. SINÓNIMO atravesar ► verbo transitivo/ intransitivo/ pronominal 2 Llevar a una persona de un lugar a otro: ■ me pasé de mi casa a la… …   Enciclopedia Universal

 • cojones — excl. exclamación de fastidio, enfado. ❙ «La puerta se cierra y cojones, digo yo que tengo un poco de razón en todo esto.» José Ángel Mañas, Mensaka. ❙ «¡Cojones con la que nos ha venido encima» DE. ❙ «Más alto, cojones..., más alto...!» Armando… …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • listo — (Del lat. vulgar lexitus < legere, escoger.) ► adjetivo/ sustantivo 1 Que comprende las cosas rápidamente: ■ desde pequeño se veía que era listo. SINÓNIMO inteligente ANTÓNIMO tonto ► adjetivo 2 Que está dispuesto o preparado para hacer una… …   Enciclopedia Universal

 • pasar — (Del lat. passāre, de passus, paso). 1. tr. Llevar, conducir de un lugar a otro. 2. Mudar, trasladar a otro lugar, situación o clase. U. t. c. intr. y c. prnl.) 3. Cruzar de una parte a otra. Pasar la sierra, un río. U. t. c. intr. [m6]Pasar por… …   Diccionario de la lengua española

 • HACER — (Del lat. facere.) ► verbo transitivo 1 Producir de la nada: ■ Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. SINÓNIMO crear 2 Fabricar, realizar una cosa dándole determinada forma o cualidad: ■ esta empresa hace automóviles; le hacen los trajes a… …   Enciclopedia Universal

 • hacer — (Del lat. facere.) ► verbo transitivo 1 Producir de la nada: ■ Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. SINÓNIMO crear 2 Fabricar, realizar una cosa dándole determinada forma o cualidad: ■ esta empresa hace automóviles; le hacen los trajes a… …   Enciclopedia Universal

 • pasar — {{#}}{{LM P29305}}{{〓}} {{ConjP29305}}{{\}}CONJUGACIÓN{{/}}{{SynP30011}} {{[}}pasar{{]}} ‹pa·sar› {{《}}▍ v.{{》}} {{<}}1{{>}} Llevar, conducir o mover de un lugar a otro: • Pásame el pan, por favor.{{○}} {{<}}2{{>}} Mudar o cambiar de lugar, de… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • para — en extremo; muy; tan; considerablemente; exageradamente; suele usarse la forma apocopada pa para este significado; cf. harto, re, bien, lo, súper, más, pa; mish, el sobrinito para avispado que me salió , chuchas la nana para exigente que trajiste …   Diccionario de chileno actual

 • Donkey Kong (videojuego) — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo se refiere al primer videojuego protagonizado por Donkey Kong. El artículo sobre el personaje de videojuegos se puede encontrar en Donkey Kong …   Wikipedia Español

 • de — por causa de; por causa de ser; sólo por; solamente por ser; sin otra razón que la de ser; por culpa de ser; cf. por, de puro; el Profe Gutiérrez te dejó entregar ese trabajo atrasado de buena onda que es no más; mira que los otros profes no… …   Diccionario de chileno actual

 • Radio Futura (banda) — Saltar a navegación, búsqueda Radio Futura Información personal Origen Madrid, España …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.