Перевод: с испанского на болгарский

parece+que+me+falta+el+aire

 • 1 aire

  m 1) въздух; 2) pl атмосфера; 3) вятър, въздушно течение; 4) прен. прилика; 5) прен. ход на товарно животно; 6) прен. въздух под налягане, празна работа; 7) прен. вид, външност; красота, прелест, чар; 8) прен. изящност, грациозност; блясък; 9) прен. надутост, високомерие; 10) муз. темп, алюр; 11) муз. напев, мелодия; al aire libre на открито; aire acondicionado климатик; aire popular танцова песен или мелодия; de buen (mal) aire loc adv прен. в добро (лошо) настроение; herir el aire (con voces, lamentos) прен. оплаквам се на висок глас; matarlas uno en el aire прен. бързо и лесно намирам точния отговор или решение.

  Diccionario español-búlgaro > aire

 • 2 falta

  f 1) грешка; sin falta точно, безпогрешно, задължително; 2) недостатък, липса, недостиг; 3) нарушение (на задължение, дисциплина и др.); 4) неприсъствие, отсъствие; 5) спиране на менструация (обикн. през бременността); 6) правописна, печатна, правоговорна грешка; 7) юр. дребно нарушение; 8) pl ученически грешки; falta de intención юр. непредумишлено; a falta de липсва, при липса на; a falta de pan, buenas son tortas като няма риба, и ракът е риба; caer uno en falta разг. не изпълнявам задълженията си; hacer falta необходим(о) е (някой, нещо); hacerle a uno falta una persona o cosa нужен ми е, липсва ми (някой или нещо); sacar faltas приписвам някому реални или измислени грешки.

  Diccionario español-búlgaro > falta

 • 3 pelo

  m 1) косъм; cortar un pelo en el aire прен. имам много остър ум; no falta un pelo разг. нищо не липсва; 2) събир. коса; pelo lacio права коса; pelo rizado къдрава коса; ponérsele a uno los pelos de punta разг. настръхва ми косата от страх; 3) мъх (по тялото); 4) мъх (на плод); 5) козина; цвят на козина; 6) пух; 7) сурова коприна; 8) тъмна жилка върху скъпоценен камък; 9) мастит (в гърда на жена); 10) прен., разг. мъничко, незначително нещо; pelo de aire прен. лек полъх на вятъра; pelo de camello камилска вълна; pelo de cofre (de Judas) прен., разг. а) рижа коса; б) риж човек; pelos y señales прен., разг. подробности, най-малки детайли; al pelo а) по посока на косъма; б) прен., разг. точно според желанието; навреме; a medios pelos прен., разг. полупиян; a (en) pelo разг. а) гологлав; б) яздене без седло; caérsele a alguien el pelo прен., разг. а) чувствам се много зле, когато се разкрие нещо; б) получавам упрек, наказание; contra pelo, a contrapelo прен., разг. ненавременно, неуместно; de poco pelo прен., разг. маловажен, незначителен; echar pelo прен., разг. имам много работа, работя много; estar uno hasta los pelos (el pelo) прен., разг. до гуша ми е дошло; hacer a pelo y a pluma вулг. бисексуален съм; ni un pelo нищо; por los pelos, por un pelo а) в последния момент; б) малко остава, малко липсва; tener pelos un negocio разг. трудна, объркана работа; tirarse uno de los pelos прен., разг. скубя си косата (от яд, мъка, разкаяние); un pelo прен., разг. много малко; le faltó un pelo para caer на косъм беше (без малко) да падне; pelo a pelo квит, танто за танто; de poco pelo разг. беден; no tener pelo de tonto прен. не съм вчерашен; no tener pelos en la lengua разг. нямам задръжки при говорене; tomar el pelo a uno разг., прен. подигравам се на някого.

  Diccionario español-búlgaro > pelo

 • 4 acondicionado,

  a adj 1) в добро (лошо) състояние; 2) обусловен; 3) приспособен; нареден; aire acondicionado, климатизиран въздух.

  Diccionario español-búlgaro > acondicionado,

 • 5 cabello

  m 1) косъм; 2) коса; 3) pl свила на царевичен кочан; 4) фиде; cortar un cabello en el aire прен. схващам много бързо; estar colgado de los cabellos прен. объркан съм, страхувам се; no montar un cabello прен. нещо несъществено, дреболия; ponérsele a uno los cabellos de punta косата ми настръхва.

  Diccionario español-búlgaro > cabello

 • 6 cana1

  f бял косъм; cana1s побелели коси; peinar uno cana1s прен., разг. стар съм; echar una cana1 al aire прен. позабавлявам се, правя забежка.

  Diccionario español-búlgaro > cana1

 • 7 castillo

  m 1) замък; крепост; 2) дървено оръдие във форма на кула; 3) килийка за пчелата-майка; 4) товар на каруца; 5) куп, камара, купчина от дъски; castillos en el aire прен., разг. напразни надежди, въздушни кули.

  Diccionario español-búlgaro > castillo

 • 8 consideración

  f 1) съображение, мотив, довод; 2) внимателно разглеждане, обсъждане; обмисляне, претегляне; 3) зачитане, почит, уважение; 4) важност, значение; ser de consideración una cosa важен, значителен; de poca consideración незначителен; falta de consideración безогледност; en consideración a предвид.

  Diccionario español-búlgaro > consideración

 • 9 ejército

  m 1) армия, войска; 2) прен. многобройна общност, организирана с определена цел; ejército del Aire военновъздушни сили; ejército de Tierra сухопътни войски; ejército del Mar военноморски сили.

  Diccionario español-búlgaro > ejército

 • 10 estilo

  m 1) писалка, стилҐ (за писане); 2) стил (календар); 3) стрелка (на слънчев часдовник); 4) стил, начин на писане; 5) арх. стил; 6) разг. стил, елегантност; 7) мода, обичай; 8) Арж., Ур. местна музика и песни, изпълнявани с китара; estilo antiguo стар стил; estilo de vida стил на живот; estilo mariposa спорт. бътерфлай; estilo nuevo нов стил; estilo recitativo муз. речитатив; por el estilo по същия начин; tener estilo прен. от класа съм, със собствен стил, елегантност; falta de estilo стилистична грешка; estilo gótico (romano, renacimiento) готически (романски, ренесансов) стил; otras cosas por el estilo и т. н. в същия стил.

  Diccionario español-búlgaro > estilo

 • 11 excusar

  1. tr 1) прощавам, извинявам; 2) оправдавам; 3) освобождавам (от данъци, налози); 4) избягвам, предотвратявам; 5) отказвам; 6) с глагол в инфинитив: не е необходимо да, може да не; excusas venir, ya no hace falta може да не идваш, вече не е необходимо; 2. prnl извинявам се.

  Diccionario español-búlgaro > excusar

 • 12 hablar

  1. intr 1) говоря, разговарям; 2) произнасям реч; 3) обсъждам, съгласувам; 4) с предл. de, говоря върху тема, засягам въпрос (писмено или устно); 5) застъпвам се, ходатайствам; 6) прен. напомням, говоря за; en el mundo todo habla de Dios в света всяко нещо напомня за Бога; 7) прен. звуча много изразително (за инструмент); 8) обръщам се (към някого); 9) прен. имам любовни отношения с някого; 10) мърморя, критикувам; 11) прен. изразявам се по какъвто и да е начин; hablar por señas говоря със знаци; 2. tr говоря на някакъв език; 3. prnl 1) говори се; 2) говоря си; hablar por los codos разг. говоря много; ni hablar дума да не става; es hablar por demàs говоря си на вятъра; estar hablando притежавам изключителна изразителност (за неодушевени неща); hablar alto говоря авторитетно; hablar a tontas y la locas разг. говоря необмислено, каквото ми дойде наум; hablar bien criado говоря възпитано; hablar consigo говоря на себе си, размишлявам; hablar en común говоря общо, по принцип; hablar en cristiano прен., разг. говоря ясно, по християнски; hablar gordo говоря надуто, заплашително; hablar lo todo не съм дискретен, всичко си казвам; hablar por hablar говоря, колкото да се намирам на приказка; hablàrselo uno todo a) не давам дума другиму; б) противореча си; quien mucho habla, mucho yerra бърка този, който много говори; solo le falta hablar разг. само дето не е проговорил(о, а) ( за нещо много изразително).

  Diccionario español-búlgaro > hablar

 • 13 hacer

  1. tr 1) правя, извършвам, върша; 2) произвеждам, създавам, образувам; 3) изработвам, фабрикувам; 4) вмествам, съдържам; 5) предизвиквам, причинявам; 6) създавам (концепция, поема и др.); 7) раздвижвам, упражнявам (мускули, пръсти и др.); 8) (и като prnl) приготвям, подготвям (ядене, куфар и др.); 9) привиквам, карам да свикне (и като prnl: hacerse a todo свиквам с всичко); 10) обучавам птици за лов; 11) подстригвам, подрязвам (и prnl); 12) hacer + sust означава действие, образувано от корена на съществителното; hacer estimación = estimar; hacer burla = burlarse; 13) hacer + sust правя на + значението на съществителното; hacer pedazos правя на парчета; 14) правя знак, жест; 15) hacer + el, la, lo + sust представям, изпълнявам ролята на; hacer el rey изпълнявам ролята на краля (като intr + предл. de; hacer de maestro в ролята на учител); 16) театр. изпълнявам театрална (филмова) роля; 17) мат. съставям, правя, давам (като резултат); dos y dos hacen cuatro две и две прави четири; 18) заставям, карам някого; le hizo venir накара го да дойде; 19) hacer del cuerpo (una necesidad, una diligencia) разг. ходя по голяма (малка) нужда; 20) постигам, печеля; hacer dinero правя, печеля пари; 21) освобождавам, остъпвам, правя място; hacer caso обръщам внимание, съобразявам се; hacer tiempo (hora) изчаквам удобно време (час); hacer por hacer правя нещо, колкото да се намирам на работа; hacer memoria напомням; hacer conocer известявам, съобщавам; hacer mío приемам (убеждения, мнение); hacer carne въплъщавам, превръщам на дело; hacer alto задържам се, установявам се; estar por hacer предстои ми да направя нещо; hacer cara възразявам, противя се; hacer falta не достига, липсва; hacer boca закусвам; hacer la vista gorda правя се, че не виждам, че не забелязвам; hacer alarde хваля се; hacer su agosto използвам случая, възползвам се; hacer la rosca del galgo прен. отивам, за да не се върна; hacer raya превъзхождам, надвишавам, надминавам; màs hace el que quiere que el que puede да искаш, значи да можеш; 2. intr 1) действам, постъпвам, процедирам; creo que hace bien смятам, че постъпва добре; 2) подхождам; eso no hace al caso това не е уместно, не подхожда (не се отнася за) на случая; 3) съответствам, ставам, пасвам; llave que hace a ambas cerraduras ключ, който става на двете ключалки; 4) hacer + por (para) + inf внимавам да + значението на глагола в инфинитив; hacer por venir гледам, внимавам да дойде; hacer para sí внимавам, грижа се за себе си; 5) преструвам се на нещо (често с adv como); 6) мор. добивам (петрол, въглища и т. н.); 7) impers (за време, природни явления); hace frío студено е; hace calor топло е; hace buen (mal) tiempo хубаво (лошо) време е; hace niebla мъгливо е; hace viento духа вятър; hace sol слънчево е; 8) impers (за време) hace dos semanas преди две седмици; hace tiempo преди време, отдавна; 3. prnl 1) преструвам се, представям се за това, което не съм; hacer el tonto правя се на глупак; 2) израствам, увеличавам се; hacer los sembrados израстват посевите; 3) превръщам се, ставам на: hacer vinagre el vino вкиселявам се ( за вино), ставам на оцет; 4) ставам; hacer famoso ставам известен, знаменит; їqué se hizo de tantas promesas? какво стана (какво излезе) от толкова обещания?; se hace tarde става късно; свечерява се; 5) приучвам се, приспособявам се, привиквам; hacerse al frío привиквам на студ; 6) (con) обзавеждам се, снабдявам се с нещо; hacerse cargo натоварвам се, наемам се с нещо; hacerse atràs отстъпвам; hacerse fuerte воен. закрепвам се, задържам се; hacerse a la mar излизам в открито море; no saber qué hacerse не зная къде да се дяна, отегчавам се; a medio hacer незавършен, до половина; hacer de menos а) презирам; б) подценявам; hacer el efecto създавам впечатление; hacer la alguna разг. натворявам нещо, правя нещо неразумно; hacer y deshacer командвам, разпореждам се, коля и беся; hacer a todo ставам за всичко; hacer presente представям, информирам, припомням; hacer saber уведомявам, съобщавам; hacerse a una parte оттеглям се настрана; hacerse con una persona o cosa разг. притежавам, владея; hacerse uno de rogar карам да ме молят; hacer sele algo una cosa a uno заприличва ми на нещо; las manadas que a don Quijote se le hicieron ejércitos стадата, които Дон Кихот взе за войски; hacerse uno el olvidadizo преструвам се, че съм забравил; hacerse uno presente нарочно се набивам в очи; hacer sudar a uno а) прен., разг. карам някого да се изпоти (от трудност); б) прен., разг. задължавам го да плаща; no es de hacer una cosa не е редно да се прави нещо; no la hagas y no la temas не греши този, който нищо не прави; no me hagas hablar не ме карай да си отварям устата, да говоря; їqué hemos de hacer? їqué le hemos de hacer? їqué se le ha de hacer? їqué vamos a hacer? їqué le vamos a hacer? какво да се прави, така стоят нещата; hacerla hecho buena разг., ирон. добра я свърши.

  Diccionario español-búlgaro > hacer

 • 14 libre

  adj 1) свободен, независим; 2) свободен, непринуден, волен; traducción libre свободен превод; verso libre свободен стих; 3) свободен, незает; tiempo libre свободно време; 4) свободен, безплатен; entrada libre вход свободен; 5) волен, дързък, разпуснат; 6) (de) освободен, избавен от; importación libre de derechos безмитен внос; 7) самотен, отделен, изолиран (за сграда); 8) неженен, ергенски; 9) свободен, неангажиран; al aire libre навън, на открито; por libre adv необичайно (с гл. ir, actuar, andar и др.).

  Diccionario español-búlgaro > libre

 • 15 madera1

  f 1) дървесина; madera1 de construcción дървен строителен материал; de madera1 дървен; 2) дървен бичен материал (дъски); 3) рогово образувание, от което се състои копитото на животно; 4) прен., разг. човекът като материал за вид дейност (употр. се с прил. buena, mala); 5) муз. вид духови инструменти; 6) с опр. чл. la вулг. полиция; madera1 del aire рога на животно; madera1 serradiza планински дървен материал; no holgar la madera1 прен., разг. работя без почивка; saber uno a la madera1 прен., разг. приличам на родителите си; ser de la misma madera1 прен., разг. от един дол дренки сме; ser uno de mala madera1, tener mala madera1 прен., разг. мързелив съм, не обичам труда, не ставам за нищо; tocar madera1 разг. чукам на дърво.

  Diccionario español-búlgaro > madera1

 • 16 mentira

  f 1) лъжа, измислица; 2) измама, илюзия; 3) прен. бяло петно върху нокът; 4) прен. пукане на ставите; mentira piadosa благородна лъжа (за да не причиня тревога, тъга и т. н.); coger a uno en mentira разг. улавям, хващам някого в лъжа; decir mentira por sacar verdad пускам уловка; de mentira на шега, за смях; parece mentira не е възможно, не може да бъде истина.

  Diccionario español-búlgaro > mentira

 • 17 onda

  f 1) вълн€, вълнение; гънки по водна повърхност; 2) физ. вълн€; onda sonora звукова вълна; onda de aire въздушна вълна; onda explosiva взривна вълна; onda luminosa светлинна вълна; ondas electromagnéticas електромагнитни вълни; ondas cortas къси вълни; microondas ултракъси вълни; 3) pl вълни, къдрици (на коса); captar la onda прен. разбирам намека; estar en la onda прост. наясно съм със случая, вътре съм в нещата; їqué onda? разг. как е? как са нещата?

  Diccionario español-búlgaro > onda

 • 18 ortografía

  f 1) геом. чертеж, плоскостно изображение; 2) грам. правопис; falta de ortografía правописна грешка; 3) грам. ортография ( дял).

  Diccionario español-búlgaro > ortografía

 • 19 palabra

  f 1) дума, реч; de palabra на думи; conceder, dar (retirar, quitar) la palabra давам (отнемам) думата; no decir palabra не казвам гък; tomar la palabra вземам думата; 2) дума, обещание; palabra de honor честна дума; hombre de (su) palabra човек на думата си; 3) дар слово, красноречие; 4) ред, право на изказване; 5) слово; 6) pl празни приказки; 7) заклинание; 8) пасаж, текст; 9): palabra clave ключова дума; 10) воен. парола; palabra y piedra suelta no tienen vuelta прен. казана дума, хвърлен камък; gastar palabras прен. говоря на вятъра; a medias palabras adv разг. с половин уста, с недомлъвки; palabras al aire прен., разг. думи на вятъра; ahorrar palabras прен. спестявам си думите, преминавам към действие; coger la palabra прен. хващам се за думата; faltar uno a la (su) palabra не държа на думата си; gastar palabra прен. хабя си думите напразно; no hay palabra mejor que la que està por decir proverb най-добра е още неизречената дума; quitarle a uno la(s) palabra(s) de la boca прен. вземам някому думата от устата; remojar la palabra прен., разг. пийвам малко; torcer (trocar) las palabras прен. изкривявам, изопачавам думите; tratar mal de palabra a uno хуля, оскърбявам някого.

  Diccionario español-búlgaro > palabra

 • 20 pan

  m 1) хляб; pan integral (negro) пълнозърнест хляб; pan regañado пукнат при печенето хляб; pan sentado корав хляб; al pan, pan y al vino, vino прен., разг. кратко, точно и ясно; направо; el pan de cada día насъщният; el pan nuestro de cada día прен. обичайно повтарящо се нещо; ser algo pan comido прен. лесна работа; ser alguien un pedazo de pan прен. добродушен човек; душа човек; pan seco сух хляб (без нищо друго); miga de pan среда на хляб; corteza de pan кора на хляб; pan tostado препечен хляб; venderse como el pan продавам се като топъл хляб; 2) хляб (самун); pan de molde нарязан на филии хляб (в пакет); 3) прен. жито; 4) прен. нива; 5) прен. маса от каквото и да е във форма на хляб; pan de jabón калъп сапун; 6) прен. насъщна храна; 7) прен. тънки кори от тесто; 8) прен. лист от кован метал; pan agradecido прен. благодарен човек; pan mal conocido прен. неоценено, непризнато благодеяние; pan perdido прен. лице, изоставило дома си и отдало се на скитнически живот; a falta de pan, buenas son tortas когато няма риба, и ракът е риба; a pan y agua на хляб и вода (за наказание); coger a uno el pan bajo el sobaco прен., разг. държа някого в своя власт; contigo, pan y cebolla прен. с теб на всичко съм готов; ganarse el pan прен., разг. изкарвам си прехраната; pan sin sal прен., разг. блудкав човек; al pan, pan y al vino vino разг. да наричаме нещата със собствените им имена.

  Diccionario español-búlgaro > pan

См. также в других словарях:

 • Aire Control — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor. El aire control (Eoloquinesis) es una… …   Wikipedia Español

 • Historia del Ejército del Aire de España — Escarapela aeronáutica del Ejército del Aire de España …   Wikipedia Español

 • Experimento con un pájaro en una bomba de aire — Saltar a navegación, búsqueda Experimento con un pájaro en una bomba de aire (An Experiment on a Bird in the Air Pump) …   Wikipedia Español

 • Sé lo que hicisteis... — Sé lo que hicisteis... Patricia Conde, presentadora del espacio y Ángel Martín, colaborador hasta enero de 2011 Género …   Wikipedia Español

 • Samuel Gelblung — Samuel Chiche Gelblung Chiche Gelblung Nombre real Samuel Gelblung Nacimiento 7 de febrero de 1944 (67 años) …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Candidatos a artículos destacados — Ir a la tabla de contenidos Atajo WP:CADWP:CAD   [ …   Wikipedia Español

 • Tablón de anuncios de los bibliotecarios/Portal/Archivo/Violaciones de etiqueta/Actual — Wikipedia:Tablón de anuncios de los bibliotecarios/Portal/Archivo/Violaciones de etiqueta/Actual Saltar a navegación, búsqueda Alertas sobre violaciones graves o reiteradas de etiqueta Esta sección del tablón de anuncios de los bibliotecarios… …   Wikipedia Español

 • Accidente del Yak-42 en Turquía — Vuelo UKM 4230 de UM Air Ejemplar del avión siniestrado Fecha 26 de mayo de 2003 Causa Pérdida de orient …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Dragon Ball — Esta es una lista de episodios del anime Dragon Ball, primera de las tres series derivadas del manga con el mismo nombre. Este anime fue producido por Toei Animation y estrenado en Japón en Fuji TV desde el 26 de febrero de 1986 hasta el 12 de… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Frase del día/Lista de frases — Atajo WP:FDD/LWP:FDD/L Contenido 1 5 • 6 10 • 11 15 • 16 20 • 21 25 • 26 30 • 3 …   Wikipedia Español

 • Monkey D. Luffy — Este artículo está titulado de acuerdo a la onomástica japonesa, en que el apellido precede al nombre. Monkey D. Luffy モンキー・D・ルフィ (Monkī D Rufi) Sexo Masculino Fecha de nacimiento 5 de mayo[1 …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.