Перевод: с английского на норвежский

с норвежского на английский

par-devant

 • 61 of

  əv
  preposition
  1) (belonging to: a friend of mine.) av
  2) (away from (a place etc); after (a given time): within five miles of London; within a year of his death.) fra, etter
  3) (written etc by: the plays of Shakespeare.) av
  4) (belonging to or forming a group: He is one of my friends.) av
  5) (showing: a picture of my father.) av
  6) (made from; consisting of: a dress of silk; a collection of pictures.) av
  7) (used to show an amount, measurement of something: a gallon of petrol; five bags of coal.) med, à
  8) (about: an account of his work.) om
  9) (containing: a box of chocolates.) med, av
  10) (used to show a cause: She died of hunger.) av, fra
  11) (used to show a loss or removal: She was robbed of her jewels.) fra-, av
  12) (used to show the connection between an action and its object: the smoking of a cigarette.) av
  13) (used to show character, qualities etc: a man of courage.) med, av
  14) ((American) (of time) a certain number of minutes before (the hour): It's ten minutes of three.) på, før
  om
  prep. \/ɒv\/, trykksvakəv\/ eller \/v\/, foran ubetont konsonant: \/f\/
  1) (om forholdet mellom en del og en helhet) av, fra
  I have a hole in the sleeve of my shirt
  jeg har et hull i skjorteermet mitt
  she's of a good family
  hun er av god familie
  I'm a native of London
  jeg er en innfødt londoner
  2) (etter et tall eller bestemmelsesfaktor, av og til uten oversettelse til norsk) med, om, av, blant
  he felt two pairs of eyes staring at him
  han følte to par øyne på seg
  there were only six of us
  vi var bare seks
  would you like a cup of tea?
  vil du ha en kopp te?
  the dog stole a piece of bread
  hunden stjal en brødbit
  they saw a number of poor people
  de så mange fattige mennesker
  he didn't know a word of Spanish
  han kunne ikke et ord spansk
  the whole of Wales was there
  hele Wales var der
  most of them came
  de fleste (av dem) kom
  some of them hate us
  noen av dem hater oss
  they continued after a short period of rest
  de fortsatte etter en kort hvil
  the law of demand and supply
  loven om tilbud og etterspørsel
  3) (om retning eller sted) fra, for
  the clock is on the left of the window
  klokken henger til venstre for vinduet
  she's from the county of Yorkshire
  hun er fra grevskapet Yorkshire
  have you met Professor Smith of Cambridge?
  har du truffet professor Smith fra Cambridge
  the pub is within a mile of Hull
  puben ligger mindre enn en mil fra Hull
  it was found on the Isle of Wight
  den ble funnet på Isle Wight
  I live north of York
  jeg bor nord for York
  the University of London is a popular school
  Londonuniversitetet er en populær skole
  she's from the city of London
  hun er fra London by
  4) (om forbindelsen mellom to enheter eller eiendomsforhold) med, i, av, etter, fra, for
  he's a man of foreign appearance
  han er en mann med utenlandsk utseende
  she has a coat of many colours
  hun har en jakke i mange farger
  these are tomatoes of my own growing
  dette er tomater jeg har dyrket selv
  the hour of prayer starts now
  bønnetimen starter nå
  I'm reading a novel of Stevenson's
  jeg leser en roman av Stevenson
  he's a friend of John Smith's
  han er en av John Smiths venner
  she's a friend of mine
  hun er en venn av meg
  she's the widow of a clergyman
  hun er enken etter en prest
  he's a novelist of the 18th century
  han er en romanforfatter fra det 18. århundre
  5) (om forholdet mellom et abstrakt begrep og et etterfølgende objekt) fra, for, av, i, på
  his explanation of the passage was clear
  hans forklaring på avsnittet var klar
  she hates the ringing of bells
  hun hater at det ringer i klokkene
  the murder of Mr Cerio shocked them all
  mordet på herr Cerio sjokkerte dem alle
  in the opinion of the teachers, this is wrong
  etter lærernes mening er dette galt
  it was kind of you
  det var snilt av deg
  he felt forsaken of God and men
  han følte seg forlatt av Gud og mennesker
  he's proud of what he did
  han er stolt av det han gjorde
  I'm afraid of huge dogs
  jeg er redd for store hunder
  it's wide of the truth
  det er langt fra sannheten
  6) (om forholdet mellom et verb og et etterfølgende objekt der verbet uttrykker en mental eller abstrakt tilstand) fra, etter, om, på
  he cleared himself of the accusation
  han renvasket seg for beskyldningen
  he died within a week of his departure
  han døde innen en uke etter at han hadde dratt
  they read of the war
  de leste om krigen
  inform her of the riots
  underrett henne om opptøyene
  just think of the consequences!
  bare tenk på konsekvensene!
  she asked a favour of me
  hun bad meg om en tjeneste
  he deprived me of my liberty
  han berøvet meg friheten
  I was robbed of my silverware
  jeg ble frastjålet sølvtøyet mitt
  7) (om årsak eller motiv) av
  she died of grief
  hun døde av sorg
  my aunt died of cancer
  tanten min døde av kreft
  you smell of tobacco
  du lukter tobakk
  8) (om forholdet mellom en skala eller målestokk og en verdi) på, med, à
  the sales will decrease of 5%
  salget vil gå ned med 5%
  the well has a depth of ten feet
  brønnen er ti fot dyp
  we're a group of five
  vi er en gruppe på fem
  ten cartons of twenty packets each
  ti kartonger à tjue pakker
  9) (om alder, av og til uten oversettelse på norsk) på
  they have a boy of ten
  de har en gutt på ti år
  they married at fifty years of age
  de giftet seg i femtiårsalderen
  he's fifty years of age
  han er femti år gammel
  10) (om materiale som noe består av) av, i
  he's got a heart of stone
  han har et hjerte av stein
  the bridge is built of steel
  broen er bygd i stål
  she bought a table of oak
  hun kjøpte et eikebord
  flour is made of wheat
  mel er laget av hvete
  11) (om dato, årstid, navn eller tittel, av og til uten oversettelse på norsk) på
  she arrived on the fifth of May
  hun ankom femte mai
  I was born in the month of March
  jeg ble født i mars måned
  the winter of 1998 was cold
  vinteren 1998 var kald
  it's the best time of the year
  det er den beste tiden på året
  I was introduced to a man by the name of Peter Silver
  jeg ble presentert for en mann ved navn Peter Silver
  he has the title of a lord
  han har tittelen lord
  she's the Rector of Burnside
  hun er bestyreren på Burnside
  he's the governor of St. Helena
  han er guvernøren på St. Helena
  12) (om personlig egenskap, av og til uten oversettelse på norsk) på
  the girl is swift of foot
  jenta er rask på foten
  he's dull of thought
  han tenker langsomt
  13) (om sammenligning) til, av
  she's an angel of a woman
  hun er en engel av en kvinne
  your husband is a giant of a fellow
  mannen din er en kjempe av en mann
  this is a gem of a poem
  dette er en poesiens perle
  they live in a palace of a house
  de bor i et palassliknende hus
  14) (tilsvarer norsk infinitivsmerke) å
  I have the pleasure of sending you the goods
  jeg har gleden av å sende deg varene
  he has one merit, that of being honest
  han har ett fortrinn, nemlig det å være ærlig
  I would like to learn the art of painting
  jeg vil gjerne lære kunsten å male
  15) (i visse tidsuttrykk, litterært) på, om
  I sometimes see him of the evening
  jeg ser ham av og til om kvelden
  I see her of mornings
  jeg ser henne om morgenen
  what do you do of Sundays?
  hva gjør du på søndagene?
  16) (amer., om klokkeslett) på
  it's five minutes of twelve
  klokken er fem på tolv
  be of delta i, være med i, tilhøre
  be of a party
  tilhøre et parti
  of late i det siste
  of late years
  i de siste årene\/i de senere år
  of oneself av seg selv, frivillig
  the explosion couldn't have happened of itself
  he came of himself
  han kom frivillig

  English-Norwegian dictionary

 • 62 once

  1. adverb
  1) (a single time: He did it once; If I could see her once again I would be happy.) en gang
  2) (at a time in the past: I once wanted to be a dancer.) en gang, tidligere, før
  2. conjunction
  (when; as soon as: Once (it had been) unlocked, the door opened easily.) med det samme, straks, da
  - just for once
  - for once
  - once and for all
  - once in a while
  når
  I
  adv. \/wʌns\/
  1) en gang, én gang
  more than once
  mer enn én gang
  once nought is nought
  en ganger null er null
  if I've told you once I've told you a dozen times
  det har jeg sagt til deg mange ganger
  he has coffee once a day
  han drikker kaffe en gang om dagen
  I've seen my uncle once in two years
  jeg har truffet onkelen min en gang på to år
  I go to the doctor once in two years
  jeg går til legen annethvert år
  it doesn't matter for once
  det gjør ingenting for denne ene gangens skyld
  it was only that once
  det var bare den ene gangen
  2) (som substantiv) en gang
  once is enough for me
  en gang er nok for meg
  3) (som adjektiv) en gang (i tiden), før (i tiden), tidligere
  he once lived in Persia
  før i tiden bodde han i Persia
  my once teacher
  min tidligere lærer
  all at once helt plutselig, med en gang, med ett (alle) på en gang
  don't all speak at once
  ikke snakk i munnen på hverandre
  at once med det samme, straks
  come here at once!
  kom hit med en gang!
  på en gang, samtidig, på samme tid
  at once stern and tender
  hard og øm på en gang
  for once (in a while\/way) for en gangs skyld for denne gang
  just (for) this once bare for denne ene gangen, for denne ene gangens skyld
  never once aldri noensinne, ikke en eneste gang
  once again eller once more en gang til, enda en gang, om igjen
  once and again gang på gang
  once a thief always a thief sethief
  once bitten, twice shy sebite
  once (and) for all en gang for alle
  once or twice et par ganger, noen få ganger
  once upon a time setime
  II
  konj. \/wʌns\/
  når ... først, så fort, så snart
  once he hesitates, we have him
  så fort han nøler, har vi ham
  when\/if once når ... først, så fort, så snart

  English-Norwegian dictionary

 • 63 one

  1. noun
  1) (the number or figure 1: One and one is two (1 + 1 = 2).) en, et; ett(all)
  2) (the age of 1: Babies start to talk at one.) ettårsalder
  2. pronoun
  1) (a single person or thing: She's the one I like the best; I'll buy the red one.) den(ne)/det(te); den/det røde osv.
  2) (anyone; any person: One can see the city from here.) en, man
  3. adjective
  1) (1 in number: one person; He took one book.) en
  2) (aged 1: The baby will be one tomorrow.) ett (år gammel)
  3) (of the same opinion etc: We are one in our love of freedom.) som én, av samme mening
  - oneself
  - one-night stand
  - one-off
  - one-parent family
  - one-sided
  - one-way
  - one-year-old
  4. adjective
  ((of a person, animal or thing) that is one year old.) ettårs-, ettårig
  - be one up on a person
  - be one up on
  - not be oneself
  - one and all
  - one another
  - one by one
  - one or two
  I
  subst. \/wʌn\/
  1) ettall
  write down a one
  skriv ned et ettall
  2) ener
  3) enhet
  be a one for (hverdagslig) være gal etter
  by ones en og en, en av gangen
  by ones and twos enkeltvis og to av gangen, en og en og to og to
  never a one (hverdagslig) ikke en eneste en
  you are a one! (hverdagslig) du er en fin en!
  II
  determ. \/wʌn\/
  1) en, et, ett
  one dozen roses
  et dusin roser
  one third said no
  en tredjedel sa nei
  he called me one afternoon
  han ringte meg en ettermiddag
  one day I'll make it
  en dag skal jeg klare det
  one summer in Mexico
  en sommer jeg var i Mexico
  one hundred pairs of shoes
  (ett) hundre par sko
  one thing is necessary
  en ting er nødvendig
  2) eneste
  the one (and only) thing that matters
  det eneste som betyr noe
  3) den ene, det ene
  blind in one eye
  blind på det ene øyet
  the face of one of them
  den enes ansikt
  she lost one of her arms
  hun mistet den ene armen
  4) (en og) samme
  they all went off in one direction
  de gikk alle i en og samme retning
  at one enige, i harmoni
  we were at one
  vi var enige
  at one with i ett med
  I've always felt at one with nature
  jeg har alltid kjent meg i ett med naturen
  be all one to somebody være det samme for noen, komme ut på ett for noen
  it's all one to me
  det er det samme for meg
  become one bli ett
  they became one
  de ble ett
  be one of være en av, høre til
  he's one of those who watch TV all day
  han er en av dem som ser på TV hele dagen
  be one with være ett med, høre sammen med være enig med
  for one for noens vedkommende, hva noen angår
  I for one
  jeg for min del
  for one thing for det første, først og fremst for eksempel
  get something in one (hverdagslig) greie noe ved første forsøk gjette riktig med det samme
  (all) in one (alt) i ett i forening, i samstemmighet til sammen i en og samme person
  he is President and Secretary in one
  han er både president og sekretær
  a new one (hverdagslig) noe nytt
  that's a new one on me
  det var nytt for meg
  not one ikke en eneste en
  one after another eller one after the other den ene etter den andre, etter hverandre
  one after another went out
  den ene etter den andre gikk ut
  they came one after the other
  de kom etter hverandre
  difficulties arose one after the other
  den ene vanskeligheten etter den andre dukket opp
  one and a half en og en halv, halvannen
  one and all hver eneste en, alle sammen, alle som en
  one and another både den ene og den andre
  the one and only...! den\/det eneste ene...! , den uforlignelige!
  one at a time eller one at the time en og en, en av gangen
  one by one en og en, en av gangen den ene etter den andre
  one half of halvparten av, halvdelen av
  one or other den ene eller den andre, en eller annen
  one or the other en av delene, ett av to
  marry her or leave her, one or the other
  one or two et par (stykker), to-tre (stykker)
  (the) one ... the other (det) ene .. det andre, en ... en annen, den første ... den neste
  one thing and\/with another det ene med det andre
  one with another det ene med det andre i gjennomsnitt, stort sett
  tell (the) one from the other skjelne det ene fra det andre, skjelne noe fra hverandre
  it is difficult to tell (the) one from the other
  det er vanskelig å skjelne dem fra hverandre
  III
  pron. \/wʌn\/
  1) man, en
  it hurts one to be told the truth
  2) (refleksiv) seg
  pull after one
  dra etter seg
  push before one
  dytte foran seg
  3) en (viss)
  one Mr. John Smith
  4) en, noen, noe, den
  I lose a friend and you gain one
  where is my umbrella? - you didn't bring one
  he is not a great man, but he hopes to become one
  han er ingen stor mann, men han håper på å bli det
  the scoundrel - anyway he looked one
  den skurken - han så ut som en i alle fall
  this problem is one of great difficulty
  dette problemet er veldig vanskelig
  he is not one to desert a friend
  han er ikke den som svikter en venn
  he behaved like one possessed
  han oppførte seg som besatt
  5) (etter adjektiv og som adjektiv brukt som substantiv, ofte uten tilsvarende i norsk) en, (som) sådan
  take the red box, not the black one
  ta den røde boksen, ikke den svarte
  do you want hard pears or soft ones?
  vil du ha harde eller myke pærer?
  pick me out a good one!
  finn en fin en til meg!
  give me some good ones!
  gi meg noen fine noen!
  he was a soldier and a brave one
  han var en soldat, og en tapper sådan
  a black stetson and a white one
  en svart og en hvit stetsonhatt
  the gold coin and the silver one
  gullmynten og sølvmynten
  my life has been a long one
  mitt liv har vært langt
  he's a nasty one
  han er en fæl en
  be one for something å like, å være glad i
  I've never been one for parties
  jeg har aldri vært glad i selskaper
  get one on the jaw (hverdagslig) få seg en på tygga
  get something in one lykkes med noe på første forsøk
  have one on me! ta en drink, jeg spanderer!
  lay about one slå om seg
  the little one den lille
  the little one is asleep
  den lille sover
  little ones smårollinger, små, unger
  the cat has little ones
  katten har unger
  my dear ones mine kjære
  the one den
  the one in the window
  den i vinduet
  that man is the one who stole my watch
  den mannen er han som stjal klokken min
  I was the one who pulled him out of the water
  det var jeg som drog ham opp av vannet
  he is not the one to desert a friend
  han er ikke den som svikter en venn
  these books are the very ones that disappeared
  disse bøkene er de samme som forsvant
  one's ens, sin, sitt, sine
  one's own children are always the best
  ens egne barn er alltid de beste
  one must always be on one's guard
  man må alltid være på vakt
  one has to do one's best
  man må gjøre sitt beste
  one too many en (alkoholholdig drink) for mye
  the party was good, but I had one too many, I'm afraid
  festen var bra, men jeg er redd jeg drakk for mye
  that one den der
  that one will do
  den der duger
  that was one for you! ett poeng til deg! den satt!
  that was one on you! der fikk du! , den var myntet på deg!
  which one hvilken
  which ones do you like?
  hvilke liker du?

  English-Norwegian dictionary

 • 64 out

  (to allow to come in, go out: Let me in!; I let the dog out.) slippe inn/ut
  ut
  --------
  ute
  I
  subst. \/aʊt\/
  1) (amer., hverdagslig) utvei
  2) (i tennis) uteball (ball som er ute)
  3) (i squash) død ball
  4) (boktrykking) begravelse (feil i trykt tekst ved at ord er falt ut eller utelatt)
  5) permisjon, kort fritakelse
  the ins and outs de minste detaljer
  she learned the ins and outs of fishing
  hun lærte seg alt om å fiske
  know the ins and outs of something kjenne noe ut og inn
  make an out (typografi) utelate ord, utelate linje
  be on the outs with være på kant med, være uvenner med
  the outs (sport) utelaget (politikk) opposisjonen
  II
  verb \/aʊt\/
  1) (hverdagslig) jage bort, kaste ut
  2) (slang) knocke (boksing), slå ut
  3) (hverdagslig) oute, forklaring: avsløre som homoseksuell, forklaring: stå frem som homoseksuell
  4) komme frem, bli oppdaget, dukke opp
  the truth will out
  sannheten kommer for en dag
  out with (hverdagslig) komme frem med
  III
  adj. \/aʊt\/
  1) ytre
  2) (om beliggenhet) avsides
  an out island
  3) (cricket) ute-
  4) ytter-, som går utover
  the out door slammed shut
  ytterdøren slo igjen
  5) utgående
  the out train was delayed
  det utgående toget var forsinket
  6) (om homoseksuell legning) åpen, ute av skapet
  IV
  adv. \/aʊt\/
  1) ute, utenfor, borte
  I'm out here
  jeg er her ute
  he's out there somewhere
  han er der ute et sted
  he's out
  han er ute\/han er ikke hjemme
  his brother was out in Canada
  hans bror var (borte) i Canada
  she is out for a walk
  hun er ute og spaserer
  shall we dine out tonight?
  skal vi spise ute i kveld?
  they live out in the country
  de bor ute på landet
  2) fremme
  all the toys are out
  alle lekene er fremme
  the sun is out
  solen er kommet frem
  3) (om bevegelse eller retning) ut, bort
  I took my hands out of my pocket
  jeg tok hendene mine opp av lommen
  out you go!
  ut med deg!
  I couldn't get a word out
  jeg kunne ikke få frem et ord
  4) (også overført) ute av ledd
  my arm is out
  armen min er ute av ledd
  5) (om bok e.l.) ute, utlånt
  the book is out
  boken er utlånt
  6) (om publikasjon) være utkommet
  the book is out
  boken er kommet ut
  7) (om kylling e.l.) klekket
  the chickens are out
  kyllingene er klekket
  8) (om bål, lys e.l.) gått ut, slukket
  the fire is out
  bålet har sluknet
  the light is out
  lyset er slukket
  the gas is out
  gassen er avstengt
  9) (politikk) gått av (ikke lenger ved makten)
  the Labour party is out
  Arbeiderpartiet er ikke lenger ved makten
  10) i streik
  the miners are out
  gruvearbeiderne er i streik
  11) (om elv e.l.) gått over sine bredder
  the river is out
  elven er gått over sine bredder
  12) (om blomst) utsprunget, sprunget ut
  13) oppbrukt, sluppet opp
  my strength is out
  jeg orker ikke mer
  14) gått av mote, avlegs, umoderne, ikke (lenger) på mote
  that style is out
  den stilen er gått av moten
  15) (om unøyaktighet) feil
  my watch is two minutes out
  klokken min går to minutter feil
  my guess was out by 200 points
  jeg tok feil med 200 poeng
  he is £100 out
  han har regnet 100 pund feil
  I was out in my calculations
  jeg har forregnet meg
  you are out there
  der tar du feil
  you are not far out
  det var ikke så galt (gjettet)
  16) (om hemmelighet e.l.) ute, kjent, røpet
  the secret is out
  hemmeligheten er røpet
  there, now it's out
  så, nå er det sagt
  if this gets out I'll have to leave the country
  hvis dette kommer ut blir jeg nødt til å forlate landet
  17) som finnes
  he is the nicest man out
  han er den hyggeligste mannen som finnes
  be out være ute
  she is out hunting
  hun er (ute) på jakt
  he is out at sea
  han er (ute) på havet
  (cricket) være ute (om tjenestemann) ha tjenestefri, være ute av tjeneste (militærvesen) være ute i felten (hverdagslig) være bevisstløs være utløpt, ha gått ut
  the lease is out
  leiekontrakten er utløpt
  være utlovet
  a reward is out
  det er utlovet en belønning
  (om tidevann) være lavvann, være fjære
  the tide is out
  det er fjære\/det er lavvann
  be out after være ute etter, legge an på
  she is out after him
  hun legger an på ham
  be out and about (etter sykdom) være på beina være rundt omkring
  be out to være ute etter å
  I'm not out to reform the world
  jeg er ikke ute etter å reformere verden
  he's out to get me
  han er (ute) etter å ta meg
  be out with somebody være uenig med noen (om par) være ute (på byen) med noen
  out and away uten sammenligning
  she is out and away the best
  hun er den overlegent beste
  out and out seout-and-out
  be out for være ute etter
  he is out for blood
  han vil se blod
  out in left field (overført) helt vilt, i tåka, uortodokst
  out of ut av, ut fra
  they came out of the house
  de kom ut fra huset
  get out of here!
  kom deg ut herfra!
  opp av
  take your hands out of your pockets!
  ta hendene opp av lommene!
  ut gjennom av, ut av
  he usually drinks out of a cup
  han drikker vanligvis av en kopp
  utenfor
  it took place out of England
  det fant sted utenfor England
  ute av
  he was out of sight
  han er ute av syne
  it's out of use
  den er ute av bruk
  av, blant
  you can choose out of these
  du kan velge blant disse
  in two cases out of ten
  i to av ti tilfeller
  av, på grunn av
  I did it out of curiosity
  jeg gjorde det av ren nysgjerrighet
  be out of bed være stått opp
  be out of it føle seg utenfor, være til overs ikke ha noe med saken å gjøre ikke ha noen sjanse
  be out of oneself være fra seg
  she is out of herself with joy
  hun er fra seg av glede
  be out of something ha sluppet opp for noe, være uten noe
  we are out of butter and eggs
  vi har sluppet opp for smør og egg
  out upon you! (gammeldags) tvi være deg! (uttrykker avsky eller motvilje)
  out with bort med, vekk med, ut med
  out with it! ut med språket!
  V
  prep. \/aʊt\/ (spesielt amer., hverdagslig)
  1) ut av, ut fra, ut gjennom
  he looked out the window
  han tittet ut gjennom vinduet
  2) utenfor
  from out ut av, fra
  from out the basement came a whisper
  nede fra kjelleren lød hvisking
  out of it snydens full

  English-Norwegian dictionary

 • 65 pair

  peə 1. noun
  1) (a set of two of the same thing which are (intended to be) used etc together: a pair of shoes/gloves.) par
  2) (a single thing made up of two parts: a pair of scissors; a pair of pants.) par
  3) (two people, animals etc, often one of either sex, who are thought of together for some reason: a pair of giant pandas; John and James are the guilty pair.) (kjæreste-/ekte)par
  2. verb
  (to make into a pair: She was paired with my brother in the tennis match.) ordne parvis; pare
  par
  I
  subst. \/peə\/
  1) par
  a pair of scissors
  en saks
  a pair of shoes
  et par sko
  I'd like two pairs of stockings, please
  jeg skulle gjerne hatt to par strømper
  shut up the pair of you!
  hold kjeft begge to!
  it belongs to the pair of us
  det tilhører oss begge
  2) motstykke, pendant, make
  these gloves are not a pair
  disse hanskene hører ikke sammen
  where is the pair to his sock?
  hvor er maken til denne sokken
  these two pictures make a pair
  disse to bildene hører sammen
  3) (kortspill) par
  4) (parlamentarisk) forklaring: to (parlaments)medlemmer av motsatt parti som etter avtale unnlater å møte til avstemning
  another pair of shoes en helt annen sak
  carriage and pair tospenner (vogn), vogn med to hester
  find a pair finne (parlaments)medlem av motsatt parti som sier seg enig i å utebli fra votering
  the happy pair det lykkelige paret, de nygifte
  in pairs parvis, to og to
  a pair of horses hestespann
  a pair of stairs en trapp
  a two pair (of stairs) room (gammeldags) ett rom to trapper opp
  II
  verb \/peə\/
  1) pare
  2) pares, pare seg, ordne parvis
  3) (parlamentarisk) avtale å utebli ved avstemning
  pair off ordne parvis gruppere (seg) to og to gjøre et par av
  pair up slå seg sammen
  pair with passe sammen med

  English-Norwegian dictionary

 • 66 partnership

  noun
  1) (the state of being or becoming partners: a business partnership; He entered into partnership with his brother.) kompaniskap
  2) (people playing together in a game: The champions were defeated by the partnership of Jones and Smith in the men's doubles.) makkerskap, lag, par
  fellesskap
  --------
  kompaniskap
  subst. \/ˈpɑːtnəʃɪp\/
  1) det å være partnere
  2) (handel) kompaniskap, kompani, partnerskap, (også) interessentskap
  3) delaktighet, medvirkning
  4) (i spill) makkerskap, det å spille på parti
  articles of partnership kontrakt om kompaniskap, interessentskapskontrakt, selskapskontrakt
  enter\/go into partnership with gå i kompaniskap med, bli kompanjong med
  limited partnership (jus) kommandittselskap
  take someone into partnership oppta noen som kompanjong

  English-Norwegian dictionary

 • 67 pass

  1. verb
  1) (to move towards and then beyond (something, by going past, through, by, over etc): I pass the shops on my way to work; The procession passed along the corridor.) gå/kjøre forbi, passere
  2) (to move, give etc from one person, state etc to another: They passed the photographs around; The tradition is passed (on/down) from father to son.) sende rundt/videre; gå i arv
  3) (to go or be beyond: This passes my understanding.) gå over ens forstand, overstige
  4) ((of vehicles etc on a road) to overtake: The sports car passed me at a dangerous bend in the road.) kjøre forbi
  5) (to spend (time): They passed several weeks in the country.) tilbringe
  6) ((of an official group, government etc) to accept or approve: The government has passed a resolution.) godkjenne, vedta
  7) (to give or announce (a judgement or sentence): The magistrate passed judgement on the prisoner.) forkynne, avgi kjennelse
  8) (to end or go away: His sickness soon passed.) gå over
  9) (to (judge to) be successful in (an examination etc): I passed my driving test.) bestå
  2. noun
  1) (a narrow path between mountains: a mountain pass.) fjellovergang, skar
  2) (a ticket or card allowing a person to do something, eg to travel free or to get in to a building: You must show your pass before entering.) adgangstegn/-kort; fribillett
  3) (a successful result in an examination, especially when below a distinction, honours etc: There were ten passes and no fails.) bestått (karakter)
  4) ((in ball games) a throw, kick, hit etc of the ball from one player to another: The centre-forward made a pass towards the goal.) pasning
  - passing
  - passer-by
  - password
  - in passing
  - let something pass
  - let pass
  - pass as/for
  - pass away
  - pass the buck
  - pass by
  - pass off
  - pass something or someone off as
  - pass off as
  - pass on
  - pass out
  - pass over
  - pass up
  passere
  I
  subst. \/pɑːs\/
  1) (fjell)pass, fjellovergang, skar
  2) (luftfart) overflyging
  3) (trang) passasje, (fremkommelig) vei, gjennomgang
  4) passering, gjennomkjøring, krysning, tilnærmelse
  5) (om eksamen) (vitnesbyrd om) bestått eksamen, det å bestå en eksamen
  Jane knew she had to get a pass on this exam
  Jane visste at hun måtte få bestått på denne eksamen
  6) adgangskort, adgangstegn, passerseddel, leidebrev
  7) (militærvesen) passerseddel, permisjonsseddel
  8) (fekting e.l.) utfall, støt
  9) krise, kritisk punkt, kritisk situasjon, vendepunkt
  10) (overført, hverdagslig) tilnærmelse
  11) (sport) pasning, avlevering, sentring
  12) (om seiling) led, løp
  13) (kortspill) pass
  14) (magi e.l.) håndbevegelse, strykning
  15) (gammeldags) strede
  at the last pass når det kommer til stykket, i siste instans
  be at a pretty pass være ille ute, sitte fint i det
  things are at a pretty pass
  det står virkelig ille til\/nå sitter vi nydelig i det
  bring to pass (noe gammeldags) foranledige, forårsake (om tid) føre med seg
  come to a pretty pass toppe seg, bli kritisk
  things came to such a pretty pass that we had to sell the house
  det gikk så langt at vi måtte selge huset
  come to pass (noe gammeldags) skje, tildra seg, hende
  and it came to pass in those days
  og det skjedde i de dager
  complete pass (amer., fotball) godkjent pasning
  free pass fribillett
  hold the pass holde skansen, forsvare sin sak
  make a pass at gjøre et utfall mot, lange ut etter gjøre tilnærmelser til, gjøre kur til, flørte med bli nærgående mot
  mesmeric passes (magi e.l.) magnetiske strykninger
  passes (magi e.l.) manipulasjoner (med hendene)
  sell the pass (overført) forråde saken oppgi stillingen
  II
  verb \/pɑːs\/
  1) passere, gå forbi (hverandre), komme forbi, komme gjennom, komme over, kjøre forbi, reise gjennom
  they would not let me pass
  de ville ikke la meg passere
  the road was too narrow for cars to pass
  veien var for smal til at biler kunne passere hverandre
  all the events of the day passed before my mind's eye
  alle hendelsene passerte i revy (for meg)
  the ship passed the channel
  skipet passerte (gjennom) kanalen
  2) gå forbi, kjøre forbi, komme forbi, reise forbi
  please, let me pass!
  vær så snill å la meg komme forbi!\/kan jeg få komme forbi?
  we must have passed each other
  vi må ha gått forbi hverandre
  we passed through the town
  vi kjørte gjennom byen
  not a word passed her lips
  ikke et ord kom over leppene hennes
  3) la passere, slippe gjennom, la komme forbi, tre (igjennom)
  he passed me over the tracks
  han lot meg krysse skinnegangen
  4) (om tid e.l.) gå, svinne, dø ut
  time passed quickly
  tiden gikk fort
  six months have passed since then
  det er gått seks måneder siden den gang
  these are the customs that are passing
  dette er de utdøende skikkene
  5) (om tid) tilbringe, fordrive
  we passed the summer at home
  vi tilbrakte sommeren hjemme
  what can we do to pass the time?
  hva kan vi gjøre for å få tiden til å gå?
  they passed their time (in) reading books
  de fordrev tiden med å lese bøker
  6) forandre(s), forandre seg, forvandle(s), gå over (til), bli til
  when water boils it passes into steam
  når vann koker, går det over til damp
  7) la gå rundt, gi, rekke, sende
  pass (me) the salt, please!
  kan du være så snill å sende meg saltet?
  8) (om eiendom e.l.) gå i arv, gå videre, gå over
  9) (ut)veksle
  a few words passed between them
  de vekslet et par ord
  10) (om smerte e.l.) gå over, opphøre, forsvinne, avta, forta seg
  the pain soon passed
  smertene avtok raskt
  11) (sport) avlevere, passe, sentre, gi\/sende ballen videre
  12) (kortspill) passe, melde pass
  13) passere, gå upåaktet hen, godta
  his remarks passed without comment
  bemerkningene hans gikk upåaktet hen
  that kind of behaviour may pass in certain circles
  den slags oppførsel kan kanskje passere i visse kretser
  14) gå, (la) gjelde, være gangbar, passere
  these old coins won't pass in England
  disse gamle myntene er ikke gangbare i England
  15) finne sted, foregå, hende, skje
  did you see what was passing?
  så du hva som skjedde?\/så du hva som foregikk
  the action of the play passed in London
  handlingen i stykket fant sted i London
  16) gjennomgå, gjennomleve
  17) (om eksamen e.l.) bestå, la stå, godkjenne, godta
  they passed the examination
  de bestod eksamen\/de klarte eksamen
  the professor passed most of the candidates
  professoren lot de fleste av kandidatene stå
  the scene was passed by the censors
  scenen kom gjennom sensuren
  will the play pass the censors?
  vil stykket komme gjennom sensuren?
  18) (om falske penger e.l.) sette i omløp, (la) sirkulere, (forsøke å) bruke
  they passed a bad cheque
  de forsøkte seg med en sjekk uten dekning\/de prøvde å heve en ugyldig sjekk
  19) (parlamentarisk, om lov) vedta(s), bli vedtatt, bli godkjent, gå gjennom
  the Parliament passed the bill
  parlamentet vedtok (lov)forslaget
  the bill passed
  lovforslaget ble vedtatt
  20) (jus) avsi dom, felle dom, dømme, domfelle
  21) (fekting) gjøre utfall, stikke
  22) (overført) overgå, overstige, gå over, overskride, gå (ut) over
  it passes my comprehension
  det går over min forstand
  it passes belief
  det er helt utrolig
  it passes all description
  det trosser enhver beskrivelse
  23) la defilere forbi, la passere forbi, la marsjere forbi
  24) (matlaging) sile, male, kverne
  she passed the meat through the mincer
  hun kjørte kjøttet gjennom kvernen\/hun malte kjøttet
  25) (gammeldags) overtreffe
  be passed for active service bli kjent stridsdyktig, bestå kravene for militærtjeneste
  let pass la passere, la gå upåaktet hen se gjennom fingrene med
  we'll let that pass, but
  det får så være, men\/la gå, men
  pass along (på buss e.l.) fortsette videre, gå fremover, la gå videre, sende videre
  pass along!
  fortsett videre innover i vognen!
  pass an oath seoath
  pass an ordeal seordeal
  pass a remark seremark, 1
  pass as\/for somebody\/something utgi seg for noen\/noe, (la) gå, gjelde, (la) passere
  he tried to pass as a count
  han forsøkte utgi seg for å være greve
  gå for, bli regnet for, bli tatt for
  he would easily pass for a Norwegian
  han vil lett kunne gå for å være norsk \/ folk tar ham lett for å være norsk
  pass away svinne bort, svinne hen, forsvinne sovne inn, vandre, dø reise bort, dra bort (om smerte, vrede e.l.) drive over, gå over (om tid) fordrive, la gå opp i røyk, skusle bort
  pass by gå under
  he passes by the name of Blake
  han går under navnet Blake
  gå forbi, passere (overført) renne bort, forsvinne (overført) forbigå, la gå upåaktet hen
  she couldn't pass the matter by
  hun kunne ikke la det passere
  pass criticism (up)on secriticism
  pass down bringe videre, la gå i arv, føre videre, overlevere
  pass hence gå bort, dø
  pass in review sereview, 1
  pass into komme inn på, få plass på
  pass judgement (on) sejudgement
  pass off gå over, forsvinne, gi seg
  the pain will soon pass off
  smertene vil snart gi seg
  forløpe, gå
  everything passed off very well
  alt forløp riktig bra
  avverge, parere, redde
  he passed it off with a laugh
  han slo det bort med en spøk
  she passed off what could have been an awkward situation
  hun avverget det som kunne ha blitt en pinlig situasjon
  I tried to pass it off
  jeg forsøkte å late som ingenting
  pass on gå videre, fortsette
  let's pass on to another subject
  la oss gå over til et annet emne
  gi, sende videre
  pass on to overlate til
  pass (up)on a case secase
  pass out besvime (om motor e.l.) slukne
  pass over (la) gli over, føre over
  he passed his eyes over the manuscript
  han tok en rask kikk på manuskriptet
  a smile passed over her face
  et smil for over ansiktet hennes
  gå over, opphøre
  the storm soon passed over
  stormen var snart over
  forbigå, ikke ense, la gå upåaktet hen
  pass it over in silence
  la det bli forbigått i stillhet
  hoppe over, se bort fra, ignorere
  pass over the details
  se bort fra detaljene
  (overført) forbigå (ved forfremmelse)
  he was passed over
  han ble forbigått
  rekke, sende, gi videre
  pass me (over) the salt please
  vær så snill å rekke meg saltet\/kan du være så snill å rekke meg saltet?
  pass over to tilfalle
  pass round sende rundt, la gå rundt
  the cakes were passed round
  kakene ble sendt rundt
  the bottle was passed round
  flasken gikk rundt
  the news was soon passed round
  nyheten ble snart sendt videre
  pass sentence on (jus) sesentence, 1
  pass something by in silence la noe bli forbigått i stillhet
  pass something off on somebody prakke noe på noen
  pass the buck sebuck, 1
  pass the time of day (with) setime, 1
  pass through gå gjennom, passere gjennom, reise gjennom (overført, om utdannelse) gå gjennom, ta eksamen ved, passere
  the students must pass through several stages
  studentene må gjennom flere stadier
  (overført) gjennomgå, gå gjennom, oppleve
  he has passed through a crisis
  han har vært gjennom en krise
  pass to tilfalle
  the property passed to other hands
  eiendommen gikk over på andre hender\/eiendommen fikk nye eiere
  pass under gå under (et navn\/en identitet)
  pass unnoticed gå upåaktet hen
  pass up (hverdagslig) avslå, si nei takk til
  he passed it up
  han ville ikke ha noe med det å gjøre
  gå glipp av
  pass up an opportunity seopportunity

  English-Norwegian dictionary

 • 68 precious

  'preʃəs
  adjective
  (of great value: precious jewels.) kostbar, verdifull; elsket
  - precious stone
  - precious few/little
  dyrebar
  --------
  kjær
  --------
  kostbar
  I
  subst. \/ˈpreʃəs\/
  bare i uttrykk
  my precious min elskede, skatten min
  II
  adj. \/ˈpreʃəs\/
  1) dyrebar, kostbar, verdifull
  2) elsket, kjær
  precious memories
  her children are very precious to her
  hun er svært glad i barna sine
  he's watching his precious ice hockey again
  3) affektert, kunstlet
  4) (hverdagslig, ironisk) nydelig, fantastisk
  they are a precious pair!
  de er et nydelig par!
  a precious mess
  et fantastisk rot
  5) veldig
  a precious sight of money
  veldig mye penger
  III
  adv. \/ˈpreʃəs\/ (hverdagslig)
  1) veldig
  take precious good care of it
  ta veldig godt vare på den
  2) forferdelig, forbasket
  precious little you care!
  akkurat som om du bryr deg!

  English-Norwegian dictionary

 • 69 puff

  1. noun
  1) (a small blast of air, wind etc; a gust: A puff of wind moved the branches.) vindpust, drag, blås
  2) (any of various kinds of soft, round, light or hollow objects: a powder puff; (also adjective) puff sleeves.) pudderkvast; drag; dott; blaff; puff(erme)
  2. verb
  1) (to blow in small blasts: Stop puffing cigarette smoke into my face!; He puffed at his pipe.) blåse, dampe, smatte på
  2) (to breathe quickly, after running etc: He was puffing as he climbed the stairs.) pese, puste og stønne
  - puffy
  - puff pastry
  - puff out
  - puff up
  drag
  --------
  vatteppe
  --------
  vindpust
  I
  subst. \/pʌf\/
  1) pust, blaff
  2) puff, (røyk)sky
  3) trekk, (vind)drag
  4) puff, (svakt) knall
  can you hear the puffs from the engine?
  kan du høre puffingen fra motoren?
  5) (sigarett, sigar, pipe) drag
  6) pudderkvast
  7) (håndarbeid) puff
  8) (matlaging) butterdeig, terte, vannbakkels
  9) (om hår) valk, lokk, rull
  10) (ublu) reklame
  11) (om bok, forestilling e.l.) skrytende anmeldelse
  12) (amer.) dunteppe, sengeteppe
  13) hevelse, kul
  never in one's puff (slang) aldri i livet
  out of puff (hverdagslig) andpusten
  a puff at something et drag av noe
  he had a puff at the pipe
  han tok et drag av pipen
  a puff of wind et vindpust
  puff pastry (matlaging) butterdeig, terte
  run out of puff (hverdagslig) miste pusten
  II
  verb \/pʌf\/
  1) puste, stønne, pruste, gispe, snappe etter pusten
  she puffed out a few words
  hun gispet frem et par ord
  2) (om røyking) dampe, blåse på, dampe på, patte på
  he is puffing (away) on his cigar
  han damper på sigaren
  she is puffing a cigar
  hun damper på en sigar
  3) blåse (i støt)
  4) tøffe, dampe
  the engine puffed out of the station
  5) støte ut, puste ut
  the locomotive puffed smoke
  6) rulle opp, sette opp
  my mother has puffed my hair
  7) pudre
  8) lage reklame for, oppreklamere, skape blest om
  9) (også puff up) svelle (opp), svulme
  puff and blow puste og pese
  puffed up with svulmende av
  he was puffed up with pride
  han svulmet av stolthet
  puff out blåse opp
  the little boy puffed out his cheeks
  she puffed out her chest with pride
  hun kroet seg av stolthet
  blåse ut
  now you can puff out the candle
  puff up blåse opp (overført) gjøre oppblåst

  English-Norwegian dictionary

 • 70 quadrille

  I
  subst. \/kwɒˈdrɪl\/, \/kwəˈdrɪl\/
  (dans med fire par) kvadrilje
  II
  verb \/kwɒˈdrɪl\/, \/kwəˈdrɪl\/
  danse kvadrilje

  English-Norwegian dictionary

 • 71 roll-neck

  subst. \/ˈrəʊlnek\/
  1) polo (også foranstilt), pologenser, høyhalset genser
  he bought himself a pair of jeans and a roll-neck sweater
  han kjøpte seg et par olabukser og en pologenser
  2) polo, høy hals som brettes\/rulles utover

  English-Norwegian dictionary

 • 72 rumble

  1. verb
  (to make a low grumbling sound: Thunder rumbled in the distance.) buldre, rumle, dundre
  2. noun
  (this kind of sound: the rumble of thunder.) bulder, rumling, drønn
  ramle
  --------
  rumling
  I
  subst. \/ˈrʌmbl\/
  1) drønn(ing), buldring, bulder, dundring
  2) (om radio, lavfrekvente forstyrrelser) brumming
  3) mumling, brumming
  4) (på bil, også rumble seat) (åpent) baksete, svigermorsete (hverdagslig)
  5) (på bil) bagasjerom, bagasjeplass
  6) (bakpå vogn) tjenersete
  7) (amer., slang) (gate)slagsmål, gjengbråk, batalje
  8) (mekanikk) polértrommel, rumbletønne
  II
  verb \/ˈrʌmbl\/
  1) drønne, buldre, dundre
  2) ramle, skramle
  3) (om mage) knurre, rumle
  4) (amer., slang) komme i tottene på hverandre, støte sammen
  5) (slang) oppdage, bli klar over, gjennomskue, få øye på
  we have rumbled their game
  vi har gjennomskuet spillet deres
  the police have rumbled you
  politiet har avslørt deg
  rumble on male videre, prate i vei
  rumble out\/forth brumme frem
  he rumbled out a few remarks
  han brummet frem et par bemerkninger

  English-Norwegian dictionary

 • 73 shivaree

  I
  subst. \/ˌʃɪvəˈriː\/
  serenade (med skramlende instrumenter for å hylle nygift par)
  II
  verb \/ˌʃɪvəˈriː\/
  (for nygifte, med gryter og lokk e.l.) spille en serenade for

  English-Norwegian dictionary

 • 74 south

  1. noun
  1) (the direction to the right of a person facing the rising sun, or any part of the earth lying in that direction: He stood facing towards the south; She lives in the south of France.) sør, sørlig del
  2) (one of the four main points of the compass.) sør
  2. adjective
  1) (in the south: She works on the south coast.) sør-
  2) (from the direction of the south: a south wind.) sørlig, fra sør
  3. adverb
  (towards the south: This window faces south.) i sørlig retning, mot sør, sørpå
  - southern
  - southerner
  - southernmost
  - southward
  - southwards
  - southward
  - southbound
  - south-east / south-west
  4. adjective
  1) (in the south-east or south-west: the south-east coast.) sørøst-, sørvest-
  2) (from the direction of the south-east or south-west: a south-east wind.) fra sørøst/sørvest
  5. adverb
  (towards the south-east or south-west: The gateway faces south-west.) (mot) sørøst, sørvest
  - south-eastern / south-western
  - the South Pole
  syd
  --------
  sør
  --------
  sørover
  I
  subst. \/saʊθ\/
  1) sør, sørlig del
  2) sønnavind
  go South eller head South (hverdagslig) rømme, stikke av, bli borte, forsvinne
  after a couple of years, the whole family just suddenly went South
  etter et par år forsvant plutselig hele familien
  the south eller the South syden, sydlige land, den sørlige halvkule
  the South (i USA) Sørstatene
  to the south of sør for
  II
  verb \/saʊθ\/
  1) stevne mot sør, passere meridianen
  2) snu sørover
  the wind southed for a moment
  III
  adj. \/saʊθ\/
  sør-, sørlig, søndre, syd-, sydlig, sydre
  on the south coast på sørkysten
  the south side den sørlige siden, sørsiden
  south wind sørlig vind, sønnavind
  IV
  adv. \/saʊθ\/
  mot sør, sørover, sørpå

  English-Norwegian dictionary

 • 75 span

  spæn 1. noun
  1) (the length between the supports of a bridge or arch: The first span of the bridge is one hundred metres long.) spennvidde, bruspenn
  2) (the full time for which anything lasts: Seventy or eighty years is the normal span of a man's life.) tidsrom, periode
  2. verb
  (to stretch across: A bridge spans the river.) spenne/strekke seg over
  bru
  --------
  omspenne
  --------
  par
  --------
  spann
  I
  subst. \/spæn\/
  1) spann (avstanden mellom tommel og lillefinger, omtrent 9 tommer\/23 cm)
  2) tidsrom, levnetsløp, utmålt (leve)tid, spann (av tid)
  man's span is short
  he only stayed in the town for a short span of time
  han ble i byen bare for et kort tidsrom
  3) (arkitektur, elektronikk) spennvidde
  4) (arkitektur) lysvidde (av overdekket åpning)
  5) (bro)spenn
  6) (overført) spennvidde, rekkevidde, omfang
  her memory span is remarkable
  det er utrolig hvor mye hun husker
  7) (EDB) variasjonsbredde
  8) (luftfart) vingebredde, spennvidde
  9) (amer., eller sørafr.) spann, par (av hester eller okser)
  10) (sjøfart) hanefot
  11) (sjøfart) trekkbånd
  the short span of human life menneskets korte liv
  the span of an arch buevidden, bærevidden
  II
  verb \/spæn\/
  1) måle (med utspilte fingre)
  2) (om bro e.l.) spenne over, strekke seg over
  a bridge spans the river
  en bro spenner over elven
  the Thames is spanned by many bridges
  Themsen krysses av mange broer
  3) (overført) omspenne, spenne over, strekke seg over
  his life spanned almost a century
  livet hans strakte seg over nesten ett århundre
  her voice spans three octaves
  stemmen hennes spenner over tre oktaver
  4) (også overført) slå (en) bro over, overbygge
  we are trying our best to span the generation gap
  span the river with a bridge
  bygge en bro over en elv
  5) ta seg over, krysse, sette over
  they spanned the bay in a small boat
  it took us three days to span the island from coast to coast
  6) spenne (om), gripe (om)
  7) bedømme, kalkulere
  the astronomer was trying to span the distance to a particular star
  8) (sjøfart) surre (fast)
  9) (amer., om hester, okser e.l.) utgjøre et spann
  span someone's wrist gripe noen om håndleddet
  III
  verb \/spæn\/
  (gammeldags) pret. av ➢ spin, 2

  English-Norwegian dictionary

 • 76 square dance

  subst. \/ˈskweədɑːns\/
  kvadrilje (dans med 4 par)

  English-Norwegian dictionary

 • 77 square-dancing

  subst. \/ˈskweəˌdɑːnsɪŋ\/
  det å danse kvadrilje (dans med fire par)

  English-Norwegian dictionary

 • 78 team

  ti:m
  noun
  1) (a group of people forming a side in a game: a football team.) lag
  2) (a group of people working together: A team of doctors.) arbeidsgjeng, mannskap, team
  3) (two or more animals working together eg pulling a cart, plough etc: a team of horses/oxen.) (for)spann
  - team-work
  - team up
  gruppe
  --------
  lag
  --------
  mannskap
  I
  subst. \/tiːm\/
  1) team, gjeng, lag
  they are a good team of workmen
  de er et godt arbeidslag
  2) tropp
  3) (for)spann, par (av trekkdyr)
  4) (amer.) kjøretøy med forspann, (hest og) vogn
  5) fugletrekk, flokk (av fugler i trekk)
  6) (gammeldags) avkom, ætt
  II
  verb \/tiːm\/
  1) arbeide sammen, jobbe i team, danne et lag
  2) (om dyr, spesielt hester) spenne sammen
  the horses were teamed in pairs
  hestene var spent sammen i par
  3) (amer.) kjøre lastebil, kjøre langtransport
  team up with (hverdagslig) slå seg sammen (med), arbeide i lag (med), danne et team (med)
  he teamed up with his brothers to put up the tent
  han slo seg sammen med brødrene sine for å sette opp teltet
  team with (overført) passe sammen med
  this shirt will team nicely with my new jacket
  denne skjorten kommer til å passe fint sammen med den nye jakken min

  English-Norwegian dictionary

 • 79 tough

  1. adjective
  1) (strong; not easily broken, worn out etc: Plastic is a tough material.) robust, solid, seig
  2) ((of food etc) difficult to chew.) seig
  3) ((of people) strong; able to bear hardship, illness etc: She must be tough to have survived such a serious illness.) sterk, robust, seig
  4) (rough and violent: It's a tough neighbourhood.) barsk, tøff
  5) (difficult to deal with or overcome: a tough problem; The competition was really tough.) vrien, vanskelig
  2. noun
  (a rough, violent person; a bully.) bølle, tøffing
  - toughen
  - tough luck
  - get tough with someone
  - get tough with
  bølle
  --------
  seig
  --------
  vanskelig
  --------
  vrien
  I
  subst. \/tʌf\/
  1) barsking, tøffing, råskinn, hard type
  2) bølle, gangster, kjeltring
  II
  verb \/tʌf\/
  bare i uttrykk
  tough it out (hverdagslig) holde ut, stå det over, motstå presset
  tough out klare seg gjennom
  they toughed out the crisis
  de klarte seg gjennom krisen
  III
  adj. \/tʌf\/
  1) solid, robust, hardfør
  I'm wearing a pair of tough shoes
  jeg har på meg et par solide sko
  2) hard, tøff, vanskelig, vrien, drøy, stri, besværlig, slitsom
  it is a tough job
  det er en slitsom jobb
  the competition has got tougher
  konkurransen har hardnet til
  they had to go through some tough negotiations
  de måtte gjennom noen tøffe forhandlinger
  3) (om person eller ting) hard, hardhudet, hardfør, seiglivet
  4) (om person) rå, barsk, tøff, kaldblodig
  5) herdet, slitesterk, som tåler mye
  they are a tough people
  de er et herdet folk
  6) (om person) seig, sta, ubøyelig, hard
  he was just as tough
  han satte hardt mot hardt
  7) (også overført) tungt fordøyelig, hardkokt, drøy, stiv
  8) (om kjøtt) seig
  this steak is rather tough
  denne biffen er temmelig seig
  get tough with someone ta noen hardt, innta en tøff holdning overfor noen
  a tough guy eller a tough customer (hverdagslig) en hardhaus, en tøffing
  tough luck eller tough (hverdagslig) uflaks
  tough shit (vulgært, uttrykker manglende sympati) jævla synd
  a tough yarn en skipperskrøne, en utrolig historie

  English-Norwegian dictionary

 • 80 trousers

  noun plural
  (an outer garment for the lower part of the body, covering each leg separately: He wore (a pair of) black trousers; She was dressed in trousers and a sweater.) bukser, beinklær
  bukser
  subst. flt. \/ˈtraʊzəz\/
  (lang)bukser, benklær
  a pair of trousers a
  pair of trousers (et par) bukser
  wear the trousers (in the family) være herre i huset, bestemme hvor skapet skal stå

  English-Norwegian dictionary

См. также в других словарях:

 • par devant — ⇒PAR DEVANT, voir DEVANT …   Encyclopédie Universelle

 • par-devant — 1. devant [ d(ə)vɑ̃ ] prép. et adv. • XI e; davant fin Xe; de 1. de et avant I ♦ Prép. A ♦ Prép. de lieu …   Encyclopédie Universelle

 • Par devant notaire — est une série télévisée française, diffusé la première fois le 30 mars 1979[1]. Elle se divise en quatre segments : Le Bout du monde (réalisé par Joseph Drimal), Succession veuve Bernier (réalisé par Daniel Georgeot), La Résidence… …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le Renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution Paris …   Wikipédia en Français

 • Le Loup plaidant contre le renard par-devant le singe — Auteur Jean de la Fontaine Genre Fable Pays d origine  France Lieu de parution …   Wikipédia en Français

 • par — 1. (par) prép. 1°   À travers. Il a passé par Bordeaux. Voyager par eau. Jeter quelque chose par la fenêtre. Les idées qui nous viennent par les sens. •   Et pour vous faire outrage Il faudrait que par moi son fer se fît passage, ROTROU Antigone …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • devant — Devant, quasi Deante, que le Portugais dit Diante, et le Castillan Delante, pro Ante. Interponitur autem u, ad vitandum hiatum. Comme fait aussi l Italien, disant, Devante et devanti. Devant quelqu un, Ante aliquem. Devant moy, Ante oculos, Coram …   Thresor de la langue françoyse

 • par — Par, Est une preposition, qui vient de cette Latine Per, et signifie induction, industrie, et mediation de la chose signifiée par le mot qu elle regit en construction, comme, C est par moy que le Roy a esté remis en son Royaume, Per me, vel opera …   Thresor de la langue françoyse

 • par — PAR. Preposition de lieu. En, dans. Dieu est par tout. cela se fait par tout païs, par toute terre. je ne sçaurois pas estre par tout. Il sert aussi à marquer le Mouvement & le passage. Il a passé par Paris, par Bordeaux. il se promene par la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • par- — ou para préfixe Préfixe qui signifie à côté, et qui vient d une préposition grecque.    En chimie l on a proposé de placer cette particule avant la dénomination des corps dits isomériques. SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE PAR. Ajoutez : 26°   Par ci… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • par-devants — ● par devant, par devants nom masculin Feuille du dessus d une carte à jouer, supportant l impression des figures ou des points …   Encyclopédie Universelle

Книги

Другие книги по запросу «par-devant» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.