Перевод: с испанского на болгарский

ortiz+anotó+otro+gol+igualando+el+marcador+a+tres

 • 1 otro,

  a adj 1) друг; още един; 2) различен, не същият; 3) много сходен, подобен, но не същият; 4) с опр. член пред съществителни като día, tarde, noche... ги разполага в близкото минало; 5) с предл. a и опр. член пред съществителни като día, semana, mes, año съответства на следващ; al otro, día на следващия ден; como dice (dijo) el otro, както каза (е казал) някой (при неизвестен автор); esa es otro,a това е ново пет (трудност, глупост и др.); los otro,s другите, ближният; Ў otro,a! отново, бис!; otro,a que te pego прен., разг. ако продължаваш, ще те ударя; confundir al uno con el otro, вземам някого за друг; otro,a vez още веднъж, още; otro, tanto също така; uno..., otro,..., otro,..., един..., втори..., трети...; por otro,a parte освен това, от друга страна.

  Diccionario español-búlgaro > otro,

 • 2 tres

  1. adj num 1) три; трима; 2) трети; 2. m 1) тройка (за карти, бележка); 2) трио; ni a la de tres разг. по никакъв начин.

  Diccionario español-búlgaro > tres

 • 3 marcador,

  a 1. adj маркиращ, отбелязващ; 2. m 1) светлинно табло за резултатите (в състезание); 2) реализатор (на гол, точка и др.); 3. f машина за отпечатване на марката върху шоколад, сапун и др.

  Diccionario español-búlgaro > marcador,

 • 4 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 5 alguno,

  a 1. adj 1) някой, някоя; en tiempo alguno, някога; 2) в отрицателни изрази никой, нито един; 3) нито много, нито малко; достатъчно; de alguno,a duración достатъчно дълго; 2. pron indef вж. alguien; alguno, que otro малцина.

  Diccionario español-búlgaro > alguno,

 • 6 arrojar

  1. tr 1) мятам, хвърлям, запокитвам; 2) изхвърлям; 3) изгонвам, уволнявам; 4) разг. повръщам; 5) пускам корени, листа (за растения); 6) прен. показвам резултат (за документ, сметка); 2. prnl 1) хвърлям се отвисоко; 2) нахвърлям се към някого, хвърлям се към нещо; 3) прен. решавам се да извърша нещо; arrojar uno de sí a otro прен. сърдито изгонвам някого.

  Diccionario español-búlgaro > arrojar

 • 7 bailar

  intr 1) танцувам, играя хоро; otro que tal baila погов. лика прилика; от един дол дренки; bailar al son que tocan прен., разг. играя по свирката на някого, съобразявам се с обстоятелствата; Ўque me quiten lo bailado! Никой вече не може да ми отнеме хубаво преживените мигове!; 2) въртя се бързо около оста си; 3) клатя се, хлабав съм; 4) прен. бушувам ( за страсти).

  Diccionario español-búlgaro > bailar

 • 8 barrio

  m квартал; предградие; el otro barrio разг. другият свят, вечността; barrio bajo беден квартал.

  Diccionario español-búlgaro > barrio

 • 9 bolsillo

  m 1) портмоне, кесия; 2) джоб; 3) прен. пари; de bolsillo adj джобен; rascarse uno el bolsillo прен., разг. изръсвам се, плащам неохотно; tener uno en el bolsillo a otro прен., разг. изцяло разчитам на някого, в кърпа ми е вързан.

  Diccionario español-búlgaro > bolsillo

 • 10 burro

  m 1) магаре; 2) дървено скеле; 3) вид игра на карти; 4) разг. магаре, невежа; глупак; 5) прен. груб, нецивилизован човек или дете; 6) прен. товарно магаре (човек, който работи много, до изнемогване); 7) хероин; 8) трафикант на дрога; burro cargado de letras прен. човек, който е учил много, но му липсва талант; caer de su burro прен., разг. отстъпвам, разбирам, че съм сгрешил; no ver tres en un burro прен., разг. късоглед съм.

  Diccionario español-búlgaro > burro

 • 11 cantar1

  m 1) песен; 2) куплет; cantar1 de los Cantares "Песен на песните", канонически текст от Стария Завет; ser otro cantar1 прен., разг. това е друга песен, това е различно нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cantar1

 • 12 cascabel

  f 1) звънче; 2) хлопка; ser un cascabel прен., разг. лекомислен, развейпрах; poner el cascabel al gato прен., разг. заемам се с нещо трудно и рисковано; de cascabel gordo прен., разг. надут и безсъдържателен (за художествено произведение); echar el cascabel a otro прен., разг. прехвърлям на друг бремето, отговорността.

  Diccionario español-búlgaro > cascabel

 • 13 clavo

  m 1) гвоздей; 2) мазол (на крак); 3) цирей; 4) прен. мигрена; 5) мед. дренаж; 6): clavo de olor карамфил (за подправка); 7) прен. остра мъка, шиш в сърцето; 8) хир. мъртва тъкан, която се отстранява; 9) прен. вреда, щета; 10) прен., разг. досаден човек или досадно нещо; 11) прен., разг. артикул, който не се продава; dar en el clavo прен., разг. улучвам същината на проблема; por un clavo se pierde la herradura малкото камъче обръща колата; remachar el clavo прен., разг. допускам още по-голяма грешка в желанието си да поправя старата; un clavo saca otro clavo разг. клин клин избива.

  Diccionario español-búlgaro > clavo

 • 14 cosa

  f 1) нещо; вещ, предмет; 2) работа; 3) събитие; 4) pl имущество; 5) (в отрицателни изречения) нищо; 6) нещо (нематериално); 7) юр. имот, притежание; cosa de entidad важно нещо; cosa del otro jueves прен., разг. нещо невиждано, изключително; cosa de oír (ver) нещо, което си заслужава да се чуе (да се види); cosa de risa смешно, несериозно; cosa no vista (nunca vista) чудо невиждано; cosa perdida неспасяем случай; cosas de alguno чудатости; cosas del mundo земни неща, нещата от живота; a cosa hecha със сигурен успех; como si tal cosa разг. все едно, че не е станало нищо; cosa de около, горе-долу; cosas que van y vienen преходни неща; la cosas que а) важното е, да; б) това, което искам е да; las cosas del palacio van despacio хубавите неща стават бавно; no hay tal cosa не е вярно, не е така; Ўno he visto cosa igual! не съм виждал такова нещо!; їqué cosa? какво казвате, какво има?; Ўqué cosas tienes! що за идеи имаш!

  Diccionario español-búlgaro > cosa

 • 15 cuarto,

  a 1. adj четвърти; 2. m 1) четвъртина; четвърт час; las dos cuarto,as partes двете четвърти; cuarto, de luna четвъртинка луна; cuarto, creciente (menguante) астр. първата (последната) четвъртинка на луната; 2) стая, помещение, жилище, квартира; cuarto, de baño баня; cuarto, de estar дневна стая; cuarto, obscuro фот. стая за проявяване на филми; 3) медна монета (= 4 мараведи); прен. пари; tener muchos cuarto,s прен. имам много пари; tener cuatro cuarto,s прен. имам пари; valer de tres al cuarto, разг. нищо не струвам; estar sin un cuarto, разг. без пукнат петак съм; 4) воен. стража, караул; 5) pl красиви, здрави части от тялото на животно (предимно кон); cuarto, delantero (trasero) предни (задни) крака на животно; dar un cuarto, al pregonero прен. разгласявам, разтръбявам тайна; írsele a uno cada cuarto, por su lado прен., разг. разпадам се на части, на нищо не приличам; no dàrsele a uno un cuarto, de una cosa разг. изобщо не ме интересува, пет пари не давам.

  Diccionario español-búlgaro > cuarto,

 • 16 cueva

  f 1) зимник, мазе; 2) пещера; 3) убежище, скривалище; cueva de ladrones прен. свърталище; cae en la cueva el que a otro lleva a ella който копае гроб другиму, сам пада в него.

  Diccionario español-búlgaro > cueva

 • 17 culpa

  f грешка, вина, простъпка; culpa teológica грях; echar uno la culpa a otro приписвам, прехвърлям другиму вината; tener uno la culpa виновен съм.

  Diccionario español-búlgaro > culpa

 • 18 dama1

  f 1) дама; 2) придворна дама; 3) царица (шахмат); 4) pl дама (игра); soplar uno la dama1 a otro прен., разг. отнемам някому годеницата ( приятелката).

  Diccionario español-búlgaro > dama1

 • 19 declarar

  1. tr 1) декларирам, заявявам, обявявам; 2) юр. давам показания; 2. prnl 1) показвам, изразявам намерение, чувство; 2) забелязвам се, проявявам се; 3) обяснявам се в любов; 4) признавам състоянието или качеството си; declararse uno a otro имам му доверие, доверявам му тайна.

  Diccionario español-búlgaro > declarar

 • 20 dentellada

  f 1) захапване, ухапване; 2) белег, рана от ухапване; a dentelladas със зъби; dar (sacudir) uno dentelladas a otro прен., разг. зъбя се някому.

  Diccionario español-búlgaro > dentellada

См. также в других словарях:

 • Santa Fe Corporación Deportiva — Independiente Santa Fe Nombre completo Club Independiente Santa Fe Sociedad Anonima Apodo(s) Los Cardenales, El Expreso Rojo, El León ,Albi rojos, El Primer Campeón Fundación 28 de febrero de 1941 (70 años) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.