Перевод: с испанского на болгарский

no+para+de+criticar+a+los+demás

 • 61 quedar

  1. intr 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) оставам (в същото състояние или положение); 3) оставам, оказвам се; 4) (por + inf) остава още за правене, дооправяне; me queda aún mucho por hacer имам още много неща за правене; 5) (por) ставам нещо; 6) (en) решавам, уговарям се, договарям се; їen qué quedamos? какво решаваме, какво се разбираме?; 7) (a) определям среща; 8) правя, оставам (като резултат от аритметично действие); 9) (para) остава... още, за да; le quedan dos años para terminar la carrera остават му две години, за да завърши следването (образованието) си; 10) прочувам се, добивам репутация; 11) спирам, прекъсвам, завършвам; 12) намирам се; esta calle queda un poco lejos тази улица се намира малко далече; 2. prnl 1) оставам, продължавам да пребивавам; 2) (con) запазвам за себе си; 3) (con) присвоявам, придобивам; 4) (con) измамвам, излъгвам някого; 5) избирам, спирам се на; 6) отслабвам, стихвам (за вятър); утихвам (за морско вълнение); 7) умирам; quedar uno limpio разг. оставам съвсем без пари (особено при залагания); quedarse uno tieso прен., разг. а) умирам; б) много ми е студено; quedarse a oscuras; quedarse en blanco, quedarse con un palmo de narices прен. оставам с празни ръце.

  Diccionario español-búlgaro > quedar

 • 62 qué

  1. pron interr 1) колко; какъв; 2) кой, какво; їqué tal? как?; їqué tal estàs? їqué tal està usted? как си (сте)?; їy qué? и какво от това?; no haber de qué прен., разг. няма защо (учтив отговор при благодарност); tener buen qué, tener su qué прен., разг. а) притежавам имоти, качества; б) имам причина, мотив; sin qué ni para (por) qué безпричинно, без повод; 2. pron excl какъв...! колко...!; Ўqué sé yo! знам ли!; Ўqué vista màs hermosa! каква красива гледка!; Ўqué raro! колко странно!

  Diccionario español-búlgaro > qué

 • 63 rato1

  m 1) момент, миг; buen (mal) rato1 хубаво (лошо) преживяване; 2) кратко време; 3) разстояние; rato1s perdidos свободно време; a poco rato1, al rato1 след малко; para rato1 има много време; остава много до края (с гл. ir, tener, haber); hasta otro rato1 довиждане, доскоро; pasar el rato1 разг. а) забавлявам се, развличам се; водя приятен разговор; б) губя си времето; un rato1, un buen rato1, un rato1 largo много, дълго; es un rato1 difícil това е много трудно; matrimonio rato1 неконсумиран брак; a cada rato1 постоянно, всеки момент; a rato1s понякога, от време на време; dar el rato1 прен. заприказвам се; hay trabajo para rato1 прен. остава още много работа; ya ha rato1 отдавна; de rato1 en rato1 от време на време; hasta cada rato1 Кол. довиждане.

  Diccionario español-búlgaro > rato1

 • 64 recado

  m 1) съобщение, послание, известие; 2) мил, скъп спомен за някого; 3) подарък; 4) провизии (за един ден); 5) прибори; комплект; пособия; 6) разписка, оправдателен документ; 7) предпазливост; подсигуряване; 8) безопасност; сигурност; 9) Амер. луксозна конска амуниция; 10) поръчка, поръчение (задължение, посещение, покупка; дейност, която извършваме, когато излизаме от къщи); 11) полигр. набор от знаци, тип букви и др.; dar recado para una cosa снабдявам с необходимото за изпълнението на нещо; llevar recado uno прен., разг. строго съм смъмрен или наказан; coger (tomar) un recado прен., разг. отбелязвам си наум или писмено за съобщение, което трябва да предам някому; a buen (mucho) recado сигурно; mal recado грешка, недоглеждане.

  Diccionario español-búlgaro > recado

 • 65 refrán

  m пословица, поговорка; tener muchos refránes, tener refránes para todo прен., разг. намирам изход за всичко.

  Diccionario español-búlgaro > refrán

 • 66 risa

  f 1) смях; risa falsa престорен смях; risa sonora звънлив смях; caerse (descoyuntarse, despedazarse, desternillarse, mearse) de risa прен., разг. смея се до припадък, превивам се от смях; напикавам се от смях; mover a risa пораждам смях; risa de conejo прен. пресилен смях; estar para reventar la risa прен. едвам сдържам смеха си; tentado a (de) la risa разг. склонен съм да се смея бурно и безпричинно; tomar a risa una cosa прен. вземам нещо на шега, не му придавам значение; 2) смешно нещо; 3) прен. сподавен пристъп на смях.

  Diccionario español-búlgaro > risa

 • 67 roto,

  a 1. adj 1) счупен; 2) скъсан, раздран; 3) парцалив; 4) прен. развратен; 2. m 1) дрипльо; 2) скъсано място върху дреха; 3) разг., презр. Арж., Пер. прозвище на чилиец; 4) М. бедняк, но конте; nunca falta un roto, para un descosido proverb хвани единия, удари другия; от един дол дренки; no echar en saco roto, прен. не пропускам случай.

  Diccionario español-búlgaro > roto,

 • 68 santo,

  a 1. adj 1) свят; 2) целебен (за лекарство); 3) простодушен; 4) свещен, неприкосновен, чист; 5) посветен на Бога; Tierra Santa Божи гроб; Semana Santa Страстната седмица; Santo Oficio Светата инквизиция; 6) според божиите закони; 7) употребено с някои имена, подсилва значението им: hizo su santo,a voluntad изпълни волята му; se echó en el santo, suelo хвърли се право върху пода; todo el santo, día цял ден; 8) много твърд, непропусклив (за тухла); 2. m 1) светец, светия; светЈ; 2) образ на светец; 3) разг. винетка, гравюра и т. н. на книга; 4) имен ден; 5) вулг., жарг. информатор (в престъпния свят); 6) Ч. кръпка на дреха; 7) воен. име на светец като парола; Todos los Santos Вси Светии; Santaclós Дядо Коледа; quedarse para vestir santo,s прен., разг. оставам стара мома; santo, y seña воен. парола и отговор; їa santo, de qué? с каква цел, в името на какво; откъде-накъде?; no es santo, de mi devoción прен. този човек не ми е по сърце; encomendarse a buen santo, прен. търся помощ, покровител; írsele a uno el santo, al cielo прен. забравям какво искам да кажа или да направя; desnudar a un santo, para vestir a otro прен. вземам от един, за да дам на друг; ощетявам някого в полза на друг; tener el santo, de cara (espaldas) прен. имам успех, върви ми (всичко става наопаки); rogar el santo, hasta pasar el tranco proverb изтъка си платното, ритна кросното; llegar y besar el santo, прен., разг. бързо, на раз-два.

  Diccionario español-búlgaro > santo,

 • 69 sayo

  m 1) дълга блуза; 2) разг. дълга и широка дреха; cortar un sayo a alguien прен. злословя за някого; decir a (para) su sayo una cosa прен., разг. говоря на себе си.

  Diccionario español-búlgaro > sayo

 • 70 ser1

  1. intr 1) съм, съществувам; 2) ставам, наставам; случва се; 3) (de) принадлежа; 4) (a) струвам; 5) годен съм, достоен съм; 6) съответствам, засягам, отнасям се до; 7) произлизам от, съм от (страна, място); 8) за потвърждаване или отричане; 9) по професия съм; 10) съм (за ден, дата); 11): ser1 + que + изречение: извинение или причина; es que se me hace tarde работата (въпросът) е там, че закъснявам; érase una vez имало някога (за начало на приказка); a poder ser1 ако е възможно; Ўcómo ha de ser1! добре, съгласен съм; es a saber, esto es, o sea тоест, иначе казано; lo que fuere (sea), sonarà разг. времето ще покаже; no ser1 por ahí не е на прав път, не е така; ser1 muy otro има голяма промяна; ser1 alguien muy suyo прен., разг. много е затворен, голям особняк е; no ser1 quién para... не е моя работа да...; ser1 uno para poco не става (не е умен, силен и др.); si yo fuera (lo) que fulano ако аз бях еди-кой си; ser1 algo que vale струва си; sea como sea, sea como fuere както и да е; a no ser1 así иначе; a no ser1 que освен ако не; con ser1 макар, макар че; 2. aux употребява се за образуване на формите на страдателния залог; ha sido amado бил е обичан.

  Diccionario español-búlgaro > ser1

 • 71 servir

  (-i-) 1. intr 1) служа, на служба съм; 2) служа в армия; 3) оказвам услуга; 4) прислужвам, полезен съм някому; 5) обслужвам маса; сервирам; 6) (de) служа като; 7) (para) служа за нещо; 8) спорт. подавам топка; 2. tr 1) служа някому; 2) прислужвам; обслужвам някого; 3) ухажвам (жена); 4) жертвам средства за нещо; 5) сервирам маса; 6) църк. отслужвам (литургия); 7) служа на Бог или на светците; 8) снабдявам със стока, доставям стока (на клиент); 9) обслужвам (клиенти); 3. prnl 1) служа си; 2) сипвам си (храна, вино); 3) благоволявам; para servirle на Вашите услуги.

  Diccionario español-búlgaro > servir

 • 72 siempre

  adv 1) винаги, всеки път; para siempre завинаги; siempre que само ако; стига да; 2) Амер. все още; de siempre както винаги, обичайно; Ўhasta siempre! сърдечен израз при сбогуване; por (para) siempre jamàs завинаги (подчертан и подсилен смисъл); desde siempre открай време.

  Diccionario español-búlgaro > siempre

 • 73 susto

  m 1) страх, уплаха; 2) прен. силна загриженост, опасение; dar un susto al miedo прен., разг. ужасно грозен, отвратителен; no ganar uno para sustos прен., разг. много често се плаша.

  Diccionario español-búlgaro > susto

 • 74 sécula

  (para), para in sécula, sécula sin fin adv никога вече, завинаги не.

  Diccionario español-búlgaro > sécula

 • 75 sí1

  pron refl 3 л., употребява се с предлози; a sí1 (mismo) на себе си; por sí1 от себе си; de por sí1 а) поотделно; б) от само себе си; para sí1 наум; на себе си; volver en sí1 идвам на себе си; en sí1 спокоен, безстрастен; fuera de sí1 не на себе си; por sí1 solo спонтанно, от само себе си; sobre sí1 внимателно, предпазливо.

  Diccionario español-búlgaro > sí1

 • 76 tal

  1. adj 1) такъв, подобен; 2) някакъв, неопределен; 3) толкова голям, много голям; 4) някой; 5) някой си (със собствено, фамилно и др. име и неопределителен член за обозначаване на малко познат човек; напр. un tal López); 2. adv 1) така; tal como така както; 2) по този начин, също така; con tal de (que) conj при условие, че; tal cual а) adj малко, някой и друг; обикновен, среден; б) adv горе-долу, средно; tal cual es такъв, какъвто (си) е;... y tal и т. н.; tal para cual разг. от един дол дренки; їqué tal? как е? здрасти!

  Diccionario español-búlgaro > tal

 • 77 tarde

  1. f 1) след обед; 2) вечер, вечерно време; привечер; Ўbuenas tardes! добър ден (употр. се след обед до свечеряване); 2. adv късно; tarde o temprano рано или късно; de tarde en tarde отвреме-навреме; haber nacido tarde прен. неопитен съм; para luego es tarde няма време за отлагане; màs vale tarde que nunca погов. по-добре късно, отколкото никога; tarde, mal y nunca след дъжд качулка.

  Diccionario español-búlgaro > tarde

 • 78 tener

  1. tr 1) хващам, държа в ръце; 2) имам, притежавам; 3) със съществително, означаващо време: а) продължавам определено време: tener días продължавам с дни; б) на определена възраст съм; tengo treinta años на тридесет години съм; 4) имам, съдържам; 5) издържам, поддържам; tengo mucha familia имам, издържам голямо семейство; 6) владея, разполагам, упражнявам власт; 7) държа на, изпълнявам, спазвам; 8) имам гости, приемам вкъщи; 9) преживявам по определен начин (с пряко допълнение за време); tuve un día malo имах лош ден; 10): tener + същ. име правя или изпитвам това, което означава съществителното; tener cuidado внимавам; tener miedo страхувам се; 11): tener + que + inf трябва да + значението на глагола в инфинитив; 12) имам, зает съм с нещо; 13) (por) считам, смятам; 14) (en) оценявам, държа на нещо; tener en menos прен. презирам, отвращавам се; tener en mucho прен. уважавам; tener en poco пренебрегвам; 15) във форма на учтивост; tener el honor имам честта; tener a bien благоволявам; no tener uno todas consigo прен., разг. имам опасения, боя се; tener en la uña зная на пръсти; tener para sí убеждавам се, съставям си мнение; tener presente una cosa помня, имам предвид нещо; no tener sobre qué caerse muerto прен., разг. намирам се в крайна нужда, бедност; no tengo nada que ver (con alguien o con algo) прен., разг. нямам нищо общо (с някого или нещо); 2. intr богат, състоятелен съм; 3. prnl 1) стоя, държа се, крепя се; 2) държа се, не отстъпвам; 3) държа се, хващам се за някого ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > tener

 • 79 tiempo

  m 1) време; a tiempo навреме; a su tiempo когато му дойде времето; a un tiempo едновременно; (en) un tiempo някога; con tiempo предварително, навреме; de tiempo en tiempo, a tiempos отвреме-навреме; fuera de tiempo, sin tiempo ненавреме; matar el tiempo убивам времето си; hace tiempo отдавна, преди време; a largo tiempo отдавна, преди много време; 2) време, епоха, век; andar con el tiempo в крак съм с времето, епохата, живота; 3) време, възможност, момент; 4) време, свободно време; 5) годишно време, сезон; 6) дълъг период от време; 7) продължителност, времетраене; 8) възраст, време на съществуване; 9) време; атмосферно състояние; tiempo cargado мъгливо, мрачно време; abrir el tiempo прояснявам се, оправям се (за времето); hace buen (mal) tiempo времето е хубаво (лошо); 10) мор. буря; 11) грам. време (на глагол); 12) воен. хватка (с пушка); 13) муз. такт, мярка; hacer tiempo изчаквам удобен момент, случай; ganar tiempo печеля време; darse buen tiempo прен. забавлявам се; a mal tiempo buena cara погов. спокойно! горе главата!; cual el tiempo tal el tiento посл. нагаждам се според вятъра; ajustar los tiempos подреждам в хронологичен ред събития и факти; andando el tiempo adv с течение на времето; dejar al tiempo una cosa оставям времето да реши нещо; да се реши от само себе си; del tiempo de Maricastaña прен., разг. от памтивека, много отдавна ; gastar (perder) el tiempo пилея си времето; gozar del tiempo използвам максимално и рационално времето си; pasar uno el tiempo не работя; занимавам се с дреболии; y si no, al tiempo времето ще покаже, ще потвърди; dar tiempo предоставям време за; en mis (tus, sus...) tiempos adv по мое време, в годините на моята младост; en tiempos adv по-рано, някога; faltarle a alguien tiempo para разг. нямам време за губене.

  Diccionario español-búlgaro > tiempo

 • 80 tren

  m 1) влак; tren correo пощенски влак; tren expreso (directo) бърз влак; tren mixto смесен влак (товаро-пътнически); tren ómnibus пътнически влак; tren botijo, tren de recreo увеселителен влак; tren blindado брониран влак; 2) обоз; 3) върволица от коли; 4) пищност, великолепие, блясък; tren de vida начин на живот; llevar un gran tren de vida прен. живея на широка нога; 5) съоръжения, екипировка, багаж; a todo tren adv а) с пълна скорост; б) пищно, луксозно, разточително; estar como (para parar) un tren разг. имам атрактивна външност, привлекателен съм; estar en tren de Арж., Пар., Ур. прен. а) привършвам нещо; б) действам за постигането на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > tren

См. также в других словарях:


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.