Перевод: с испанского на болгарский

no+para+de+criticar+a+los+demás

 • 41 ir

  1. intr 1) отивам, вървя, ходя; ir a pie ходя пеш; ir a caballo яздя; ir a pique потъвам; 2) пътувам; ir en coche, en avión, en barco, en tren, en bicicleta пътувам с кола, самолет, параход, влак, велосипед; 3) стои, прилича, отива; el luto le va bien траурът Ј отива; 4) съм, развивам се (за здраве); va de mal en peor отива от зле пҐ на зле; 5) имам посока, водя към; Este camino va a la aldea Този път води към селото; 6) простирам се; 7) с деепричастие се изразява постепенно действие, осъществяване: va anocheciendo мръква се постепенно; 8) с минало причастие замества estar: iba vestido de negro беше облечен с черно; allí va apuntado todo тук е записано всичко; ir montado яздя; 9) с предл. por: а) отивам за, търся; б) следвам кариера; ir por la música развивам се като музикант (по-често с предл. para); 10) с предл. a + infinitivo близко бъдеще време: voy a leer ще чета; 11) с предл. con + същ. озн. имам, нося в себе си + значението на същ.; ir con cuidado внимавам; ir con miedo страхувам се; 12) с предл. contra преследвам, против съм, чувствам обратното на това, което изразява съществителното; ir contra la corriente срещу, против установеното съм; ir contra la opinión de uno на противоположно мнение съм; 13) с предл. en интересува ме; nada te va en eso това не те интересува; 14) с предл. con (por) отнасям се за някого, засягам; Eso va por ti Това се отнася за теб; 15) с предл. de облечен по определен начин; voy de uniforme облечен съм униформено; 16) във възклицателни и въпросителни изречения: Ўallà voy! идвам веднага; Ўvamos! хайде!, не думай! стига! край!; Ўvamos claros! да сме наясно!; Ўvaya! хайде де! само това липсва! и таз хубава! їcuànto va? на какво се обзалагаш?; їquién va? кой? (въпрос на часови); 2. prnl 1) отивам си, чезна; 2) умирам; 3) изтичам, тека; 4) подхлъзвам се, губя равновесие; irse los pies подхлъзвам се; 5) изхабявам се, свършвам; 6) износвам се (за плат); старея; 7) изпускам се неволно (за естествени нужди); a eso voy разг. натам (към това) отивам, не съм забравил; allà se van прен., разг. все там, едно и също; приличат си, от един дол дренки са; el no va màs възможно най-доброто; estar ido прен., разг. луд съм, невероятно разсеян; ir adelante прен., разг. продължавам, напредвам; ir a lo mío (tuyo, nuestro) прен., разг. мисля (мислиш, мислим) само за себе си; ir alto пълноводен съм (за река, ручей); ir a màs разг. преуспявам, просперирам, забогатявам; ir a una имаме една и съща цел; ir bien прен., разг. добре вървя, развивам се добре; ir con uno а) прен., разг. съгласен съм с някого; б) прен., разг. на негова страна съм; ir uno descaminado а) отклонявам се от пътя; б) прен. заблуждавам се, отклонявам се от истината; ir lejos а) прен. далече съм от истината; б) преследвам голяма цел; ir pasando прен., разг. все в същото състояние съм, нямам напредък; ir uno perdido прен. губя (в състезание); írsele (írsele por alto) a uno una cosa прен., разг. не забелязвам нещо, не го разбирам; irse muriendo прен., разг. вървя бавно; мъкна се, влача се; ir sobre uno прен. по петите съм на някого; ir tirando разг. преодолявам трудностите, справям се; ir y venir непрестанно движение; ir y venir en una cosa прен., разг. настоявам, упорствам, мисля само за нещо; ni va ni viene прен., разг. ни насам, ни натам; нерешителен е; no irle ni venirle a uno nada en una cosa прен., разг. не ме интересува изобщо, не ме засяга; saber de qué va la cosa разг. наясно съм, знам за какво става въпрос (и в отрицателна форма); sin ir màs lejos прен. без да търсим другаде, без да отиваме по-надалече; irse de la mano удрям някого; irse de la lengua казвам повече, отколкото трябва, изтървавам се; irse abajo провалям се, опропастявам се; se le han ido las piernas подкосиха му се краката, падна; Ўvete a pasear (a paseo)! гледай си работата! vete a freír espàrragos; vete a esparragar; vete (idos) en hora mala разг. върви (вървете) по дяволите; vete tú a saber прен. откъде да знае човек, кой да ти каже; y yo fui y vine, y no me dieron nada заключителна фраза в приказките (в българските: И аз бях там, ядох, пих и се веселих...).

  Diccionario español-búlgaro > ir

 • 42 lado

  m 1) страна; 2) страна, посока; al lado de до, редом с; a un lado встрани, настрани; por todos lados навсякъде, отвсякъде, от всички страни; 3) страна, повърхност (медал, тъкан); 4) място, местност; 5) геом. страна (на фигура); 6) прен. страна, аспект; por otro lado от друга страна, от друга гледна точка; 7) генеалогична линия; del lado paterno по бащина линия; 8) pl покровители, съветници; dejar a un lado а) оставям настрана, отмятам; б) прен. не обръщам внимание, изключвам от разговора; hacerse a un lado отмествам се, оттеглям се настрана; mirar de (de medio) lado прен. а) гледам отвисоко; б) поглеждам скришом; comerle un lado a uno прен., разг. подяждам някого, живея за негова сметка; dar de lado a uno прен., разг. изоставям някого, лицемерно го избягвам; echar a un lado прен. изоставям, захвърлям встрани; estar del otro lado на другата страна съм, от противниковия лагер, партия; застъпвам различни идеи; ir cada uno (cada cual) por su lado прен., разг. всеки по пътя си; взаимно не се разбираме; ir de un lado para otro непрекъснато щъкам насам-натам.

  Diccionario español-búlgaro > lado

 • 43 luego

  1. adv 1) веднага, незабавно; тутакси; 2) след това, по-късно; после; 3) Кол., М., Пар., Пер., П. Рико отвреме навреме, понякога; 2. conj следователно, значи; Pienso, luego existo мисля, следователно съществувам; con tres luegos прен., разг. много бързо, с пълна скорост; de luego a luego веднага, без ни най-малко забавяне; desde luego разбира се, несъмнено; hasta luego довиждане, доскоро; luego que така че, значи; para luego es tarde разг. няма време за отлагане, веднага трябва да се направи.

  Diccionario español-búlgaro > luego

 • 44 magdalena

  f прен. Магдалена, каеща се, разкайваща се жена; estar hecha una Magdalena разг. безутешна, ридаеща; no està la Magdalena para tafetanes прен., разг. не е в настроение и не може да се очаква услуга, милост.

  Diccionario español-búlgaro > magdalena

 • 45 margen

  1. m, f 1) край, бряг; 2) поле (на страница); 3) кратка бележка върху поле (на книга, ръкопис); 4) прен. случай, възможност, пространство за извършване (случване) на нещо; estar (quedar) al de margen de algo настрана съм от нещо; dar margen para algo давам повод, (възможност) за нещо; 2. m икон. марж; margen de beneficio икон. марж (размер) на печалбата.

  Diccionario español-búlgaro > margen

 • 46 menos

  1. adv 1) по-малко; el menos най-малко; en menos, menos de по-малко; по-малко, отколкото, от; lo menos posible възможно най-малко; mucho menos много по-малко; no menos не по-малко, толкова; ni màs ni menos ни повече, ни по-малко; nada menos que не по-малко от, не кой да е; 2) пред числително име: "около" poco màs o menos приблизително; poco menos que едва ли не; почти; ir (venir a) menos а) намалявам се; б) западам, влошавам се; в) разрушавам се; lo menos поне, най-малко; al menos, a lo menos, por lo menos освен ако, поне, най-малко, може би; a menos que освен ако; en menos de за по-малко от; no ser para menos не е за пренебрегване, голяма работа е; cosa de menos малоценен предмет; echar de menos тъгувам по някого; 2. m 1) мат. минус; 2) полигр. тире; 3. prep без, минус, освен, с изключение; todo menos eso всичко, само не това.

  Diccionario español-búlgaro > menos

 • 47

  pron pers грам. мене, мен; ми (в род., дат. и вин. пад. 1 л. ед. ч. м. и ж. р. се употребява само с предлог); a mí qué! на мен какво ми е, все ми е едно; para mí за мен, според мен; por mí...! разг. все ми е едно.

  Diccionario español-búlgaro >

 • 48 nacer

  (-zc-) 1. intr 1) раждам се; 2) никна; 3) произхождам, произлизам; 4) произтичам, възниквам; 5) прен. възниквам от нещо; 6) прен. извирам, избухвам; 7) прен. зараждам се (от навик, традиция); 8) прен. проявявам се, излизам на бял свят; 9) прен. появявам се на хоризонта (за небесно тяло); 10) прен., с предл. a, para създаден съм за нещо, склонен съм към нещо; 2. prnl 1) пониквам (за семе); 2) разпарям се (за шев); haber nacido uno en tal día; volver uno a nacer прен., разг. разминал съм се с голяма опасност, родил съм се отново; haber nacido uno tarde прен., разг. зелен съм още, нямам опит, нямам информация и т. н.

  Diccionario español-búlgaro > nacer

 • 49 nota

  f 1) забележка, бележка; 2) бележка, знак; 3) оценка, бележка, бал; 4) съобщение, бележка; 5) предисловие, пояснение, коментар (на книга и пр.); 6) дипл. нота; 7) муз. нота; 8) сметка (хотел и пр.); 9) прен. известност, слава; pintor de nota известен художник; 10) прен. нотка, детайл, атмосфера; 11) pl протоколи; nota discordante прен., разг. лице, действие или думи, нехармонизиращи с останалите; nota dominante прен., разг. подчертана особеност, черта; mala nota лоша слава, лоша известност; ir para nota прост. прекалено се старая; tomar nota а) водя си записки; б) взимам си бележка, запомням; caer en nota разг. обръщам внимание върху себе си, предизвиквам скандал.

  Diccionario español-búlgaro > nota

 • 50 obispo

  m епископ; trabajar para el obispo прен., разг. работя даром.

  Diccionario español-búlgaro > obispo

 • 51 parte

  1. f 1) част, дял, пай; parte integrante съставна (неразделна) част; formar parte съставлявам, част съм от; en su (la) mayor parte в по-голямата си част; 2) страна; 3) място, местност; en sualquier parte някъде; en gran parte значително; en ninguna parte никъде; 4) страна (в договор, спор); 5) муз., театр. роля; 6) актьор; 7) участник (в търг); 8) pl природни данни; 9) pl полови органи; 10) pl договорящи страни; 11) част, том (от произведение); 12) военна част, фракция, секция; 13) част от изречение; 14): a esta parte сега, в настоящето; 15) страна, черта от характера; 2. m 1) известие, съобщение (по телефон, телеграф или писмено); parte telegràfico телеграма; 2) комюнике, бюлетин; 3) прен., разг. клюка; parte de por medio третокласен актьор; parte esencial основна, съществена част; parte facultativo (médico) информационен бюлетин за здравословно състояние; partes naturales (pudendas, vergonzosas) срамни части, полови органи; a partes на части; cargar a (sobre) una parte а) упътвам се, поемам нанякъде; б) струпвам се, клоня нанякъде; dar parte а) давам отчет, съобщавам новина за състояние; б) воен. съобщавам писмено, уведомявам за плановете; в) включвам в сделка; de (por) mi parte от моя страна, от мое име, на моя отговорност; de parte a parte а) открай докрай; б) от един на друг; de parte de на страната на, в полза на; echar a mala parte интерпретирам зле, невярно (думи); приписвам лоша умисъл; en parte отчасти; en partes на части; hacer uno de su parte използвам средства, условия за личните си цели; la parte del león прен. лъвски пай; llevar uno la mejor (la peor) parte близко съм до победата (до поражението); no ser parte de la oración прен. извън играта съм; parte por parte наред, без да се изпуска нищо; ser parte a (para, que) допринасям, позволявам, давам възможност на (за, за да); tener parte con una mujer имам плътска връзка с жена; tomar parte en una cosa а) заинтересован съм; б) участвам в нещо.

  Diccionario español-búlgaro > parte

 • 52 Pedro

  n p m: Pedro Botero разг. дяволът; bien (se) està San Pedro en Roma proverb и тук си ми е добре (добре си е Свети Петър в Рим); como Pedro por su casa прен., разг. свободно, естествено, без притеснения (когато някой е без покана или няма право да бъде някъде); viejo es (ya es duro) Pedro para cabrero proverb старо дърво ашлама не хваща ( стар кон се на ход не учи).

  Diccionario español-búlgaro > Pedro

 • 53 peinar

  1. tr 1) вчесвам; 2) разчесвам (вълна); 3) махам къс скала, земя при изглаждане; 4) Арж. прен. четкам някого; 5) прен. претърсвам място, гора и т. н.; 2. prnl вчесвам се; peinar canas прен. остарявам; no peinarse una mujer para uno прен., разг. не е жена за някого.

  Diccionario español-búlgaro > peinar

 • 54 pelo

  m 1) косъм; cortar un pelo en el aire прен. имам много остър ум; no falta un pelo разг. нищо не липсва; 2) събир. коса; pelo lacio права коса; pelo rizado къдрава коса; ponérsele a uno los pelos de punta разг. настръхва ми косата от страх; 3) мъх (по тялото); 4) мъх (на плод); 5) козина; цвят на козина; 6) пух; 7) сурова коприна; 8) тъмна жилка върху скъпоценен камък; 9) мастит (в гърда на жена); 10) прен., разг. мъничко, незначително нещо; pelo de aire прен. лек полъх на вятъра; pelo de camello камилска вълна; pelo de cofre (de Judas) прен., разг. а) рижа коса; б) риж човек; pelos y señales прен., разг. подробности, най-малки детайли; al pelo а) по посока на косъма; б) прен., разг. точно според желанието; навреме; a medios pelos прен., разг. полупиян; a (en) pelo разг. а) гологлав; б) яздене без седло; caérsele a alguien el pelo прен., разг. а) чувствам се много зле, когато се разкрие нещо; б) получавам упрек, наказание; contra pelo, a contrapelo прен., разг. ненавременно, неуместно; de poco pelo прен., разг. маловажен, незначителен; echar pelo прен., разг. имам много работа, работя много; estar uno hasta los pelos (el pelo) прен., разг. до гуша ми е дошло; hacer a pelo y a pluma вулг. бисексуален съм; ni un pelo нищо; por los pelos, por un pelo а) в последния момент; б) малко остава, малко липсва; tener pelos un negocio разг. трудна, объркана работа; tirarse uno de los pelos прен., разг. скубя си косата (от яд, мъка, разкаяние); un pelo прен., разг. много малко; le faltó un pelo para caer на косъм беше (без малко) да падне; pelo a pelo квит, танто за танто; de poco pelo разг. беден; no tener pelo de tonto прен. не съм вчерашен; no tener pelos en la lengua разг. нямам задръжки при говорене; tomar el pelo a uno разг., прен. подигравам се на някого.

  Diccionario español-búlgaro > pelo

 • 55 pintar

  1. tr 1) рисувам, изобразявам; 2) боядисвам; 3) пиша, поставям графичен знак; 4) прен. описвам; 5) прен. преувеличавам; 2. intr 1) започвам да червенея, зрея (за плодове); 2) прен., разг. започвам да се определям, проличавам си; 3) имам значение, означавам, струвам (във въпросителни или отрицателни изречения); 3. prnl 1) гримирам се (за жена); 2) Амер. ухажвам усилено; pintar como querer прен. представям нащата не каквито са, а както ми се иска; pintar de (la) primera рисувам отведнъж, без скици, без поправки; pintarla прен., разг. демонстрирам власт, влияние, елегантност; pintarse uno solo para una cosa прен., разг. ставам изключително само за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > pintar

 • 56 plato

  m 1) чиния; 2) блюдо, ястие; 3) блюдо (на везни); 4) прен. предмет, обект на клюки (с гл. hacer, ser); hacer plato сервирам храната; plato fuerte основно ястие; plato para frutas фруктиера; plato de (para) postre чиния за десерт; plato sopero (hondo) супена (дълбока) чиния; plato llano (trinchero) плитка чиния; plato predilecto (favorito) любимо ястие; no haber roto un plato разг. безгрешен човек; pagar los platos rotos прен. плащам счупените грънци; опирам пешкира; nada entre dos platos прен. нищо и половина.

  Diccionario español-búlgaro > plato

 • 57 poco,

  a 1. adj 1) малък; 2) прен. оскъден, ограничен; 2. m 1) дреболия, дребна работа; 2) pl малцина; 3) с предл. de малко, малка част от; 3. adv малко; a poco, de малко след това; poco, a poco, малко по малко; dentro de poco, след малко; poco, después малко след това; servir para poco, разг. за нищо не става; un poco, малко; hace poco, преди малко; tener en poco, прен. подценявам; de poco, маловажно; cosa de poco, дреболия; en (por) poco, за малко да; muchos poco,s hacen un mucho proverb капка по капка вир става; poco, màs o menos горе-долу, около.

  Diccionario español-búlgaro > poco,

 • 58 por

  prep за, през, чрез, от, из, на, по, като, защото; 1) за средство, посредничество (особено при глагол в страдателен залог): escrito por написано от; 2) за повод, причина, цел: eso le pasa por tonto това му се случва, защото е глупав; 3) за начин: por escrito писмено; por dicha за щастие; 4) за цена: lo comprè por 100 pesetas купих го за 100 песети; 5) за посока: partir por (para) Sofía заминавам за София; 6) за място: por aquí оттук; 7) за време: por febrero през февруари; 8) за интерес, пожертване, привързаност: por ella lo daría todo за нея всичко бих дал; 9) за заменяне, съпоставяне, определение: la tengo por mabre тя ми е като майка; 10) за мнение, оценка: pasar por listo минавам за хитър; 11) за делба, разпределение: dos veces por año два пъти годишно; 12) за умножение: dos por dos две по две; 13) за съотношение: el cinco por ciento пет на сто; 14) за сравнение: libro por libro, prefiero el mío ако става дума да избирам между двете книги, предпочитам моята; 15) що се отнася: por una y otra proposición относно двете предложения; 16) за търсене: ir por agua отивам за вода; 17) с inf: за бъдеще, отсъствие, неизпълнение: està por llegar още не е дошъл; 18) por = para: por decirlo así тъй да се каже; 19) употреба като съюз: а) за цел: por que (= porque) понеже, тъй като; б) като въпрос: їpor qué no viene? защо не идва?; 20) между два еднакви инфинитива, означава: безсмисленост, безполезност; hablar por hablar говори само за да се намира в работа, ей така си говори; 21) с отрицателната частица no, означава: отстъпване; no por mucho madrugar, amanece màs temprano от ранното ставане не съмва по-рано (разг. от бързане голяма файда няма); 22): por + прилагателно + que sea колкото и да е..., въпреки че е; por donde от което; їpor qué? защо?; por si, por si acaso за всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > por

 • 59 postre

  1. adj вж. postrero; 2. m десерт; juego de postre сервиз за десерт; a la (al) postre на края, в края на краищата; para postre и като връх.

  Diccionario español-búlgaro > postre

 • 60 presto1,

  a 1. adj 1) бърз; 2) готов; presto1, a (para) готов за; presto1, en hablar говоря бързо; 2. adv веднага, бързо; de presto1, скоро, с готовност.

  Diccionario español-búlgaro > presto1,

См. также в других словарях: