Перевод: с немецкого на все языки

nasi

 • 41 eindeutig

  a 1. aydın, birmənalı, ikinci bir mənası olmayan; das ist klar und \eindeutig gesagt bu tam aydın deyilmişdir; 2. riyaz. birrəqəmli

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > eindeutig

 • 42 gelten

  vi 1. qiyməti olmaq, dəymək; mənası olmaq; diese Sache gilt mir wenig bu şeyin mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur; 2. etibarlı olmaq; dieser Paß gilt nicht mehr bu pasport artıq etibarlı deyil; 3. (für A) tanınmaq, hesab edilmək; für einen klugen Menschen \gelten ağıllı adam kimi tanınmaq; \gelten lassen qüvvədə saxlamaq; nəzərə almaq; yol vermək; das gilt dir bu sənə aiddir; was gilt die Wette? nə ilə mərc gəlirik?; es gilt! oldu!, yaxşı!; es gilt Ihr Leben məsələ sizin həyatınızdadır

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > gelten

 • 43 Grüngürtel

  m yaşıl zolaq/zona (əkin yerində); \Grüngürtelhorn m təcrübəsiz, naşı (adam)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Grüngürtel

 • 44 haben

  I köməkçi fel (tərcümə olunmur); II vt 1. malik olmaq; ich habe varımdır; ich habe nicht yoxumdur; ich habe nichts davon bundan mənə heç bir xeyir yoxdur; was hast du? sənə nə olub?; die Sache hat Eile işi gecikdirmək olmaz; jetzt habe ich ihn 1) indi onu tutdum; 2) məc. indi o mənim əlimdədir; bei uns ist alles zu \haben bizdə hər şey əldə etmək (tapmaq) olar (mümkündür); das Buch ist noch zu \haben kitab satışda hələ var; 2. (inf+zu): ich habe zu… mən gərək …; er hat hier nichts zu sagen onun burada əmr verməyə ixtiyarı yoxdur; es hat nichts zu sagen bunun əhəmiyyəti yoxdur, bu vacib deyil; wir \haben noch ein Kilometer bis dahin (zu gehen*) biz hələ bir kilometr getməliyik; ich habe nicht zu lesen* oxumağa bir şeyim yoxdur; ich habe zu tun* işim var, məşğulam; ich will damit nichts zu tun* \haben mən bu işə qarışmaq istəmirəm; 3. (inf’lə zu’suz): du hast gut reden sənin üçün demək asandır; Sie \haben gut fragen sizin üçün soruşmaq asandır; 4. (“es” tamamlığı ilə birlikdə); es bequem \haben rahat(ca) yerləşmək; es gut \haben yaxşı yaşamaq; es eilig \haben tələsmək; ich habe es weit yolum uzaqdır; jetzt habe ich’s! indi bildim, indi tapdım!; es hat nichts auf sich bunun mənası (əhəmiyyəti) yoxdur; er hat es von ihm 1) bunu ondan öyrəndi (bildi); 2) bunu ondan aldı; ich will es so \haben mən belə istəyirəm; 5.: da \haben wir die Bescherung / den Braten / den Salat! gördün başımıza nə gəldi!; da hast du’s, da \haben wir’s! əcəb işdir!; hab dich nicht so! çox lovğalanma!, burnunu çox dik tutma!; habe Dank! təşəkkür edirəm!

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > haben

 • 45 laienhaft

  a təcrübəsiz, biliksiz, naşı

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > laienhaft

 • 46 Rolle

  f (10) 1. dürmək, dürmə; vərdənə; çarx; düyünçə; 2. paltar hamarlamaq üçün girdə ağac parçası; 3. av. qanaddan dönmə, qanaddan aşma; 4. tea. rol. aus der \Rollefallen roldan çıxmaq; das spielt keine \Rolle bunun mənası / əhəmiyyəti yoxdur; er hat seine \Rolle ausgespielt onun vaxtı keçdi

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Rolle

 • 47 sagen

  vt 1. demək; man sagt … deyirlər …; wie gesagt deyildiyi kimi; necə deyərlər; gelinde gesagt yumşaq deyilsə; es ist nicht zuviel gesagt şişirtmədən demək olar ki …; es ist nicht zu \sagen wie … ifadə etmək çətindir ki …; wenn ich so \sagen darf əgər belə demək mümkünsə; so zu \sagen belə ki, deməli necə deyərlər; offen gesagt açığını desək; gesagt - getan! söz verdin, əməl et!; deyildi – qurtardı! Ich habe mir \sagen lassen* eşitmişəm, mənə deyiblər; lassen Sie das gesagt sein! bunu yadınızda saxlayın, bunu unutmayın! (hədə); lassen Sie sich etw. \sagen mənə qulaq asın; was Sie \sagen! nə danışırsınız?! im Vertrauen gesagt öz aramızda qalsın; mit Verlaub zu \sagen demək ayıb olmasın; ◊ sage und schreibe hərfiyyən, sözbəsöz; 2. göstərmək, bildirmək, ifadə etmək; das hat nichts zu \sagen bunun heç bir mənası yoxdur; das will nicht viel \sagen bu əhəmiyyətsiz şeydir; er hat hier viel zu \sagen onun burada böyük hörməti var

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > sagen

 • 48 Sinn

  m (1) 1. duyğu, hiss; die fünf \Sinne beş duyğu; Aus den Augen, aus dem \Sinn ata. söz. ≅ Gözdən uzaq, könüldən uzaq; 2. məna, əhəmiyyət; dem \Sinn e nach mənasına görə; das hat keinen \Sinn bunun mənası yoxdur; 3. şüur; başa düşmə; meyil, həvəs (für A) er hat \Sinn für Musik o, musiqiyə qabildir; eines \Sinnes sein həmfikir olmaq; im \Sinne haben … nəyinsə niyyətində / fikrində olmaq; ist er bei \Sinnen? onun ağlı başındadır? in den \Sinn kommen* fikrə/ağla gəlmək; ohne \Sinn und Verstand mənasız; seine sieben \Sinne nicht beisammen haben ağlı başında olmamaq; das liegt nicht in seinem \Sinn bu onun xoşuna gələn deyil

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Sinn

 • 49 Stümper

  m (6) bacarıqsız işçi; xalturaçı; təzə işçi, naşı

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Stümper

См. также в других словарях:

 • NASI — Herbr. Gap desc: Hebrew, proprie dictus est in hac gente Princeps seu Praeses Synedrii Magni seu Septuaginta unius viralis, alias et Caput consessus, a quo proxima dignitas erat Partis Synedrii, seu Principis secundi, quibus reliqui ordine suô… …   Hofmann J. Lexicon universale

 • Nasi — bezeichnet Nasi (Titel) oder auch Nassi, hebräischer Titel eines Fürsten oder hohen Staatsbeamten Nasi, koptische Bezeichnung eines Monats Nationale Sicherheit, den kurzlebigen Nachfolger der Staatssicherheit der DDR; siehe Ministerium für… …   Deutsch Wikipedia

 • Nasi — est un nom de famille notamment porté par : Joseph Nasi, marrane portugais au service de l Empire ottoman, seigneur de Tibériade et duc de Naxos Gracia Nasi (ou Béatrice de Luna), sa tante, banquière Guglielmo Nasi, général italien de la… …   Wikipédia en Français

 • NASI (J.) — NASI JOSEPH ou JOSEPH DE NAXOS (1520 env. 1579) Né au Portugal dans une famille alliée à celle des riches banquiers Mendez, ayant suivi très jeune à Anvers sa tante, Béatrice de Luna, qui lui confia de bonne heure la gestion des affaires… …   Encyclopédie Universelle

 • nasi — see ALA NASI, LEVATOR LABII SUPERIORIS ALAEQUE NASI …   Medical dictionary

 • năşi — NĂŞÍ, năşesc, vb. IV. 1. intranz. şi tranz. A( i) fi (cuiva) naş2 la un botez sau la o cununie. 2. tranz. (fam.) A numi pe cineva naş2, a i se adresa cuiva cu numele de naş2. – v. naş2. Trimis de LauraGellner, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 năşí …   Dicționar Român

 • nasi — nàsi m <G ja> DEFINICIJA jud. 1. pov. a. u Bibliji naziv za plemenskog starješinu, kasnije za političkog vođu židovskog naroda b. predsjednik Sinedrija (najviše židovsko tijelo, kao takvo važilo do 1970) 2. danas u Izraelu: predsjednik vrlo …   Hrvatski jezični portal

 • nasi — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos, blp odm. jak przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} zespół osób należących do tej samej co my grupy społecznej lub narodowej, wartościowanych pozytywnie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nasi wygrali mecz. Wszyscy już wrócili, a naszych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Nasi — Nasi, Vorsitzender des Sanhedrins, s.u. Hebräer I. A) b) …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Nasi — Nasi, Nunzio, ital. Politiker, geb. 1850 in Trapani, studierte die Rechte, wurde Advokat und Professor der Nationalökonomie am Technischen Institut seiner Vaterstadt, in der er auch zeitweilig das Bürgermeisteramt bekleidete, habilitierte sich… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Nasi — Nasị   [hebräisch »Fürst«],    1) biblisch jüdischer Herrschertitel, Bezeichnung eines Stammesfürsten (z. B. 2. Mose 16, 22) oder politischen Führers. Im heutigen Israel offizielle Bezeichnung des Staatspräsidenten.    2) im Römisches Reich… …   Universal-Lexikon

Книги

Другие книги по запросу «nasi» >>