Перевод: с английского на финский

с финского на английский

muodostaa+(pysyv��st��+tilasta)

 • 1 arch

  • jalkaholvi
  • jousenkaari
  • holvikäytävä
  • holvata
  • holvi
  architecture
  • holvikaari
  • holviportti
  • veitikkamainen
  • veikeä
  • viekas
  • arkki
  • karstan kaarisivu
  • kaari
  • kaartua
  • kaareutua
  • muodostaa holvi
  • peri-
  • kujeellinen
  • köyristää
  * * *
  1. noun
  1) (the top part of a door etc or a support for a roof etc which is built in the shape of a curve.) holvikaari
  2) (a monument which is shaped like an arch: the Marble Arch in London.) riemukaari
  3) (anything that is like an arch in shape: The rainbow formed an arch in the sky.) kaari
  4) (the raised part of the sole of the foot.) jalkaholvi
  2. verb
  (to (cause to) be in the shape of an arch: The cat arched its back.) köyristää
  - archway

  English-Finnish dictionary > arch

 • 2 assemble

  • panna kokoon
  • järjestää
  • asentaa
  • asentaa mekaantisesti
  • rakentaa
  • kasata
  • kerätä
  • kerääntyä
  • muodostaa
  • kutsua koolle
  • kääntää
  • kääntää konekielelle
  • koostaa
  • kokoonpanna
  • kokoontua (eduskunta)
  • kokoontua
  • koota
  * * *
  ə'sembl
  1) ((of people) to come together: The crowd assembled in the hall.) kokoontua
  2) (to call or bring together: He assembled his family and told them of his plan.) koota, kutsua koolle
  3) (to put together (a machine etc): He assembled the model aeroplane.) koota

  English-Finnish dictionary > assemble

 • 3 build

  • ruumiinrakenne
  • ideoida
  • järjestää
  • pystyttää
  • rakentaa
  • rakenne
  • muodostaa
  • muurata
  • perustaa
  • laatia
  • laittaa
  • pituus
  * * *
  bild 1. past tense, past participle - built; verb
  (to form or construct from parts: build a house/railway/bookcase.) rakentaa
  2. noun
  (physical form: a man of heavy build.) ruumiinrakenne
  - building
  - building society
  - built-in
  - built-up
  - build up

  English-Finnish dictionary > build

 • 4 cause

  • olla syynä
  • oikeusperuste
  • oikeusjuttu
  • panna
  • saada aikaan
  • nostattaa
  • nostaa
  • tuoda
  • tuottaa
  • herättää
  • edellytys
  • aiheena
  • aiheuttaa
  • aiheuttaja
  • aihe
  • aikaansaada
  • asia
  • vaikutin
  • tekijä
  • kehittää
  • koitua
  • generoida
  • motiivi
  • muodostaa
  • peruste
  • perustelu
  • seikka
  • syy (selitys)
  • syy
  • synnyttää
  • lähtökohta
  * * *
  ko:z 1. noun
  1) (something or someone that produces an effect or result: Having no money is the cause of all my misery.) syy
  2) (a reason for an action; a motive: You had no cause to treat your wife so badly.) syy, aihe
  3) (an aim or concern for which an individual or group works: cancer research and other deserving causes; in the cause of peace.) asia
  2. verb
  (to make (something) happen; to bring about; to be the means of: What caused the accident?; He caused me to drop my suitcase.) aiheuttaa

  English-Finnish dictionary > cause

 • 5 compose

  • panna kokoon
  • ideoida
  • järjestää
  • tyynnyttää
  • rakentaa
  • rauhoittaa
  • kehitellä
  • kirjoittaa
  • kaavailla
  • hahmottaa
  • hahmotella
  • harmonisoida
  • muokata
  • muodostaa
  • sepittää
  • sommitella
  • soveltaa
  • sovittaa
  • sopeuttaa
  music
  • säveltää
  • suunnitella
  • kypsytellä
  • laatia
  • latoa
  • koota
  • konstruoida
  • luonnostella
  * * *
  kəm'pəuz
  1) (to form by putting parts together: A word is composed of several letters.) muodostaa
  2) (to write (eg music, poetry etc): Mozart began to compose when he was six years old.) säveltää, sepittää
  3) (to control (oneself) after being upset.) koota itsensä
  - composer
  - composition
  - composure

  English-Finnish dictionary > compose

 • 6 comprise

  • sisältää
  • sisältää (käsittää)
  • kattaa
  • muodostaa
  • sulkea piiriinsä
  • sulkea sisään
  • tajuta
  • käsittää (kattaa)
  • käsittää
  • laskea mukaan
  * * *
  (to contain or consist of: Her family comprises two sons and a daughter.) käsittää

  English-Finnish dictionary > comprise

 • 7 conceive

  • saada
  • tulla raskaaksi
  • ilmaista
  • hedelmöityä
  • hedelmöittyä
  • siittää
  • keksiä
  • haaveilla
  • mieltää
  • muodostaa itselleen
  • tajuta
  • kuvitella
  • käsittää
  • kuvitella mielessään
  • laatia
  * * *
  kən'si:v
  1) (to form (an idea etc) in the mind.) muodostaa käsitys jostakin
  2) (to imagine: I can't conceive why you did that.) käsittää
  3) ((of a woman) to become pregnant.) tulla raskaaksi
  - conceivably

  English-Finnish dictionary > conceive

 • 8 concrete

  • todellinen
  • illustratiivinen
  • iskos
  • havainnollinen
  • betoninen
  • betoni
  • esineellinen
  • aineellinen
  • muodostaa kiinteäksi massaksi
  • muodostua kiinteäksi massaksi
  • sementti
  • kuvaava
  • laskea betonilla
  • konkreettinen
  • kouraantuntuva
  • kouriintuntuva
  * * *
  'koŋkri:t 1. adjective
  1) (made of concrete: concrete slabs.) betoni-
  2) (able to be seen and felt; real or definite: A wooden table is a concrete object.) konkreettinen
  2. noun
  (a mixture of cement with sand etc used in building.) betoni
  3. verb
  (to spread with concrete: We'll have to concrete the garden path.) päällystää betonilla

  English-Finnish dictionary > concrete

 • 9 constitute

  • olla osana
  • ryhmittää
  • ainesosa
  • asettaa
  • määrätä
  • muodostaa
  • perustaa
  • konstituoida
  * * *
  'konstitju:t
  (to form; to make up; to be: Nuclear waste constitutes a serious danger.) muodostaa
  - constitutional
  - constitutionally

  English-Finnish dictionary > constitute

 • 10 construct

  • rustata
  • ideoida
  • tuottaa
  • valmistaa
  • väsätä
  • produsoida
  • rakentaa suunnitellen
  • rakentaa
  • tehdä
  • tekaista
  • kasata
  • muodostaa
  • sommitella
  • suunnitella
  • kyhätä
  • käsite
  • laatia
  • laittaa
  • konstruoida
  * * *
  (to build; to put together: They are planning to construct a new supermarket near our house; Construct a sentence containing `although'.) rakentaa, muodostaa
  - constructive
  - constructively
  - constructor
  - construction site
  - construction worker

  English-Finnish dictionary > construct

 • 11 contrast

  • jyrkästi erota
  • vastakohta
  • vastakkaisuus
  • verrata
  • vertailla
  • ero
  • asettaa vastakkain
  • muodostaa vastakohta
  • sävykkyys
  • poiketa
  • kontrasti
  * * *
  1. verb
  1) (to show marked difference from: His words contrast with his actions.) olla ristiriidassa
  2) (to compare so as to show differences: Contrast fresh and frozen vegetables and you'll find the fresh ones taste better.) verrata
  2. noun
  1) (difference(s) in things or people that are compared: The contrast between their attitudes is very marked.) vastakohtaisuus
  2) (a thing or person that shows a marked difference (to another): She's a complete contrast to her sister.) vastakohta

  English-Finnish dictionary > contrast

 • 12 contrive

  • onnistua
  • saada aikaan
  • keksiä
  • muodostaa
  • suunnitella
  * * *
  1) (to manage (to do something): He contrived to remove the money from her bag.) onnistua
  2) (to make in a clever way: He contrived a tent from an old sack.) väsätä, suunnitella

  English-Finnish dictionary > contrive

 • 13 create

  • panna alkuun
  • saada aikaan
  • nimittää joksikin
  • ideoida
  • tuottaa
  • herättää
  • aikaansaada
  • aiheuttaa
  • rakentaa
  • tehdä
  • keksiä
  • muodostaa
  • perustaa
  • synnyttää
  • laatia
  • luoda
  * * *
  kri'eit
  1) (to cause to exist; to make: How was the earth created?; The circus created great excitement.) luoda, herättää
  2) (to give (a rank etc to): Sir John was created a knight in 1958.) antaa jollekulle arvo
  - creative
  - creatively
  - creativeness
  - creativity
  - creator
  - the Creator

  English-Finnish dictionary > create

 • 14 devise

  • ideoida
  • keksiä
  • muodostaa
  • perintö
  • suunnitella
  * * *
  (to invent; to put together: A shelter / new scheme was hurriedly devised.) keksiä

  English-Finnish dictionary > devise

 • 15 direct

  • oikoinen
  • oikaista
  • ohjata
  • ohjata (teatt.)
  • ohjata(näytlmää)
  • opastaa
  • ohjata (henkilö)
  • osoittaa
  • toimittaa
  • nimetä
  • johtaa
  • tähdätä
  • vilpitön
  • dominoida
  • fokusoida
  • antaa tehtäväksi
  • asettaa
  • vallita
  • välitön
  • välittömästi
  • päättää
  • pyrkiä
  • rehti
  • kohdistaa
  • kohdentaa
  • lineaarinen
  • hallita
  • muodostaa
  • mutkaton
  • määrätä
  • peittelemätön
  • selvä
  • suorasukainen
  • suoraan
  • suoraan kytketty(tietotekn)
  • suoranainen
  • suoraviivainen
  • suora
  • suunnata
  • säätää
  • kääntää
  • käskeä
  • laatia
  * * *
  di'rekt 1. adjective
  1) (straight; following the quickest and shortest way: Is this the most direct route?) suora
  2) ((of manner etc) straightforward and honest: a direct answer.) suora, suorasukainen
  3) (occurring as an immediate result: His dismissal was a direct result of his rudeness to the manager.) välitön
  4) (exact; complete: Her opinions are the direct opposite of his.) täysi
  5) (in an unbroken line of descent from father to son etc: He is a direct descendant of Napoleon.) suoraan alenevassa polvessa
  2. verb
  1) (to point, aim or turn in a particular direction: He directed my attention towards the notice.) suunnata
  2) (to show the way to: She directed him to the station.) opastaa
  3) (to order or instruct: We will do as you direct.) määrätä
  4) (to control or organize: A policeman was directing the traffic; to direct a film.) ohjata
  - directional
  - directive
  - directly
  - directness
  - director
  - directory

  English-Finnish dictionary > direct

 • 16 elaborate

  • häiritä
  • hienostunut
  • hienotekoinen
  • huolellinen
  • huoliteltu
  • avartua
  • formuloida
  • valmistaa huolellisesti
  • valmistaa
  • kaunistella
  • kehittää
  • kehittyä
  • kehitellä
  • hahmottaa
  • monimutkainen
  • modifioida
  • muovata
  • mutkikas
  • muovailla
  • muotoilla
  • muokata
  • muodostaa
  • perinpohjainen
  • selittää tarkemmin
  • taidokas
  • käsitellä
  • kypsyttää
  • laajentaa
  • laatia yksityiskohtaisesti
  • laatia
  * * *
  1. i'læbəreit verb
  1) (to work out or describe (a plan etc) in detail: He elaborated his theory.) käsitellä yksityiskohtaisesti
  2) ((especially with on) to discuss details: She elaborated on the next day's menu.) tarkentaa
  2. -rət adjective
  1) (very detailed or complicated: an elaborate design.) yksityiskohtainen, taidokas
  2) (carefully planned: elaborate plans for escape.) tarkkaan laadittu
  - elaboration

  English-Finnish dictionary > elaborate

 • 17 emancipate

  • vapauttaa
  • päästää epäitsenäisyyden tilasta
  * * *
  i'mænsipeit
  (to set free from slavery or other strict or unfair control.) vapauttaa

  English-Finnish dictionary > emancipate

 • 18 establish

  • panna alkuun
  • todeta
  • näyttää toteen
  • järjestää
  • etabloida
  • solmia
  • alkaa
  • aloittaa
  • asettaa
  • asettaa asemaan
  • vahvistaa
  • vakiinnuttaa
  • vakaannuttaa
  • pystyttää
  • määrätä virkaan
  • määrittää
  • muodostaa
  • perustaa / ottaa käyttöön / asettaa
  • perustaa
  automatic data processing
  • perustaa (atk)
  • käynnistää
  • luoda
  * * *
  i'stæbliʃ
  1) (to settle firmly in a position (eg a job, business etc): He established himself (in business) as a jeweller.) vakiinnuttaa asemansa
  2) (to found; to set up (eg a university, a business): How long has the firm been established?) perustaa
  3) (to show to be true; to prove: The police established that he was guilty.) näyttää toteen
  - establishment
  - the Establishment

  English-Finnish dictionary > establish

 • 19 fabricate

  • valmistaa (tuottaa)
  • valmistaa
  • väärentää
  • rakentaa
  • tekaista
  • keksiä
  • muodostaa
  • sepittää
  • sepustaa
  • koota
  * * *
  'fæbrikeit
  (to make up something that is not true (a story, accusation etc): to fabricate an excuse.) sepittää

  English-Finnish dictionary > fabricate

 • 20 fashion

  • ideoida
  • tyyli
  • hienot tavat
  • huuto
  • virtaus
  • muotoilla
  • muotivirtaus
  • muotiala
  • muodostella
  • muoti
  • muodostaa
  • tapa
  • kuosi
  * * *
  'fæʃən
  1) (the style and design of clothes: Are you interested in fashion?; ( also adjective) a fashion magazine.) muoti
  2) (the way of behaving, dressing etc which is popular at a certain time: Fashions in music and art are always changing.) muotivirtaus
  3) (a way of doing something: She spoke in a very strange fashion.) tapa
  - fashionably
  - after a fashion
  - all the fashion
  - in fashion
  - out of fashion

  English-Finnish dictionary > fashion


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»