Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

mohs+scale

 • 1 скала на Мое

  mohs scale
  mohs scales

  Български-Angleščina политехнически речник > скала на Мое

 • 2 агитационен

  propaganda (attr.)
  агитационен апарат a propaganda apparatus/machine
  * * *
  агитацио̀нен,
  прил., -на, -но, -ни propaganda (attr.); широка \агитационенна дейност/пропаганда large-scale propaganda work.
  * * *
  1. propaganda (attr.) 2. АГИТАЦИОНЕН апарат a propaganda apparatus/machine 3. широка агитационна работа large-scale propaganda work

  Български-английски речник > агитационен

 • 3 бал

  1. ball
  бал с маски a fancy-dress/masked ball, masquerade
  2. examination marks, schedule of assessing examination marks, rating; grades
  висок бал high grades/rating
  3. (на вятър) wind force, headwind force (Beaufort; on the Beaufort scale)
  * * *
  м., -ове, (два) ба̀ла ball; \бал с маски fancy-dress/masked ball, masquerade.
  ——————
  м., -ове, (два) ба̀ла ( сборна оценка) examination marks, schedule of assessing examination marks, rating; grades.
  ——————
  м., -ове, (два) ба̀ла (на вятър) wind force, headwind force (Beaufort; on the Beaufort scale).
  * * *
  mark (оценка на успех); (с маски) mask ball
  * * *
  1. 1 ball 2. 2 examination marks, schedule of assessing examination marks, rating;grades 3. 3 (на вятър) wind force, headwind force (Beaufort; on the Beaufort scale) 4. БАЛ с маски a fancy-dress/masked ball, masquerade 5. висок БАЛ high grades/rating

  Български-английски речник > бал

 • 4 блок

  леден блок a block of ice, an (ice-)floe, ( плаващ) drift ice, ( в река) broken ice
  4. (за рисуване) drawing block
  5. пол. bloc
  надничен блок a scale of wages, a wage tariff, a standard wage table; a wage-freeze
  * * *
  м., -ове, (два) бло̀ка 1. ( голям недялан камък) block, boulder; леден \блок a block of ice, an (ice-)floe, ( плуващ) drift ice, (в река) broken ice; ( стомана) ingot;
  2. ( жилищна сграда) residential block, block of flats, амер. apartment house; ( висока жилищна сграда) tower-block; ( квартал) block;
  3. (за рисуване) drawing block; (за писане) (wri-ting-) pad;
  4. полит. bloc; надничен \блок scale of wages, wage tariff, standard wage-freeze;
  5. инф.: автономен \блок off-line unit; \блок данни data block; \блок за управление на инструкциите instruction control unit; \блоксхема на програма programme flow chart; страничен \блок page frame;
  6. техн.: армировъчно-кофражен \блок shuttering unit with laid reinforcement; \блок от зъбни колела на обща ос bank of gears; захранващ \блок power unit/pack.
  * * *
  bloc (на поле); block; ingot
  * * *
  1. (в ТКЗС) (large) tract (of land) 2. (голям недялан камък) block, boulder 3. (жилищна постройка) block (of flats) 4. (за писане) (writing-) pad 5. (за рисуване) drawing block 6. (квартал) block 7. (стомана) ingot 8. леден БЛОК a block of ice, an (ice-)floe, (плаващ) drift ice, (в река) broken ice 9. надничен БЛОК a scale of wages, a wage tariff, a standard wage table; a wage-freeze 10. пол. bloc

  Български-английски речник > блок

 • 5 блюдо

  1. (съд) dish, pan
  ам, platter
  2. (ястие) dish; course
  обед от три блюда a three-course dinner, a dinner of three courses
  3. (на везни) pan, scale
  * * *
  блю̀до,
  ср., -а̀ 1. ( съд) dish, pan; амер. platter;
  2. ( ястие) dish; course;
  3. (на везни) pan, scale.
  * * *
  course; dish: your favourite блюдо - любимото ти блюдо; plat; platе
  * * *
  1. (на везни) pan, scale 2. (съд) dish, pan 3. (ястие) dish;course 4. ам, platter 5. обед от три блюда a three-course dinner, a dinner of three courses

  Български-английски речник > блюдо

 • 6 всеобхватен

  comprehensive, all-embracing
  * * *
  всеобхва̀тен,
  прил., -на, -но, -ни comprehensive, sweeping, all-embracing, overall; all-inclusive, wide-ranging, full-scale; sweeping, blanket; разг. catch-all.
  * * *
  overall
  * * *
  comprehensive, all-embracing

  Български-английски речник > всеобхватен

 • 7 гама

  1. муз. scale
  прен. gamut
  мажорна/миньорна гама a major/minor scale
  гама до мажор scale of С major
  свиря гами play/practise scales
  гама от цветове a range of colours
  цветна гама изк. tonality
  гама на цветовете изк. colour scheme
  2. физ. gamma
  гама лъчи gamma rays
  * * *
  га̀ма,
  ж., -и муз., изк. scale; прен. gamut; в мажорна/минорна \гамаа in a major/minor key; \гамаа до мажор scale of C major; \гамаа на цветовете изк. colour scheme; \гамаа от цветове a range of colours; мажорна/минорна \гамаа major/minor scale; свиря \гамаи play/practise scales; цветна \гамаа изк. tonality.
  * * *
  chord; gamut (муз.); scale (муз.): a major гама - мажорна гама; range (от цветове)
  * * *
  1. 1 муз. scale 2. 2 физ. gamma 3. ГАМА до мажор scale of С major 4. ГАМА лъчи gamma rays 5. ГАМА на цветовете изк. colour scheme 6. ГАМА от цветове a range of colours 7. в мажорна миньорна ГАМА in a major/minor key 8. мажорна/миньорна ГАМА а major/minor scale 9. прен. gamut 10. свиря гами play/ practise scales 11. цветна ГАМА изк. tonality

  Български-английски речник > гама

 • 8 гигантски

  gigantic
  (много голям) giant (attr.); oversize (d)
  в гигантски мащаб on a gigantic scale
  * * *
  гига̀нтски,
  прил., -а, -о, -и gigantic; ( много голям) giant (attr.); giant-sized; oversize(d); в \гигантскии мащаб on a gigantic scale; \гигантскиа мечка giant bear; \гигантскиа статуя giant statue; \гигантскии слалом спорт. giant slalom; напредвам с \гигантскии крачки advance with giant strides.
  * * *
  colossal; gigantic;giant: a гигантски statue - гигантска статуя; giantlike; gigantic{djai`gEntik};huge; mammoth; oversize
  * * *
  1. (много голям) giant (attr.);oversize(d) 2. gigantic 3. в ГИГАНТСКИ мащаб on a gigantic scale

  Български-английски речник > гигантски

 • 9 глобален

  lump (attr.)
  глобална цена an over-all price
  * * *
  глоба̀лен,
  прил., -на, -но, -ни global; lump (attr.); в \глобаленен мащаб on a global scale; \глобаленна политика global strategy/policy; \глобаленна сума lump sum; \глобаленна цена over-all price; \глобаленно решение икон. omnibus resolution.
  * * *
  global
  * * *
  1. lump (attr.) 2. глобална суми a lump sum 3. глобална цена an over-all price

  Български-английски речник > глобален

 • 10 голям

  big, large
  (порасъл, възрастен) grown. old
  (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
  (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
  (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
  (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
  (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
  (за цифра, скорост, похвала и пр.) high
  (възторжен, пламенен) keen, great
  (едър) walloping
  доста голям tolerable, of good proportions
  много голям sl. whopping
  твърде голям за too big/large for, ( в несъответствие с) out of (all) proportion to
  голям багаж bulky/heavy luggage
  голям бал/прием a grand ball/reception
  моят голям брат my elder/big brother
  той е с пет години по- голям от мене he's five years older than I (am)
  моят най- голям брат my eldest brother
  голям град a big/large/great city. a big/large town
  голям доход a large/high income
  голям залък too big a bite
  прен. a tall order; tough going
  голям залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
  голям избор a big selection, a wide choice
  голям интерес deep/keen/great interest
  голям късмет a lot of luck; a great piece of luck
  в голям мащаб on a big/large scale; wholesale
  largescale (attr.), голям мраз hard frost
  голям огън a big/large fire
  воен. heavy fire
  голям опит wide/large experience
  голям почитател a great/dedicated admirer
  голям пръст thumb, ( на крак) big/great toe
  голям пушек clouds/volumes of smoke
  голям чиновник a high official
  голям човек (възрастен) a grown-up, an adult
  вж. големец
  голям шум a great/loud noise
  голяма буква a capital letter
  голяма гордост great/intense pride
  голяма грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
  голяма заплата a high salary
  голяма дума a large statement
  голяма книга a long book. ( добра) a great book
  голяма конкуренция severe/keen competition
  голяма къща a large house
  голяма любов a grand passion
  голяма начетеност wide reading, knowledgeability
  голяма обиколка an extensive tour
  голям а опасност grave danger
  голяма прилика a strong resemblance
  голям а разлика a wide/big/great difference
  голяма река a big/great river
  голяма сватба a grand wedding
  голяма сила great strength
  по- голям а сила superior strength
  голяма смелост high/great courage
  голяма София greater Sofia
  голяма тежест a great/heavy weight
  голяма уста a large mouth
  с голяма бързина in great haste
  с голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed
  с най- голяма бързина in all haste
  с най- голяма скорост with all speed
  голяма крачка напред a long/great stride forward
  голяма промяна a great change, an upheaval
  до голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
  в най- голяма степен in the utmost degree
  голяма част от a good/large part of
  по- голям ата част от the best/greater part of, most of
  в по- голямата си част for the most part, mainly, chiefly
  най- голям ата страст на o.'s ruling passion
  за моя голяма изненада to any great surprise, much to my surprise
  с голяма вътрешна борба with much mental conflict
  голямо внимание close attention
  с по- голямо внимание with more attention, more attentively
  голямо движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
  голямо дете a grown-up/big child
  голямо име a great/big name
  голямо междучасие a long interval/break
  голямо облекчение intense/great relief
  голямо огледало a full-length mirror
  голямо парче chunk
  голямо прилежание steady/great application
  голямо разстояние a long distance
  от голямо разстояние from a far distance
  голямо семейство a large family
  голямо събитие a big/great event
  голямо търпение
  * * *
  голя̀м,
  прил., -а, -о, голѐми big, large; ( порасъл, възрастен) grown, old; ( важен, значителен ­ и за държавник, учен, писател и пр.) great; ( по-важен) major; (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large; (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy; (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe; (за ваканция, крачка, разстояние и пр.) long; (за цифра, скорост, похвала и пр.) high; ( възторжен, пламенен) keen, great; ( едър) walloping; разг. jumbo; в \голям мащаб on a big/large-scale; wholesale; large-scale (attr.); в най-\голяма степен in the utmost degree; в по-\голямата си част for the most part, mainly, chiefly; големи крайници large limbs; големи надежди great/sanguine hopes; големи приказки big/tall talk; големите ( възрастните) the grown-ups; големият свят the great/wide world; \голям багаж bulky/heavy luggage; \голям бал/прием grand ball/reception; \голям град big/large/great city, big/large town; \голям доход large/high income; \голям залък too big a bite; прен. tall order; tough going; \голям избор big selection, wide choice; \голям интерес deep/keen/great interest; \голям късмет a lot of luck; a great piece of luck; \голям късметлия е he is not half lucky; \голям огън big/large fire; \голям опит wide/large experience; \голям почитател great/dedicated admirer; fan; \голям чиновник high official; \голям човек ( възрастен) grown-up, adult; ( големец) important person, big cheese; \голям шум great/loud noise; \голяма авария major accident; \голяма буква capital letter; \голяма отговорност grave/big responsibility; \голяма гордост great/intense pride; \голяма грешка serious/grave mistake, major error; blunder; \голяма дума large statement; \голяма заплата high salary; \голяма книга long book, ( добра) great book; \голяма конкуренция severe/keen competition; \голяма крачка напред long/great stride forward; \голяма любов grand passion; \голяма начетеност wide reading, knowledgeability; \голяма обиколка extensive tour; \голяма опасност grave danger; \голяма прилика strong resemblance; \голяма промяна great change, upheaval; \голяма разлика wide/big/great difference; \голяма сватба grand wedding; \голяма сила great strength; \голяма смелост high/great courage; \голяма тежест great/heavy weight; \голяма уста large mouth; \голяма част от a good/large part of; \голямо внимание close attention; \голямо движение (на превозни средства) heavy traffic; \голямо дете grown-up/big child; \голямо име great/big name; \голямо междучасие long break; \голямо огледало full-length mirror; \голямо парче chunk; \голямо прилежание steady/great application; \голямо разстояние long distance; \голямо семейство large family; \голямо събитие big/great event; \голямо търсене great/keen demand; \голямо удоволствие intense/great pleasure, delight; \голямо усилие hard/great/strenuous effort; до \голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely; доста \голям tolerable, of good proportions; за моя \голяма изненада to my great surprise, much to my surprise; много \голям sl. whopping; моят \голям брат my elder/big brother; (на) големи интервали (at) long/wide/far-flung intervals; най-\голямата страст на o.’s ruling passion; недостатъчно \голям on the small side; от \голямо разстояние from a far distance; по-\голям, най-\голям (за членове на семейство) elder, eldest; по-\голяма сила superior strength; по-\голямата част от the best/greater part of, most of; с \голяма бързина in great haste; с \голяма вътрешна борба with much mental conflict; с \голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed; с най-\голяма бързина in all haste; с най-\голяма скорост with all speed; твърде \голям за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to; той е с пет години по-\голям от мене he’s five years older than I (am); • \голям ден, малка пита a short shrift and a long day; \голям залък лапни, \голяма дума не казвай don’t be too sure.
  * * *
  mountainous (прен.); big{big}; great; grand: a голям ball - голям бал; large; numerous; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (no-важен) major 2. (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great 3. (възторжен, пламенен) keen, great 4. (едър) walloping 5. (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long 6. (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy 7. (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large 8. (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe 9. (за цифра, скорост, похвала и пр.) high 10. (порасъл, възрастен) grown. old 11. big, large 12. c ГОЛЯМa бързина in great haste 13. largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost 14. ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference 15. ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage 16. ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception 17. ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town 18. ГОЛЯМ доход a large/high income 19. ГОЛЯМ залък too big a bite 20. ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure 21. ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice 22. ГОЛЯМ интерес deep/ keen/great interest 23. ГОЛЯМ късмет a lot of luck;a great piece of luck 24. ГОЛЯМ огън a big/large fire 25. ГОЛЯМ опит wide/large experience 26. ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer 27. ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe 28. ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke 29. ГОЛЯМ чиновник a high official 30. ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult 31. ГОЛЯМ шум а great/ loud noise 32. ГОЛЯМa София greater Sofia 33. ГОЛЯМa буква a capital letter 34. ГОЛЯМa гордост great/intense pride 35. ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error;a blunder 36. ГОЛЯМa дума a large statement 37. ГОЛЯМa заплата a high salary 38. ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book 39. ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition 40. ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward 41. ГОЛЯМa къща a large house 42. ГОЛЯМa любов a grand passion 43. ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability 44. ГОЛЯМa обиколка an extensive tour: ГОЛЯМ а опасност grave danger 45. ГОЛЯМa прилика a strong resemblance 46. ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval 47. ГОЛЯМa река a big/great river 48. ГОЛЯМa сватба a grand wedding 49. ГОЛЯМa сила great strength 50. ГОЛЯМa смелост high/great courage 51. ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight 52. ГОЛЯМa уста a large mouth 53. ГОЛЯМa част от a good/large part of 54. ГОЛЯМo внимание close attention 55. ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic 56. ГОЛЯМo дете a grown-up/ big child 57. ГОЛЯМo междучасие a long interval/break 58. ГОЛЯМo облекчение intense/great relief 59. ГОЛЯМo огледало a full-length mirror 60. ГОЛЯМo разстояние a long distance 61. ГОЛЯМo семейство a large family 62. ГОЛЯМo търпение 63. ГОЛЯМо име a great/big name 64. ГОЛЯМо парче chunk 65. ГОЛЯМо прилежание steady/great application 66. ГОЛЯМо събитие a big/great event 67. в ГОЛЯМ мащаб on a big/ large scale;wholesale 68. в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree 69. в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly 70. вж. големец 71. воен. heavy fire 72. до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/ extent, largely 73. доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions 74. за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise 75. много ГОЛЯМ sl. whopping 76. моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother 77. моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother 78. най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion 79. недостатъчно ГОЛЯМ on the small side 80. от ГОЛЯМо разстояние from a far distance 81. пo- ГОЛЯМ, най- ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest 82. пo-ГОЛЯМ а сила superior strength 83. пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of 84. прен. a tall order;tough going 85. с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict 86. с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed 87. с най-ГОЛЯМa скорост with all speed 88. с най-ГОЛЯМа бързина in all haste 89. с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively 90. твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to 91. той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

  Български-английски речник > голям

 • 11 дребен

  1. (ситен, неголям) small, fine (и за дъжд)
  (за почерк) small, cramp(ed)
  * * *
  дрѐбен,
  прил., -на, -но, -ни 1. ( ситен, неголям) small, fine (и за дъжд); (за почерк) small, cramp(ed), crabbed; \дребенни пари (small) change, petty cash;
  2. ( малък на ръст, възраст) small; (на ръст) small-sized, slight; разг. tiddly; ( недорасъл) undersized; dwarfish; ( невръстен) infant, young; \дребенен дивеч small game; \дребенен добитък small farm animals; \дребенен човек a man of slight build/make; a man small in build; \дребенна риба (за пържене) fry, pan fish; \дребенни деца infants, babies; small children/fry; \дребенно човече tiny little man; mannikin;
  3. прен. ( незначителен) small, insignificant, trifling, trivial; fiddling, finical, peddling, paltry; (за политик, лидер) tinpot; (за подробности) niggling, finical; (за загуба) trivial; (за сметки, разноски) petty; губи си времето за \дребенни работи he wastes his time on trifles; \дребенна кражба petty larceny, pilferage; \дребенна подробност niceness, trivial/fine detail; \дребенна работа trifling/small matter, (mere) trifle, mere nothing, flea-bite; \дребенна работа! never mind! \дребенните неща в живота the little nothings in life; обижда се от \дребенни неща he takes offence at mere trifles; това е \дребенна работа за него! ( лека) it’s mere child’s play for him!;
  4. икон. (за производство и пр.) small, petty; \дребенен собственик small holder, small owner; \дребенен стопанин petty farmer, small landowner; \дребенен търговец retailer, small shopkeeper, small-ware dealer; \дребенна буржоазия petty bourgeoisie, lower middle class; \дребенни стоки small ware(s); \дребенно земеделие small-scale farming; магазин за \дребенни стоки small-ware shop;
  5. ( дребнав) \дребенна душа a mean soul; • \дребенна риба прен. small fry; \дребенна шарка мед. German measles.
  * * *
  dwarf ; niggling {`nigliN}; paltry ; peddling ; piddling {`pidliN}; pimping ; poor {pu;r}; puny ; small: дребен game - дребен дивеч; undersized ; unimportant
  * * *
  1. (за почерк) small, cramp(ed) 2. (ситен, неголям) small, fine (u за дъжд)

  Български-английски речник > дребен

 • 12 дребни

  пари (small) change, petty cash
  1. (малък на ръст, възраст) small
  (на ръст) small-sized, slight
  (невръстен) infant, young
  дребни човек a man of slight build/make; a man small in build
  дребно човече a tiny little man; a mannikin
  дребни дивеч small game
  дребни добитък small farm animals
  дребни деца infants, babies; small children/fry
  2. прен. (незначителен) small, insignificant, trifling, trivial; fiddling, finical, peddling, paltry
  (за сметки, разноски) petty
  дребна работа a trifling/small matter, (a mere) trifle, a mere nothing, a flea-bite
  дребна работа! never mind! това е дребна работа за него! (лека) it's mere child's play for him! карат се за дребни работи they quarrel over nothing, they quarrel over a mere trifle
  обижда се от дребни неща he takes offence at mere trifles
  дребните неща в живота the little nothings in life
  дребна подробност niceness, a trivial detail
  дребна кражба petty larceny, pilferage
  3. икон. (за производство и пр.) small, petty
  дребни стопанин a petty farmer, a small landowner
  дребни собственик a small holder, a small owner
  дребни търговец retailer, a small shopkeeper, a small-ware dealer
  дребно земеделие small-scale farming
  дребна буржоазия petty bourgeoisie, lower middle-class
  4. вж. дребнав
  дребна риба прен. small fry
  дребна шарка German measles
  * * *
  1. (за загуба) trivial 2. (за подробности) niggling, finical 3. (за сметки, разноски) petty 4. (малък на ръст, възраст) small 5. (на ръст) small-sized, slight 6. (невръстен) infant, young 7. (недорасъл) undersized 8. ДРЕБНИ дивеч small game 9. ДРЕБНИ добитък small farm animals 10. ДРЕБНИ собственик a small holder, a small owner 11. ДРЕБНИ стопанин a petty farmer, a small landowner 12. ДРЕБНИ търговец retailer, a small shopkeeper, a small-ware dealer 13. ДРЕБНИ човек a man of slight build/make;a man small in build 14. вж. дребнав: дребна душа a mean soul 15. губи си времето за дребни работи he wastes his time on trifles 16. дребна буржоазия petty bourgeoisie, lower middle-class 17. дребна кражба petty larceny, pilferage 18. дребна подробност niceness, a trivial detail 19. дребна работа a trifling/small matter, (a mere) trifle, a mere nothing, a flea-bite 20. дребна работа! never mind! това е дребна работа за него! (лека) it's mere child's play for him! карат се за дребни работи they quarrel over nothing, they quarrel over a mere trifle 21. дребна риба (за пържене) fry, pan fish 22. дребна риба прен. small fry 23. дребна шарка German measles 24. дребни деца infants, babies;small children/fry 25. дребни стоки small ware(s) 26. дребните неща в живота the little nothings in life 27. дребно земеделие small-scale farming 28. дребно човече a tiny little man;a mannikin 29. икон. (за производство и пр.) small, petty 30. магазин за дребни стоки а small-ware shop 31. обижда се от дребни неща he takes offence at mere trifles 32. пари (small) change, petty cash 33. прен. (незначителен) small, insignificant, trifling, trivial;fiddling, finical, peddling, paltry

  Български-английски речник > дребни

 • 13 дребностоков

  дребностоков о производство small-scale commodit
  * * *
  дребносто̀ков,
  прил.: \дребностоково производство small-scale commodity production.
  * * *
  ДРЕБНОСТОКОВ о производство small-scale commodit

  Български-английски речник > дребностоков

 • 14 едър

  l. (обратно на "ситен") (за пясък) coarse
  (за шрифт) печ. heavy-faced
  имам едър почерк write large
  1. (обратно на "дребен") big, large
  (за човек) big, heavy, heavily built, stout, burly, massy
  (за глава, лице) massive, big
  (за гора) heavy-timbered
  имам едър кокъл be large-/big-boned
  на едри шарки with a large pattern
  едър план кино close-up
  едър добитък cattle, neat
  едър дивеч big game
  ходя с едри крачки walk with big strides
  2. (голям, крупен) large-scale (attr.), big
  едра промишленост large-scale industry
  едра буржоазия upper middle class, bourgeoisie
  едър търговец a wholesale dealer, wholesaler
  едър земевладелец a big landowner
  едри пари large notes
  ам, big bills
  имам само едри пари I have no small change
  в едри черти broadly speaking, in broad terms
  в едри щрихи in broad outline
  едра шарка small pox, variola
  едри приказки bounce, big talk
  * * *
  ѐдър,
  прил., -ра, -ро, -ри 1. ( обратно на ситен”) (за пясък) coarse; (за брашно) regular; (за плетка) heavy; (за капки дъжд) large, heavy; (за шев) long; полигр. (за шрифт) heavy-faced; (за букви) large;
  2. ( обратно на дребен”) big, large; (за човек) big, heavy, heavily built, stout, burly, massy; (за глава, лице) massive; (за черти) massive; (за гора) heavy-timbered; \едърър дивеч big game; \едърър добитък cattle, neat; \едърър план кино. close-up; на \едърри шарки with a large pattern;
  3. ( голям, крупен) large-scale (attr.), big; \едърра буржоазия upper middle class, bourgeoisie; \едъррият капитал big business; \едърър търговец wholesale dealer, wholesaler; • в \едърри черти broadly speaking, in broad terms; \едърра шарка мед. small pox, variola; \едърри пари large notes; амер. big bills; \едърри приказки bounce, big talk; имам само \едърри пари I have no small change; нахвърлям в \едърри щрихи sketch out.
  * * *
  big ; burly: be large-boned - имам едър кокал; massive ; massy ; portly ; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (голям, крупен) large-scale (attr.), big 2. (за брашно) regular 3. (за букви) large 4. (за глава, лице) massive, big 5. (за гора) heavy-timbered 6. (за капки дъжд) large, heavy 7. (за плетка) heavy 8. (за черти) massive 9. (за човек) big, heavy, heavily built, stout, burly, massy 10. (за шев) long 11. (за шрифт) печ. heavy-faced 12. (обратно на „дребен") big, large 13. l. (обратно на „ситен") (за пясък) coarse 14. ЕДЪР дивеч big game 15. ЕДЪР добитък cattle, neat 16. ЕДЪР земевладелец a big landowner 17. ЕДЪР план кино close-up 18. ЕДЪР търговец a wholesale dealer, wholesaler 19. ам, big bills 20. в едри черти broadly speaking, in broad terms 21. в едри щрихи in broad outline 22. едра буржоазия upper middle class, bourgeoisie 23. едра промишленост large-scale industry 24. едра сума a large sum (of money) 25. едра шарка small pox, variola 26. едри пари large notes 27. едри приказки bounce, big talk 28. едрият капитал big business 29. едро предприятие а big enterprise 30. имам ЕДЪР кокъл be large-/big-boned 31. имам ЕДЪР почерк write large 32. имам само едри пари I have no small change 33. на едри шарки with a large pattern 34. нахвърлям в едри щрихи sketch out 35. ходя с едри крачки walk with big strides

  Български-английски речник > едър

 • 15 залющвам

  1. begin to peel etc., вж. лющя
  * * *
  залю̀щвам,
  гл. start peeling/scaling, start to peel/to scale.
  * * *
  1. begin to peel etc., вж. лющя 2. вж. зашлевявам

  Български-английски речник > залющвам

 • 16 изкачвам

  1. bring/take/carry/haul up
  2. (височина, стълба) go up, climb up; ascend
  изкачвам се climb, go up. ascend
  (no стена и пр., със стълба) scale
  (за повърхност) slope upwards, ascend
  изкачвам се на върха climb the peak, go up the peak
  изкачвам се с мъка по хълма toil/labour/work up the hill
  * * *
  изка̀чвам,
  гл.
  1. bring/take/carry/haul up;
  2. ( височина, стълба) go up, climb up; ascend;
  \изкачвам се climb, go up, ascend; (по стена и пр., със стълба) scale; (за повърхност) slope upwards, ascend; \изкачвам се на второ и пр. място спорт. move up to second, etc. place; \изкачвам се на върха climb the peak, go up the peak; \изкачвам се с мъка по хълма toil/labour/work/scramble up the hill.
  * * *
  climb: изкачвам the peak - изкачвам върха; get up
  * * *
  1. (no стена и пр., със стълба) scale 2. (височина, стълба) go up, climb up;ascend 3. (за повърхност) slope upwards, ascend 4. bring/take/carry/haul up 5. ИЗКАЧВАМ ce climb, go up. ascend 6. ИЗКАЧВАМ се на върха climb the peak, go up the peak 7. ИЗКАЧВАМ се с мъка по хълма toil/labour/work up the hill

  Български-английски речник > изкачвам

 • 17 излющвам

  вж. лющя
  * * *
  излю̀щвам,
  гл. scale, peel off; flake.
  * * *
  вж. лющя

  Български-английски речник > излющвам

 • 18 изображение

  image, picture; figure, effigy; portrait
  (изобразяване) representation, portrayal
  изображение на екран a screen image
  * * *
  изображѐние,
  ср., -я image, picture; figure, effigy; portrait; ( изобразяване) representation, portrayal; depiction; \изображениее на екран screen image; \изображениее на отразен сигнал reflected image; контрастно \изображениее hard/harsh image; мащабно \изображениее scale representation; мнимо \изображениее опт. virtual image; многократно \изображениее multiple image; неконтрастно \изображениее soft image; огледално \изображениее mirror image; остатъчно \изображениее тв after image; раздвоено \изображениее bifurcate image; стереоскопично \изображениее space image.
  * * *
  depicture; description; icon; idol; image: а mirror изображение - огледално изображение; painting; picture; portrait; representation
  * * *
  1. (изобразяване) representation, portrayal 2. image, picture;figure, effigy;portrait 3. ИЗОБРАЖЕНИЕ на екран a screen image 4. огледално ИЗОБРАЖЕНИЕ a mirror image

  Български-английски речник > изображение

 • 19 икономия

  1. economy; economization; saving
  правя икономии save; practise economy
  за икономия на време to save time
  2. (наука) economy, economics
  * * *
  иконо̀мия,
  ж., -и 1. economy; economization; saving; допълнителни \икономияи additional savings; за \икономияя на време to save time; \икономияи savings; \икономияи от мащаба икон. economies of scale; \икономияи от обхвата икон. economies of scope; правя \икономияи save; practise economy;
  2. ( наука) economy, economics; политическа \икономияя political economy.
  * * *
  economy: practise икономия - правя икономия; husbandry; parsimony; retrenchment; thrift
  * * *
  1. (наука) economy, economics 2. economy;economization;saving 3. за ИКОНОМИЯ на време to save time 4. икономии savings 5. политическа ИКОНОМИЯ political economy 6. правя икономии save;practise economy

  Български-английски речник > икономия

 • 20 индустрия

  industry
  лека индустрия light industry/industries
  тежка индустрия heavy industry/industries
  тежка химическа индустрия a large-scale chemical industry
  * * *
  инду̀стрия,
  ж., -и industry; военна \индустрияя war industry; лека \индустрияя light industry/industries; тежка \индустрияя heavy industry/industries; тежка химическа \индустрияя large-scale chemical industry.
  * * *
  industry: heavy индустрия - тежка индустрия
  * * *
  1. industry 2. военна ИНДУСТРИЯ a war industry 3. лека ИНДУСТРИЯ light industry/ industries 4. тежка ИНДУСТРИЯ heavy industry/industries 5. тежка химическа ИНДУСТРИЯ a large-scale chemical industry

  Български-английски речник > индустрия

См. также в других словарях:

 • Mohs' scale — mōz , mōs , mō səz n 1) a scale of hardness for minerals in which 1 represents the hardness of talc; 2, gypsum; 3, calcite; 4, fluorite; 5, apatite; 6, orthoclase; 7, quartz; 8, topaz; 9, corundum; and 10, diamond 2) a revised and expanded… …   Medical dictionary

 • Mohs scale — [mōz] n. [after F. Mohs (1773 1839), Ger mineralogist] Mineralogy 1. an arbitrary scale used to indicate relative hardness, arranged in 10 ascending degrees: 1, talc; 2, gypsum; 3, calcite; 4, fluorite; 5, apatite; 6, orthoclase; 7, quartz; 8,… …   English World dictionary

 • Mohs scale — Mohs′ scale [[t]moʊz[/t]] n. mir a scale of hardness for minerals, consisting of the following degrees, in increasing hardness: talc 1; gypsum 2; calcite 3; fluorite 4; apatite 5; orthoclase 6; quartz 7; topaz 8; corundum 9; diamond 10 •… …   From formal English to slang

 • mohs' scale — ˈmōz , ōs(ə̇z) noun Usage: usually capitalized M Etymology: after Friedrich Mohs died 1839 German mineralogist 1. : a scale of hardness for minerals ranging from 1 for the softest to 10 for the hardest in which 1 represents the hardness of talc;… …   Useful english dictionary

 • Mohs scale — noun a scale of hardness of solids; talc is 0 and diamond is 10; ordering is determined by which substance can scratch another substance • Hypernyms: ↑scale, ↑scale of measurement, ↑graduated table, ↑ordered series * * * /mohz/ a scale of… …   Useful english dictionary

 • Mohs scale — Moso skalė statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Mineralų kietumo skalė, kurią sudaro 10 kietumo etalonų, pvz., talko kietumas – 1, deimanto – 10. atitikmenys: angl. Mohs hardness scale; Mohs scale vok. Härteskala nach Mohs …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • Mohs scale — n. Mohs Scale of Hardness, scale used to classify minerals according to their relative hardness (Mineralogy) …   English contemporary dictionary

 • Mohs scale — Moso skalė statusas T sritis chemija apibrėžtis Mineralų kietumo skalė, kurią sudaro 10 kietumo etalonų, pvz., talko kietumas 1, deimanto – 10. atitikmenys: angl. Mohs scale rus. шкала Мооса …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • Mohs' scale — noun Etymology: Friedrich Mohs died 1839 German mineralogist Date: 1879 a scale of hardness for minerals that ranges from a value of 1 for talc to 10 for diamond …   New Collegiate Dictionary

 • Mohs scale — /mohz/ a scale of hardness used in mineralogy. Its degrees, in increasing hardness, are: talc 1; gypsum 2; calcite 3; fluorite 4; apatite 5; feldspar 6; quartz 7; topaz 8; sapphire 9; diamond 10. Abbr.: MSH [1875 80; named after F. Mohs (1773… …   Universalium

 • Mohs' scale — [məʊz] noun a scale of hardness used in classifying minerals. Origin C19: named after the German mineralogist Friedrich Mohs …   English new terms dictionary