Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

mingle-mangle

 • 1 бърканица

  confusion, medley, jumble
  прен. patchwork
  разг. (на идеи) mingle-mangle
  * * *
  бъ̀рканица,
  ж., -и разг. confusion, medley, jumble; прен. patchwork; разг. (на идеи) mingle-mangle.
  * * *
  jumble; mingle-mangle
  * * *
  1. confusion, medley, jumble 2. прен. patchwork 3. разг. (на идеи) mingle-mangle

  Български-английски речник > бърканица

 • 2 бъркотия

  confusion (и воен.), jumble, jumbled state (of things); topsy-turvydom; muddle, tangle, tumble; pell-mell; chaos
  (безредици) turmoil, uproar, разг. rumpus
  (от идеи, учения, пол. течения и пр.) welter
  разг. mix-up, mess. maze
  прен. patchwork
  с билетите стана една бъркотия there's been a bit of a mix-up over the booking of the seats/over the tickets
  * * *
  бъркотѝя,
  ж., само ед. и бъркотѝи само мн. confusion (и воен.), jumble, jumbled state (of things); disarrangement, disarray; topsy-turvydom; muddle, tangle, tumble; mingle-mangle; pell-mell; chaos; hotch-potch; gallimaufry; амер. hodge-podge; разг. dog’s dinner/breakfast; само мн. ( безредици) turmoil, uproar, разг. rumpus; (от идеи, учения, полит. течения и пр.) welter; разг. mix-up, mess, maze, mayhem; foul-up; прен. patchwork; в движението настъпи невероятна \бъркотияя the traffic got into a complete tangle.
  * * *
  си направил!
  * * *
  1. (безредици) turmoil, uproar, разг. rumpus 2. (от идеи, учения, пол. течения и пр.) welter 3. confusion (и воен.), jumble, jumbled state (of things);topsy-turvydom;muddle, tangle, tumble;pell-mell;chaos 4. в движението настъпи невероятна БЪРКОТИЯ the traffic got into a complete tangle 5. прен. patchwork 6. разг. mix-up, mess. maze 7. с билетите стана една БЪРКОТИЯ there's been a bit of a mix-up over the booking of the seats/over the tickets

  Български-английски речник > бъркотия

 • 3 мишмаш

  1. jumble, hodge-podge, hotchpotch, mess, muddle, mingle-mangle, mishmash, mash
  2. (ястие) scrambled eggs with chopped peppers and tomatoes
  * * *
  hotchpotch; salmagundi; mash; medley; mingle-mangle; pell-mell
  * * *
  1. (смесица от стилове) patchwork 2. (ястие) scrambled eggs with chopped peppers and tomatoes 3. jumble, hodge-podge, hotchpotch, mess, muddle, mingle-mangle, mishmash, mash

  Български-английски речник > мишмаш

 • 4 миш-маш

  мѝш-ма̀ш,
  м., само ед.
  1. jumble, hodge-podge, hotchpotch, mess, muddle, mingle-mangle, mishmash, mash; ( смесица от стилове) patchwork;
  2. кул. ( ястие) scrambled eggs with chopped peppers and tomatoes.

  Български-английски речник > миш-маш

 • 5 движа

  1. move; stir
  (мелница-за вода, юзина-за електричество и пр.) turn
  (местя) move, shift
  2. прен. actuate. motivate, animate
  движен съм от be actuated by
  3. ел. propagate
  той движи тази работа he is responsible for/is in charge of this matter
  движеща сила a driving force, mainspring
  разг. momentum
  движещи сили forces at work
  4. move (по along, всред among, из about)
  движа се покрай move along, skirt along
  движа се напред move forward
  движа се назад move back (ward); regress
  движа се по земята/по вода (за самолет) taxi
  (за кораб, облаци и пр.) scud
  движа се насън move/stir in o.'s sleep
  5. (пътувам) travel, get about, ( скитам) knock about
  движа се надясно/наляво keep to the right/left
  движа се със средна скорост proceed at a moderate speed
  движа се бързо (с кола и пр.) bowl along
  движа се с най-голяма бързина race at full speed
  движа се с пара go/move/run by steam
  движа се с пара/платна/гребане be propelled by steam/sails/rowing
  движа се с електричество be moved by/run on electricity
  движа се бързо rush, race, bowl along
  7. (варирам-за цени и пр.) range ( от-до from-to), vary; fluctuate (between-and)
  движа се свободно (без да бъда ограничаван) move about freely
  движасе (за преговори и пр.) make progress
  движа се в обществото mix/mingle in society
  движа се в... среди move in... circles
  моля, движете се move on/pass on, please
  * * *
  двѝжа,
  гл., мин. св. деят. прич. двѝжил 1. move; stir; ( привеждам в движение) run, work, set in motion; ( мелница ­ за вода, юзина ­ за електричество и пр.) turn; ( местя) move, shift; той движеше челюстите си he worked his jaws;
  2. прен. actuate, motivate, animate; ( влияя на) sway; движен съм от be actuated by;
  3. ел. propagate;
  \движа се 1. move (по along, всред among, из about); ( много бързо) sl. go like a house on fire, go like a bat out of hell, go like a shot out of hell, zoom; \движа се (за преговори и пр.) make progress; \движа се ( правя разходки) take exercise; \движа се в обществото mix/mingle in society; \движа се в среди move in … circles; \движа се назад move back(ward); regress; \движа се насън move/stir in o.’s sleep; \движа се по земята/по вода (за самолет) taxi; (за кораб, облаци и пр.) scud; \движа се покрай move along, skirt along; \движа се свободно ( без да бъда ограничаван) move about freely; започвам да се \движа begin to move, get under way, (за плод в утробата на майката) quicken; моля, движете се move on/pass on, please;
  2. ( пътувам) travel, get about, ( скитам) knock about; \движа се бързо (с кола и пр.) bowl along; \движа се надясно/наляво keep to the right/left; \движа се с най-голяма бързина race at full speed; \движа се със средна скорост proceed at a moderate speed; те се движеха много бързо they moved at a smacking pace;
  3. (за превозно средство) travel, move; ( циркулирам) run; влаковете се движат по релси trains run on rails; \движа се бързо rush, race, bowl along; \движа се с електричество be moved by/run on electricity; \движа се с пара go/move/run by steam; \движа се с пара/платна/гребане be propelled by steam/sails/rowing;
  4. ( варирам ­ за цени и пр.) range (от до from to), vary; fluctuate (between and); • движеща сила a driving force, mainspring; разг. momentum; движещи сили forces at work; той движи тази работа he is responsible for/is in charge of this matter.
  * * *
  drive ; inch {intS}; ply ; run ; stir ; vibrate: You have to движа in order not to fall asleep in the snow. - Трябва да се движиш, за да не заспиш в снега.
  * * *
  1. (варирам - за цени и пр.) range (от - до from - to), vary;fluctuate (between - and) 2. (влияя на) sway 3. (за кораб, облаци и пр.) scud 4. (за превозно средство) travel, move 5. (мелница-за вода, юзина - за електричество и пр.) turn 6. (местя) move, shift 7. (привеждам в движение) run, work, set in motion 8. (пътувам) travel, get about, (скитам) knock about 9. (циркулирам) run 10. move (пo along, всред among, из about) 11. move;stir 12. ДВИЖА ce 13. ДВИЖА ce бързо (с кола и пр.) bowl along 14. ДВИЖА ce назад move back(ward);regress 15. ДВИЖА ce по земята/по вода (за самолет) taxi 16. ДВИЖА се (правя разходки) take excercise 17. ДВИЖА се бързо rush, race, bowl along 18. ДВИЖА се в... среди move in... circles 19. ДВИЖА се в обществото mix/mingle in society 20. ДВИЖА се надясно/ наляво keep to the right/left 21. ДВИЖА се напред move forward 22. ДВИЖА се насън move/ stir in o.'s sleep 23. ДВИЖА се покрай move along, skirt along 24. ДВИЖА се с електричество be moved by/run on electricity 25. ДВИЖА се с най-голяма бързина race at full speed 26. ДВИЖА се с пара go/move/run by steam 27. ДВИЖА се с пара/ платна/гребане be propelled by steam/sails/ rowing 28. ДВИЖА се свободно (без да бъда ограничаван) move about freely 29. ДВИЖА се със средна скорост proceed at a moderate speed 30. ДВИЖАСЕ (за преговори и пр.) make progress 31. влаковете се движат по релси trains run on rails 32. движен съм от be actuated by 33. движеща сила a driving force, mainspring 34. движещи сили forces at work 35. ел. propagate 36. земята се движи около слънцето the earth moves round the sun 37. моля, движете се move on/pass on, please 38. почвам да се ДВИЖА begin to move, get under way, (за плод в утробата на майката), quicken 39. прен. actuate. motivate, animate 40. разг. momentum 41. той движеше челюстите си he worked his jaws 42. той движи тази работа he is responsible for/is in charge of this matter

  Български-английски речник > движа

 • 6 загубвам

  1. lose
  загубвам подкова (за кон) throw/cast a shoe
  загубвам от стойността си lose in value
  няма какво да загубя I stand to lose nothing, I have nothing to lose
  не си загубил много you haven't missed much, it is no loss
  загубвам пътя lose o.'s way,go astray
  загубвам дирята/следата лов. be at a loss
  загубвам връзка с lose track of; cease to keep in touch with
  загубвам нещо от погледа си lose sight of s.th.
  загубвам зрението си lose o.'s sight, lose the use of o.'s eyes
  загубвам слуха/гласа си lose o.'s hearing/voice
  загубвам апетита си lose o.'s appetite, be put off o.'s food/meals
  загубвам равновесие lose o.'s balance, overbalance o.s.
  загубвам разсъдъка си lose o.'s mind/reason, become insane
  загубвам си ума по вж. ум
  загубвам и ума и дума вж. ум загубвам съзнание вж. съзнание
  загубвам самообладание вж. самообладание
  загубвам всякаква надежда lose/surrender hope
  загубвам всякакво чувство за мярка lose all sense of proportion
  загубвам право forfeit a right
  загубвам сила (за наредба, закон и пр.) become invalid, lose (its) force
  загубвам давност юр. become void by prescription
  той загуби изборите he lost the elections, the elections went against him
  вж. губя, изгубвам
  2. lose o.'s way, lose o.s., get lost, go astray
  3. (изчезвам) disappear, be lost; mingle, merge
  (за звук и пр.) fade
  загубвам се от погледа be lost to sight, vanish (from sight), загубвам се в тълпата mingle in the crowd
  къде се загуби толкова време? where have you been all this time?
  * * *
  загу̀бвам,
  гл. lose; ( пропилявам) waste; ( временно) mislay; misplace; \загубвам апетита си lose o.’s appetite, be put off o.’s food/meals; \загубвам връзка с lose track of; cease to keep in touch with; \загубвам всякаква надежда lose/surrender hope; \загубвам всякакво чувство за мярка lose all sense of proportion; \загубвам давност юр. become void by prescription; \загубвам дирята/следата лов. be at a loss; \загубвам зрението си lose o.’s sight, lose the use of o.’s eyes; \загубвам и ума, и дума lose o.’s head, o.’s heart grows faint within one; be frightened out of o.’s senses/wits, be stricken all of a heap, get into a flap; \загубвам нещо от погледа си lose sight of s.th.; \загубвам от спорт. lose to; \загубвам от стойността си lose in value; \загубвам подкова (за кон) throw/cast a shoe; \загубвам право forfeit a right; \загубвам пътя lose o.’s way, go astray; \загубвам равновесие lose o.’s balance, overbalance o.s.; \загубвам си ума go mad (по on); be mad/амер. crazy (about); go off o.’s head; be out of o.’s mind, be driven out of o.’s with (от with); \загубвам сила (за наредба, закон и пр.) become invalid, lose (its) force; не си загубил много you haven’t missed much, it is no loss; няма какво да загубя I stand to lose nothing, I have nothing to lose; той загуби изборите he lost the elections, the elections went against him;
  \загубвам се 1. lose o.’s way, lose o.s., get lost, go astray;
  2. ( изчезвам) disappear, be lost; mingle, merge; (за звук и пр.) fade; \загубвам се в тълпата mingle in the crowd; \загубвам се от погледа be lost to sight, vanish (from sight); къде се загуби толкова време? where have you been all this time?
  * * *
  lose: I've lost my key. - Загубих си ключа.; mislay; misplace
  * * *
  1. (временно) mislay 2. (за звук и np.) fade 3. (изчезвам) disappear, be lost;mingle, merge 4. 2 levs at cards 5. lose 6. lose o.'s way, lose o.s., get lost, go astray 7. ЗАГУБВАМ апетита си lose o.'s appetite, be put off o.'s food/ meals 8. ЗАГУБВАМ връзка с lose track of;cease to keep in touch with 9. ЗАГУБВАМ всякаква надежда lose/surrender hope 10. ЗАГУБВАМ всякакво чувство за мярка lose all sense of proportion 11. ЗАГУБВАМ давност юр. become void by prescription 12. ЗАГУБВАМ дирята/следата лов. be at a loss 13. ЗАГУБВАМ зрението си lose o.'s sight, lose the use of o.'s eyes 14. ЗАГУБВАМ и ума и дума вж. ум ЗАГУБВАМ съзнание вж. съзнание 15. ЗАГУБВАМ нещо от погледа си lose sight of s.th. 16. ЗАГУБВАМ от стойността си lose in value 17. ЗАГУБВАМ подкова (за кон) throw/cast a shoe 18. ЗАГУБВАМ право forfeit a right 19. ЗАГУБВАМ пътя lose o.'s way,go astray 20. ЗАГУБВАМ равновесие lose o.'s balance, overbalance o.s. 21. ЗАГУБВАМ разсъдъка си lose o.'s mind/reason, become insane 22. ЗАГУБВАМ самообладание вж. самообладание 23. ЗАГУБВАМ се 24. ЗАГУБВАМ се от погледа be lost to sight, vanish (from sight), ЗАГУБВАМ ce в тълпата mingle in the crowd 25. ЗАГУБВАМ си ума по вж. ум 26. ЗАГУБВАМ сила (за наредба, закон и np.) become invalid, lose (its) force 27. ЗАГУБВАМ слуха/ гласа си lose o.'s hearing/voice 28. вж. губя, изгубвам 29. загубих 1 лева на карти I lost 30. загубих много време по I wasted much time on 31. къде се загуби толкова време? where have you been all this time? 32. не си загубил много you haven't missed much, it is no loss 33. няма какво да загубя I stand to lose nothing, I have nothing to lose 34. той загуби изборите he lost the elections, the elections went against him

  Български-английски речник > загубвам

 • 7 загубя

  вж. загубвам
  * * *
  загу̀бя,
  загу̀бвам гл. lose; ( пропилявам) waste; ( временно) mislay; misplace; \загубя апетита си lose o.’s appetite, be put off o.’s food/meals; \загубя връзка с lose track of; cease to keep in touch with; \загубя всякаква надежда lose/surrender hope; \загубя всякакво чувство за мярка lose all sense of proportion; \загубя давност юр. become void by prescription; \загубя дирята/следата лов. be at a loss; \загубя зрението си lose o.’s sight, lose the use of o.’s eyes; \загубя и ума, и дума lose o.’s head, o.’s heart grows faint within one; be frightened out of o.’s senses/wits, be stricken all of a heap, get into a flap; \загубя нещо от погледа си lose sight of s.th.; \загубя от спорт. lose to; \загубя от стойността си lose in value; \загубя подкова (за кон) throw/cast a shoe; \загубя право forfeit a right; \загубя пътя lose o.’s way, go astray; \загубя равновесие lose o.’s balance, overbalance o.s.; \загубя си ума go mad (по on); be mad/амер. crazy (about); go off o.’s head; be out of o.’s mind, be driven out of o.’s with (от with); \загубя сила (за наредба, закон и пр.) become invalid, lose (its) force; не си загубил много you haven’t missed much, it is no loss; няма какво да загубя I stand to lose nothing, I have nothing to lose; той загуби изборите he lost the elections, the elections went against him;
  \загубя се 1. lose o.’s way, lose o.s., get lost, go astray;
  2. ( изчезвам) disappear, be lost; mingle, merge; (за звук и пр.) fade; \загубя се в тълпата mingle in the crowd; \загубя се от погледа be lost to sight, vanish (from sight); къде се загуби толкова време? where have you been all this time?
  * * *
  вж. загубвам

  Български-английски речник > загубя

 • 8 изопачавам

  distort, misrepresent, pervert, twist
  (погрешно тълкувам) misinterpret, misconstrue
  * * *
  изопача̀вам,
  гл. distort, misrepresent, pervert, twist; \изопачавам закона twist the law; \изопачавам факти distort facts; ( погрешно тълкувам) misinterpret, misconstrue.
  * * *
  contort; crook{kru;k}; deform; distort: изопачавам the truth - изопачавам истината; falsify; garble; mangle; manipulate; mutilate; pervert; strain; torture; travesty; wrap (прен.)
  * * *
  1. (погрешно тълкувам) misinterpret, misconstrue 2. distort, misrepresent, pervert, twist

  Български-английски речник > изопачавам

 • 9 каландър

  тех. calender
  * * *
  кала̀ндър,
  м., -ри, (два) кала̀ндъра техн. calender, mangle.
  * * *
  calender; hotpress
  * * *
  тех. calender

  Български-английски речник > каландър

 • 10 обезобразявам

  disfigure, mutilate, mangle
  (.лице) scar
  (произведение на из куството, лит. произведение) mutilate
  * * *
  обезобразя̀вам,
  гл. disfigure, mutilate, mangle; deform, deface; defeature; disfeature; ( лице) scar; ( произведение на изкуството, лит. произведение) mutilate.
  * * *
  disfeature: He is обезобразявамed by acid - Той е обезобразен с киселина; deface; defeature; uglify{`Xglifai}; vandalize (местност)
  * * *
  1. (.лице) scar 2. (произведение на из куството,.лиm. произведение) mutilate 3. disfigure, mutilate, mangle

  Български-английски речник > обезобразявам

 • 11 общувам

  associate, commune, consort, keep company, converse, mingle (freely), mix, mate, be in touch, rub elbows/shoulders (с with); associate together, consort (freely) together
  (дружа) be friends (with)
  те не общуват с други хора they keep themselves to themselves
  * * *
  общу̀вам,
  гл. associate, commune, consort, keep company, converse, mingle (freely), mix, mate, be in touch, rub elbows/shoulders (с with); associate together, consort (freely) together; fraternize (with); ( дружа) be friends (with); те не общуват с други хора they keep themselves to themselves.
  * * *
  communicate; mate (with){meit}; converse; intercommunicate; mingle in/with{miNgl}
  * * *
  1. (дружа) be friends (with) 2. associate, commune, consort, keep company, converse, mingle (freely), mix, mate, be in touch, rub elbows/shoulders (c with);associate together, consort (freely) together 3. те не общуват с други хора they keep themselves to themselves

  Български-английски речник > общувам

 • 12 прекарвам

  1. (пренасям, прехвърлям) carry, take, transport, drive; get/take/carry across
  прекарвам говеда през мост drive cattle over a bridge
  прекарвам някого през гората lead/take s.o. through the forest
  2. (промушвам и пр.) pass; run; put; shove; force; drive (through)
  прекарвам през сито sieve
  прекарвам пране през преса mangle
  прекарвам ръка през косата си run o.'s hand/fingers through o.'s hair
  3. (водо-провод, инсталация и пр.) make; build
  прекарвам водопровод build an aqueduct, ( в къщи) join the water-supply system
  прекарвам линия draw a line
  5. (време) spend, pass
  (преминавам, преживявам) go through, undergo; experience
  много съм прекарал I've been through a lot of trials/difficulties; I've seen hard times
  прекарвам изпитания pass through trials
  прекарвам без много пари do/manage with little money
  прекарвам времето си в безделие idle/while away o.'s time; waste o.'s time
  прекарахте ли добре? did you have a good/nice/pleasant time? did you enjoy yourself?
  прекарахме чудесно we had the time of our lives, we had a lovely/wonderful time
  прекарахме лятото на село we spent the summer in the country
  6. (прекалявам с ядене и пиене) have too much to eat and drink
  прекарал е малко (препил е) he has had a drop more than he can carry
  прекарвам през ума си go over/revolve in o.'s mind; meditate on/over, ponder over
  прекарвам под нож put to the sword
  * * *
  прека̀рвам,
  гл.
  1. ( пренасям, прехвърлям) carry, take, transport, drive; get/take/carry across; (с каруца) cart; ( през река) ferry over;
  2. ( промушвам и пр.) pass; run; put; shove; force; drive (through); \прекарвам през сито sieve; \прекарвам ръка през косата си run o.’s hand/fingers through o.’s hair;
  3. ( водопровод, инсталация и пр.) make; build; \прекарвам водопровод ( вкъщи) join the water-supply system;
  5. ( време) spend, pass; ( преминавам, преживявам) go through, undergo; experience; ( болест) have; ( справям се) manage; прекарахме чудесно we had the time of our lives, we had a lovely/wonderful/roaring/spanking time; \прекарвам времето си в безделие idle/while away o.’s time; waste o.’s time; \прекарвам изпитания pass through trials; той прекара една криза ( благополучно) he pulled through (a crisis);
  6. ( изпързалвам) take (s.o.) for a ride, do (s.o.) down, sl. do the dirty on; • \прекарвам под нож put to the sword; \прекарвам през ума си go over/revolve in o.’s mind; meditate on/over, ponder over.
  * * *
  bring through (през): One of the natives brought us through the desert. - Един от местните ни прекара през пустинята.; convey; pass{pa;s}; pass through (през); run{rXn}; spend (време): He spent a few years abroad. - Той прекара няколко години в чужбина.; build (инсталация): прекарвам an aqueduct - прекарвам водопровод; have (болест): прекарвам a flue - прекарвам грип
  * * *
  1. (болест) have 2. (водо-провод, инсталация и np.) make;build 3. (време) spend, pass 4. (начертавам) draw 5. (през река) ferry over 6. (прекалявам с ядене и пиене) have too much to eat and drink 7. (преминавам, преживявам) go through, undergo;experience 8. (пренасям, прехвърлям) carry, take, transport, drive;get/take/carry across 9. (промушвам и np.) pass;run;put;shove;force;drive (through) 10. (с каруца) cart 11. (справям се) manage 12. -ПРЕКАРВАМ някого през гората lead/take s.o. through the forest 13. ПРЕКАРВАМ без много пари do/manage with little money 14. ПРЕКАРВАМ водопровод build an aqueduct, (в къщи) join the water-supply system 15. ПРЕКАРВАМ времето си в безделие idle/while away o.'s time;waste o.'s time 16. ПРЕКАРВАМ говеда през мост drive cattle over a bridge 17. ПРЕКАРВАМ изпитания pass through trials 18. ПРЕКАРВАМ линия draw a line 19. ПРЕКАРВАМ под нож put to the sword 20. ПРЕКАРВАМ пране през преса mangle 21. ПРЕКАРВАМ през сито sieve 22. ПРЕКАРВАМ през ума си go over/revolve in o.'s mind;meditate on/ over, ponder over 23. ПРЕКАРВАМ ръка през косата си run o.'s hand/fingers through o.'s hair 24. болният прекара нощта спокойно the patient had a quiet night 25. в селото бе прекарано електричество the village joined the grid 26. много съм прекарал I've been through a lot of trials/difficulties;I've seen hard times 27. прекарайте въжето под колата pass the rope under the cart 28. прекарайте го още веднаж през машината run/put it through the machine once again 29. прекарал е малко (препил е) he has had a drop more than he can carry 30. прекарахме лятото на село we spent the summer in the country 31. прекарахме чудесно we had the time of our lives, we had a lovely/wonderful time 32. прекарахте ли добре? did you have a good/nice/pleasant time?did you enjoy yourself? 33. той прекара една криза he went through a crisis, (благополучно) he pulled through (a crisis)

  Български-английски речник > прекарвам

 • 13 преса

  1. press
  преса за грозде wine-press
  преса за изцеждане на пране mangle
  щанцова преса a punching press
  шпинделна/винтова преса, преса с маховик a fly-press
  формуваща преса a moulding press
  преса за щамповане a stamping press
  2. press
  вж. и печат
  3. жълта преса yellowpress
  * * *
  прѐса,
  ж., -и press; бутална \пресаа ram press; полировъчна \пресаа rolling-press; \пресаа за грозде wine-press; \пресаа за изцеждане на пране mangle; \пресаа за щамповане stamping press; формуваща \пресаа moulding press; фрикционна \пресаа friction press; хидравлична \пресаа hydraulic press; шпинделна/винтова \пресаа, \пресаа с маховик fly-press; щанцова \пресаа punching press.
  ——————
  ж., само ед. press; • жълта \преса yellow press, tabloid journalism; \пресата the fourth estate.
  * * *
  press: hydraulic преса - хидравлична преса, а stamping преса - преса за щамповане
  * * *
  1. 1 press 2. 2 press 3. ПРЕСА за грозде wine-press 4. ПРЕСА за изцеждане на пране mangle 5. ПРЕСА за щамповане a stamping press 6. бутална ПРЕСА a ram press 7. вж. и печат 8. жълта ПРЕСА yellowpress 9. формуваща ПРЕСА a moulding press 10. фрикционна ПРЕСА a friction press 11. хидравлична ПРЕСА a hydraulic press 12. шпинделна/винтова ПРЕСА, ПРЕСА с маховик a fly-press 13. щанцова ПРЕСА a punching press

  Български-английски речник > преса

 • 14 разкъсвам

  tear
  lacerate (и прен.-сърце)
  (верига и пр.) break
  (за куче, котка) worry
  (за звяр) tear to pieces; rip up
  (за бомба) blow to pieces
  разкъсвам на парчета tear to/in pieces
  разкъсвам някого на парчета tear s.o. limb from limb
  разкъсвам на парцали tear to tatters/shreds
  разкъсвам кордон break through a cordon
  разкъсвам писмо tear up a letter
  разкъсвам сърцето на break/wring/rend s.o.'s heart
  слънцето разкъса облаците the sun broke through the clouds
  страна, разкъсвана от гражданска война a country torn/rent by civil war
  разкъсвам се от работа/тичане kill o.s. with work/with running around
  * * *
  разкъ̀свам,
  гл. tear; lacerate (и прен. ­ сърце); (на парченца) tear to pieces; fritter; ( верига и пр.) break; (за звяр) tear to pieces; rip up; (за бомба) blow to pieces; \разкъсвам кордон break through a cordon; \разкъсвам на парцали tear to tatters/shreds; \разкъсвам някого на парчета tear s.o. limb from limb; \разкъсвам сърцето на break/wring/rend s.o.’s heart; страна, разкъсвана от гражданска война a country rent by civil war; това ми разкъсва времето this breaks into my time;
  \разкъсвам се (за облаци) break apart; (за сърце) break; облаците се разкъсаха the clouds parted; • \разкъсвам се от работа/тичане kill o.s. with work/with running around.
  * * *
  tear: The dog tore its lace to pieces. - Кучето разкъса верижката си на парчета.; break: Her crying разкъсвамs his heart. - Плачът й разкъсва сърцето му.; tear off; tear up; mangle{mEngl}; pick; raven
  * * *
  1. (верига и пр.) break 2. (за бомба) blow to pieces 3. (за звяр) tear to pieces;rip up 4. (за куче, котка) worry 5. (за сърце) break 6. lacerate (и прен. - сърце) 7. tear 8. РАЗКЪСВАМ кордон break through a cordon 9. РАЗКЪСВАМ на парцали tear to tatters/shreds 10. РАЗКЪСВАМ на парчета tear to/ in pieces 11. РАЗКЪСВАМ някого на парчета tear s.o. limb from limb 12. РАЗКЪСВАМ писмо tear up a letter 13. РАЗКЪСВАМ се (за облаци) break apart 14. РАЗКЪСВАМ се от работа/тичане kill o.s. with work/with running around 15. РАЗКЪСВАМ сърцето на break/wring/rend s.o.'s heart 16. облаците се разкъсаха the clouds parted 17. слънцето разкъса облаците the sun broke through the clouds 18. страна, разкъсвана от гражданска война a country torn/rent by civil war 19. това ми разкъсва времето this breaks into my time

  Български-английски речник > разкъсвам

 • 15 себеподобен

  себеподобни o. 's likes/fellows
  * * *
  себеподо̀бен,
  прил., -на, -но, -ни: общувам със \себеподобенни mingle with o.’s own kind; \себеподобенни o.’s likes/fellows, o.’s fellow human beings.
  * * *
  1. общувам със себеподобни mingle with o 2. себеподобни о. 's likes/fellows

  Български-английски речник > себеподобен

 • 16 смазвам

  1. смажа
  2. crush, smash, squash
  смазвам от бой beat the life out of, beat black and blue
  3. прен; crush, overwhelm; rout
  (потушавам) ри. down, stamp out. suppress, crush, quellt stifle
  steam-roller
  4. смажа (намазвам) oil, grease, lubricate
  * * *
  сма̀звам,
  гл.
  1. crush, smash, squash; (с превозно средство) run over; ( контузвам) bruise; (с тежест) (com)press; \смазвам от бой beat the life out of, beat black and blue;
  2. прен. crush, overwhelm; rout; ( потушавам) put down, stamp out, suppress, crush, stifle; steam-roller.
  ——————
  гл. ( намазвам) oil, grease, lubricate.
  * * *
  crush ; smash ; squash ; run over (с превозно средство); mangle (от бой); cosmoline (оръжие с масло); grease (с масло); lubricate (машина); oil (с масло); overbear (тех.); squelch {skweltS}
  * * *
  1. (c превозно средство) run over 2. (контузвам) bruise 3. (потушавам) ри. down, stamp out. suppress, crush, quellt stifle 4. (с тежест) (com)press 5. 1, смажа 6. 4, смажа (намазвам) oil, grease, lubricate 7. crush, smash, squash 8. steam-roller 9. СМАЗВАМ от бой beat the life out of, beat black and blue 10. прен;crush, overwhelm;rout

  Български-английски речник > смазвам

 • 17 смесвам

  1. mix; mingle; intermingle; blend
  (прибавям) add (в to)
  биол. (кръстосвам) cross
  смесвам цветове blend/merge colours
  (карти) shuffle
  2. (бъркам, не различавам) mix up, confuse, confound
  смесвам произволно lump together
  смесвам се mix, intermingle, mingle, merge
  смесвам се с тълпата mingle with the crowd
  * * *
  смѐсвам,
  гл.
  1. mix; commix; mingle, commingle, intermingle; blend; compound; ( прибавям) add (в to); dash (with); биол. ( кръстосвам) cross; \смесвам цветове blend/merge colours; ( карти) shuffle;
  2. ( бъркам, не различавам) mix up, confuse, confound; \смесвам произволно lump together;
  \смесвам се mix, intermingle, mingle, commingle; merge; (за бои) blend; \смесвам се с тълпата mingle with the crowd.
  * * *
  mix ; mingle: смесвам with the crowd - смесвам се с тълпата; interflow (се); merge: смесвам colors - смесвам цветове; admix (сплав); amalgamate; blend ; combine ; commingle ; compound ; confound (не различавам); intermingle; intermix
  * * *
  1. (бъркам, не различавам) mix up, confuse, confound 2. (за бои) blend 3. (карти) shuffle 4. (прибавям) add (в to) 5. mix: mingle, intermingle;blend 6. СМЕСВАМ ce mix, intermingle, mingle, merge 7. СМЕСВАМ произволно lump together 8. СМЕСВАМ се с тълпата mingle with the crowd 9. СМЕСВАМ цветове blend/merge colours 10. биол. (кръстосвам) cross

  Български-английски речник > смесвам

 • 18 смеся

  вж. смесвам
  * * *
  смѐся,
  смѐсвам гл.
  1. mix; commix; mingle, commingle, intermingle; blend; compound; ( прибавям) add (в to); dash (with); биол. ( кръстосвам) cross; \смеся цветове blend/merge colours; ( карти) shuffle;
  2. ( бъркам, не различавам) mix up, confuse, confound; \смеся произволно lump together;
  \смеся се mix, intermingle, mingle, commingle; merge; (за бои) blend; \смеся се с тълпата mingle with the crowd.
  * * *
  вж. смесвам

  Български-английски речник > смеся

 • 19 изпосичам

  hack; mangle

  Български-английски речник > изпосичам

 • 20 валцов стан за изправяне на листов материал

  mangle

  Български-Angleščina политехнически речник > валцов стан за изправяне на листов материал

См. также в других словарях:

 • Mingle-mangle — Min gle man gle, v. t. [Reduplicated fr. mingle.] To mix in a disorderly way; to make a mess of. [Obs.] Udall. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Mingle-mangle — Min gle man gle, n. A hotchpotch. [Obs.] Latimer. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • mingle-mangle — /ming geuhl mang geuhl/, n. a jumbled or confused mixture; hodgepodge. [1540 50; gradational compound; see MINGLE, MANGLE1] * * * …   Universalium

 • mingle-mangle — noun A collection containing a variety of miscellaneous things. Syn: farrago, hodgepodge, hotchpotch, melange, mishmash, omnium gatherum, ragbag …   Wiktionary

 • mingle-mangle — min·gle man·gle …   English syllables

 • mingle-mangle — noun a motley assortment of things • Syn: ↑odds and ends, ↑oddments, ↑melange, ↑farrago, ↑ragbag, ↑mishmash, ↑hodgepodge, ↑hotchpotch, ↑gallimaufry, ↑ …   Useful english dictionary

 • mingle — Synonyms and related words: admix, alloy, amalgamate, associate, associate with, assort with, bemingle, blend, chum, chum together, chum with, circulate, clique, clique with, club together, coalesce, combine, commingle, commix, compose, compound …   Moby Thesaurus

 • hash — Synonyms and related words: DET, DMT, LSD, Mary Jane, STP, THC, acid, admix, all sorts, alloy, amalgamate, antidepressant, arsy varsiness, aspic, assemblage, assortment, ataractic, bad job, barbecue, bemingle, bevue, blend, blunder, bobble,… …   Moby Thesaurus

 • mix — Synonyms and related words: add, admix, admixture, all sorts, alloy, amalgam, amalgamate, amalgamation, assemblage, assemble, assimilate, associate, associate with, assort with, assortment, bemingle, bind, blend, blur, blur distinctions, braid,… …   Moby Thesaurus

 • alloy — Synonyms and related words: Carboloy, Duralumin, Duriron, German silver, Monel Metal, Muntz metal, Stellite, Swedish steel, admix, admixture, adulterate, aggregate, allay, alloy iron, alloy steel, alloyage, alnico, alter, amalgam, amalgamate,… …   Moby Thesaurus

 • amalgamate — Synonyms and related words: act in concert, act together, add, admix, affiliate, alloy, ally, assimilate, associate, band, band together, be in league, bemingle, blend, club together, coact, coalesce, collaborate, collude, combine, come together …   Moby Thesaurus


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»