Перевод: с испанского на болгарский

medidas+para+prevenir+incendios

 • 1 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 2 para-,

  parà- pref представка, която означава "близост", "подобие": paràfrasis.

  Diccionario español-búlgaro > para-,

 • 3 prevenir

  (venir) 1. tr 1) предпазвам; 2) предотвратявам; 3) предупреждавам; 4) подготвям; 5) снабдявам; 2. prnl 1) подготвям се; 2) снабдявам се; 3) предубеден съм.

  Diccionario español-búlgaro > prevenir

 • 4 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 5 acá

  adv 1) (за място) тук, насам; màs acá по-насам; de acá para allà оттук дотам; 2) тук, на този свят; 3) разг. този или тези, които говорят (разговарят); 4) разг. този тук, наблизо; 5) (за време): de ayer acá от вчера до днес; desde entonces acá оттогава насам; de cuàndo acá откога насам?

  Diccionario español-búlgaro > acá

 • 6 adentro

  1. adv навътре, вътре; 2. m pl вътре в душата; para sus adentros на себе си; 3. interj вътре!; влизай! ser uno muy de adentro много близък съм; mar adentro навътре в морето.

  Diccionario español-búlgaro > adentro

 • 7 alcacer

  m зелен ечемик; estar ya duro el alcacer para zampoñas f а) прен., разг. стар съм вече, за да уча или правя нещо; б) прен., разг. изпуснат е удобния момент.

  Diccionario español-búlgaro > alcacer

 • 8 arrastre

  m 1) повличане, влачене; 2) извозване на дървен материал от гора; 3) играене коз; estar para el arrastre прен., разг. в много лошо състояние, напълно изтощен.

  Diccionario español-búlgaro > arrastre

 • 9 barrer

  tr 1) мета, измитам; 2) прен. помитам всичко; отнасям; barrer hacia dentro (para dentro) прен. действам в свой интерес.

  Diccionario español-búlgaro > barrer

 • 10 capote

  m 1) наметало с ръкави; 2) шинел, мушама; 3) плащ на тореадор; 4) капо (в игра на карти); 5) прен., разг. свъсване; 6) прен., разг. струпване на облаци; de capote loc adv М. тайно, скришом; a mi capote според мен; para mi capote loc adv разг. на себе си, за себе си.

  Diccionario español-búlgaro > capote

 • 11 colmo1,

  a 1. adj пълен до горе; препълнен; 2. m 1) препълнената част над съда; 2) прен. допълнение, край; връх, връхна точка; llegar a colmo1, прен. достигам предела, съвършенството; para colmo1, прен., разг. като капак; ser el colmo1, прен., разг. това е върхът, пределът, съвършенството.

  Diccionario español-búlgaro > colmo1,

 • 12 contar

  (-ue-) 1. tr 1) броя, смятам; 2) разказвам; 2. intr 1) (con) разчитам на някого, уповавам се на някого; 2) (con) разполагам с; contar con pocos recursos разполагам с малко средства; 3) (por) смятам, считам, вземам; contar con uno имам някого предвид; contar con uno para algún fin разчитам на някого; contar por hecho смятам за свършено, за сигурно; їqué cuentas (cuenta usted, cuentan ustedes)? какво ново? как е? ( като поздрав).

  Diccionario español-búlgaro > contar

 • 13 dativo

  m грам. дателен падеж (главно с предл. a, para).

  Diccionario español-búlgaro > dativo

 • 14 emprender

  tr 1) предприемам; започвам; 2) с предл. a, con + собствено име, разг. нападам някого, укорявам го, карам се с него; emprenderla para un sitio запътвам се нанякъде.

  Diccionario español-búlgaro > emprender

 • 15 enderezado,

  a adj 1) изправен, оправен; 2) подобрен, поправен; 3) годен за употреба, благоприятен, уместен (с предл. a, para).

  Diccionario español-búlgaro > enderezado,

 • 16 entonces

  adv 1) тогава; 2) в такъв случай; щом е така; en aquel entonces (para, por aquel entonces) по онова време, тогава; Ўentonces...! Ўpues entonces...! значи!; de entonces тогавашен; desde entonces оттогава.

  Diccionario español-búlgaro > entonces

 • 17 entre

  prep между 1) място, пространство; 2) взаимодействие между елементи; entre cuatro hombres, se comieron un cordero четиримата мъже изядоха едно агне; 3) за времетраене: tanto (entretanto) междувременно; entre lobo y can прен. ни риба, ни рак; 4) неопределеност, преход от едно към друго; 5) част от група; в състава на; 6) свързано с друг предлог: hablando para entre los dos между нас казано; 7) вътре, в себе си; tal pensaba yo entre mí така си мислех аз ( вътрешно).

  Diccionario español-búlgaro > entre

 • 18 espuerta

  f плетена кошница с две дръжки; a espuertas изобилно, на купища; estar para que le saquen en una espuerta al sol прен., разг. за много болнав човек.

  Diccionario español-búlgaro > espuerta

 • 19 estación

  f 1) годишно време, сезон; 2) време, период от време; 3) жп станция, гара, спирка; 4) телеграфна станция; 5) пребиваване; 6) престой, спиране (по път); 7) радиостанция; 8) трамвайно депо; estación de apartado, estación de clasificación триажна гара; estación terminal крайна спирка; терминал на летище; andar (las) estacións прен., разг. карам всичко по реда си; vestir con la estación обличам се според сезона; estación avanzada в края на сезона; estación para mercancías сточна гара; estación de transbordo гара за прехвърляне; estación de trànsito транзитна спирка.

  Diccionario español-búlgaro > estación

 • 20 estallido

  m 1) взрив, избухване; 2) трясък; гръм; estar para dar un estallido прен. ще се пръсна (в голямо напрежение съм); en pleno estallido в разцвета; dar un estallido пръсвам се с трясък.

  Diccionario español-búlgaro > estallido

См. также в других словарях:

 • Incendios en el delta del Río Paraná de 2008 — Saltar a navegación, búsqueda Imagen satelital de la región afectada el viernes 18 de abril. Puede observarse la nube de humo cubriendo el Delta y toda la región nornordeste de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a las ciudades de Buenos… …   Wikipedia Español

 • Incendios en el delta del río Paraná de 2008 — Imagen satelital de la región afectada el viernes 18 de abril. Puede observarse la nube de humo cubriendo el Delta y toda la región nornordeste de la Provincia de Buenos Aires, incluyendo a las ciudades de Buenos Aires y La Plata. En rojo se… …   Wikipedia Español

 • Historia de Guayaquil — Puerto de Guayaquil de Ernesto Charton de Treville …   Wikipedia Español

 • Museo — Para Museo, el aedo, véase Museo (aedo). Para Museo el Escolástico, poeta griego, véase Museo (el Escolástico). El Louvre (París), el museo más visitado del mundo durante 2009 …   Wikipedia Español

 • Bosque de la Primavera — Saltar a navegación, búsqueda Nombre: Bosque La Primavera Categoría: zona de Protección Forestal y Refugio de Fauna Categoría UICN: 03 (Reservas Naturales Manejadas/Santuarios de Vida Silvestre) Extensión: 30.500 ha Fecha de Decreto: 6 de marzo… …   Wikipedia Español

 • Consecuencias del conflicto de la Franja de Gaza de 2008-2009 — Entre el 27 de diciembre de 2008 y el 18 de enero de 2009 se desarrolló un conflicto entre la Franja de Gaza y el sur de Israel, que causó el mayor número de bajas en 60 años de conflicto árabe israelí.[1] Fuentes israelíes informaron de que el… …   Wikipedia Español

 • Incendio de Mesa Redonda — En este artículo sobre historia se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada. «ambiente» no se correspon …   Wikipedia Español

 • Kilimanjaro — Para otros usos de este término, véase Kilimanjaro (desambiguación). Kilimanjaro Imagen del Kibo (5892 m), en diciembre de 2006 …   Wikipedia Español

 • Condiciones de trabajo en España — Saltar a navegación, búsqueda …   Wikipedia Español

 • Salud laboral — Bandera de la OMS Cartel de medidas preventivas en las constr …   Wikipedia Español

 • Plaga de topillos en Castilla y León de 2007 — Saltar a navegación, búsqueda Topillo en ple …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.