Перевод: с испанского на болгарский

media+supply

 • 1 asta

  f 1) прът на знаме, на копие; 2) жив. дръжка на четка; 3) копие, пика; 4) рог (на бик, овен); a media asta наполовина свален (за знаме в знак на траур); dejar a uno en las astas del toro прен. изоставям някого в опасност.

  Diccionario español-búlgaro > asta

 • 2 caldo

  m 1) бульон ( от месо), супа; caldo de cultivo биол. бульон, хранителна среда (за посявка на бактерии); 2) сос; 3) pl стоп. растителен сок (вино, зехтин, сок); al que no quiere caldo, taza y media прен., разг. употребява се, когато трябва да се върши нещо неприятно; amargar el caldo прен., разг. вгорчавам (си) живота; hacer a uno el caldo gordo прен., разг. несъзнателно действам в чужда изгода; poner a caldo прен., разг. обиждам, оскърбявам; revolver caldos прен., разг. разравям стари сметки.

  Diccionario español-búlgaro > caldo

 • 3 clase

  f 1) класа; 2) съсловие; 3) клас, занимание (час); учебна зала; 4) род, вид, тип; 5) жп. класа; clases pasivas групата на пенсионирани, безработни, инвалиди, сираци и т. н.; clase media средна класа.

  Diccionario español-búlgaro > clase

 • 4 cuchara

  f 1) лъжица; 2) черпак, кофа (на багер); cuchara sopera супена лъжица; cuchara de palo (madera) дървена лъжица; media cuchara прен., разг. посредствен човек, без особени качества; meter uno su cuchara прен. намесвам се в чужд разговор ( работа).

  Diccionario español-búlgaro > cuchara

 • 5 edad

  f 1) възраст; edad madura зряла възраст, edad adulta възрастта на пълно съзряване; edad crítica критическа възраст (по-специално менопаузата при жените); edad de discreción време на помъдряване; edad de pavo прен. трудната възраст на подрастващите; edad de merecer когато младежите и девойките си търсят съпрузи; edad tierna детство, юношество; edad viril период на мъжественост; de mayor edad възрастен, зрял; de cierta edad на възраст; entrar en edad навлизам в определен период на живота; mayor de edad пълнолетен; menor de edad непълнолетен; 2) период ( исторически), епоха, ера; edad antigua Античността; edad contemporànea съвремието; edad de cobre прен. период на войни; edad de hierro а) железният период; б) прен. когато на земята се появява злото; edad de bronce бронзовият период (между медния и железния); edad de oro Златният век, най-щастлив и мирен период в човешката история с изключително развитие на науките и изкуствата; edad de piedra каменният век (палеолита и неолита); edad media Средновековие; edad moderna Новото време, Модерните времена.

  Diccionario español-búlgaro > edad

 • 6 gala

  f 1) официално облекло; 2) празник, гала вечеря, гала-представление; 3) грация, прелест, изящество; 4) най-отбраната, най-хубавата част; 5) pl тоалети, украшения, бижута; тоалет; tener a gala; hacer gala de излагам на показ, хваля се, перча се с нещо; de gala луксозен, елегантен; función de gala гала представление; de media gala полуофициален; hacer gala del sambenito прен., разг. гордея се с нещо срамно; la gala del nadador es saber guardar la ropa proverb най-големият успех за плувеца е да не му задигнат дрехите; llevar(se) uno la gala обирам овациите.

  Diccionario español-búlgaro > gala

 • 7 gallo

  m 1) петел; 2) гребен на покрив; 3) разг. фалшива нота (при пеене); 4) прен., разг. плюнка, храчка; 5) прен., разг. лице, което иска във всичко да командва; 6) прен. силен, смел мъж; 7) агресивен, нападателен мъж, перко; bajar el gallo прен., разг. натривам носа някому, смачквам му фасона; engreído como gallo de cortijo прен., разг. надут като петел; otro gallo me (te, le, nos, os, les) cantara прен., разг. друга щеше да бъде съдбата ми (ти, му, ни, ви, им); tener mucho gallo прен., разг. наперен, надут, суетен; демонстрирам власт и авторитет; alzar el gallo прен. перча се; ser muy gallo Амер. много съм смел, храбър; en menos que canta un gallo прен. за един миг; al primer gallo в полунощ; entre gallos y media noche в неподходящ час, в неуместно време; andar de gallo прен., разг. веселя се цяла нощ.

  Diccionario español-búlgaro > gallo

 • 8 instituto

  m 1) предписания, правила (на живот, преподаване); 2) институт; 3) учреждение; 4) дружество, корпорация; 5) статут, устав (на корпорация); instituto de segunda enseñanza (de enseñanza media) испанско средно учебно заведение.

  Diccionario español-búlgaro > instituto

 • 9 instrucción

  f 1) образование, просвета, просвещение; Ministerio de Instrucción Pública Министерство на образованието; instrucción primaria основно образование; instrucción secundaria (media) средно образование; instrucción superior висше образование; sin instrucción, falto de instrucción необразован; contravenir las instruccións не спазвам инструкциите; 2) преподаване, обучение; 3) подготовка; 4) инструкция, указание; 5) юр. следствие.

  Diccionario español-búlgaro > instrucción

 • 10 Luna

  1. n p f Луна (обикн. с опр. чл. la); Luna creciente астр. растяща луна; Luna de miel прен. меден месец; Luna en lleno, Luna llena астр. пълнолуние; Luna menguante нащърбена луна; Luna nueva новолуние; media Luna а) полумесец; лунен сърп; б) украшение във форма на полумесец; Luna desjarretadera прен. а) ислям, мохамеданство; б) прен. Турската империя; в) вид крепостно укрепление; 2. f 1) луна, месец; лунна светлина; 2) астр. лунен месец; 3) сателит на небесно тяло; 4) огледало; 5) стъкло на очила; 6) прен. влияние на луната върху психично болните; 7) прен. мания, особено душевно състояние, каприз; a la luna de Valencia (с гл. dejar, quedarse) прен., разг. с разбити надежди, мечти; estar en la Luna прен., разг. на луната съм; разсеян съм; не съм в реалността, не си давам сметка за ставащото; estar uno de buena (mala) Luna Амер. в добро (лошо) настроение съм; ladrar a la Luna прен., разг. напразно давам израз на яда си срещу някого ( или нещо), на когото не мога да навредя; pedir la Luna разг. искам нещо невъзможно; tener uno Lunas прен., разг. имам смущения по време на лунните промени.

  Diccionario español-búlgaro > Luna

 • 11 luz

  f 1) светлина; media luz полусветлина, здрач, дрезгавина; 2) прен. ден, дневна светлина; a las primeras luces на разсъмване, призори; entre dos luces а) по здрач; б) на разсъмване; в) разг. полупиян; 3) прен. светлина, просвета; 4) източник на светлина; 5) арх. отвор в стена (на прозорец); 6) pl знания, култура; просвещение; El Siglo de las Luces векът на Просвещението; 7) радиомагнитно излъчване; 8) прен. интелигентност; 9) прен. модел, ръководна светлина; 10) прен., разг. пари; 11) мор. фар; 12) жив. точка, от която се осветява картината; 13) М. нощна фиеста; luz artificial (eléctrica) електрическо, изкуствено осветление; luz de la razón прен. разумност; luz mala Арж., Ур. блуждаещ огън върху гробовете; a la luz de algo в светлината на; имайки предвид (новина, факт и др.); a toda(s) luz(s) прен. а) навсякъде; по всякакъв начин; б) очевидно, несъмнено; dar luz verde прен. давам зелена светлина, разрешавам; echar luz а) светя; б) прен. хвърлям светлина върху нещо (проблем, факт); rayar la luz de la razón прен. проблясва разум; започвам да разбирам; persona de pocas luces прен. ограничен човек; sacar a (la) luz прен. изваждам на бял свят; ver la luz виждам бял свят; раждам се; a buena luz прен. разумно, внимателно; de pocas luces а) ограничен човек; б) слабограмотен човек; luz de Bengala бенгалски огън; dar a luz раждам; dar a la luz пускам на светлина; salir a la luz а) излизам от печат (книга); б) прен. излизам наяве; a dos luces двусмислено; traje de luces параден костюм на тореадор.

  Diccionario español-búlgaro > luz

 • 12 línea

  f 1) линия, черта; línea curva крива линия; línea recta права линия; línea quebrada начупена линия; línea horizontal хоризонтална линия; línea paralela геом. успоредна линия; línea perpendicular геом. перпендикулярна линия; línea vertical вертикална линия; 2) линия, направление; línea del viento мор. направление на вятъра; línea de flotación мор. ватерлиния; 3) ред, редица; 4) ред (на писмо, книга); тегел; 5) път, линия; línea aérea а) въздушна линия; б) лифт; línea férrea железопътна линия; línea de circunvalación околовръстна линия; 6) линия (мярка за дължина); 7) екватор; 8) родствена линия; 9) прен. край, граница; 10) фронт, бойна линия; 11) рисунка; 12) прен. хармонична, слаба и стройна фигура; conservar la línea запазвам си фигурата; 13) прен. ориентация, тенденция; la línea de la moda модната линия; 14) прен. поведение, държание; път, който се следва; 15) кабел, електрическа линия; 16) доза наркотик на прах; línea delantera спорт. предна линия (във футбола); línea media спорт. средна линия (във футбола); línea telefónica телефонна линия; de (en) primera línea от най-висока категория и важност; измежду най-добрите; echar líneas прен. чертая план, вземам мерки за постигане на нещо; en su línea измежду подобните си; en toda la línea прен. напълно, изцяло (с гл. triunfar, vencer, ganar, derrotar); leer entre líneas прен. чета между редовете.

  Diccionario español-búlgaro > línea

 • 13 medio,

  a 1. adj 1) среден; término medio, средна величина, средно; la Edad Media Средновековие; 2) половин; medio, litro половин литър; 3) общ, среден; pared medio,a обща стена; en medio, по средата; de por medio, между; 4) умерен; 2. m 1) среда, половина; 2) умереност; 3) мяра, средство; medio,s de producción средства за производство; medio,s audiovisuales аудиовизуални средства; medio,s de comunicación средства за комуникация, масмедии; 4) хим., физ., биол. среда; medio, absorbente абсорбиращо вещество; medio, acuoso водна среда; medio, dispersivo разпръскваща среда; medio, gaseoso газообразна среда; medio, reflector отразяваща среда; 5) прен. среда; medio, ambiente околна среда, атмосфера; 6) pl кръгове; 7) pl: medio,s de subsistencia средства за съществуване; 8) медиум; 9) близнак; estar de por medio, явявам се като посредник; equivocarse de medio, a medio, напълно съм се излъгал; сгрешил; 3. adv a medio,as наполовина; corto (estrecho) de medio,s беден, оскъден; de medio, a medio, в центъра, по средата; de por medio, а) наполовина; б) по средата, помежду; echar por en medio, прен., разг. вземам крайни мерки; en este medio, докато, известно време; en medio, а) по средата; б) въпреки, независимо, без съмнение; meterse de por medio, (en medio,) намесвам се; por medio, de чрез, посредством.

  Diccionario español-búlgaro > medio,

 • 14 misa

  f църк. литургия, меса; decir misa отслужвам литургия; misa de gallo коледна служба; misa de réquiem (de difuntos) заупокойна служба; allà(ya) se (te) lo diràn las misas разг. ще има да плаща(ш) на онзи свят; como en misa прен. в дълбоко мълчание; de misa y olla loc adj необразован, неавторитетен; ir a misa una cosa прен., разг. истина е (нещо); no saber uno de la misa la media (la mitad) прен., разг. не знам нищо или почти нищо, не мога да обясня; que diga (digan) misa прен., разг. все ми е едно, не ме интересува.

  Diccionario español-búlgaro > misa

 • 15 naranja

  f 1) портокал; media naranja прен., разг. а) човек със сходен характер и вкусове; б) половинка (съпруг, съпруга); 2) оранжев цвят; 3) гюлле за оръдие; naranja tangerina (mandarina) мандарина; Ўnaranjas! разг. не! дума да не става!

  Diccionario español-búlgaro > naranja

 • 16 noche

  f 1) нощ, мрак, тъма; noche toledana прен., разг. безсънна нощ; noche cerrada дълбока нощ; media noche полунощ; a buenas noches прен., разг. а) без да виждам; б) без да разбирам, без да чувам, без да знам; в неведение (с гл. estar, dejar, quedarse); Noche Vieja новогодишна нощ; alta noche поет. полунощ; 2) прен. безутешност, тъма, непрогледност и т. н.; 3) вечер; bien entrada la noche късно вечерта; hacerse de noche свечерява се, стъмва се; Ўbuenas noches! а) добър вечер! б) лека нощ!; noche de perros прен., разг. кошмарна нощ (с гл. pasar, tener); noche de verbena нощно увеселение; noche intempesta поет. късна доба; primera noche ранните нощни часове; a buenas noches прен., разг. тайно, по тъмно; a la noche, chichirimoche, y a la mañana, chichirinada днес едно, утре друго; ayer noche вж. anoche; de la noche a la mañana прен. бързо, от днес за утре; de noche нощем, през нощта, нощно време; de noche todos los gatos son pardos прен., разг. нощем всички котки са сиви (нощем трудно може да се преценява); hacer noche en alguna parte пренощувам; hacerse noche una cosa а) прен. нещо изчезва от ръцете ми или го открадват; б) прен., разг. потъвам в забрава; noche y día прен. винаги, непрекъснато; денем и нощем; pasar la noche en claro (en blanco) прен. будувам, не спя нощем; temprano es noche прен., разг. преждевременно, рано ( когато се иска нещо).

  Diccionario español-búlgaro > noche

 • 17 ración

  f 1) порция, дажба; 2) порцион; пай; 3) църк. доход (на духовно лице); 4) мярка за течност; 5) произволна мярка на уличен търговец (на ядки, сухи плодове и др.); ración de hambre прен., разг. нископлатена служба; a ración прен. ограничено, оскъдно; a media ración прен. оскъдно, бедно; darse uno una ración de vista вулг. занимавам се с воайорство.

  Diccionario español-búlgaro > ración

 • 18 ramal

  m 1) всяка от преплетените части на въже, плитка и др.; 2) конски оглавник, юлар; 3) разклонение (на път); 4) планинско разклонение; 5) прен. част, разклонение от нещо; 6) всяко от стълбищата, излизащи на една площадка; a ramal y media manta прен. бедно, оскъдно.

  Diccionario español-búlgaro > ramal

 • 19 rodilla

  f 1) коляно; de rodillas а) на колене; б) прен. в унизително положение; a media rodilla а) на едно коляно; б) до средата на коляното (за дреха); hincado de rodillas прен. коленичил, на колене; poner de rodillas прен. поставям на колене; doblar uno la rodilla а) коленича; б) прен. подчинявам се, унижавам се; 2) възглавничка за носене на тежест върху главата; 3) кухненска кърпа.

  Diccionario español-búlgaro > rodilla

 • 20 sábana

  f 1) чаршаф; 2) прост. банкнота от 1000 песети; media sábana прост. банкнота от 500 песети; pegàrsele a uno las sábanas прен. ставам късно, успивам се.

  Diccionario español-búlgaro > sábana

См. также в других словарях:

 • Media Process Outsourcing — (MPO) is a subset of outsourcing, providing a range of services to media and entertainment companies globally.[1] Cost savings and availability of skilled manpower remain the prime drivers pushing the popularity of the industry. With the mega… …   Wikipedia

 • Media in Sydney — is internationally influential, with most Australian media companies and all major television networks headquarterd in Sydney. Sydney is often referred to as Australia s media capital since it completely dominates the media market in Australia.… …   Wikipedia

 • Media and Publishing — ▪ 2007 Introduction The Frankfurt Book Fair enjoyed a record number of exhibitors, and the distribution of free newspapers surged. TV broadcasters experimented with ways of engaging their audience via the Internet; mobile TV grew; magazine… …   Universalium

 • Media bias — Part of a series on Censorship By media …   Wikipedia

 • Supply & Demand Chain Executive — Infobox Magazine title = Supply Demand Chain Executive editor = Andrew K. Reese frequency = 6 Issues per year circulation = 50,000 category = Technology Magazine company = Cygnus Business Media firstdate = August 2000 country = United States… …   Wikipedia

 • Media of the People's Republic of China — See also: Media of Hong Kong and Media of Macau Life in the People s Republic of China Culture Politics Education Communications Public Health …   Wikipedia

 • Media in Birmingham — This article is about the media in the city of Birmingham, England. Contents 1 Radio 2 Television 2.1 Current stations and programmes 3 Film …   Wikipedia

 • Media of Haiti — As in many developing countries, radio reaches the widest audience in Haiti. Estimates vary, but more than 300 radio stations are believed to broadcast throughout the country. Talk show programs serve as one of the few ways in which ordinary… …   Wikipedia

 • Media of Sierra Leone — Radio listener in rural Kailahun Media in Sierra Leone began with the introduction of the first modern printing press in Africa at the start of the nineteenth century. In the 1860s the country became a journalist hub for Africa with professional… …   Wikipedia

 • Media of the United States — American media redirects here. For the publisher of the same name, see American Media (publisher). Media of the United States consist of several different types of communications media: television, radio, cinema, newspapers, magazines, and… …   Wikipedia

 • Media of Colombia — Culture of Colombia Art Cinema Cuisine Dance Folklore Literature …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «media+supply» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.