Перевод: с испанского на болгарский

me+estudió+de+pies+a+cabeza

 • 1 cabeza

  1. f 1) глава; 2) връх, върхушка; 3) прен. столица, главен град; 4) глава (добитък); 5) прен. начало, извор, произход; 6) прен. индивид, човек; 7) прен. способност, разум; 8) главичка на гвоздей, топлийка и др.; 9) начало или външна част (напр. мост, греда и др.); 2. m глава (шеф); началник; cabeza torcida прен., разг. лицемер; de cabeza loc adv по памет, наизуст; tantas cabezas, tantos pareceres колкото хора, толкова мнения; jugarse (apostar) uno la cabeza прен. сигурен съм, залагам си главата.

  Diccionario español-búlgaro > cabeza

 • 2 estudio

  m 1) учение, следване; 2) прен. ученолюбие; 3) проучване, изследване; 4) ателие (на художник); 5) pl студия (кинематографска); 6) учебно заведение; учебна зала, аудитория; 7) кабинет, канцелария, бюро, кантора; 8) жив. етюд; 9) фотографско студио; 10) прен. прилежност, сръчност, умение; 11) студио, малък апартамент; estudio general университет; estudios mayores университетско образование; dar estudios a uno издържам, осигурявам му обучението; en estudio в етап на проучване; hacer uno estudio de una cosa прен. проучвам, изучавам; tener estudios имам образование, кариера; con estudio преднамерено, усърдно.

  Diccionario español-búlgaro > estudio

 • 3 pie

  m 1) крак, лапа; 2) поставка, подложка; 3) стебло, стрък (на растение); 4) крак (на мебел); 5) жив. основен цвят; 6) поез. стъпка; 7) театр. подаване на суфльора; 8) стъпка (мярка за дължина); 9) заключителна част, край; 10) основание, предлог, повод; 11) утайка; 12) основа (на тъкан); 13) ходило на чорап; 14) стил, начин на съществуване или действие; estaba en pie de guerra намираше се във военна готовност; 15) край и бяло поле под текст; al pie de la carta в края на писмото; 16) pl противоположната част на началото; a los pies de la cama в долния край на леглото; 17) име или титла на лице, към което е адресирано посланието; 18) обяснение или кратък коментар под снимка или гравюра; 19) основна (или челна) част от нещо; pie de ejército ядро на войската; 20) pl с прил. muchos, buenos и др. означава лекота на походката; siete pies de tierra прен. гроб; al pie близо, до; al pie del àrbol до дървото; al pie de la cuesta прен. в началото на нещо трудно и дълго; al pie de la letra буквално, точно; стриктно; a pie juntillas а) със събрани крака; б) прен. уверено, сигурно, упорито, убедено; acentar uno el pie а) стъпвам сигурно; б) прен. действам предпазливо, зряло; caérsele algo o alguien a los pies a uno прен., разг. преставам да уважавам, да ценя, да имам доверие на нещо или някого; cojear uno del mismo pie que otro прен. имам същите недостатъци като друг; de a pie пехотинец (за войник); meter un pie прен., разг. започвам да напредвам; pie ante pie стъпка по стъпка; recalcarse el pie навяхвам си крака; tomar uno pie de una cosa прен. позовавам се или се оправдавам с нещо; a pie пеша; a pie firme твърдо; de (en) pie прав; dar pie прен. давам повод; estar de pie стоя прав; no poderse tener en pie прен. съвсем съм изтощен; ponerse de pie ставам, изправям се; a cuatro pies на четири крака; arrastrar los pies прен. не ме държат краката (от старост); írsele los pies a uno букв., прен. подхлъзвам се; haber nacido de pie прен. роден под щастлива звезда; no tener pies ni cabeza прен. безреден, несвързан, хаотичен.

  Diccionario español-búlgaro > pie

 • 4 cabezuela

  f 1) умал. от cabeza; 2) по-едро смляно брашно след пресяване на най-финото; 3) утайка на вино; 4) пъпка на роза; 5) разг. вятърничав, лекомислен човек.

  Diccionario español-búlgaro > cabezuela

 • 5 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 6 caminar

  1. intr 1) пътувам; 2) вървя, ходя; 3) отправям се към, напредвам към; 4) прен. следвам пътя си (за река, планети и др.); caminar derecho прен., разг. действам последователно, праволинейно; 2. tr изминавам, пропътувам (разстояние); caminar con pies de plomo прен., разг. неохотно пристъпвам към известна работа.

  Diccionario español-búlgaro > caminar

 • 7 chorlito

  m дъждосвирец (птица); cabeza de chorlito разг. глупак, с пилешки мозък.

  Diccionario español-búlgaro > chorlito

 • 8 dar

  1. tr 1) давам; 2) подарявам; 3) връчвам; 4) присъждам, давам служба; 5) предлагам, прилагам; dar remedio (consuelo, consejo) намирам лек (давам утеха, съвет); 6) присъждам, връчвам; dar licencia позволявам; 7) предполагам, смятам; lo doy por visto мисля, че съм го виждал; 8) давам плод, рента; la higuera da смокинята ражда; 9) признавам, приемам; dar por inosente приемам (признавам) за невинен; 10) изказвам поздравления, съболезнования; dar la enhorabuena поздравявам с добре дошъл; 11): dar + sust означава изпълнявам действието, което същ. означава: dar un abrazo прегръщам; dar saltos скачам; 12) удрям; dar un bofetón удрям плесница; dar de palos удрям с тояга; 13) предизвиквам, доставям; dar gana имам желание; dar gusto приятно е; dar miedo плаша; 14) прожектирам, представям (филм, постановка); 15) преподавам; hoy darà la clase... днес ще преподава...; 16) отмервам (за време); el reloj dio las cinco часовникът удари (би) пет часа; 17) предчувствам, подсказвам; me da el corazón que sanaràs сърцето ми подсказва, че ще оздравееш; 2. intr 1) имам значение, означавам; que màs da! не е ли все едно; me da lo mismo все ми е едно; 2) удрям, бия; le dio con un palo удари го с тояга; 3) улучвам, схващам; dar en el punto улучвам проблема, целта; dar en el chiste схващам, разбирам шегата; 4) с някои същ. означава падам или удрям се; dar de espaldas падам по гръб; 5) сервирам; dar de comer храня; 6) намирам се в определено положение; la ventana da al norte прозорецът гледа на север; 7) извършвам, изпадам; dar en un error изпадам в грешка; 3. prnl 1) отстъпвам, предавам се; 2) отдавам се на; dar al estudio (a estudiar) отдавам се на учене; dar al vino (a beber) отдавам се на пиене; 3) с инфинитива на глагола, има неговото значение: dar a creer вярвам, повярвам; dar a imaginar въобразявам си, представям си; 4) с предл. por, смятам, че съм в определено състояние; dar por contento задоволявам се; se dio por perdido (por muerto) смяташе, че е загубен (че умира, че ще умре); dar a conocer показвам, обяснявам; dar a entender а) обяснявам; б) намеквам, загатвам; dar (darse) con una persona срещам (се с) някого; dar uno en el blando улучвам слабото място; не срещам съпротива; dar uno en duro прен. удрям на камък; dar en vacío (en vago) не успявам; darle a uno por alguna cosa изпитвам жив интерес към нещо; dar por bueno приемам нещо; dar por hecha (concluida) una cosa смятам за завършено (приключено) нещо, макар да не е; dar que hablar давам повод за одумки; dar, que van dando разг. око за око, зъб за зъб; dàrsela a uno измамвам; darse uno por sentido чувствам се оскърбен, показвам се засегнат; darse uno por vencido отстъпвам, признавам грешката си; dar tras uno преследвам; Ўtanto da! все едно!; Ўdale! Ўdale que dale! ама че инат!

  Diccionario español-búlgaro > dar

 • 9 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 10 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 11 humo

  m 1) пушек, дим; 2) изпарение; 3) ситни сажди; 4) pl дом, домашно огнище; 5) прен. високомерие, суетност; a humo de pajas adv разг. необмислено, без основание, мотив; echar humo прен., разг. мятам огън и жупел; subírsele a alguien los humos a la cabeza разг. възгордявам се, пораства ми работата; bajarle a uno los humos прен., разг. натривам носа някому, смачквам високомерието му; hacer humo а) прен., разг. готвя; б) прен., разг. вдигам комин, установявам се някъде; в) прен., разг. пуша (за камина, комин); hacerse algo (alguien) humo прен. изпарявам се, изчезвам; pesar el humo прен., разг. прекалено издребнявам; subírsele a uno el humo a las narices прен., разг. гневя се, сърдя се; vender humos прен., разг. хваля се с покровителство; tener muchos humos прен. хвърлям прах в очите, опитвам се да мина за влиятелен човек; irse todo en humos прен. изчезвам като дим.

  Diccionario español-búlgaro > humo

 • 12 ir

  1. intr 1) отивам, вървя, ходя; ir a pie ходя пеш; ir a caballo яздя; ir a pique потъвам; 2) пътувам; ir en coche, en avión, en barco, en tren, en bicicleta пътувам с кола, самолет, параход, влак, велосипед; 3) стои, прилича, отива; el luto le va bien траурът Ј отива; 4) съм, развивам се (за здраве); va de mal en peor отива от зле пҐ на зле; 5) имам посока, водя към; Este camino va a la aldea Този път води към селото; 6) простирам се; 7) с деепричастие се изразява постепенно действие, осъществяване: va anocheciendo мръква се постепенно; 8) с минало причастие замества estar: iba vestido de negro беше облечен с черно; allí va apuntado todo тук е записано всичко; ir montado яздя; 9) с предл. por: а) отивам за, търся; б) следвам кариера; ir por la música развивам се като музикант (по-често с предл. para); 10) с предл. a + infinitivo близко бъдеще време: voy a leer ще чета; 11) с предл. con + същ. озн. имам, нося в себе си + значението на същ.; ir con cuidado внимавам; ir con miedo страхувам се; 12) с предл. contra преследвам, против съм, чувствам обратното на това, което изразява съществителното; ir contra la corriente срещу, против установеното съм; ir contra la opinión de uno на противоположно мнение съм; 13) с предл. en интересува ме; nada te va en eso това не те интересува; 14) с предл. con (por) отнасям се за някого, засягам; Eso va por ti Това се отнася за теб; 15) с предл. de облечен по определен начин; voy de uniforme облечен съм униформено; 16) във възклицателни и въпросителни изречения: Ўallà voy! идвам веднага; Ўvamos! хайде!, не думай! стига! край!; Ўvamos claros! да сме наясно!; Ўvaya! хайде де! само това липсва! и таз хубава! їcuànto va? на какво се обзалагаш?; їquién va? кой? (въпрос на часови); 2. prnl 1) отивам си, чезна; 2) умирам; 3) изтичам, тека; 4) подхлъзвам се, губя равновесие; irse los pies подхлъзвам се; 5) изхабявам се, свършвам; 6) износвам се (за плат); старея; 7) изпускам се неволно (за естествени нужди); a eso voy разг. натам (към това) отивам, не съм забравил; allà se van прен., разг. все там, едно и също; приличат си, от един дол дренки са; el no va màs възможно най-доброто; estar ido прен., разг. луд съм, невероятно разсеян; ir adelante прен., разг. продължавам, напредвам; ir a lo mío (tuyo, nuestro) прен., разг. мисля (мислиш, мислим) само за себе си; ir alto пълноводен съм (за река, ручей); ir a màs разг. преуспявам, просперирам, забогатявам; ir a una имаме една и съща цел; ir bien прен., разг. добре вървя, развивам се добре; ir con uno а) прен., разг. съгласен съм с някого; б) прен., разг. на негова страна съм; ir uno descaminado а) отклонявам се от пътя; б) прен. заблуждавам се, отклонявам се от истината; ir lejos а) прен. далече съм от истината; б) преследвам голяма цел; ir pasando прен., разг. все в същото състояние съм, нямам напредък; ir uno perdido прен. губя (в състезание); írsele (írsele por alto) a uno una cosa прен., разг. не забелязвам нещо, не го разбирам; irse muriendo прен., разг. вървя бавно; мъкна се, влача се; ir sobre uno прен. по петите съм на някого; ir tirando разг. преодолявам трудностите, справям се; ir y venir непрестанно движение; ir y venir en una cosa прен., разг. настоявам, упорствам, мисля само за нещо; ni va ni viene прен., разг. ни насам, ни натам; нерешителен е; no irle ni venirle a uno nada en una cosa прен., разг. не ме интересува изобщо, не ме засяга; saber de qué va la cosa разг. наясно съм, знам за какво става въпрос (и в отрицателна форма); sin ir màs lejos прен. без да търсим другаде, без да отиваме по-надалече; irse de la mano удрям някого; irse de la lengua казвам повече, отколкото трябва, изтървавам се; irse abajo провалям се, опропастявам се; se le han ido las piernas подкосиха му се краката, падна; Ўvete a pasear (a paseo)! гледай си работата! vete a freír espàrragos; vete a esparragar; vete (idos) en hora mala разг. върви (вървете) по дяволите; vete tú a saber прен. откъде да знае човек, кой да ти каже; y yo fui y vine, y no me dieron nada заключителна фраза в приказките (в българските: И аз бях там, ядох, пих и се веселих...).

  Diccionario español-búlgaro > ir

 • 13 levantar

  1. tr 1) вдигам; поставям на високо; 2) повишавам; 3) изправям, поставям право (за нещо приведено); 4) издигам; 5) въздигам, строя; 6) свиквам в армията, произвеждам набор; 7) снемам, прибирам; levantar el campo вдигам лагера; 8) вдигам, подплашвам (дивеч); 9) свалям, отнемам, снемам; levantar la multa отменям глоба; levantar el sitio вдигам обсада; 10) деля, цепя карти; 11) хвърлям по-силна карта; 12) прост. крада, ограбвам; 13) разоравам; 14) прибирам реколта; 2. prnl 1) ставам (от сън, прав); 2) издигам се; levantar en armas вдигам се на оръжие; 3) ставам от леглото (след болест); 4) разбушувам се (за вятър, море); 5) прояснявам се ( за небе), оправям се (за време); levantar acta съставям протокол; levantar el vuelo а) политам, излитам (за птица); б) прен., разг. ставам самостоятелен (за младеж); levantar uno hacia arriba (tan alto) прен. ядосвам някого; levantar uno la cabeza прен., разг. оживявам се, възстановявам се; изправям глава.

  Diccionario español-búlgaro > levantar

 • 14 manta1

  f 1) одеяло, голям шал; 2) шал; 3) чул (на кон); 4) чувал за пренасяне на минерали; 5) мор. голямо корабно платно; 6) разг. побой; 7) парче месо; a manta1, a manta1 de Dios изобилно, в голямо количество; liarse uno la manta1 a la cabeza прен. блъскам се, събарям всичко; ser uno un manta1 прен., разг. мързелив, безволев; не ставам за нищо; tirar de la manta1 прен., разг. разкривам тайна.

  Diccionario español-búlgaro > manta1

 • 15 paja

  f 1) сламка; 2) слама; 3) прен. дреболия, несъществено нещо; no pesar una paja разг. няма никакво значение; no importar una paja прен. нищо не струвам; color paja сламен, сламенорус, с цвят на узряло жито; paja de agua Кол., Гват. кран на чешма; paja larga прен. много висок и слаб човек; alzar uno las pajas con la cabeza прен., разг. падам по гръб; buscar uno la paja en el oído прен., разг. търся си претекст, за да се скарам; hacerse uno una paja вулг. маструбирам, правя си чикия; no dormirse uno en las pajas прен., разг. нащрек съм, гледам да използвам случая; Ў pajas! не падам по-долу от друг; por un quítame allà esas pajas прен., разг. за нищо, безпричинно; hacer buenas pajas con uno прен., разг. добре се разбирам с някого.

  Diccionario español-búlgaro > paja

 • 16 plomo

  m 1) олово; 2) отвес; 3) прен. оловна топка (на въдица, на рибарска мрежа); 4) пломба; 5) куршум; 6) разг. досаден човек (книга, разказ и др.); a plomo а) вертикално; б) прен. точно, уместно; caer a plomo прен., разг. падам с цялата си тежест; andar con pies de plomo много предпазливо, сдържано, умерено.

  Diccionario español-búlgaro > plomo

 • 17 pájaro

  m 1) птица; pájaro carpintero зоол. кълвач; pájaro mosca (resucitado) зоол. колибри; pájaro gordo прен. важна клечка (за личност); 2) прен. хитрец; 3) прен. странна птица, подозрителна личност; 4) прен. познавач, специалист; pájaro de cuenta прен. човек, на когото не може да се има вяра; matar dos pájaro de un tiro погов. убивам с един куршум два заека; a vista de pájaro от птичи поглед; tener la cabeza llena de pájaros (a pájaros) разг. имам бръмбари в главата; el pájaro (ya) voló прен. птиченцето излетя.

  Diccionario español-búlgaro > pájaro

 • 18 quebradero

  m ост. нарушител (на закон и пр.); quebradero de cabeza а) прен., разг. главоболие, главоблъсканица, проблем; б) предмет на обожание, любов.

  Diccionario español-búlgaro > quebradero

 • 19 sentar

  (-ie-) 1. tr 1) вж. asentar; sentar la cabeza прен. улягам, влизам в релсите; 2) прен. приемам нещо за вярно или разбиращо се от само себе си; 3) оглаждам, изравнявам нещо; 4) прен. основавам теория, доктрина и др.; 5) Арж., Ч., Екв. изправям кон на задните му крака; 2. intr (най-често с bien или mal) 1) прен., разг. смилам се, възприемам се добре/зле (за храна); 2) прен., разг. нося полза/вреда; 3) прен. подхождам, отивам, стоя добре/зле (за дреха, украшение и др.); 4) прен., разг. доставям удоволствие/неудоволствие; 3. prnl 1) сядам; 2) прен., разг. оставям следа върху плътта, отбелязвам се; 3) утаявам се (за течност); 4) стабилизирам се (напр. времето); estar uno bien sentado прен. подсигурен съм, сигурен съм (в службата, правилността и др.).

  Diccionario español-búlgaro > sentar

 • 20 terciana

  f пат. 1) хронична треска, повтаряща се на всеки три дни (по-често pl); 2): terciana de cabeza хронично главоболие, мигрена.

  Diccionario español-búlgaro > terciana

См. также в других словарях:

 • Historia del desnudo artístico — David (1501 1504), de Miguel Ángel, Galería de la Academia de Florencia. La evolución histórica del desnudo artístico ha corrido en paralelo a la historia del arte en general, salvo pequeñas particularidades derivadas de la distinta aceptación de …   Wikipedia Español

 • Urusei Yatsura — うる星やつら (Urusei Yatsura) Género Comedia romántica, Ciencia Ficción, Sobrenatural, Parodia Manga Lamu Creado por …   Wikipedia Español

 • Shakira — en un concierto en septiembre de 2011 …   Wikipedia Español

 • Candidatos a artículos destacados — Wikipedia:Candidatos a artículos destacados Saltar a navegación, búsqueda Ir a la tabla de contenidos Atajo WP:CADWP:CAD …   Wikipedia Español

 • Gramática del húngaro — Contenido 1 Comparación con el castellano 2 Notación 3 Fonética 3.1 Abecedario …   Wikipedia Español

 • Proverbios latinos — Anexo:Proverbios latinos Saltar a navegación, búsqueda Los proverbios latinos son un tipo de paremia (enunciado sentencioso, como el refrán, el adagio, la máxima, la sentencia, y el aforismo) utilizada por los romanos, y que se han mantenido en… …   Wikipedia Español

 • Racismo en Argentina — Saltar a navegación, búsqueda En la Argentina han existido y existen conductas de discriminación relacionadas con las características étnicas o el origen nacional de las personas. A su vez, la discriminación de tipo racista suele estar… …   Wikipedia Español

 • Judas Priest — Retribution Tour 2007 Datos generales Origen Birmingham …   Wikipedia Español

 • Iglesia de Santa María la Mayor (Alcaudete) — La iglesia de Santa María la Mayor en la localidad de Alcaudete (provincia de Jaén (España)) es un templo católico que fue declarado Bien de Interés Cultural a fecha de 3 de junio de 1931. Contenido 1 Marco jurisdiccional de la Iglesia 2 La… …   Wikipedia Español

 • Cómo entrenar a tu dragón (película) — How To Train Your Dragon Título Cómo entrenar a tu dragón Ficha técnica Dirección Chris Sanders Dean DeBlois Producción Bonnie Arnold Roy Lee …   Wikipedia Español

 • Ana Lucía Domínguez — Saltar a navegación, búsqueda Ana Lucía Domínguez Nombre real Ana Lucía Domínguez Tobón Nacimiento 2 de noviembre de 1983 (26 años) Bogotá …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.