Перевод: с испанского на болгарский

me+apetece+salir

 • 1 salir

  1. intr 1) излизам; 2) заминавам; 3) стърча, издавам се напред, изпъквам; 4) произлизам; водя началото си; 5) изгрява, издига се (за слънце, луна); 6) излизам (книга, вестник); 7) пониквам, никна (за посев); 8) излиза; свършва се; 9) спечелвам (от лотария); 10) оказвам се; 11) измъквам се от тясно място или затруднение; 12) освобождавам се; 13) появявам се, откривам се; 14) изчиствам се, излизам (за петно); 15) освобождавам се от нещо, продавам го; 16) ставам известен (за нещо); 17) казвам или правя нещо неочаквано; 18) откривам се отново (пост, служба и др.); 19) струвам; 20) излизам, точен съм (за сметка); 21) с предл. con + sust постигам това, което означава името; salió con su pretensión постигна това, което искаше; salirse con la suya налагам мнението, желанието си; 22) често се виждам с някого, поддържам интимни отношения; 23) имам добър или лош край (с bien или mal); 24) свършвам (за сезон); 25) приличам; 26) отдалечавам се; пренебрегвам, нарушавам; salió de tono беше нетактичен; 27) напускам (длъжност, с предл. de); 28) избран съм, падам се; 29) излизам на, стигам до (за улица, превозно средство и др., с предл. a); 30) тръгвам, започвам от (с предл. de); 31) мор. отдалечавам се от друг кораб; salir con una bobada прен. казвам глупост; salir caro algo a uno а) струва ми много; б) прен. излиза ми скъпо, солено; търпя последиците от нещо; salir al encuentro отивам да посрещна някого; salir de juicio загубвам ум, разум; salir de sus casillas прен. загубвам търпение; salir de apuros излизам от трудно положение; salir los colores a la cara почервенявам, изчервявам се; salir pitando (zumbando) uno прен., разг. хуквам като ужилен; 2. prnl 1) изтичам, изливам се (за течност); 2) протичам (за съд); 3) изкипявам (при варене); 4) пониквам; a lo que salga прен., разг. каквото излезе; salga lo que salga (saliere) разг. каквото ще да става; salirle a uno una cosa en blanco прен. осмян съм, за смях съм; не постигам целта си; salir por uno защитавам някого; salirse con su gusto достигам, постигам своето.

  Diccionario español-búlgaro > salir

 • 2 airoso,

  a adj 1) ветровит; 2) прен. изящен, грациозен; 3) прен. който достойно, успешно, блестящо довежда нещата докрай (с гл. quedar, salir).

  Diccionario español-búlgaro > airoso,

 • 3 albañal

  m клоака (букв., прен.); salir uno por el albañal прен., разг. оказвам се в недостойно положение.

  Diccionario español-búlgaro > albañal

 • 4 alcanzar

  1. tr 1) настигам; застигам; равнявам се; 2) стигам с ръка, достигам, досягам; 3) стигам с поглед; долавям (звук, мирис); 4) прен. имам способност, сила; 5) прен. узнавам, разбирам, знам; 6) прен. хващам някого в грешка или задлъжнялост; 7) прен. настигам; 8) достигам, стигам до размер; 9) прен. придобивам, постигам чрез усилия; 10) прен. съвременен съм (на нещо, на някого); 2. intr 1) стигам, достатъчен съм; 2) стигам (донякъде); 3. prnl застигам, равнявам се; alcanzàrsele algo a uno прен. разбирам нещо (предимно в отриц. изречения); No se me alcanza qué puede ser; quedar (salir) uno alcanzado прен. в дълг съм; si alcanza, no llega разг. едвам стига; alcanza quien no cansa proverb кратката молитва стига до Бога.

  Diccionario español-búlgaro > alcanzar

 • 5 atajo

  m 1) пряка пътека; 2) страничен път; 3) прен. най-сполучлив изход от затруднение; 4) разделяне на нещо; 5) отделяне, обозначаване с линии на част от текст; 6) малко стадо; 7) прен. множество; 8) фехт. лъжлив удар; no hay atajo sin trabajo без мъка, усилие няма сполука; salir al atajo прен., разг. прекъсвам някого.

  Diccionario español-búlgaro > atajo

 • 6 calabaza

  f 1) тиква (растение и плод); 2) кратуна; 3) прен., разг. кратуна; глава; 4) разг. тиквеник, тъпак, невежа; 5) мор. лош плавателен съд (галош); dar calabazas a uno а) разг. късам някого на изпит; б) разг. отхвърлям предложение, отрязвам квитанциите (на ухажор, кандидат); nadar sin calabazas прен. преуспявам без чужда помощ; salir uno calabaza прен., разг. оказвам се некадърен, не отговарям на представата.

  Diccionario español-búlgaro > calabaza

 • 7 camino

  m 1) път; 2) прен. посока; camino de loc prep по посока на, към; на път за; 3) прен. начин, средство; camino carretero (carretil) коларски път; camino de herradura път за ездитни и товарни животни; camino real главен път; camino de ruedas коларски път; camino trillado отъпкан път; camino vecinal междуселски път; Camino de Santiago, Vía Làctea астрол. Млечен път; camino trivial (trillado) прен. утъпкан път, обичаен начин или средство; abrir camino откривам (проправям) път; ahorrar camino съкращавам пътя; cerrar el camino препречвам (затварям) пътя; ir fuera del camino прен. отклонявам се от пътя (действам безразсъдно); romper el camino вървя начело (водя колона); salir al camino пресрещам, излизам насреща (показвам се отстъпчив); ponerse en camino предприемам пътуване, тръгвам на път.

  Diccionario español-búlgaro > camino

 • 8 casilla

  f 1) малка самотна къща; колиба; къщичка на жп. кантонер; 2) квадратче (шах, дама, начертан лист); 3) преградка, чекмедже, отделение и др.; 4) клетка (пчели); 5) Куб. капан за птици; 6) Екв. тоалетна; 7): casilla postal Амер. пощенска кутия; sacar a uno de sus casillas прен., разг. а) карам някого да промени начина си на живот; б) изкарвам от търпение; salir(se) uno de sus casillas прен., разг. излизам от кожата си, избухвам.

  Diccionario español-búlgaro > casilla

 • 9 cenagal

  m 1) локва; 2) блато; 3) прен., разг. заплетена работа (с гл. meter, salir etc.).

  Diccionario español-búlgaro > cenagal

 • 10 compás

  m 1) геом. пергел; 2) мор. компас, бусола; 3) размер; 4) муз. такт, тактуване; ритъм; 5) прен. правило, мярка; 6) манастирски земи, църковен имот; a compás съразмерно; salir uno de compás постъпвам безразсъдно; perder uno el compás прен. загубвам ориентация; tener el compás en ojo имам набито око.

  Diccionario español-búlgaro > compás

 • 11 costa2

  f цена, стойност, разноски; a costa2 de за сметка на; a toda costa2 на всяка цена; salir (ser) uno condenado en costa2s прен. поемам всички грижи и разноски; costa2s pl съдебни разноски.

  Diccionario español-búlgaro > costa2

 • 12 cuidado,

  a 1. adj грижещ се, загрижен; 2. m 1) грижа, внимание; 2) грижа, опасение, загриженост, безпокойствие; cuidado,s intensivos мед. интензивно отделение; Ўcuidado,! внимание!; de cuidado, опасен; estar uno de cuidado, разг. тежко болен съм; salir de (su) cuidado, una mujer прен. раждам; sin cuidado, спокоен, безпроблемен; Ўno tenga cuidado,! бъдете спокоен!; correr una cosa al cuidado, de uno натоварен съм с нещо, отговарям за него.

  Diccionario español-búlgaro > cuidado,

 • 13 demanda

  f 1) заявление, молба; 2) искане, просене; 3) въпрос, оплакване, жалба; 4) юр. иск; 5) икономическо търсене; demanda de mercancías заявка за стоки; demanda de servicios търсене на услуги; demanda total съвкупно търсене; 6) опит, начинание; 7) усилие, защита, отбрана; en demanda de в търсене на; ir en demanda de una persona търся някого; salir uno a la demanda а) юр. страна съм по иск; б) прен. противопоставям се, защитавам; demandas y respuestas спорове, пререкания, диспути.

  Diccionario español-búlgaro > demanda

 • 14 desigual

  adj 1) нееднакъв; 2) неравен, неравномерен; 3) грапав; 4) прен. непостоянен; 5) прен. труден, мъчен; 6) прен. променлив; salir desigual una cosa прен., разг. развалям се, провалям се.

  Diccionario español-búlgaro > desigual

 • 15 entrar

  1. intr 1) влизам; 2) помествам се, събирам се, влизам в нещо; 3) ставам (за дреха, обувка); 4) вливам се (за река); 5) приет съм, имам достъп; 6) започвам; 7) постъпвам (пари, суми); 8) забивам се, прониквам (гвоздей в стената; куршум в плът); 9) прен. настъпвам (годишно време); 10) встъпвам (в длъжност); 11) бикоб. нападам (бик); 12) воен. влизам като победител; 13) муз. запявам или започвам да свиря в определен момент; 14) прен. влияя, вмъквам се някому в душата; 15) включвам се в сделка, съзаклятие и др.; 16) прен. с предл. en и същ. име: започвам да изпитвам: entrar en calor започва да ми става топло; entrar en deseo започвам да желая; 17) с предл. a: влизам във владение, започвам: entrar a reinar започвам да царувам; 18) прен. вземам участие, влизам в състава, част съм от нещо; 19) прен. приемам се, навлизам (обичай, мода и др); 20) прен. започвам с (за книга, текст); 21) прен. чувствам се, изпитвам се (за чувство); проявявам се (за болест); 22) прен. използвам се; entra tanto pano en un vestido за една рокля отива толкова плат; 23) мор. настигам преследван кораб; 2. tr 1) въвеждам някого (в общество); 2) вкарвам, прибирам вътре; 3) стеснявам, скъсявам (дреха); 4) нападам; 5) спорт. нападам, отнемам топката; 3. prnl намъквам се, вмъквам се някъде; ahora entro yo сега е мой ред; entrar bien una cosa подходящо, уместно нещо; entrar bien (mal) en una cosa одобрявам (не се съгласявам) с това, което другият казва или прави; entrar uno dentro (en) sí mismo обмислям поведението си; no entrarle a uno una cosa а) не одобрявам нещо; б) не разбирам; no entrarle a uno una persona прен., разг. неприятен, антипатичен ми е; no entrar ni salir en una cosa прен., разг. не вземам участие, нямам нищо общо.

  Diccionario español-búlgaro > entrar

 • 16 estampía

  f само в израза embestir (salir, partir) de estampía прен. нападам (излизам, заминавам) ненадейно, бързо.

  Diccionario español-búlgaro > estampía

 • 17 examen

  m 1) преглед; 2) проучване, обсъждане; 3) изпит; 4) разпит; examen médico медицински преглед; examen anual годишен изпит; examen final заключителен изпит; examen de entrada (de ingreso, de admisión) приемен изпит; examen oral (verbal) устен изпит; examen (por) escrito писмен изпит; someterse (exponerse) a un examen; sufrir (verificar) un examen подлагам се на изпит; quedar suspendido en un examen скъсан съм на изпит; salir bien de un examen вземам успешно изпит; examen de balance балансов анализ.

  Diccionario español-búlgaro > examen

 • 18 flote

  m плаване; a flote а) на повърхността, отгоре; б) прен. способен да се справи с трудно положение; sacar a flote прен., разг. а) изваждам на бял свят; б) помагам някому да преодолее трудност; salir a flote прен. а) побеждавам, справям се с нещо, изплувам; б) излиза наяве, споменава се ( нещо премълчавано или забравено).

  Diccionario español-búlgaro > flote

 • 19 gatas

  (a) loc adv 1) на четири крака, лазешком; 2) едва, с трудност; salir uno a gatas прен., разг. едвам се измъквам от опасност, затруднение; y los que anduvo a gatas разг. за годините, които някой скрива.

  Diccionario español-búlgaro > gatas

 • 20 guatepeor

  m име на измислена държава, основано на игра с думи: malo, a зле, лошо; peor по-лошо; salir de Guatemala para entrar en Guatepeor от трън, та на глог.

  Diccionario español-búlgaro > guatepeor

См. также в других словарях:

 • salir — salir, salir de estampida expr. salir rápidamente. ❙ «Sin parar motores ni decir ni mu salieron de estampida a la vez...» B. Pérez Aranda et al., La ex siempre llama dos veces. ❙ «...la miro otro ratito más y salgo de estampida.» C. Pérez… …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • salir de estampida — salir, salir de estampida expr. salir rápidamente. ❙ «Sin parar motores ni decir ni mu salieron de estampida a la vez...» B. Pérez Aranda et al., La ex siempre llama dos veces. ❙ «...la miro otro ratito más y salgo de estampida.» C. Pérez… …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • Lado — (Del lat. latus.) ► sustantivo masculino 1 Parte de un todo que se contrapone a la otra: ■ siéntate en el lado derecho del sofá. 2 Costado o mitad del cuerpo del animal desde la cabeza hasta el pie: ■ échate sobre el lado izquierdo. 3 Costado o… …   Enciclopedia Universal

 • primaveral — ► adjetivo METEOROLOGÍA De la primavera: ■ con el tiempo primaveral apetece salir a pasear. * * * primaveral adj. De [la] primavera: ‘Las lluvias primaverales. Un vestido primaveral’. * * * primaveral. adj. Perteneciente o relativo a la primavera …   Enciclopedia Universal

 • cargado — {{#}}{{LM C07285}}{{〓}} {{SynC07453}} {{[}}cargado{{]}}, {{[}}cargada{{]}} ‹car·ga·do, da› {{《}}▍ adj.{{》}} {{<}}1{{>}} {{♂}}Referido al tiempo atmosférico,{{♀}} bochornoso o muy caluroso: • La tarde está muy cargada y no apetece salir.{{○}}… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • descabalado — {{#}}{{LM D47522}}{{〓}} {{[}}descabalado{{]}}, {{[}}descabalada{{]}} ‹des·ca·ba·la·do, da› {{《}}▍ adj.{{》}} {{<}}1{{>}} {{♂}}Referido especialmente a algo formado por dos cosas,{{♀}} que ya no tiene alguno de los componentes: • guantes… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • gibar — {{#}}{{LM G19009}}{{〓}} {{ConjG19009}}{{\}}CONJUGACIÓN{{/}}{{SynG19500}} {{[}}gibar{{]}} ‹gi·bar› {{《}}▍ v.{{》}} {{※}}col.{{¤}} Fastidiar o molestar: • ¡No te giba, ahora dice que no le apetece salir de casa!{{○}} {{★}}{{\}}ETIMOLOGÍA:{{/}} De… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • sumo — {{#}}{{LM S36740}}{{〓}} {{SynS37654}} {{[}}sumo{{]}}, {{[}}suma{{]}} ‹su·mo, ma› {{《}}▍ adj.{{》}} {{<}}1{{>}} Supremo, altísimo o que no tiene superior: • El sumo representante de la Iglesia católica es el papa.{{○}} {{<}}2{{>}} Muy grande o… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • Miguel Ángel Muñoz — En este artículo sobre biografías se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Charmed — La siguiente es una lista de episodios de la serie Charmed. La serie comenzó el 7 de octubre de 1998 y terminó el 21 de mayo de 2006, con 178 episodios emitidos hasta la octava temporada. Contenido 1 Temporadas 1.1 Lista de Episodios 2 Primera… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.