Перевод: с французского на все языки

masala

 • 1 achoppement

  nm. to‘siq, to‘sqinlik; pierre d'achoppement qiyin masala; qiyinchilik, to‘sqinlik, xalaqit.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > achoppement

 • 2 affaire

  nf.
  1. ish, yumush; c'est mon affaire et non la vôtre bu mening ishim, sizniki emas; ce n'est pas une petite affaire bu mayda ish emas, bu hazil ish emas; c'est une vilaine affaire bu qabih ish; étouffer l'affaire ishni bosti-bosti qilmoq; ne vous mêlez pas de mes affaires! mening ishlarimga aralashmang! tirer une affaire au clair ishni oydinlashtirmoq; vaquer à ses affaires o‘z ishi bilan band bo‘lmoq; l'affaire est dans le lac ishlar pachava; l'affaire est dans le sac hamma narsa joyida; avoir affaire à kimdadir ishi bo‘lmoq; connaître son affaire o‘z ishini yaxshi bilmoq, o‘z ishiga aqli yetmoq; faire l'affaire to‘g‘ri kelmoq; munosib, loyiq bo‘lmoq; mos kelmoq; cela ne fait pas l'affaire bu to‘g‘ri kelmaydi; tirer qqn. d'affaire biror kishini qiyin sharoitdan olib chiqmoq, birovga yordam bermoq; se tirer d'affaire qiyinchilikdan chiqmoq
  2. masala, ish, gap; une affaire d'honneur ornomus masalasi, duel; c'est l'affaire d'une minute bu bir daqiqali, masala, gap
  3. pl. narsa, kiyim-kechak; ranger ses affaires kiyim-kechaklarni tartibga keltirmoq; donner ses affaires à nettoyer kiyimlarni tozalatishga bermoq
  4. jamoatga oid ishlar; les affaires de l'Etat davlat ishlari; ministère des affaires étrangères tashqi ishlar vazirligi
  5. savdo yoki sanoat korxonasi; une grosse affaire industrielle katta sanoat korxonasi; un homme d'affaires ishbilarmon kishi; faire des affaires avec qqn. biror kishi bilan savdo qilmoq
  6. dr. ish (sudda ko‘riladigan ish, sudlanish, sud jarayoni); plaider une affaire sudda ishni himoya qilmoq
  7. mil. jang, urush
  8. hiyla, nayrang.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > affaire

 • 3 algèbre

  nf.
  1. algebra; un problème d'algèbre algebraik masala
  2. fig.fam. qiyin, mushkul narsa; pour moi c'est de l'algèbre bu men uchun hech bir tushunib bo‘lmaydigan, tushunilishi mushkul narsa, yozuv, xat va hokazo.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > algèbre

 • 4 amusement

  nm.
  1. ko‘ngil ochish, vaqtichog‘lik, o‘yin-kulgi, ermak; résoudre un problème est pour lui un amusement masala yechish uning uchun ermak, ko‘ngil ochishdir; par amusement ko‘ngil ochish uchun
  2. ovunchoq, ermak.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > amusement

 • 5 appesantir

  I vt. og‘irlashtirmoq, vazminlashtirmoq
  II s'appesantir vpr.
  1. og‘irlashmoq, vazminlashmoq, toshi ortmoq; je sentais ma tête s'appesantir men boshim og‘irlashib ketayotganini sezardim
  2. biror masala ustida uzoq to‘xtalib o‘ tmoq, to‘xtamoq; ezmalik qilmoq, gapni cho‘zmoq; il s'appesantit sur les détails u ikir-chikir ustida uzoq to‘xtaldi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > appesantir

 • 6 arrêter

  I vt.
  1. to‘xtatmoq, ushlab qolmoq; arrêter un passant yo‘lovchini to‘xtatmoq
  2. bo‘lmoq, bo‘lib qo‘ymoq, to‘xtatib qolmoq; arrêter un complot fitnani to‘xtatib qolmoq
  3. qamamoq, hibsga olmoq
  4. belgilamoq, tayinlamoq; arrêter le jour d'un rendez-vous uchrashuv kunini belgilamoq
  II vi. to‘xtamoq; dites au chauffeur d'arrêter haydovchiga to‘xtatishini ayting; il n'arrête pas de travailler u ishlashdan, ishdan to‘xtamayapti, u to‘xtamay ishlayapti
  III s'arrêter vpr.
  1. to‘xtamoq, to‘xtab qolmoq; la voiture s'est arrêtée mashina to‘xtadi
  2. qolmoq, to‘xtab qolmoq, to‘xtab qolib ketmoq; s'arrêter quelques jours à Paris Parijda bir necha kun qolmoq
  3. tugamoq, tinmoq; le bruit s'arrête shovqin tindi
  4. to‘xtalmoq, to‘xtalib o‘ tmoq, diqqatini jalb qilmoq; s'arrêter sur une question biror masala ustida to‘xtalmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > arrêter

 • 7 attarder

  vpr.
  1. hayallamoq, kechikmoq, ko‘proq bo‘lmoq, turib, hayallab qolmoq, qolib ketmoq; s'attarder chez qqn. birovnikida hayallab qolmoq
  2. to‘xtamoq, to‘xtalib qolmoq; s'attarder sur un sujet masala ustida uzoq to‘xtalmoq; s'attarder à regarder les étalages peshtaxtalarni uzoq tomosha qilmoq, do‘konlarni tomosha qilish uchun to‘xtalib qolmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > attarder

 • 8 autre

  I adj.
  1. otdan oldin: boshqa, o‘zga, bo‘lak; est-il plus heureux que les autres hommes? boshqa kishilardan ko‘ra u baxtlimi? une autre fois boshqa safar, bo‘lak payt; kelgusi safar; c'est un tout autre écrivain butunlay boshqa yozuvchi; c'est autre chose, c'est tout autre chose bu boshqa ish, narsa, masala; loc.adv. autre part boshqa joyda; boshqa joyga; qayerdadir, allaqayerda; j'ai lu cela autre part bu haqida boshqa yerda, qayerdadir o‘qidim; d'autre part shu bilan birga; boshqa tomondan, boshqa tarafdan
  2. ot yoki olmoshdan keyin: boshqacha, bo‘lakcha, avvalgidan boshqacha; il est devenu autre u boshqacha bo‘lib qoldi, o‘zgarib qoldi
  II pron.
  1. boshqasi; boshqa kishi; un autre kimdir boshqa birov; je l'ai pris pour un autre men uni boshqa kishi deb o‘ylabman; loc. d'un bout à l'autre bir uchidan boshqasiga; de temps à l'autre vaqti-vaqti bilan; d'une heure à l'autre istalgan paytda, har doim; entres autres ko‘pchilik ichida, orasida, o‘rtasida; rien d'autre boshqa hech narsa; l'un est riche, l'autre est pauvre biri boy, ikkinchisi esa kambag‘al; ni l'un, ni l'autre n'ont rien compris unisi ham, bunisi ham, ikkalasi ham hech narsa tushunishmadi; s'aider l'un l'autre bir-biriga yordamlashmoq; marcher l'un derrière l'autre birin-ketin yurmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > autre

 • 9 cas

  nm.
  1. voqea, hodisa, hol, vaziyat, sharoit, ahvol, holat; cas grave jiddiy holat; en ce cas u holda, u vaziyatda; loc.conj. en cas que, au cas où u holda, agar … qachonki, agar …; en cas qu'il vienne agar, qachonki u kelsa; en tout cas har holda, qanday bo‘lganda ham
  2. faire grand cas de katta ahamiyat bermoq, qadrlamoq, e'tibor bermoq, yaxshi baholamoq
  3. jinoyat, noo‘rin xatti-harakat, ayb; soumettre un cas au juge sudda ayb qo‘ymoq
  4. cas de conscience masala, vijdon ishi, holi
  5. méd. jiddiy, og‘ir hol, ahvol, mushkul holat.
  nm.gram. kelishik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cas

 • 10 casse-tête

  nm.inv.
  1. gurzi, cho‘qmor
  2. jumboq, muammo, dushvor masala; ce problème est un casse-tête bu jumboq masala, bu muammo.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > casse-tête

 • 11 chiader

  vt.fam. vieilli bosh ko‘tarmay tirishib ishlamoq; un problème chiadé qiyin, murakkab masala.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > chiader

 • 12 contentieux

  -euse
  I adj. bahsli, munozarali, bahsga sabab bo‘ lgan, talash, janjalli
  II nm.
  1. huquq bo‘limi (muassasada); maison de contentieux oqlovchi idorasu
  2. talash, janjalli masala.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > contentieux

 • 13 contestation

  nf.
  1. bahs, munozara, janjal, nizo, tortishuv, olishuv, gap qaytarish, aytishish; sans contestation to‘siqsiz, qarshiliksiz, erkin, bemalol, monesiz, shak-shubha qilmay, tortishmay, shubhasiz, aniq, ravshan, albatta
  2. janjalli masala
  3. dr. rad qilish, qaytarish, yo‘qqa chiqarish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > contestation

 • 14 controverse

  nf.
  1. ixtilof, janjalli masala, tortishuv, munozara, bahs, dov, olishuv, dovlashuv, haq-huquq talashish, fikrlar bellashuvi; il n'y a pas là matière à controverse bu yerda hech narsa yo‘q tortishadigan
  2. aytishish, gap qaytarish, munozara, tortishuv.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > controverse

 • 15 délicat

  -ate
  I adj.
  1. xushmuomala, nazokatli, odobli, muloyim; nozik, yumshoq, mehribon, mushfiq; nafis, chiroyli, yoqimli, latif (hid, yuz, qiyofa haqida)
  2. mazali, lazzatli, totli, shirin, xushxo‘r
  3. nimjon, zaif, ojiz, bequvvat, sust, bo‘sh, quvvati, madori, darmoni, kuchi yo‘q, qiltiriq; santé délicate zaif salomatlik; sommeil délicat hushyor uyqu
  4. nafis, nozik, nafosatli, bejirim, nazokatli, kelishgan, go‘zal; ouvrage délicat nozik ish (asar); goût délicat nozik did
  5. nozik, qaltis, mushkul, chigal; question délicate qaltis, chigal masala; situation délicate mushkul holat
  6. zehnli, idrokli, uquvli, zehni o‘ tkir, baland, ta'sirlanuvchan, tez ta'sirlanuvchan, hassos, ziyrak, hushyor, sezgir
  7. talabchan, nozik tabiat, tantiq, injiq, didi baland
  II n. faire le délicat, faire la délicate ortiqcha talabchan bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > délicat

 • 16 demande

  nf.
  1. iltimos, so‘rov, o‘ tinch; demande en mariage turmush qurishga taklif; adresser une demande iltimos bilan murojaat etmoq; rejeter un demande iltimosni rad qilmoq; sur demande, à la demande iltimosga binoan, ko‘ra, buyuritma asosida
  2. rasmiy iltimos, o‘ tinch, iltimosnoma, ariza, arznoma, arz, arzu hol; bayonot; talabnoma, talab, so‘rov; ehtiyoj; demande de dégrèvement soliqni olib tashlash talabnomasi, arzi
  3. rasmiy talab, so‘roq, savol, ish, masala
  4. iste'mol, iste'mol qilish, foydalanish, ehtiyojga ishlatish, sarf qilish, so‘rash, mas'uliyat, ehtiyoj, zarurat, hojat; l'offre et la demande so‘rash va taklif
  5. dr. da'vo
  6. buyurtma, topshiriq; livrer une demande buyurtmani yetkazib bermoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > demande

 • 17 différend

  nm. nifoq, ixtilof, ziddiyat, qarama-qarshilik, janjal, nizo, tortishuv, bahs, munozarali jumboq, masala; partager le différend kelishuvchilik yordamida, yo‘li bilan tomonlarni yarashtirmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > différend

 • 18 discussion

  nf. muhokama qilish, o‘ylashib ko‘rish, maslahatlashish, mubohasa, bahs, tortishuv, munozara; entrer en discussion avec bahslashmoq, tortishmoq; entamer la discussion munozara boshlamoq; être en discussion muhokama qilmoq; cela est sujet à discussion buni muhokama qilish zarur, bu munozarali masala; de la discussion jaillit la lumière loc.prov. bahslarda haqiqat yuzaga keladi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > discussion

 • 19 embarrassant

  -ante
  adj.
  1. qiyin, mushkul, mashaqqatli, og‘ir; un problème embarrassant mushkul muammo; une situation embarrassante og‘ir, mashaqqatli vaziyat; une question embarrassante mushkul masala
  2. qo‘pol, beso‘naqay, bahaybat; og‘ir; des bagages embarrassants beso‘naqay katta yuk.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > embarrassant

 • 20 embûches

  nf.pl. qopqon, tuzoq, dom; fitna-fasod, kirdikor, yomon niyat, g‘araz, hiyla-nayrang, makr, dasisa; dresser des embûches tuzoq qo‘ymoq, makr ishlatmoq; une question pleine d'embûches makr to‘la masala.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > embûches

См. также в других словарях:

 • Masala TV — Launched 22nd November 2006 Owned by Eye Television Network Picture format 4:3 (576i, SDTV) Slogan Add some Masala to your Life …   Wikipedia

 • masala — MASALÁ, masalale, s.f. (înv.) Torţă, faclă. – Din ngr. masalas. Trimis de claudia, 13.09.2007. Sursa: DEX 98 MASALÁ s. v. fachie, faclă, făclie, torţă. Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime masalá s. f., art …   Dicționar Român

 • maşala — MAŞALÁ interj. (Turcism înv.) Bravo! bine! de minune! – Din tc. măşallah. Trimis de claudia, 05.10.2003. Sursa: DEX 98 MAŞALÁ interj. v. bine, bravo, perfect. Trimis de siveco, 13.09.2007. Sursa: Sinonime maşalá interj …   Dicționar Român

 • masala — ● masala nom masculin (mot hindi) Poudre constituée d un mélange d épices, condiment essentiel de la cuisine indienne et pakistanaise …   Encyclopédie Universelle

 • mȃšala(h) — uzv. reg. 1. {{001f}}riječ dobrodošlice, divljenja, čuđenja i odobravanja 2. {{001f}}zapis protiv uroka na odjeći male djece ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • Masala — Nom italien très fréquent en Sardaigne. Je n en connais pas la signification …   Noms de famille

 • masala — ► NOUN ▪ a mixture of spices ground into a paste or powder and used in Indian cookery. ORIGIN Urdu, from Arabic, ingredients, materials …   English terms dictionary

 • Masala — El masala (conocido también como massala ) es una mezcla de diferentes especias usadas en la cocina india que le confiere un sabor y un aroma característicos. Existen tantas variedades de masala como combinaciones se puedan hacer con, por ejemplo …   Wikipedia Español

 • Masala — For other uses, see Masala (disambiguation). Masala or massala (Hindi: मसाला; Bengali: মশলা; Urdu: مصالہ‏) is a term used in South Asian cuisines (including Indian, Nepali, Bangladeshi, and Pakistani cuisines) to mostly describe a mixture of… …   Wikipedia

 • Masala — Masalas (devanagari: मसाला, masālā) sind verschiedene indische Gewürzzubereitungen zur Zubereitung von Currys. Sie werden in jeder Region, jedem Ort, ja jedem Haushalt anders zusammengestellt – von süßlich über mild bis scharf. Unter den Zutaten… …   Deutsch Wikipedia

 • masala — /məˈsalə/ (say muh sahluh) Indian English –noun 1. seasoning or spice. 2. → garam masala. 3. the quality of being risque, sensational or titillating, as a film, etc. –adjective 4. (of food) containing spices: chana masala; pan masala. 5. (of a… …   Australian English dictionary

Книги

Другие книги по запросу «masala» >>