Перевод: с русского на персидский

make up into sets

 • 1 комплектовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  (adj. & vt.) کامل، تمام، کامل کردن، انجام دادن، بانجام رساندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > комплектовать (I) (нсв)

 • 2 верстать (I) > сверстать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تحمیل کردن، اعمال نفوذ کردن، گرانبار کردن، مالیات بستن بر

  Русско-персидский словарь > верстать (I) > сверстать (I)

 • 3 комплектование

  ............................................................
  {collect ـ(vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن}
  {!! collected: دارای حواس جمع، متین، خوددار}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {complet [ complete:
  (adj. & vt.) کامل، تمام، کامل کردن، انجام دادن، بانجام رساندن]}
  { completion: ــ(n.) اتمام، تکمیل}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > комплектование

 • 4 обобщать (I) > обобщить (II)

  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) به طور عام گفتن، عمومیت دادن (به)، عمومی کردن، تعمیم دادن، کلیت بخشیدن

  Русско-персидский словарь > обобщать (I) > обобщить (II)

 • 5 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 6 колонизировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) تشکیل مستعمره دادن، ساکن شدن در، مهاجرت کردن

  Русско-персидский словарь > колонизировать (I) (нсв и св)

 • 7 надумать (I) (св)

  فعل make up mind take it into head

  Русско-персидский словарь > надумать (I) (св)

 • 8 накатывать (I) > накатать (I) I

  ............................................................
  (v.) جمع کردن، اندوختن، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > накатывать (I) > накатать (I) I

 • 9 обозначаться (I) > обозначиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (v.) نمد، پشم مالیده و نمد شده، نمدپوش کردن، نمد مالی کردن
  زمان ماضی فعل feel
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обозначаться (I) > обозначиться (II)

 • 10 повадиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. make a habit of going/coming

  Русско-персидский словарь > повадиться (II) (св)

 • 11 подгонять (I) > подогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  5. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подгонять (I) > подогнать (II)

 • 12 подмазываться (I) > подмазаться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подмазываться (I) > подмазаться (I)

 • 13 подчинять (I) > подчинить (II)

  ............................................................
  (vt.) تحت انقیاد در آوردن، مطیع کردن، منکوب کردن
  ............................................................
  (vt.) مطیع کردن، مقهور ساختن، رام کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) تابع، مادون، مرئوس، وابسته، فرعی، پائین تر، تابع قرار دادن، زیردست یامطیع کردن، فرمانبردار
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جا، محل، مرتبه، قرار دادن، گماردن، جایگاه، میدان، فضا، مکان، در محلی گذاردن، گذاشتن، جای دادن، وهله، صندلی

  Русско-персидский словарь > подчинять (I) > подчинить (II)

 • 14 разбирать (I) > разобрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مجزا کردن، سوا کردن، پیاده کردن (ماشین آلات)، به هم ریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بی مصرف کردن، پیاده کردن (ماشین آلات) عاری از سلاح یا اثاثه کردن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، مطرح کردن، گفتگو کردن
  ............................................................
  9. go over/into
  ............................................................
  10. parse
  (vt.) تجزیه کردن، اجزاء و ترکیبات جمله را معین کردن، جمله را تجزیه کردن، تجزیه شدن
  ............................................................
  (vt.) تجزیه کردن، تحلیل کردن، (مج.) موشکافی کردن، جدا کردن، جزئیات را مطالعه کردن، پاره پاره کردن، تشریح کردن، (ش.) با تجزیه آزمایش کردن، فرگشایی کردن
  ............................................................
  (v.) معنی چیزی را پیدا کردن، سر درآوردن از، تنظیم کردن
  ............................................................
  (past: understood ; past participle: understood
  (vt. & vi.) فهمیدن، ملتفت شدن، دریافتن، درک کردن، رساندن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن

  Русско-персидский словарь > разбирать (I) > разобрать (I)

 • 15 распалять (I) > распалить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) زیاد گرم کردن، دو آتشه کردن، برافروختن
  ............................................................
  5. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > распалять (I) > распалить (II)

 • 16 расстраивать (I) > расстроить (II)

  ............................................................
  (vt.) درهم و برهم کردن، مختل کردن، بی نظم کردن، تشکیلات چیزی را بر هم زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  4. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  8. put/make out of tune
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расстраивать (I) > расстроить (II)

 • 17 спутаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. become confused/muddled
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спутаться (I) (св)

 • 18 авансировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. make an advance/prepayment
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > авансировать (I) (нсв и св)

 • 19 агитировать (I) > сагитировать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زمین مسطح، جلگه، یک رشته عملیات جنگی، لشکرکشی، مبارزه انتخاباتی، مسافرت درداخل کشور
  ............................................................
  (v.) به کار انداختن، تحریک کردن، تکان دادن، آشفتن، پریشان کردن، سرآسیمه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن

  Русско-персидский словарь > агитировать (I) > сагитировать (I)

 • 20 атаковать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تصدی، عهده داری، حمله، اتهام، هزینه، وزن، مسئولیت، گماشتن، عهده دار کردن، زیربار کشیدن، متهم ساختن، مطالبه (بها)، پر کردن (باطری وتفنگ)، مورد حمایت، بار، مطالبه هزینه

  Русско-персидский словарь > атаковать (I) (нсв и св)

См. также в других словарях:

 • Make It or Break It — intertitle Genre Drama Format Teen/family drama …   Wikipedia

 • Make It Easy — Single by Yes from the album Yesyears B side Long Distance Runaround Released August 1991 …   Wikipedia

 • Into the Millennium Tour — infobox concert tour concert tour name = Into the Millennium Tour artist = Backstreet Boys album = Millennium start date = June 2 1999 end date = March 15 2000 number of legs = 3 number of shows = 115 altArtist = last tour = Backstreet Boys… …   Wikipedia

 • List of Pokémon Trading Card Game sets — This is a list of expansion sets for the Pokémon Trading Card Game. Contents 1 Wizards of the Coast 1.1 The First Generation Sets 1.1.1 Base Set 1.1.2 Jungle …   Wikipedia

 • Yu-Gi-Oh! Trading Card Game sets — See also Yu Gi Oh! Trading Card Game A number of booster packs have been released for the Yu Gi Oh! Trading Card Game. Every booster pack up to Ancient Sanctuary contained around 110 cards (some have more, some have less), but they are typically… …   Wikipedia

 • Coronation Street sets — A partial image of the Granada Studios backlot in Manchester city centre which houses the Coronation Street set The sets of the British ITV soap opera Coronation Street have changed since first broadcast in December 1960. The current s …   Wikipedia

 • List of Magic: The Gathering sets — Magic sets redirects here. For the query optimization algorithm, see Magic Sets algorithm. These are tables of Magic: The Gathering card sets. A trading card game published by Wizards of the Coast, Magic is primarly marketed in base/core sets and …   Wikipedia

 • Girder and Panel building sets — were a building toy that was created by Kenner Toys in the 50 s. This came about when Kenner President Albert Steiner witnessed the construction of a new office building in Cincinnati. This girder and panel construction method inspired Kenner to… …   Wikipedia

 • CityRail T and G sets — Tangara Tangara at Wolli Creek Tangara vestibule …   Wikipedia

 • (You Make Me Feel Like) A Natural Woman — Single by Aretha Franklin from the album Lady Soul Released 1967 Format 7 single Re …   Wikipedia

 • How to Make a Monster (2001 film) — Infobox Film name = How to Make a Monster caption = DVD cover for How to Make a Monster director = George Huang producer = Lou Arkoff Colleen Camp Stan Winston writer = George Huang narrator = starring = Clea DuVall Steven Culp Tyler Mane Jason… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «make up into sets» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»