Перевод: с русского на персидский

make into pages

 • 1 верстать (I) > сверстать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تحمیل کردن، اعمال نفوذ کردن، گرانبار کردن، مالیات بستن بر

  Русско-персидский словарь > верстать (I) > сверстать (I)

 • 2 обобщать (I) > обобщить (II)

  ............................................................
  (vt.) بهم پیوست، متحد کردن، یکی کردن، متفق کردن، وصلت دادن، ترکیب کردن، سکه قدیم انگلیسی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) به طور عام گفتن، عمومیت دادن (به)، عمومی کردن، تعمیم دادن، کلیت بخشیدن

  Русско-персидский словарь > обобщать (I) > обобщить (II)

 • 3 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 4 колонизировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) تشکیل مستعمره دادن، ساکن شدن در، مهاجرت کردن

  Русско-персидский словарь > колонизировать (I) (нсв и св)

 • 5 комплектовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت
  ............................................................
  (adj. & vt.) کامل، تمام، کامل کردن، انجام دادن، بانجام رساندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > комплектовать (I) (нсв)

 • 6 надумать (I) (св)

  فعل make up mind take it into head

  Русско-персидский словарь > надумать (I) (св)

 • 7 накатывать (I) > накатать (I) I

  ............................................................
  (v.) جمع کردن، اندوختن، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > накатывать (I) > накатать (I) I

 • 8 обозначаться (I) > обозначиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (v.) نمد، پشم مالیده و نمد شده، نمدپوش کردن، نمد مالی کردن
  زمان ماضی فعل feel
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обозначаться (I) > обозначиться (II)

 • 9 повадиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. make a habit of going/coming

  Русско-персидский словарь > повадиться (II) (св)

 • 10 подгонять (I) > подогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  5. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подгонять (I) > подогнать (II)

 • 11 подмазываться (I) > подмазаться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подмазываться (I) > подмазаться (I)

 • 12 подчинять (I) > подчинить (II)

  ............................................................
  (vt.) تحت انقیاد در آوردن، مطیع کردن، منکوب کردن
  ............................................................
  (vt.) مطیع کردن، مقهور ساختن، رام کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) تابع، مادون، مرئوس، وابسته، فرعی، پائین تر، تابع قرار دادن، زیردست یامطیع کردن، فرمانبردار
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جا، محل، مرتبه، قرار دادن، گماردن، جایگاه، میدان، فضا، مکان، در محلی گذاردن، گذاشتن، جای دادن، وهله، صندلی

  Русско-персидский словарь > подчинять (I) > подчинить (II)

 • 13 разбирать (I) > разобрать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مجزا کردن، سوا کردن، پیاده کردن (ماشین آلات)، به هم ریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بی مصرف کردن، پیاده کردن (ماشین آلات) عاری از سلاح یا اثاثه کردن
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، مطرح کردن، گفتگو کردن
  ............................................................
  9. go over/into
  ............................................................
  10. parse
  (vt.) تجزیه کردن، اجزاء و ترکیبات جمله را معین کردن، جمله را تجزیه کردن، تجزیه شدن
  ............................................................
  (vt.) تجزیه کردن، تحلیل کردن، (مج.) موشکافی کردن، جدا کردن، جزئیات را مطالعه کردن، پاره پاره کردن، تشریح کردن، (ش.) با تجزیه آزمایش کردن، فرگشایی کردن
  ............................................................
  (v.) معنی چیزی را پیدا کردن، سر درآوردن از، تنظیم کردن
  ............................................................
  (past: understood ; past participle: understood
  (vt. & vi.) فهمیدن، ملتفت شدن، دریافتن، درک کردن، رساندن
  ............................................................
  (past: overcame ; past participle: overcome
  (vi.) چیره شدن، پیروز شدن بر، مغلوب ساختن، غلبه یافتن

  Русско-персидский словарь > разбирать (I) > разобрать (I)

 • 14 распалять (I) > распалить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) زیاد گرم کردن، دو آتشه کردن، برافروختن
  ............................................................
  5. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > распалять (I) > распалить (II)

 • 15 расстраивать (I) > расстроить (II)

  ............................................................
  (vt.) درهم و برهم کردن، مختل کردن، بی نظم کردن، تشکیلات چیزی را بر هم زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  4. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  8. put/make out of tune
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расстраивать (I) > расстроить (II)

 • 16 спутаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. become confused/muddled
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спутаться (I) (св)

 • 17 авансировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. make an advance/prepayment
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > авансировать (I) (нсв и св)

 • 18 агитировать (I) > сагитировать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زمین مسطح، جلگه، یک رشته عملیات جنگی، لشکرکشی، مبارزه انتخاباتی، مسافرت درداخل کشور
  ............................................................
  (v.) به کار انداختن، تحریک کردن، تکان دادن، آشفتن، پریشان کردن، سرآسیمه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن

  Русско-персидский словарь > агитировать (I) > сагитировать (I)

 • 19 атаковать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تصدی، عهده داری، حمله، اتهام، هزینه، وزن، مسئولیت، گماشتن، عهده دار کردن، زیربار کشیدن، متهم ساختن، مطالبه (بها)، پر کردن (باطری وتفنگ)، مورد حمایت، بار، مطالبه هزینه

  Русско-персидский словарь > атаковать (I) (нсв и св)

 • 20 базироваться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. rest
  (v.) آسایش، استراحت، محل استراحت، آسودن، استراحت کردن، آرمیدن، تجدید قوا، کردن، تکیه دادن، متکی بودن به، الباقی، نتیجه، بقایا، سایرین، دیگران، باقیمانده
  ............................................................
  2. be based/founded/grounded
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > базироваться (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • make — verb (makes, making, made) 1》 form by putting parts together or combining substances.     ↘(make something into) alter something so that it forms (something else).     ↘arrange bedclothes tidily on (a bed) ready for use.     ↘Electronics complete …   English new terms dictionary

 • make something up — 1》 (also make up for) compensate for something lost, missed, or deficient.     ↘(make it up to) compensate (someone) for negligent or unfair treatment. 2》 (make up) (of parts) compose or constitute (a whole). 3》 put together or prepare something… …   English new terms dictionary

 • Make (software) — make Original author(s) Stuart Feldman Initial release 1977 Type build automation tool In software development, Make is a utility that automatically builds executable programs and libraries from source code by rea …   Wikipedia

 • Make Room! Make Room! —   …   Wikipedia

 • Make Way for Ducklings —   …   Wikipedia

 • Make Her Say — Single by Kid Cudi featuring Kanye West Common from the album Man on the Moon: The End of Day …   Wikipedia

 • Make Your Own Damn Movie! — Make Your Own Damn Movie!: Secrets of a Renegade Director   Author(s) …   Wikipedia

 • Make You Happy — may refer to: Make You Happy (song), 1997 single by Céline Dion, from the album Falling into You Make You Happy (album), 1997 album by Divinyls This disambiguation page lists articles associated with the same title. If an …   Wikipedia

 • make — make1 makable, adj. /mayk/, v., made, making, n. v.t. 1. to bring into existence by shaping or changing material, combining parts, etc.: to make a dress; to make a channel; to make a work of art. 2. to produce; cause to exist or happen; bring… …   Universalium

 • make — [c]/meɪk / (say mayk) verb (made, making) –verb (t) 1. to bring into existence by shaping material, combining parts, etc.: to make a dress. 2. to produce by any action or causative agency: to make trouble. 3. to cause to be or become; render: to… …   Australian-English dictionary

 • make — [[t]meɪk[/t]] v. made, mak•ing, n. 1) to bring into existence by shaping, changing, or combining material: to make a dress[/ex] 2) to cause to exist or happen: to make trouble[/ex] 3) to cause to become: to make someone happy[/ex] 4) to appoint:… …   From formal English to slang

Книги

Другие книги по запросу «make into pages» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»