Перевод: с русского на персидский

make come back

 • 1 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 2 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 3 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 4 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

 • 5 воскресать (I) > воскреснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { revive:
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن}

  Русско-персидский словарь > воскресать (I) > воскреснуть (I)

 • 6 восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  { restore:
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن}
  ............................................................
  {!! resume: از سر گرفتن، خلاصه تجربیات، حاصل، خلاصه، چکیده کلام، ادامه یافتن، از سرگرفتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) عود کردن، تکرار شدن، دور زدن، باز رخدادن
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  { reinstate:
  (vt.) دوباره گماشتن، دوباره برقرار کردن، از نو به مقام اولیه خود رساندن، تثبیت کردن}
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

 • 7 вспоминаться (I) > вспомниться (II)

  فعل come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > вспоминаться (I) > вспомниться (II)

 • 8 вставать (I) > встать (I)

  ............................................................
  (v.) درست شدن، برخاستن، بلند شدن، برخاست، تقویت شدن
  ............................................................
  2. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  7. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > вставать (I) > встать (I)

 • 9 оживать (I) > ожить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оживать (I) > ожить (II)

 • 10 отшучиваться (I) > отшутиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшучиваться (I) > отшутиться (II)

 • 11 выписывать (I) > выписать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) استخراج کردن، عصاره گرفتن، بیرون کشیدن، اقتباس کردن، شیره، عصاره، زبده، خلاصه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) معنی چیزی را پیدا کردن، سر درآوردن از، تنظیم کردن
  ............................................................
  (n.) راسته، دسته، طبقه، زمره، صنف، آئین و مراسم، فرقه یا جماعت مذهبی، گروه خاصی، انجمن، دسته اجتماعی، سامان، نظم، انتظام، آرایش، رسم، آئین، مقام، مرتبه، سبک، طرز، مرحله، نوع، دستور، امر، درمان، امریه، فرمایش، حواله، برات
  (vt. & vi.) دستور دادن، منظم کردن، سفارش دادن، تنظیم کردن، ترتیب، رتبه، سفارش، مرتب کردن
  ............................................................
  6. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصویب کردن، تصدیق کردن، صحه گذاردن، آبونه شدن، متعهد شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده

  Русско-персидский словарь > выписывать (I) > выписать (I)

 • 12 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 13 договариваться (I) > договориться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. come to an agreement/understanding
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > договариваться (I) > договориться (II)

 • 14 обозначаться (I) > обозначиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (v.) نمد، پشم مالیده و نمد شده، نمدپوش کردن، نمد مالی کردن
  زمان ماضی فعل feel
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обозначаться (I) > обозначиться (II)

 • 15 оправдываться (I) > оправдаться (I)

  ............................................................
  واضح، شفاف، زدودن، ترخیص کردن
  (adj.) آشکار، زلال، صاف، صریح
  (vt. & vi.) روشن کردن، واضح کردن، توضیح دادن، صاف کردن، تبرئه کردن، فهماندن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دفاع کردن از، حمایت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  { warrantee:
  (n.) (حق.) متعهدله، مضمون له}

  Русско-персидский словарь > оправдываться (I) > оправдаться (I)

 • 16 отвёртываться (I) > отвернуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) باز کردن پیچ، شل کردن پیچ، واپیچاندن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отвёртываться (I) > отвернуться (I)

 • 17 отскакивать (I) > отскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) دوباره بجای اول برگشتن، حرکت ارتجاعی داشتن، منعکس شدن، پس زدن، برگشتن، جهش کردن، دارای قوه ارتجاعی، واکنش، اعاده
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > отскакивать (I) > отскочить (II)

 • 18 оттягивать (I) > оттянуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) منقبض کردن، تو رفتن، جمع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) منحرف کردن، متوجه کردن، معطوف داشتن
  ............................................................
  (v.) زیر بار خم شدن یا کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تاخیر کردن، به تاخیر انداختن، تعلل، تاخیر، به تاخیر افتادن
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оттягивать (I) > оттянуть (I)

 • 19 отходить (II) > отойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (vi.) پرت شدن (از موضوع)، گریز زدن، منحرف شدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مردن، درگذشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отходить (II) > отойти (I) I

 • 20 отыгрываться (I) > отыграться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отыгрываться (I) > отыграться (I)

См. также в других словарях:

 • Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (film) — Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean …   Wikipedia

 • Come Back, Africa — Directed by Lionel Rogosin Produced by Lionel Rogosin Written by Lionel Rogosin, Lewis Nkosi, William Modisane Cin …   Wikipedia

 • Come Back Around — Single by Feeder from the album Comfort in Sound B side Feel It Again Bullet …   Wikipedia

 • Come Back to Me (Hikaru Utada song) — Come Back to Me Single by Utada from the album This Is the One Released January …   Wikipedia

 • Come Back to Me (Janet Jackson song) — Come Back to Me Single by Janet Jackson from the album Janet Jackson s Rhythm Nation 1814 Released …   Wikipedia

 • Come Back Mrs. Noah — Titlescreen of the series, featuring the Britannia Seven spacecraft. Genre Sitcom Created by Jeremy Lloyd David Croft …   Wikipedia

 • Come Back to Me (Ayreon song) — Come Back to Me Single by Ayreon from the album The Human Equation Released …   Wikipedia

 • come back to earth (with a bang) — come back/down to ˈearth (with a ˈbang/ˈbump) | bring sb (back) down to ˈearth (with a ˈbang/ˈbump) idiom (informal) to return, or to make sb return, to a normal way of thinking or behaving after a time when they have been very excited, not very… …   Useful english dictionary

 • come back to earth (with a bump) — come back/down to ˈearth (with a ˈbang/ˈbump) | bring sb (back) down to ˈearth (with a ˈbang/ˈbump) idiom (informal) to return, or to make sb return, to a normal way of thinking or behaving after a time when they have been very excited, not very… …   Useful english dictionary

 • come back — Synonyms and related words: acknowledge, answer, answer back, bounce back, come around, come back at, come home, come round, come to, come up smiling, double, double back, echo, flash back, get about, get over, get well, give acknowledgment, give …   Moby Thesaurus

 • Come Back to Stay — Eurovision Song Contest 1966 entry Country Ireland Artist(s) Dickie Rock …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «make come back» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»