Перевод: с русского на персидский

make a living

 • 1 промышлять (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > промышлять (I) (нсв)

 • 2 авансировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. make an advance/prepayment
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > авансировать (I) (нсв и св)

 • 3 агитировать (I) > сагитировать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) زمین مسطح، جلگه، یک رشته عملیات جنگی، لشکرکشی، مبارزه انتخاباتی، مسافرت درداخل کشور
  ............................................................
  (v.) به کار انداختن، تحریک کردن، تکان دادن، آشفتن، پریشان کردن، سرآسیمه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. urge
  (vt. & vi. & n.) اصرار کردن، با اصرار وادار کردن، انگیختن، تسریع شدن، ابرام کردن، انگیزش
  ............................................................
  (vt.) وادار کردن، برآن داشتن، ترغیب کردن

  Русско-персидский словарь > агитировать (I) > сагитировать (I)

 • 4 атаковать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) تصدی، عهده داری، حمله، اتهام، هزینه، وزن، مسئولیت، گماشتن، عهده دار کردن، زیربار کشیدن، متهم ساختن، مطالبه (بها)، پر کردن (باطری وتفنگ)، مورد حمایت، بار، مطالبه هزینه

  Русско-персидский словарь > атаковать (I) (нсв и св)

 • 5 базироваться (I) (нсв)

  ............................................................
  1. rest
  (v.) آسایش، استراحت، محل استراحت، آسودن، استراحت کردن، آرمیدن، تجدید قوا، کردن، تکیه دادن، متکی بودن به، الباقی، نتیجه، بقایا، سایرین، دیگران، باقیمانده
  ............................................................
  2. be based/founded/grounded
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > базироваться (I) (нсв)

 • 6 бесчинствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бесчинствовать (I) (нсв)

 • 7 бороздить (II) > избороздить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) زمین یا مزرعه شخم زده، شیار، خط گود، شیاردار کردن، شیار زدن، شخم زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бороздить (II) > избороздить (II)

 • 8 варить (II) > сварить (II)

  ............................................................
  1. boil
  کورک، دمل، جوش، التهاب، هیجان، تحریک، جوشاندن، بجوش آمدن، خشمگین شدن
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  3. cook
  (vt. & vi. & n.) آشپز، پختن
  ............................................................
  4. weld
  (vt. & n.) جوش، جوش دادن، جوش خوردن، جوشکاری کردن، پیوستن

  Русско-персидский словарь > варить (II) > сварить (II)

 • 9 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 10 верстать (I) > сверстать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تحمیل کردن، اعمال نفوذ کردن، گرانبار کردن، مالیات بستن بر

  Русско-персидский словарь > верстать (I) > сверстать (I)

 • 11 взмахивать (I) > взмахнуть (I)

  ............................................................
  1. flap
  (vt. & vi. & n.) ضربه، صدای چلپ، آویخته و شل، برگه یا قسمت آویخته، زبانه کفش، بال و پر زدن مرغ بهم زدن، پرزدن، دری وری گفتن
  ............................................................
  2. wave
  (v.) موج، خیزاب، فر موی سر، دست تکان دادن، موجی بودن، موج زدن، جنباندن
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > взмахивать (I) > взмахнуть (I)

 • 12 вливать (I) > влить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (instill=)
  (v.) چکاندن، چکه چکه ریختن، کم کم تزریق کردن، آهسته القاء کردن، کم کم فهماندن
  ............................................................
  (vt.) ریختن، دم کردن، القاء کردن، بر انگیختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вливать (I) > влить (II)

 • 13 воевать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. make/wage war
  ............................................................
  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن

  Русско-персидский словарь > воевать (I) (нсв)

 • 14 восполнять (I) > восполнить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترکیب، ساخت، ساختمان یاحالت داستان ساختگی، در (تاتر) آرایش، گریم، ترکیب کردن، درست کردن، جبران کردن، جعل کردن، گریم کردن، بزک، توالت

  Русско-персидский словарь > восполнять (I) > восполнить (II)

 • 15 воспользоваться (I) (св)

  ............................................................
  (vi. & n.) سودمند بودن، به درد خوردن، دارای ارزش بودن، در دسترس واقع شدن، فایده بخشیدن، سود، فایده، استفاده، کمک، ارزش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سود، نفع، سود بردن، فایده، منفعت، مزیت، برتری، منفعت بردن، فایده رساندن، عایدی داشتن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воспользоваться (I) (св)

 • 16 вразумлять (I) > вразумить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вразумлять (I) > вразумить (II)

 • 17 врать (I) > соврать (I)

  ............................................................
  1. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) نادرست، غلط، خطا، اشتباه، تقصیر و جرم غلط، ناصحیح، غیر منصفانه رفتار کردن، بی احترامی کردن به، سهو
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врать (I) > соврать (I)

 • 18 вспомянуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) ذکر، اشاره، تذکر، یادآوری، نام بردن، ذکر کردن، اشاره کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) به خاطر آوردن، یاد آوردن، بخاطر داشتن

  Русско-персидский словарь > вспомянуть (I) (св)

 • 19 всыпать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. warm
  (adj. & vt. & n.) گرم، با حرارت، غیور، خون گرم، صمیمی، گرم کردن، گرم شدن

  Русско-персидский словарь > всыпать (I) (св)

 • 20 втираться (I) > втереться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نفوذ کردن در، بداخل سرایت کردن، رخنه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. worm
  (vt. & vi. & n.) کرم، سوسمار، مار، خزنده، خزیدن، لولیدن، مارپیچ کردن

  Русско-персидский словарь > втираться (I) > втереться (I)

См. также в других словарях:

 • make a living — {v. phr.} To earn one s livelihood. * /If you re good at your job, you can make a better living than if you don t know what you re doing./ * /It is easier to make a living in the United States than in many other countries./ …   Dictionary of American idioms

 • make a living — {v. phr.} To earn one s livelihood. * /If you re good at your job, you can make a better living than if you don t know what you re doing./ * /It is easier to make a living in the United States than in many other countries./ …   Dictionary of American idioms

 • make\ a\ living — v. phr. To earn one s livelihood. If you re good at your job, you can make a better living than if you don t know what you re doing. It is easier to make a living in the United States than in many other countries …   Словарь американских идиом

 • make a living — earn enough money to live on, make your way    You can make a living at farming, but you won t be rich! …   English idioms

 • make a living — earn enough money to live He cannot make a living by only doing a part time job …   Idioms and examples

 • make a living — earn a living, earn money by working …   English contemporary dictionary

 • make a living — verb To earn enough income to support oneself and, if applicable, ones family …   Wiktionary

 • When Am I Going to Make a Living — ««When Am I Going to Make a Living»» …   Википедия

 • If I Could Make a Living — Infobox Album Name = If I Could Make a Living Type = studio Artist = Clay Walker Released = September 27, 1994 Recorded = Genre = Country Length = 36:19 Label = Giant Producer = James Stroud Reviews = Last album = Clay Walker (1993) This album =… …   Wikipedia

 • When Am I Going to Make a Living (сингл Sade) — ««When Am I Going to Make a Living»» Сингл Sade Выпущен Великобритания 26 мая 1984 …   Википедия

 • When Am I Going to Make a Living — Infobox Single Name = When Am I Going to Make a Living Artist = Sade Album = Diamond Life Released = 26 May 1984 (UK) Format = 7 single, 12 maxi single Recorded = Genre = R B Length = 3:27 Label = Epic Writer = Sade Adu, Stuart Matthewman… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «make a living» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»