Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

maintain

 • 1 безмолвствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > безмолвствовать (I) (нсв)

 • 2 выдерживать (I) > выдержать (I)

  ............................................................
  1. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداشتن، متحمل شدن، تحمل کردن، تقویت کردن، حمایت کردن از
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از
  ............................................................
  ............................................................
  7. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  10. season
  (v.) فصل، فرصت، هنگام، دوران، چاشنی زدن، ادویه زدن، معتدل کردن، خودادن

  Русско-персидский словарь > выдерживать (I) > выдержать (I)

 • 3 защищать (I) > защитить (II)

  ............................................................
  (vt.) دفاع کردن از، حمایت کردن
  ............................................................
  (past: upheld ; past participle: upheld
  (vt.) حمایت کردن از، تقویت کردن، تایید کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  (vt.) حفاظت کردن، حمایت کردن، حراست کردن، نیکداشت کردن، نگهداری کردن، حفظ کردن
  ............................................................
  (past: pleaded, pled ; past participle: pleaded, pled
  (vt.) در دادگاه اقامه یا ادعا کردن، درخواست کردن، لابه کردن، عرضحال دادن

  Русско-персидский словарь > защищать (I) > защитить (II)

 • 4 отмалчиваться (I) > отмолчаться (I)

  فعل maintain silence

  Русско-персидский словарь > отмалчиваться (I) > отмолчаться (I)

 • 5 поддерживать (I) > поддержать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  6. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری

  Русско-персидский словарь > поддерживать (I) > поддержать (I)

 • 6 ремонтировать (I) > отремонтировать (I)

  ............................................................
  (v.) تعمیر، مرمت، تعمیر کردن، جبران کردن، دوباره دایر کردن، مرمت کردن، اصلاح
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) (برای تعمیر) پیاده کردن، پیاده کردن و دوباره سوار کردن، سراسر بازدید کردن، پیاده سوار کردن و بازدید موتور
  ............................................................
  (vt.) آذین کردن، پیراستن، آرایش دادن، زینت کردن، نشان یا مدال دادن به

  Русско-персидский словарь > ремонтировать (I) > отремонтировать (I)

 • 7 содержать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن
  ............................................................
  3. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن

  Русско-персидский словарь > содержать (I) (нсв)

 • 8 сохранять (I) > сохранить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) قرق شکارگاه، شکارگاه، مربا، کنسرو میوه، نگاه داشتن، حفظ کردن، باقی نگهداشتن
  ............................................................
  (v.) مراقب بودن، مواظب بودن، توجه داشتن به
  ............................................................
  ............................................................
  4. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) ابقا کردن، نگهداشتن، نگاه داشتن، از دست ندادن، حفظ کردن
  ............................................................
  (vt.) حفاظت کردن، حمایت کردن، حراست کردن، نیکداشت کردن، نگهداری کردن، حفظ کردن

  Русско-персидский словарь > сохранять (I) > сохранить (II)

 • 9 утверждать (I) > утвердить (II)

  ............................................................
  (vt.) دفاع کردن از، حمایت کردن، آزاد کردن، اظهار قطعی کردن، ادعا کردن، اثبات کردن
  ............................................................
  (vt.) اظهار کردن، به طور قطع گفتن، تصدیق کردن، اثبات کردن، تصریح کردن، شهادت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  (vt.) ستیزه کردن، مخالفت کرده با، رقابت کردن، ادعا کردن
  ............................................................
  (vt.) اقامه کردن، دلیل آوردن، ارائه دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نیرومند کردن، قوی کردن، تقویت دادن، تقویت یافتن، تحکیم کردن
  ............................................................
  (vt.) تایید کردن، تصدیق کردن، تائید کردن، تثبیت کردن
  ............................................................
  9. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  10. okay
  (ok=)
  (v.) صحیح است، خوب، بسیار خوب، تصویب کردن، موافقت کردن، اجازه، تصویب

  Русско-персидский словарь > утверждать (I) > утвердить (II)

 • 10 эксплуатировать (I) (нсв)

  ............................................................
  (n.) رفتار، کردار، عمل، کار برجسته، شاهکار
  (vt.) به کار انداختن، استخراج کردن، بهره برداری کردن از، استثمار کردن
  ............................................................
  2. use
  استفاده، کاربرد، استفاده کردن، به کار بردن
  (vt. & vi.) استعمال کردن، مصرف کردن، به کار انداختن
  (n.) استعمال، مصرف، فایده، سودمندی، تمرین، تکرار، ممارست
  ............................................................
  (v.) عمل کردن، به کار انداختن، بهره برداری کردن، به فعالیت واداشتن، گرداندن، اداره کردن، راه انداختن، دایر بودن، عمل جراحی کردن
  ............................................................
  4. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  5. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) زاوری، خدمت، استخدام، نوکری، کار، وظیفه، عبادت، تشریفات، کمک، بنگاه، سرویس، یکدست ظروف، اثاثه، لوازم، نظام وظیفه، (گ.ش.) سنجد، درخت سنجد، وابسته بخدمت، سرویس کردن، ماشینی را تعمیر و روغن کاری کردن، یاری، روبراه ساختن، تعمیر کردن

  Русско-персидский словарь > эксплуатировать (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Maintain — Main*tain, v. t. [imp. & p. p. {Maintained}; p. pr. & vb. n. {Maintaining}.] [OE. maintenen, F. maintenir, properly, to hold by the hand; main hand (L. manus) + F. tenir to hold (L. tenere). See {Manual}, and Tenable.] 1. To hold or keep in any… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • maintain — main‧tain [meɪnˈteɪn, mən ] verb [transitive] 1. to make something continue in the same way or at the same high standard as before: • It is impossible to maintain exports at past levels. • To maintain sales growth, the company plans to unveil a… …   Financial and business terms

 • maintain — maintain, assert, defend, vindicate, justify are comparable when they mean to uphold as true, right, just, valid, or worthy of notice or acceptance in the face of opposition or indifference. Maintain implies a firmness of conviction. When this… …   New Dictionary of Synonyms

 • maintain — I (carry on) verb adfirmare, confirmare, contendere, continue, follow up, go on, keep alive, keep going, keep on, keep up, perpetuate, persevere, persist, proceed with, prolong, pursue, shore up, stick to II (commence) verb activate, b …   Law dictionary

 • maintain — [mān tān′] vt. [ME mainteinen < OFr maintenir < ML manutenere < L manu tenere, to hold in the hand < manu, abl. of manus, hand + tenere, to hold: see MANUAL & TENANT] 1. to keep or keep up; continue in or with; carry on 2. a) to keep… …   English World dictionary

 • Maintain — Allgemeine Informationen Genre(s) Metalcore Gründung 1998 Website http://www.maintain hc.de …   Deutsch Wikipedia

 • maintain — [v1] care for, keep up advance, carry on, conserve, continue, control, cultivate, finance, go on with, guard, keep, keep going, look after, manage, nurture, perpetuate, persevere, preserve, prolong, protect, provide, renew, repair, retain, save,… …   New thesaurus

 • maintain — (v.) mid 13c., to practice habitually, from Anglo Fr. meintenir (O.Fr. maintenir, 12c.) keep (a wife), sustain; persevere in, practice continually, from L. manu tenere hold in the hand, from manu, ablative of manus hand (see MANUAL (Cf. manual))… …   Etymology dictionary

 • maintain — ► VERB 1) cause or enable (a condition or state of affairs) to continue. 2) keep (a building, machine, etc.) in good condition by checking or repairing it regularly. 3) provide with necessities for life or existence. 4) assert to be the case.… …   English terms dictionary

 • maintain — 01. Tian Hsu works hard to [maintain] close friendships with the students she studied with in London. 02. The roads haven t been properly [maintained], and now are full of cracks and potholes. 03. The President always [maintained] that he didn t… …   Grammatical examples in English

 • maintain — [[t]meɪnte͟ɪn[/t]] ♦♦ maintains, maintaining, maintained 1) VERB If you maintain something, you continue to have it, and do not let it stop or grow weaker. [V n] The Department maintains many close contacts with the chemical industry... [V n]… …   English dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»