Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

magasin

 • 1 magasin

  m. (ar. makhâzin) 1. магазин; magasin d'alimentation хранителен магазин; magasin bas de gamme магазин за преоценени стоки; magasin casseur de griffe магазин за маркови стоки с намалени цени; magasin haut de gamme магазин за луксозни стоки; magasin а grande surface супермаркет; magasin а libre service магазин на самообслужване. 2. склад, депо; magasin а munitions склад за боеприпаси; en magasin на склад; 3. техн. магазин на огнестрелно оръжие (там, където се поставя пълнителя).

  Dictionnaire français-bulgare > magasin

 • 2 garde-magasin

  m. (de garde2 et magasin) (pl. gardes-magasins) 1. пазач на склад; 2. воен. подофицер, който отговаря за складовата наличност.

  Dictionnaire français-bulgare > garde-magasin

 • 3 achalandé,

  e adj. (de achalander) обикн. в съчет. magasin bien achalandé, магазин с многобройна клиентела.

  Dictionnaire français-bulgare > achalandé,

 • 4 alimentation

  f. (lat. méd. alimentatio) 1. хранене; изхранване; magasin d'alimentation магазин за хранителни продукти; 2. снабдяване; alimentation en vivres снабдяване с продоволствия; alimentation d'un moteur de combustible зареждане на автомобил с гориво; 3. търговия с хранителни продукти.

  Dictionnaire français-bulgare > alimentation

 • 5 boucler

  v. (de boucle) I. v.tr. 1. закопчавам; boucler la ceinture закопчавам колан; boucler sa valise закопчавам си куфара, заминавам; 2. къдря, накъдрям; 3. завършвам, приключвам; 4. поставям халка (на кобила, за да не бъде качвана от жребец); 5. разг. затварям; boucler le magasin затварям магазина; 6. блокирам (от войска или полиция, за населено място); 7. затварям електрическа верига; 8. хвърлям в затвор; II. v.intr. 1. къдря се; ses cheveux bouclent косите му се къдрят; 2. комп. изпълнявам многократно поредица от команди. Ќ Ant. déboucler.

  Dictionnaire français-bulgare > boucler

 • 6 demoiselle

  f. (lat. pop. dominicella) 1. госпожица, девойка; младо момиче; rester demoiselle оставам неомъжена; 2. вид дървен чук, трамбовка за набиване на камъни; 3. зоол. водно конче, Libellula depressa. Ќ demoiselle d'honneur придворна госпожица (дама); шаферка; demoiselle de comptoire, de magasin продавачка или касиерка в магазин.

  Dictionnaire français-bulgare > demoiselle

 • 7 échoppe1

  f. (a. néerl. schoppe, avec infl. de l'angl. shop "magasin") барачка, малко магазинче.

  Dictionnaire français-bulgare > échoppe1

 • 8 éléphant

  m. (lat. elephantus) слон. Ќ éléphant de mer морж; une mémoire d'éléphant силна, необикновена памет; des éléphants roses видения на пиян; comme un éléphant dans un magasin de porcelaine грубо, недодялано.

  Dictionnaire français-bulgare > éléphant

 • 9 emmagasiner

  v.tr. (de en- et magasin) 1. прибирам в склад, складирам; 2. прен. събирам, натрупвам.

  Dictionnaire français-bulgare > emmagasiner

 • 10 fermer

  v. (lat. firmare "rendre ferme", de firmus) I. v.tr. 1. затварям; fermer а clef заключвам; 2. заграждам, преграждам; barrière qui ferme l'entrée d'un champ бариера, която прегражда достъпа до нивата; fermer la voie жп. затварям железопътна линия; 3. запечатвам; fermer une lettre запечатвам писмо; 4. заздравявам, затварям (за рана); 5. прен. затварям, забранявам; fermer sa porte а qqn. затварям вратата на някого (не го приемам); 6. преустановявам, прекратявам, приключвам; fermer une discussion прекратявам спор, дискусия; 7. свивам, стискам (юмрук и др.); 8. сгъвам, прибирам (чадър, книга); 9. изключвам (радио и др.); 10. затварям, приключвам (списък, скоба и др.); II. v.intr. затварям се; magasin qui ferme un jour par semaine магазин, който е затворен само един ден в седмицата; cette porte ferme mal вратата се затваря лошо (трудно); se fermer затварям се. Ќ fermer boutique преставам да търгувам; fermer la bouche а qqn. запушвам, затварям някому устата; fermer la porte au nez de qqn. затварям някому вратата под носа; fermer l'oreille правя се, че не чувам; отказвам да слушам какво се говори за мен, за други; fermer les yeux заспивам; склопвам очи (умирам); fermer les yeux sur qqch. затварям си очите пред нещо; правя се, че не виждам; ne pas fermer l'њil de la nuit не съм мигнал цяла нощ; signer les yeux fermés подписвам се със затворени очи ( с пълно доверие). Ќ Ant. ouvrir, rouvrir; dégager.

  Dictionnaire français-bulgare > fermer

 • 11 fermeture

  f. (de fermer) 1. ключалка, брава; 2. затваряне; fermeture d'un magasin затваряне на магазин; 3. приключване; la fermeture d'un compte търг. приключване на сметка; 4. цип; fermeture а glissière; fermeture éclair цип. Ќ Ant. ouverture.

  Dictionnaire français-bulgare > fermeture

 • 12 fondouk

  m. (arabe fondok "magasin") място, където има пазар (в арабските страни); хан; склад.

  Dictionnaire français-bulgare > fondouk

 • 13 fourni,

  e adj. (de fournir) 1. гъст; barbe fourni,e гъста брада; 2. снабден; magasin bien fourni, добре снабден магазин.

  Dictionnaire français-bulgare > fourni,

 • 14 garde-mite(s)

  m. (de garde2 et mite, d'apr. garde-magasin) (pl. gardes-mites) в. арго подофицер, който отговаря за складовата наличност.

  Dictionnaire français-bulgare > garde-mite(s)

 • 15 garde-mite(s)

  m. (de garde2 et mite, d'apr. garde-magasin) (pl. gardes-mites) в. арго подофицер, който отговаря за складовата наличност.

  Dictionnaire français-bulgare > garde-mite(s)

 • 16 magasinage1

  m. (de magasin) 1. складиране, магазинаж; 2. продължителност на престоя в склад.

  Dictionnaire français-bulgare > magasinage1

 • 17 magasiner

  v. intr. (de magasin) (Канада) диал. пазарувам.

  Dictionnaire français-bulgare > magasiner

 • 18 magasinier

  m. (de magasin) пазач в склад, надзирател.

  Dictionnaire français-bulgare > magasinier

 • 19 magazine

  m. (angl. magazine, du fr. magasin) 1. илюстровано списание; 2. периодично излъчване на телевизионна или радиопрограма на определена тема.

  Dictionnaire français-bulgare > magazine

 • 20 ouvert,

  e adj. (de ouvrir) 1. отворен, разтворен; fenêtre grand ouvert,e широко отворен прозорец; magasin ouvert, отворен магазин; fleure ouvert,e разтворено, разцъфнало цвете; avoir le crâne ouvert, счупен ми е черепът; la chasse est ouvert,e сезонът за лов е открит; 2. прям, откровен, честен, чистосърдечен; 3. открит, незащитен; ville ouvert,e незащитен град (който не е защитен от военните); 4. свободен, достъпен за всички; port ouvert, свободно пристанище; bibliothèque ouvert,e а tous библиотека с достъп за всеки. Ќ а bras ouvert,s с разтворени обятия; а cњur ouvert, чистосърдечно; guerre ouvert,e обявена война; tenir table ouvert,e гостоприемен съм, домът ми е отворен за всеки; traduire а livre ouvert, привеждам непознат текст направо, без речник. Ќ Ant. fermé; faux; étroit; couvert; hypocrite; intime; borné, buté.

  Dictionnaire français-bulgare > ouvert,

См. также в других словарях:

 • magasin — [ magazɛ̃ ] n. m. • v. 1400; ar. makhâzin, plur. de makhzin « dépôt, bureau », par le provenç. ou l italien I ♦ 1 ♦ Lieu de dépôt de marchandises destinées à être conservées, vendues ou distribuées. ⇒ entrepôt, réserve, resserre. Mettre en… …   Encyclopédie Universelle

 • magasin — MAGASIN. s. m. Lieu où l on garde, où l on serre un amas de marchandises ou de provisions. Grand magasin. magasin d estoffes. magasin de livres. le Roy a fait de grands magasins de bled, de farine. magasin d armes, de poudres &c. pour la… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Magasin — Single by Eraserheads from the album CiRcuS Released 1994 Format 7 Recorded 1994 …   Wikipedia

 • Magasin — (franz., spr. säng), Laden, dann auch Magazin, Lager; daher Magasinage, das Lagern in einem solchen, auch soviel wie Lagergeld, Lagerzeit. Magasins généraux (Entrepôts), soviel wie Lagerhäuser, in denen Waren gegen Lagerscheine (s. d.) hinterlegt …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • magasin — (ma ga zin) s. m. 1°   Lieu où l on garde des marchandises. Avoir des marchandises en magasin. •   Vous [mes vers] tiendrez quelque temps ferme sur la boutique ; Vous irez à la fin, honteusement exclus, Trouver au magasin Pyrame et Régulus… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • MAGASIN — s. m. Lieu où l on garde, où l on serre un amas de marchandises. On a construit de grands magasins. J ai loué cette maison pour en faire un magasin. Avoir des marchandises en magasin.   Il se dit également d Un établissement de commerce plus ou… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 7eme edition (1835)

 • MAGASIN — n. m. établissement de commerce plus ou moins considérable, où l’on vend certaines marchandises, soit en gros, soit en détail. Magasin de nouveautés. Magasin d’antiquités. Les grands magasins. Il tient un magasin très bien achalandé. Employé de… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

 • Magasin — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Sur les autres projets Wikimedia : « magasin », sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel) Le mot magasin peut désigner : un… …   Wikipédia en Français

 • Magasin 4 — Le Magasin 4 est une salle de concert bruxelloise de musiques underground. Fermée en juin 2008 après 15 ans d activité, elle rouvre le 3 octobre 2009 après un peu plus d un an de silence. Accès Adresse : 51B avenue du Port B1000 Bruxelles… …   Wikipédia en Français

 • magasin — • förråd, lager, magasin, depå …   Svensk synonymlexikon

 • magasin — ma|ga|sin sb., et, er, erne, i sms. magasin , fx magasinbygning, magasinholder …   Dansk ordbog


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»