Перевод: с испанского на болгарский

los+niños+me+quitan+mucho+tiempo

 • 1 mucho,

  a 1. adj 1) многочислен, многоброен; 2) изобилен; 3) pl много, мнозина; mucho, as veces често, нееднократно; 2. adv 1) много; quien mucho, abarca poco aprieta погов. две дини под една мишница не се носят; 2) дълго; 3) доста, прекалено; mucho, antes доста по-рано; 4) странно, чудно; mucho, serà ще е странно, чудно; ni con mucho,; ni mucho, menos изобщо, далеч не, в никаква степен; por mucho, que колкото и да; tener en mucho, високо ценя; como mucho, максимум, крайна граница.

  Diccionario español-búlgaro > mucho,

 • 2 tiempo

  m 1) време; a tiempo навреме; a su tiempo когато му дойде времето; a un tiempo едновременно; (en) un tiempo някога; con tiempo предварително, навреме; de tiempo en tiempo, a tiempos отвреме-навреме; fuera de tiempo, sin tiempo ненавреме; matar el tiempo убивам времето си; hace tiempo отдавна, преди време; a largo tiempo отдавна, преди много време; 2) време, епоха, век; andar con el tiempo в крак съм с времето, епохата, живота; 3) време, възможност, момент; 4) време, свободно време; 5) годишно време, сезон; 6) дълъг период от време; 7) продължителност, времетраене; 8) възраст, време на съществуване; 9) време; атмосферно състояние; tiempo cargado мъгливо, мрачно време; abrir el tiempo прояснявам се, оправям се (за времето); hace buen (mal) tiempo времето е хубаво (лошо); 10) мор. буря; 11) грам. време (на глагол); 12) воен. хватка (с пушка); 13) муз. такт, мярка; hacer tiempo изчаквам удобен момент, случай; ganar tiempo печеля време; darse buen tiempo прен. забавлявам се; a mal tiempo buena cara погов. спокойно! горе главата!; cual el tiempo tal el tiento посл. нагаждам се според вятъра; ajustar los tiempos подреждам в хронологичен ред събития и факти; andando el tiempo adv с течение на времето; dejar al tiempo una cosa оставям времето да реши нещо; да се реши от само себе си; del tiempo de Maricastaña прен., разг. от памтивека, много отдавна ; gastar (perder) el tiempo пилея си времето; gozar del tiempo използвам максимално и рационално времето си; pasar uno el tiempo не работя; занимавам се с дреболии; y si no, al tiempo времето ще покаже, ще потвърди; dar tiempo предоставям време за; en mis (tus, sus...) tiempos adv по мое време, в годините на моята младост; en tiempos adv по-рано, някога; faltarle a alguien tiempo para разг. нямам време за губене.

  Diccionario español-búlgaro > tiempo

 • 3 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 4 alguno,

  a 1. adj 1) някой, някоя; en tiempo alguno, някога; 2) в отрицателни изрази никой, нито един; 3) нито много, нито малко; достатъчно; de alguno,a duración достатъчно дълго; 2. pron indef вж. alguien; alguno, que otro малцина.

  Diccionario español-búlgaro > alguno,

 • 5 almacén

  m 1) склад; хранилище, хамбар; 2) магазин за продажба на едро; 3) полигр. кутия с матриците; grandes almacénes универсален магазин; gastar (mucho) almacén прен., разг. а) накичвам се с множество евтини дрънкулки; б) обяснявам многословно несъществени неща.

  Diccionario español-búlgaro > almacén

 • 6 antes

  1. adv 1) преди, по-рано; mucho antes много преди; como antes както преди; un día antes един ден преди; 2) по-добре; 3) antes bien по-скоро; antes de преди да; 2. adj предишен; по-раншен; antes hoy que mañana по-добре по-рано, по-бързо.

  Diccionario español-búlgaro > antes

 • 7 apremiar

  tr 1) карам да бърза, подканям, подбутвам; 2) притискам; el tiempo apremia времето не чака; 3) принуждавам, заставям; 4) упражнявам принуда, налагам глоба.

  Diccionario español-búlgaro > apremiar

 • 8 bomba

  f 1) помпа; 2) бомба; 3) стъклено кълбо около лампа; 4) прен., разг. хороводни напеви; 5) прен. бомба, неочаквана новина; pasarlo bomba разг. забавлявам се чудесно; bomba de tiempo бомба със закъснител.

  Diccionario español-búlgaro > bomba

 • 9 cargar

  1. tr 1) товаря, натоварвам; 2) зареждам (оръжие); 3) облагам; налагам задължения; 4) акумулирам енергия ( електрическа), зареждам се; 5) блъскам, измествам (в спорта); 6) натрупвам; 7) прен. преяждам, препивам (с причастията mucho, demasiado и др.); 8) прен. увеличавам тежестта; 9) прен. натоварвам със задължения; 10) прен. приписвам, товаря с вина; притеснявам, безпокоя; уморявам; 11) воен. нападам; разпръсквам; 2. intr 1) накланям се, премествам се към; 2) увеличавам се (спадам) (за температура); 3) поемам задължение, натоварвам се; 4) стоя, трупам се на едно място; 5) прен. обременявам, товаря с чужди задължения (с предл. sobre); 6) фон. произнасям подчертано, с ударение; 7) с предл. sobre обвинявам, оказвам натиск; 3. prnl 1) хвърлям се нанякъде; 2) прен. натоварвам се със задължение; 3) с предл. de, изпълвам се с, имам много; насълзявам се (за очи); 4) прен. покривам се с облаци (за небе); cargarse a uno прен., разг. а) убивам някого; б) прен. скъсвам на изпит; в) прен. разгромявам с разумни доводи.

  Diccionario español-búlgaro > cargar

 • 10 con

  prep 1) с, със: въвежда средство, начин или инструмент за правене на нещо; 2) с инфинитив има стойност на деепричастие: con declarar, se libró del castigo признавайки си, избягна наказанието; 3) въпреки че: con ser tan antiguo въпреки че е толкова древен (стар); 4) а бях (беше) толкова..., + значението на причастието: Ўcon lo alegre que estaba yo! а бях толкова весел; 5) заедно, с нещо (някого); pan con chocolate хляб с шоколад; 6) от: estoy contento con mi amigo (vida) доволен съм от моя приятел (живот); 7) изразява съдържание: una vida con alegría радостен живот; con tal que conj само ако; при условие, че; con que така че, значи; con motivo послучай; ni con mucho далеч не, никога.

  Diccionario español-búlgaro > con

 • 11 corrida

  f 1) тичане, бягане; 2) прен. течение, бързо движение; corrida del tiempo бяг на времето; 3): corrida de toros борба с бикове; en una corrida за кратко; de corrida бързо.

  Diccionario español-búlgaro > corrida

 • 12 cuajo

  m 1) подквасване, подсирване, съсирване; 2) мая; 3) сирище, четвърто отделение в стомаха на преживните животни; 4) разг. спокойствие, бавност; de cuajo прен. из корен, изоснови (обикн. с гл. arrancar); tener (buen mucho) cuajo разг., прен. изключително търпелив съм; volverse el cuajo повръщам ( за кърмаче).

  Diccionario español-búlgaro > cuajo

 • 13 cuando

  adv 1) когато; 2) в случай че; даже ако; щом, ако; cuando es irrealizable un intento, їa qué porfiar en vano? когато (щом, ако) нещо не може да стане, защо да упорствам напразно?; de vez en cuando (de cuando en cuando) понякога, отвреме навреме; cuando màs (mucho) най-много; cuando menos най-малко.

  Diccionario español-búlgaro > cuando

 • 14 cuento1

  m 1) разказ; 2) приказка, басня; cuento1s de hadas вълшебни приказки; 3) разг. клюка, сплетня; 4) разг. измислица, лъжа, измама; 5) сметка, изчисление; 6) ост., мат. милион; de cuento1s билион; 7) прен. пререкание, спор; 8) прен. заплетена история; cuento1 largo прен. дълга история; el cuento1 de nunca acabar прен., разг. проблем или работа, на която не Ј се вижда края; dejarse de cuento1s прен. говоря направо; ese es el cuento1 прен. това е проблемът; estar uno en el cuento1 добре съм информиран; ser mucho cuento1 разг. голяма работа съм; venir a cuento1 подхожда за случая; venirle a uno con cuento1 разг. разправят ми неща, които не искам да знам и не ме интересуват; vivir uno del cuento1 разг. живея за чужда сметка; al fin del cuento1 в края на краищата; en cuento1 de вместо; en todo cuento1 във всеки случай; saber su cuento1 прен. знам си работата; Ўno me vengas con cuento1! разг. не ми разправяй бабини деветини!

  Diccionario español-búlgaro > cuento1

 • 15 desear

  tr 1) желая, искам, копнея; 2) пожелавам, желая някого; dejar bastante (mucho) que desear още много ми липсва (незавършен, несъвършен).

  Diccionario español-búlgaro > desear

 • 16 efecto

  m 1) действие; 2) ефект, резултат, следствие; hacer (sufrir, producir) efecto постигам ефект, резултат; en (con) efecto в действителност; de (mucho) efecto впечатляващ, много ефектен; llegar a efecto осъществявам; llevar a efecto завършвам, изпълнявам, осъществявам; 3) pl блага, движимо имущество; вещи; 4) pl ценни книжа; 5) цел; al efecto за тази цел, за целта; 6) ефект, впечатление; hacer buen (mal) efecto правя добро (лошо) впечатление; surtir efecto достигам желан резултат; efecto anual годишен ефект; efecto de producción производствен ефект; efecto negociable негоцируема пҐлица; efectos públicos държавни ценни книжа.

  Diccionario español-búlgaro > efecto

 • 17 escoger

  tr подбирам, избирам; al que le dan, no escoge погов. на харизан кон зъбите не се гледат; el que mucho escoge, lo peor погов. който много подбира, избира най-лошото.

  Diccionario español-búlgaro > escoger

 • 18 estómago

  m анат. стомах; estómago aventurero прен., разг. човек, който се храни обикновено в чужд дом; abrazar el estómago una cosa прен. приятно ми е, приемам нещо добре; asentarse en el estómago засядам (за трудно смилаема храна); echarse algo al estómago разг. хапвам, пийвам нещо; hacer buen (mal) estómago una cosa разг. доставя удоволствие (неудоволствие); ladrar el estómago прен., разг. гладен съм, къркори ми стомахът; no retener uno nada en el estómago прен., разг. не мога да пазя тайна; quedar a uno algo en el estómago прен., разг. не казвам всичко, затаявам нещо в себе си; revolver el estómago а) свива, обръща ми се стомаха; б) прен. предизвиквам отвращение, погнуса; tener uno buen (mucho) estómago прен., разг. не се обиждам лесно; нямам много скрупули.

  Diccionario español-búlgaro > estómago

 • 19 fruta

  f 1) овошка, плод; ensalada de frutas плодова салата; 2) прен. продукт, резултат, плод; fruta del tiempo а) сезонен плод; б) прен., разг. нещо, което се случва по определено време; fruta de sartén пържено тестено изделие; fruta nueva прен. нов продукт; fruta prohibida прен. забранен плод; fruta seca сушени плодове.

  Diccionario español-búlgaro > fruta

 • 20 fuera

  adv вън, извън (може да бъде в комбинация с предл. de, desde, hacia, para, por); por fuera отвън, извън; fuera de casa (de tiempo, de propósito) извън къщи (ненавреме, извън времето; извън, встрани от целта, намерението); dejar a uno fuera de algo прен. отстранявам, изолирам някого; estar uno fuera de sí прен. извън себе си съм (от яд, ревност и т. н.); Ўfuera! вън! fuera de + sust с изключение на, освен, само не; извън; fuera de + verbo освен това, освен че.

  Diccionario español-búlgaro > fuera

См. также в других словарях:

 • Los Simpson: la película — The Simpsons Movie Marquesina del estreno de la película. La foto fue tomada en el Teatro …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • La casa de los dibujos — Título La casa de los dibujos Género Serie animada Humor negro Creado por Dave Jeser Matt Silverstein Voces de Adam Carolla Jess Harnell Abbey McBride Jack Plotnick Tara Strong Cree Summer James Arnold Taylor …   Wikipedia Español

 • Anexo:Monstruos de Power Rangers — Los monstruos es un término que se usa para los secuaces de los villanos de Power Rangers. Los villanos usan a monstruos para destruir a los Power Rangers. Los monstruos son creados por ellos o encontrados. Por una algún método se vuelven… …   Wikipedia Español

 • Episodios de iCarly — Anexo:Episodios de iCarly Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Temporadas 2 Lista de episodios 2.1 Temporada 1: 2007 2008 2.2 Temporada …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Sailor Moon — Sailor Moon (en japonés: 美少女戦士セーラームーン Bishōjo Senshi Sērā Mūn), traducido al español como Bella Guerrera Sailor Moon (Marinera Luna)) es un manga shōjo creado por Naoko Takeuchi en 1992. La lista que se detalla a continuación pertenece a los… …   Wikipedia Español

 • Gripe — Este artículo trata sobre la enfermedad. Para la propagación mundial de 2009 2010 por H1N1, véase Pandemia de gripe A (H1N1) de 2009 2010. Gripe …   Wikipedia Español

 • Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned — Anexo:Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Lista de episodios 1.1 Temporada 1: 2004 2005 1.2 Temporada 2: 2005 2006 …   Wikipedia Español

 • Episodios de The Powerpuff Girls — Anexo:Episodios de The Powerpuff Girls Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista que ha sido transmitido en Cartoon Network: The Powerpuff Girls. Fueron en total 78 episodios. Aquí están enlistados en el cual salieron al aire y no… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de The Powerpuff Girls — Esta es la lista completa de los episodios, tal y como fueron emitidos originalmente en Cartoon Network. Contenido 1 Episodios Piloto Cortos What a Cartoon! Show (Que historia tan maravillosa) 2 Primera Temporada 3 Segunda Temporada …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.