Перевод: с испанского на болгарский

los+acontecimientos+que+han+cerrado+el+año

 • 1 año

  m 1) година; año bisiesto високосна година; año corriente текуща година; año fiscal бюджетна година; año escolar (académico) учебна година; año Nuevo Нова година; 2) pl рожден ден; entre año през годината; año de la nana (de la pera, de maricastaña) разг. отдавна; entrado en años зрял, възрастен; perder año разг. повтарям, губя годината (за студент); quitarse años разг. скривам от годините си; estar a años luz прен. на светлинни години съм от нещо, някого; no hay quince años feos разг. младостта винаги е красива, няма грозна младост.

  Diccionario español-búlgaro > año

 • 2 ano

  m анат. анус.

  Diccionario español-búlgaro > ano

 • 3 cerrado,

  a adj 1) прен. затворен, резервиран, сдържан; 2) стриктен, определен; строг; 3) прен. местен (за акцент); 4) прен. за човек, който говори с акцент; 5) висок, израснал (за животни); 6) гъст (за гора); 7) тайнствен, потаен; 8) задІшен (за време); 9) покрит с облаци ( за небе).

  Diccionario español-búlgaro > cerrado,

 • 4 aplauso

  m 1) ръкопляскане; aplauso cerrado бурни ръкопляскания; 2) одобрение.

  Diccionario español-búlgaro > aplauso

 • 5 buen

  adj съкратена форма на bueno; употребява се пред съществителни: buen año, или пред субстантивиран инфинитив: buen andar.

  Diccionario español-búlgaro > buen

 • 6 correr

  1. intr 1) тичам, бягам; a todo correr, a màs correr бягам презглава; 2) тека, изтичам (река, вода, въздух); 3) вея, духам (вятър); 4) простирам се, насочен съм в определена посока; 5) протичам, минавам (време); corría el último año беше последната година; corría el plazo изтичаше срокът; el mes que corre настоящия месец, този месец; 6) летя (вървя много бързо, за човек), разпространявам се много бързо (за новина, слух); 7) плащам, покривам, поемам (разходи); 8) притичвам се на помощ; 9) в употреба съм, валиден съм за определен период; 10) извършвам се навреме (за плащане); 11) впускам се да правя нещо; 12) струвам; 2. tr 1) препускам (за животно); 2): correr detràs, tras de преследвам, гоня; 3) премествам; corre la silla премести стола; 4) заключвам (с ключ); 5) дърпам завеса; 6) излагам се, подложен съм на (опасност, риск); 7) обикалям; he corrido medio mundo обиколил съм половината свят; 8) прен. засрамвам, обърквам; 3. prnl 1) плъзгам се лесно, отмествам се; 2) топя се (свещ, восък); 3) разливам се (за петно, боя); 4) разг. изхвърлям се, поддавам се на импулс; 5) разг. предлагам по-висока цена; Ўno te corras! разг. не се минавай!; 6) разг. изпразвам се, имам оргазъм (мъж, жена); a todo turbio correr прен. каквото ще да става; correr con algo прен. заемам се с нещо, поемам отговорността; correr con uno прен. добре се разбирам с някого; el que no corre, vuela прен. преструва се, че не го интересува.

  Diccionario español-búlgaro > correr

 • 7 creer

  1. tr 1) вярвам; 2) имам вяра в някого, доверявам се; 3) мисля, считам, предполагам; 4) приемам, смятам за възможно, вероятно или правдоподобно; 2. intr рел. вярвам; 3. prnl 1) въобразявам си; 2) мисля се за, имам високо мнение за себе си; Ўya lo creo! разбира се, несъмнено!; creer a ciegas, creer a macha martillo, creer a ojos cerrados, creer a pie juntillas, creer a puño cerrado прен., разг. сляпо вярвам; creer se de uno имам доверие в някого; creer(se) de ligero доверчив съм.

  Diccionario español-búlgaro > creer

 • 8 curso

  m 1) курс; обращение; 2) направление, курс; 3) ход, течение; 4) курс (наука); 5) курс на обучение; курс, учебна година; 6) предварителни консултации, разглеждане, ход; 7) движение; 8) течение (на река); 9) pl диария; curso de reciclaje икон. курс за преквалификация; en el curso del año през годината; en curso настоящ; seguir una cosa su curso следвам хода си; curso forzoso наложен от държавата курс.

  Diccionario español-búlgaro > curso

 • 9 después

  1. adv после, подир, след; 2.: después de prep после, след като; el año después следващата година; después de los despueses след всичко, което се каза ( стана).

  Diccionario español-búlgaro > después

 • 10 escolar1

  1. adj училищен; ученически; учебен; año escolar1 учебна година; edad escolar1 училищна въздраст; programa escolar1 учебна програма; 2. m, f учащ се.

  Diccionario español-búlgaro > escolar1

 • 11 fardo

  m вързоп, денк, бала; a fardo cerrado Ч. без колебание, без размисляне.

  Diccionario español-búlgaro > fardo

 • 12 fin

  m, f 1) край, завършек (по-често m); a fin(es) del mes (año, siglo и др.) в края на месеца (годината, века и т. н.); dar fin a а) завършвам нещо; б) изчерпвам, изразходвам; в) умирам; poner fin a su vida самоубивам се, слагам край на живота си; fin de fiesta а) край на театрална постановка; б) прен. дръзко прекратяване на разговор, точка на въпроса; fin de semana а) уикенд, почивните дни (събота и неделя); б) пътуване през уикенда; в) прен. малък пътнически сак; 2) цел, намерение; fin último крайна цел; a fin de за да; a fin de que с цел да, за да (със subj); a fin de que no haya ilusiones за да не си правим илюзии; 3) граница, предел; sin fin безкраен, безброен; 4) развръзка, изход; 5) смърт; a la fin loa la vida, y a la tarde loa el día вечно нещо не ни достига, никога не сме напълно доволни; al fin най-накрая; al fin del mundo на края на света; al fin se canta la gloria а) разг. пилците се броят наесен; б) прен. наградата увенчава усилието; al fin y a la postre, al fin y al cabo в края на краищата; dar fin de una cosa разрушавам, премахвам; en fin а) накрая, най-накрая; б) така че, накратко; en fin de cuentas накратко; в крайна сметка; hasta el fin nadie es dichoso да не бързам да се радвам, докато не видя края; por fin най-накрая.

  Diccionario español-búlgaro > fin

 • 13 libro

  m 1) книга; libro de texto учебник; 2) счет. приходо-разходна книга; libros de comercio счетоводни книги; libro mayor счет. главна книга; libro borrador счет. чернова книга; libro de caja икон. касова книга; libro de cuentas икон. фактурна книга; libro de inventario икон. инвентарна книга; libro de almacén икон. складова книга; 3) предмет на нагледно обучение; 4) анат. книжка, третата кухина на стомаха на преживни животни; libro de caballerías рицарски роман; ahorcar los libros прен., разг. зарязвам учение; libro de bolsillo джобно издание на книга; libro de cabecera настолно четиво; libro de Job книгата на Йов; libro de las cuarenta hojas прен. тесте карти; libro de mano ръкопис; libro facsímil факсимиле; libro talonario чекова книжка; hablar como un libro прен. говоря като по книга (правилно, уверено); hacer uno libro nuevo прен., разг. започвам нов живот; libro cerrado no saca letrado proverb затворената книга не може да те направи образован.

  Diccionario español-búlgaro > libro

 • 14 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 15 mollera

  f 1) теме; 2) анат. фонтанела (на новородено дете); 3) прен. мозък, пипе; cerrado de mollera прен. тъп, невъзприемчив; ser uno duro de mollera прен., разг. а) твърдоглав съм; б) невъзприемчив съм; tener uno ya dura la mollera прен., разг. не ставам вече за учене, не запомням.

  Diccionario español-búlgaro > mollera

 • 16 movimiento

  m 1) движение; 2) бунт, въстание; movimiento de resistencia съпротивително движение; 3) техн. движение; movimiento uniforme равномерно движение; movimiento de rotación кръгово движение; movimiento de translación постъпателно движение; movimiento continuo (perpetuo) вечно движение; 4) прен. вълнение, душевна подбуда, чувство; 5) прен. живост, сила на въображението; 6) худ. линия на рисунъка; смяна на цветовете; 7) промяна, развитие, движение на капитали, цифри и т. н.; 8) раздвижване, циркулиране, трафик; 9) течение, школа; 10) събития, случили се през определен период в някаква област на човешката дейност; el movimiento literario durante el año 1954 литературното развитие през 1954; 11) спорт. всяко от съставящите движения в едно упражнение; 12) муз. темпо (адажио, алегро и т. н.); primer movimiento прен. внезапен порив на чувство; movimiento sísmico земетресение.

  Diccionario español-búlgaro > movimiento

 • 17 nanita

  f: el año de la nanita памтивека.

  Diccionario español-búlgaro > nanita

 • 18 nuevo,

  a adj 1) нов; Año Nuevo Нова година; їqué hay de nuevo,? какво ново има?; de nuevo, отново; 2) нечуван, невиждан досега; 3) повторен, подновен; 4) различен, променен; 5) новодошъл; 6) тазгодишен (за реколта); 7) прен. неизползван, нов; 8) начеващ, неопитен, непосветен.

  Diccionario español-búlgaro > nuevo,

 • 19 otro,

  a adj 1) друг; още един; 2) различен, не същият; 3) много сходен, подобен, но не същият; 4) с опр. член пред съществителни като día, tarde, noche... ги разполага в близкото минало; 5) с предл. a и опр. член пред съществителни като día, semana, mes, año съответства на следващ; al otro, día на следващия ден; como dice (dijo) el otro, както каза (е казал) някой (при неизвестен автор); esa es otro,a това е ново пет (трудност, глупост и др.); los otro,s другите, ближният; Ў otro,a! отново, бис!; otro,a que te pego прен., разг. ако продължаваш, ще те ударя; confundir al uno con el otro, вземам някого за друг; otro,a vez още веднъж, още; otro, tanto също така; uno..., otro,..., otro,..., един..., втори..., трети...; por otro,a parte освен това, от друга страна.

  Diccionario español-búlgaro > otro,

 • 20 pera

  f 1) круша (плод); pera de agua водна круша; pera temprana круша ранозрейка; 2) прен. синекура (спокойно доходно място); 3) копче на звънец, електрически ключ; 4) прен. остра, козя брадичка; 5) прен., разг. конте (и като adj); del año de la pera прен. допотопен, стар; pera en dulce прен. изключителен човек или нещо; como pera(s) en tabaque прен., разг. грижливо пазено нещо; hacerse uno una pera прен., вулг. маструбирам; ser algo (alguien) la pera прен., разг. необичаен съм (към по-добро или по-лошо); pedir peras al olmo погов. търся под вола теле, очаквам нещо невъзможно.

  Diccionario español-búlgaro > pera

См. также в других словарях:

 • El Señor de los Anillos — Para otros usos de este término, véase El Señor de los Anillos (desambiguación). El Señor de los Anillos de  …   Wikipedia Español

 • Persecución de los homosexuales en la Alemania nazi — El Triángulo rosa, símbolo con el que se marcaba a los homosexuales en los campos de concentración nazis. La persecución de los homosexuales en la Alemania nazi se fundamentó principalmente sobre la premisa de que la homosexualidad era… …   Wikipedia Español

 • Varios intentos de descifrar el significado de los kohau rongo rongo — El kohau rongorongo, en el curso de unos 135 140 años, ha sido objeto de investigación intensa, así como objeto de un debate encendido por parte de mucha gente, tanto de entrenamiento sólido académico (lingüístico, epigráfico, etnológico y… …   Wikipedia Español

 • Caso Dreyfus — Este artículo forma parte de la serie del Caso Dreyfus Artículos de base Cronología · El ejército · Aspectos sociales · El derecho · Hipótesis · Política y diplomacia · La prensa y la edición Documen …   Wikipedia Español

 • Guerra Civil Española — Fecha 17 de julio de 1936 – 1 de abril de 1939 Lugar …   Wikipedia Español

 • Quito — San Francisco de Quito Bandera …   Wikipedia Español

 • Revolución de Noviembre — Saltar a navegación, búsqueda La revolución de noviembre de 1918 llevó, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, al cambio desde la monarquía del Reich Alemán a una república pluralista, parlamentaria y democrática. La revolución comenzó con… …   Wikipedia Español

 • Valencia — Para otros usos de este término, véase Valencia (desambiguación). Valencia …   Wikipedia Español

 • La montaña mágica — Montañas cerca de Davos, escenario de la novela La montaña mágica …   Wikipedia Español

 • Revolución Oriental — Saltar a navegación, búsqueda Artigas en la Ciudadela (1884), cuadro de Juan Manuel Blanes. La denominada Revolución Oriental fue un movimiento que inicialmente tuvo un carácter autonomista, evolucionando rápidamente hacia posturas… …   Wikipedia Español

 • Gabriel García Márquez — en 2009 …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.