Перевод: с испанского на болгарский

lo+dijo+todo+a+medias+palabras

 • 61 plan

  m 1) височина, ниво; 2) план, проект; 3) лечение; 4) прен., разг. лекомислена любовна връзка; plan de estudios учебна програма; plan económico икономически план; a todo plan разг. много луксозно; en plan de от позиция на, от гледище на, в плана на.

  Diccionario español-búlgaro > plan

 • 62 poder2

  m 1) сила, мощ; 2) власт, могъщество; 3) пълномощно; 4) правителство, власт; 5) войска; 6) способност, възможност; мощ, могъщество; 7) pl прен. способности; poder2 absoluto (arbitrario) абсолютизъм, деспотизъм; poder2 ejecutivo изпълнителна власт; poder2 legislativo законодателна власт; a màs no poder2 до краен предел; a todo poder2 с все сила; de poder2 (+ inf) при условие, че мога; ако мога да...; estar (obrar) a poder2 de притежание съм на, във властта на; por poder2 насила; llegar una cosa a poder2 de alguien идва в ръцете (във властта) на някого; plenos poder2 es генерално пълномощно; poder2 adquisitivo икон. покупателна способност.

  Diccionario español-búlgaro > poder2

 • 63 por

  prep за, през, чрез, от, из, на, по, като, защото; 1) за средство, посредничество (особено при глагол в страдателен залог): escrito por написано от; 2) за повод, причина, цел: eso le pasa por tonto това му се случва, защото е глупав; 3) за начин: por escrito писмено; por dicha за щастие; 4) за цена: lo comprè por 100 pesetas купих го за 100 песети; 5) за посока: partir por (para) Sofía заминавам за София; 6) за място: por aquí оттук; 7) за време: por febrero през февруари; 8) за интерес, пожертване, привързаност: por ella lo daría todo за нея всичко бих дал; 9) за заменяне, съпоставяне, определение: la tengo por mabre тя ми е като майка; 10) за мнение, оценка: pasar por listo минавам за хитър; 11) за делба, разпределение: dos veces por año два пъти годишно; 12) за умножение: dos por dos две по две; 13) за съотношение: el cinco por ciento пет на сто; 14) за сравнение: libro por libro, prefiero el mío ако става дума да избирам между двете книги, предпочитам моята; 15) що се отнася: por una y otra proposición относно двете предложения; 16) за търсене: ir por agua отивам за вода; 17) с inf: за бъдеще, отсъствие, неизпълнение: està por llegar още не е дошъл; 18) por = para: por decirlo así тъй да се каже; 19) употреба като съюз: а) за цел: por que (= porque) понеже, тъй като; б) като въпрос: їpor qué no viene? защо не идва?; 20) между два еднакви инфинитива, означава: безсмисленост, безполезност; hablar por hablar говори само за да се намира в работа, ей така си говори; 21) с отрицателната частица no, означава: отстъпване; no por mucho madrugar, amanece màs temprano от ранното ставане не съмва по-рано (разг. от бързане голяма файда няма); 22): por + прилагателно + que sea колкото и да е..., въпреки че е; por donde от което; їpor qué? защо?; por si, por si acaso за всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > por

 • 64 posible

  1. adj възможен; lo mejor posible по най-добрия възможен начин; en la medida de lo posible доколкото е възможно; en cuanto sea posible доколкото е възможно; tan pronto como sea posible, lo màs pronto posible, lo antes posible колкото се може по-скоро; hacer todo lo posible por правя всичко възможно за; es posible възможно е; їes posible? нима е възможно?; 2. m 1) възможност, способност, годност (по-често pl); 2) pl средства, имущество.

  Diccionario español-búlgaro > posible

 • 65 postín

  m 1) разг. превзетост, поза; 2) високо положение, изтъкнатост, богатство; de postín, de todo postín луксозен, богат.

  Diccionario español-búlgaro > postín

 • 66 precio

  m 1) цена, стойност; 2) прен. почит, уважение; 3) прен. усилие, страдание, цена; precio contable икон. разчетна цена; precio de entrega икон. доставна цена; precio de mercado икон. пазарна цена; precio de venta икон. продажна цена; precio reducido икон. номинална цена; precio de compra покупна цена; precio de coste (costo) себестойност; precio efectivo действителна цена; precio elevado висока цена; precio de(l) mercado пазарна цена; precio mínimo най-ниска цена; precio razonable умерена цена; precio al pormenor цена на дребно; precio irrisorio смешно ниска цена; a buen precio на добра цена; a (al) precio de на цената на; a todo precio на всяка цена; alzar (aumentar, elevar, subir) el precio увеличавам, повишавам цената; fijar el precio определям цената; valer su precio струвам си парите; vender a bajo precio продавам на ниски цени; tener a precio, tener en mucho precio ценя високо, уважавам; abrir precio пръв определям цената на вид стока.

  Diccionario español-búlgaro > precio

 • 67 pringar

  1. tr 1) намазвам с мазнина; 2) омазнявам, омазвам; 3) разг. цапам, замърсявам; 4) разг. бия до кръв; 5) заливам с врящо олио (като наказание); 2. intr 1) прен. вземам участие в; 2) разг. скъсвам се от работа; 3) Ц. Амер., М., Вен. ръми дъжд (в 3 л. ед. ч.); 3. prnl 1) изцапвам се с масло, омазвам се; 2) придобивам незаконни печалби; 3) съучастник съм; pringar uno en todo прен., разг. участвам в най-различни сделки; pringarla а) прен., разг. провалям нещо; Ўya la pringamos! втасахме я!; б) прен., прост. умирам.

  Diccionario español-búlgaro > pringar

 • 68 quisque:

  cada quisque: разг. всеки един; todo quisque: всеки, който и да е.

  Diccionario español-búlgaro > quisque:

 • 69 recato

  m 1) скритост, потайност; 2) предпазливост; 3) скромност; честност; con todo recato тихомълком.

  Diccionario español-búlgaro > recato

 • 70 refrán

  m пословица, поговорка; tener muchos refránes, tener refránes para todo прен., разг. намирам изход за всичко.

  Diccionario español-búlgaro > refrán

 • 71 riesgo

  m риск, опасност; correr riesgo излагам се на опасност, рискувам; riesgo del comprador икон. риск на купувача; riesgo de seguro икон. застрахователен риск; a todo riesgo срещу всякакви рискове; riesgo de solvencia икон. риск за платежоспособност; a riesgo y ventura на риск, на късмет.

  Diccionario español-búlgaro > riesgo

 • 72 rodar

  1. intr 1) въртя се; 2) движа се върху колела; търкалям се; 3) управлявам превозно средство; 4) прен. бродя, мотая се; скитам; 5) прен. изобилствам; 6) прен. изнизвам се, следвам, търкалям се един след друг (за дни, години и пр.); echarlo todo a rodar прен., разг. развалям цялата работа; 2. tr 1) снимам филм; филмирам; 2) прожектирам филм; 3) търкалям, въртя; 4) оставям да потегли (за превозно средство); rodar uno por otro прен., разг. готов съм света да обърна за някого.

  Diccionario español-búlgaro > rodar

 • 73 rota1

  f 1) разгром, поражение; 2) посока (на кораб); todo va de rota1 batida а) всичко върви на провал; б) прен., разг. изведнъж, безцеремонно.

  Diccionario español-búlgaro > rota1

 • 74 santo,

  a 1. adj 1) свят; 2) целебен (за лекарство); 3) простодушен; 4) свещен, неприкосновен, чист; 5) посветен на Бога; Tierra Santa Божи гроб; Semana Santa Страстната седмица; Santo Oficio Светата инквизиция; 6) според божиите закони; 7) употребено с някои имена, подсилва значението им: hizo su santo,a voluntad изпълни волята му; se echó en el santo, suelo хвърли се право върху пода; todo el santo, día цял ден; 8) много твърд, непропусклив (за тухла); 2. m 1) светец, светия; светЈ; 2) образ на светец; 3) разг. винетка, гравюра и т. н. на книга; 4) имен ден; 5) вулг., жарг. информатор (в престъпния свят); 6) Ч. кръпка на дреха; 7) воен. име на светец като парола; Todos los Santos Вси Светии; Santaclós Дядо Коледа; quedarse para vestir santo,s прен., разг. оставам стара мома; santo, y seña воен. парола и отговор; їa santo, de qué? с каква цел, в името на какво; откъде-накъде?; no es santo, de mi devoción прен. този човек не ми е по сърце; encomendarse a buen santo, прен. търся помощ, покровител; írsele a uno el santo, al cielo прен. забравям какво искам да кажа или да направя; desnudar a un santo, para vestir a otro прен. вземам от един, за да дам на друг; ощетявам някого в полза на друг; tener el santo, de cara (espaldas) прен. имам успех, върви ми (всичко става наопаки); rogar el santo, hasta pasar el tranco proverb изтъка си платното, ритна кросното; llegar y besar el santo, прен., разг. бързо, на раз-два.

  Diccionario español-búlgaro > santo,

 • 75 seguro,

  a 1. adj 1) сигурен, безопасен; 2) надежден, верен; 3) несъмнен; 4) уверен; 2. m 1) увереност, доверие; 2) застраховка, обезпечаване, осигуряване; 3) застрахователна полица; 4) воен., техн. предпазител; 5) пропуск, разрешение; 6) безопасно място; seguro, contra accidentes застраховка срещу злополука; seguro, contra el paro застраховка срещу безработица; seguro, contra el robo застраховка срещу кражба; seguro, contra incendio застраховка срещу пожар; seguro, contra todo riesgo застраховка срещу всички рискове; seguro, de bienes имуществена застраховка; seguro, de capital застраховка на капитал; seguro, de crédito застраховка на кредит; seguro, de enfermedad застраховка срещу болест; seguro, de responsabilidad civil застраховка гражданска отговорност; seguro, de vejez застраховка за старост; seguro, marítimo морска застраховка; seguro, multirriesgo многорискова застраховка; seguro, mútuo взаимна застраховка; seguro, social социална застраховка; seguro, de (sobre) la vida застраховка живот; compaснa de seguro,s застрахователно дружество; a buen seguro,, al seguro,, de seguro, сигурно, наистина; en seguro,, a seguro, в безопасност, на свобода; sobre seguro, на сигурно, без риск; irse uno del seguro, прен., разг. поддавам се на порив.

  Diccionario español-búlgaro > seguro,

 • 76 señor,

  a 1. adj 1) притежаващ, владеещ; 2) разг. достоен, благороден; 3) прен., разг. пред някои думи, подчертава значението им: me dio un señor, disgusto стана ми страшно неприятно; 2. n p m Бог, Господ; 3. m 1) господар, сеньор, благородник; 2) феодален владетел, собственик; 3) господин (обръщение към мъж); el Señor Господ; 4) титла, която се поставя пред мъжко фамилно име: а) в Испания е възможно: señor, don + собствено име; б) в Лат. Америка: пред името и презимето; в) прост., само пред собственото име; 5) разг. свекър; señor, de horca y cuchillo а) господар, който има право да осъжда дори и на смърт; б) прен., разг. лице с властно, собственическо поведение; a tal señor,, tal honor proverb каквото повикало, такова се обадило; какъвто светеца, такъв и венеца; muy señor, mío уважаеми господине (обръщение в търговска кореспонденция); ser todo un señor, благороден, знатен, с високо положение.

  Diccionario español-búlgaro > señor,

 • 77 substancia

  f 1) субстанция; вещество; материя; 2) същност, същина; 3) хранителен сок, екстракт (от месо и пр.); 4) състояние, имущество; 5) стойност, значимост; 6) прен., разг. разум, мъдрост; convertirlo uno todo en substancia прен., разг. а) тълкувам, интерпретирам в своя полза; б) извличам полза и от благоприятните, и от неизгодните случаи.

  Diccionario español-búlgaro > substancia

 • 78 tinta

  f 1) боя; 2) мастило; tinta china туш; 3) боядисване; 4) pl нюанси, оттенъци; 5) pl жив. бои; medias tintas прен., разг. намек, недомлъвка; de buena tinta adv разг. достоверно; saber de buena tinta разг. зная от първа ръка; sudar tinta прен., разг. полагам много усилия да постигна нещо; cargar (recarger) las tintas прен., разг. сгъстявам краските, пресилвам; преувеличавам значението; correr la tinta (correr ríos de tinta) sobre предизвиквам голям интерес (в преса, телевизия и др.).

  Diccionario español-búlgaro > tinta

 • 79 tirar

  1. tr 1) хвърлям; 2) хвърлям, замерям, запращам; 3) изоставям, захвърлям; 4) събарям някого ( нещо), повалям; 5) стрелям; 6) разпростирам, обтягам, изопвам, изтеглям; влека, мъкна; 7) изтеглям, точа (тел); 8) тегля линия, чертая; 9) полигр. печатам; 10) (+ същ., изразяващи телесна вреда) нанасям ( удар), захапвам, ухапвам; ритам и т. н.; tirar un mordisco ухапвам; 11) изхвърлям на боклука; 12) подавам, хвърлям (топка, зар, карта и др.); 13) прен. прахосвам, разсипвам; пилея; 2. intr 1) дърпам, тегля; 2) владея, боравя с оръжие; 3) (+ предл. de + същ., означаващо оръжие или инструмент) взимам в ръка, използвам; tiraré de pluma y escribiré ще грабна писалката и ще напиша; 4) дърпам, тегля (за комин); 5) прен. поемам, дръпвам нанякъде; завивам; 6) прен. с усилие се задържам, крепя се; 7) прен. влека, привличам; 8) прен. стремя се към, имам аспирации; домогвам се; 9) прен. изпреварвам, дръпвам напред (в колоезденето); 10) прен. влече ме, имам склонност към нещо; 11) прен. наподобявам, приличам, клоня; отивам към; este color tira a verde този цвят клони към зелено, зеленее; estar tirada una cosa в изобилие; 3. prnl 1) хвърлям се; 2) печатам се; 3) разг. прекарвам времето си (някъде, в нещо); ir tirando разг. търпя, понасям, карам я някак си; tira y afloja разг. ту напрегнато, ту по-спокойно (при сделка, отношение и др.); tirar a matar (tirar con bala) прен., разг. правя или казвам нещо злонамерено; tirar por la calle del medio разг. вземам отчаяно, крайно решение; a todo tirar прен. най-много, най-късно до; tirar de (por) largo а) разг. харча без сметка; б) разг. разкрасявам, пресмятам в своя полза.

  Diccionario español-búlgaro > tirar

 • 80 trance

  m 1) решаващ, критичен момент; изпитание, беда, опасност; 2) транс; 3) последни мигове на живота; último (postrero, mortal) trance смъртен час; 4) юр. разпродажба на конфискувано имущество; a todo trance решително; trance de armas схватка, сражение; trance apurado деликатен случай.

  Diccionario español-búlgaro > trance

См. также в других словарях:

 • palabra — sustantivo femenino 1. Sonido o conjunto de sonidos que expresan una idea. 2. Representación gráfica de este conjunto de sonidos: Escribe una lista de palabras. 3. (no contable) Facultad de hablar de las personas: El entrevistado se quedó sin… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • decir — (Del lat. dicere.) ► sustantivo masculino 1 Dicho, palabra o refrán. 2 Dicho notable por la sentencia, por la oportunidad o por otro motivo. 3 Habladurías, chismes: ■ son decires de malas lenguas, no hagas ni caso. FRASEOLOGÍA ser un decir o ir… …   Enciclopedia Universal

 • DECIR — (Del lat. dicere.) ► sustantivo masculino 1 Dicho, palabra o refrán. 2 Dicho notable por la sentencia, por la oportunidad o por otro motivo. 3 Habladurías, chismes: ■ son decires de malas lenguas, no hagas ni caso. FRASEOLOGÍA ser un decir o ir… …   Enciclopedia Universal

 • Palabra — (Del lat. parabola < gr. parabole, comparación.) ► sustantivo femenino 1 LINGÜÍSTICA Sonido o conjunto de sonidos que forman una unidad de significado o expresan una idea. 2 LINGÜÍSTICA Representación gráfica de estos sonidos. 3 Facultad de… …   Enciclopedia Universal

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Historia de la NBA — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Sesgos cognitivos — El hombre en el centro ha cometido un error en sus pasos de baile, y choca contra la mujer, que se enoja y los demás murmuran. En la obra de Jane Austen Orgullo y prejuicio (1813) se muestra claramente el prejuicio de clases sociales y cómo el… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Candidatos a artículos destacados — Ir a la tabla de contenidos Atajo WP:CADWP:CAD   [ …   Wikipedia Español

 • Spe salvi — (latín: Salvados en esperanza) Carta encíclica del papa Benedicto XVI Deus caritas est …   Wikipedia Español

 • Argumento de Naruto — Anexo:Argumento de Naruto Saltar a navegación, búsqueda Naruto es originalmente un manga, obra de Masashi Kishimoto, cuyo éxito le permitió ser llevado al anime. La historia publicada hasta el momento puede separarse en dos temporadas: la primera …   Wikipedia Español

 • José Calvo Sotelo — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.