Перевод: с испанского на болгарский

lo+dijo+todo+a+medias+palabras

 • 41 juego

  m 1) игра, развлечение, забавление; juego de azar (de suerte) хазартна игра; juego de naipes игра на карти; juego de billar билярд; juego de interés (de envite) залагания; juego de palabras (vocablos, voces) игра на думи; 2) сервиз, комплект; гарнитура; juego de tocador тоалетни принадлежности; juego de porcelana порцеланов сервиз за кафе, чай; 3) екип, серия; hacer juegos malabares; juegos de pasa pasa жонглирам, върша фокусничества; 4) проблясък, изменчивост (на вода, светлина); 5) прен. умение за постигане на цел; 6) pl спорт. игри; Juegos Olímpicos Олимпийски игри; 7) de + sust зала, игрище за + значението на съществителното; juego de pelota игрище за футбол, баскетбол и др.; 8) хлабавина, луфт (на панти и др.); juego de niños прен. детска игра; непоследователна постъпка; juegos florales конкурс за поезия, основан в Прованс; abrir (el) juego започвам играта; conocerle (verle) a uno el juego прен. ясна ми е играта на някого, разбирам намерението му; darse bien (mal) el juego върви ми, имам късмет (нямам късмет, не ми върви); desgraciado en el juego, afortunado en amores разг. на който не му върви в играта, върви му в любовта; fuera de juego прен. вън от играта; poner en juego una cosa прен., разг. залагам нещо; por juego на шега, на игра; doble juego прен. двойна игра; dar juego a alguien (algo) а) прен. предлагам възможности; б) давам повод за коментари; entrar alguien (algo) en el juego влизам в играта, участвам, намесвам се в; hacer el juego a alguien прен. благоприятствам нечии интереси; играя по свирката на някого; hacer juego съчетавам се добре с друго нещо, отивам, подхождам; irse de juego разг. отивам на купон.

  Diccionario español-búlgaro > juego

 • 42 ley

  f 1) закон; ley fundamental юр. основен закон, конституция; ley adjetiva процесуално право; ley marcial военен закон, военно положение; ley natural природен закон; 2) нравствен закон, морална норма; 3) тегло, качество и др., предвидени от закона; 4) физически закон; 5) законодателство, сборник от закони; 6) pl право (наука); 7) вярност, лоялност (с гл. tener, tomar); 8) религия, вяра; 9) проба (за метали); de ley, de buena ley чистопробен; bajo de ley низкопробен; ley de bases юр. директивен закон; ley de Dios Божият закон; ley antigua (de Moisés) Моисеев закон; ley de la trampa разг. измама; ley del embudo прен., разг. закон, който се прилага според случая; ley seca сух режим; ley universal всеобщ закон; a todo ley със строго спазване на законите и справедливостта; con todas las de la ley както си му е редът; dar la ley прен. а) диктувам модата, правилата; б) прен. налагам желанието си на някого; de buena ley прен. доброкачествен; de ley прен. а) добър, честен човек; б) както е необходимо, както трябва да бъде (за предмети); de mala ley прен. в лоши, неблагоприятни условия; echar (toda) la ley a uno осъждам с цялата строгост на закона; tener (tomar) ley a alguien харесвам някого, ценя го, изпитвам симпатия към него; venir contra una ley нарушавам закон.

  Diccionario español-búlgaro > ley

 • 43 me

  pron pers ми; мене, ме; си, се (1 л. ед. ч. вин. и дат. пад.); él me oyó той ме чу; él me dijo той ми каза; heme aqú ето ме; me acuesto лягам си; me llamo казвам се.

  Diccionario español-búlgaro > me

 • 44 meloso,

  a adj 1) сладък; захарен, меден; 2) прен. меден, мек, нежен; palabras meloso,as медни, сладникави думи.

  Diccionario español-búlgaro > meloso,

 • 45 menos

  1. adv 1) по-малко; el menos най-малко; en menos, menos de по-малко; по-малко, отколкото, от; lo menos posible възможно най-малко; mucho menos много по-малко; no menos не по-малко, толкова; ni màs ni menos ни повече, ни по-малко; nada menos que не по-малко от, не кой да е; 2) пред числително име: "около" poco màs o menos приблизително; poco menos que едва ли не; почти; ir (venir a) menos а) намалявам се; б) западам, влошавам се; в) разрушавам се; lo menos поне, най-малко; al menos, a lo menos, por lo menos освен ако, поне, най-малко, може би; a menos que освен ако; en menos de за по-малко от; no ser para menos не е за пренебрегване, голяма работа е; cosa de menos малоценен предмет; echar de menos тъгувам по някого; 2. m 1) мат. минус; 2) полигр. тире; 3. prep без, минус, освен, с изключение; todo menos eso всичко, само не това.

  Diccionario español-búlgaro > menos

 • 46 meter

  1. tr 1) слагам, поставям; 2) вкарвам, влагам, пъхам; 3) пускам (слух, приказка); 4) предизвиквам, причинявам (страх, шум и т. н.); 5) включвам (в сделка, мероприятие); 6) залагам пари (на хазартна игра); оставям в залог; 7) подгъвам плат (при шев); 8) представям, подавам (молба, иск); 9) измамвам, вкарвам в заблуда; 10) притискам, смествам, помествам, сгъстявам (букви, редове); 11) поставям, потапям; 12) разг. удрям, нанасям плесници, побой; 13) мор. поставям, закрепвам платната; 14) карам настойчиво някого да разбере нещо; 2. prnl 1) намесвам се, бъркам се, пъхам се; 2) влизам в близки отношения с някого; 3) прен. забърквам се, оплитам се; meter en un berenjenal прен. попадам в небрано лозе; 4) вливам се (за река, ручей); 5) хвърлям се срещу врага; 6) залавям се с нещо, ставам някакъв (за професия; с предл. a, de); 7) с предл. a залавям се с нещо, което не разбирам; meter a enseñar хващам се да преподавам (без да разбирам нищо); 8) навлизам навътре в морето (за нос, ивица земя), вклинявам се навътре в сушата (за море); 9) с предл. con скарвам се с някого; a todo meter с пълна скорост, с голям порив; estar uno muy metido con una persona прен. много съм близък с някого; estar uno muy metido en una cosa прен. доста съм се увлякъл в нещо, затънал съм до шия; meter a uno con otro въвеждам някого в компанията на друг, за да му помага; meterse uno con otro забърквам се с някого; meterse uno donde no le llaman (en lo que no le importa, en lo que no le toca, en lo que no le va ni le viene) разг. бъркам се, меся се, пъхам си носа, където не ми е работа; meterse uno en sí (mismo) прен. мисля, разсъждавам; meterse uno en todo прен., разг. пъхам се навсякъде, във всичко; meterse hasta el cuello en un asunto прен., разг. затънал съм до гуша в нещо; meterse uno por medio прен., разг. а) намесвам се в спор, проблем, ставам посредник; б) преча на нещо, възпрепятствам; no meterse uno en nada не искам да имам нищо общо; meterse en barajas обезпечавам успех (на работа); meterse de hoz y de coz разг. действам безразсъдно.

  Diccionario español-búlgaro > meter

 • 47 moler

  (-ue-) tr 1) меля; 2) стривам, раздробявам; 3) прен. досаждам, уморявам; меля на главата; 4) прен. разрушавам, развалям; 5) прен. лошо се отнасям към някого, малтретирам го; 6) пресовам, изтисквам захарна тръстика; a todo moler прен. отдавам се изцяло на нещо; moler a palos пребивам от бой.

  Diccionario español-búlgaro > moler

 • 48 mundo

  m 1) свят, мир, вселена; venir al mundo раждам се, появявам се на света; todo el mundo; el mundo entero цял свят; desde que el mundo es mundo от как свят светува, от незапомнени времена; 2) земята; 3) всяка една от планетите; 4) светски живот, свят; 5) глобус; 6) човешкият род; 7) социален кръг; 8) определена среда (социална); Mundo Antiguo а) Старият свят; б) Античен свят; mundo mayor макрокосмос; mundo menor микрокосмос; el Nuevo Mundo Новият свят; el otro mundo отвъдният живот; este mundo y el otro прен., разг. изобилие, богатство; medio mundo прен., разг. много хора, половината свят; Tercer Mundo Третият свят; todo el mundo прен. всички; andar (estar) el mundo al revés светът се е обърнал, върви нагоре с краката; caérsele a uno el mundo encima прен., разг. пропаднали са гемиите някому; echar al mundo раждам; echar del mundo отхвърлям от обществото; echarse al mundo прен. отдавам се на пропаднал живот; проституирам; este mundo es un pañuelo прен., разг. светът е малък; entrar uno en el mundo влизам в обществото; hacer un mundo de una cosa прен., разг. придавам на нещо прекалено голямо значение; hundirse el mundo прен. светът потъва; irse (salir) uno de este mundo умирам; morir al mundo мъртъв съм за света; no ser uno de este mundo прен. прекалено добър, различен съм, не съм от (за) този свят; no ser una cosa nada del otro mundo прен., разг. не е нещо изключително; ponerse uno el mundo por montera прен., разг. не ме интересува общественото мнение, не ми пука от хората; por esos mundos прен., разг. по широкия свят (с гл. andar, irse); por nada del mundo прен., разг. за нищо на света; їqué mundo corre? какво ново?; rodar (por el) mundo прен., разг. обикалям света; tener (mucho) mundo разг. много свят съм видял, не съм вчерашен; valer un mundo прен., разг. струвам много скъпо; ver mundo прен. пътувам, виждам свят.

  Diccionario español-búlgaro > mundo

 • 49 más

  1. adv 1) повече; más y más; cada vez más все повече и повече; de más твърде, в повече, излишно; 2) по-дълго, още; 3) освен това; a más de освен това, извън това; 4) сравнителна степен: по-; más allà по-нататък; a más y mejor много; sin más ni más без всякаква причина, изведнъж, без никакъв повод; ni más ni menos ни повече, ни по-малко; точно; a más correr с все сила; cuando más най-много; a lo más; todo lo más най-много, колкото се може повече; los más болшинство; a más no poder всичко възможно; de lo más много, от най-...; el que más y el que menos всеки, всеки един; en más в най-голяма степен, най-много, повече от; más o menos горе-долу, приблизително; más que освен, само (изключение); más tarde o más temprano рано или късно, все някога; por más que колкото и да, въпреки че; sin más acà ni más allà разг. а) открито, без заобикалки; б) безпричинно, прибързано; sus más y sus menos разг. трудности, усложения (с гл. haber, tener и др.); 2. m мат. плюс.

  Diccionario español-búlgaro > más

 • 50 ocioso,

  a adj 1) свободен, незает с работа; 2) безполезен, ненужен; palabras ocioso,as ненужни, излишни думи.

  Diccionario español-búlgaro > ocioso,

 • 51 olivo

  m маслиново дърво; tomar el olivo измъквам се, избягвам; olivo y aceituno es todo uno погов. не по врат, а по шия.

  Diccionario español-búlgaro > olivo

 • 52 oro1

  m 1) злато; oro1 en barras (en lingote, en tejos) злато на пръчки (на кюлчета); oro1 batido златен слитък; oro1 de ley а) чисто злато; б) прен. добър, златен човек; no es oro1 todo lo que reluce погов. не всичко, което блести, е злато; 2) златна монета; tomar alguna cosa por oro1 de ley прен. вземам за чиста монета; 3) прен. богатство, капитал; se ha hecho de oro1 прен. направи голямо богатство; oro1 monetario икон. монетно злато; oro1 nativo икон. самородно злато; oro1 negro икон. черно злато (петрол); 4) pl каро (карти); 5) спорт. носител на златен медал; 6) жълт, златист цвят; a peso de oro1 на много висока цена; de oro1 прен. прекрасен, ненадминат, процъфтяващ, щастлив; Edad de oro1 Златният век; oro1es lo que oro1 vale proverb злато е това, което е ценно само по себе си ( а не парите).

  Diccionario español-búlgaro > oro1

 • 53 otro,

  a adj 1) друг; още един; 2) различен, не същият; 3) много сходен, подобен, но не същият; 4) с опр. член пред съществителни като día, tarde, noche... ги разполага в близкото минало; 5) с предл. a и опр. член пред съществителни като día, semana, mes, año съответства на следващ; al otro, día на следващия ден; como dice (dijo) el otro, както каза (е казал) някой (при неизвестен автор); esa es otro,a това е ново пет (трудност, глупост и др.); los otro,s другите, ближният; Ў otro,a! отново, бис!; otro,a que te pego прен., разг. ако продължаваш, ще те ударя; confundir al uno con el otro, вземам някого за друг; otro,a vez още веднъж, още; otro, tanto също така; uno..., otro,..., otro,..., един..., втори..., трети...; por otro,a parte освен това, от друга страна.

  Diccionario español-búlgaro > otro,

 • 54 oído

  m 1) слух; de oído по слух; duro de oído а) лишен от музикален слух; б) който мъчно чува; 2) ухо; 3) слухов апарат; 4) музикален слух; abrir uno tanto (el) oído прен. надавам ухо, слушам с огромно любопитство; слухтя; aguzar uno el oído (los oídos) прен. наострям слух; al oído а) на ухо; б) по слух; aplicar uno el oído слушам внимателно; cerrar uno los oídos прен. отказвам да чуя извинения, оправдания; entrar (entrarle) a uno una cosa por un oído y salir (salirle) por el otro прен. през едното ухо ми влиза, през другото излиза; llegar una cosa a oídos de uno прен. стига до ушите ми, научавам; Ўoído! exclam чуйте!; ser uno todo oído прен. целият съм слух; silbarle (zumbarle) a uno los oídos прен., разг. пищят ми ушите, критикуват ме; abrir los oídos прен. ослушвам се; dar oídos слушам, вярвам; tener buen oído имам вярно ухо; имам развит слух; hacer oídos de mercader прен. правя си оглушки; negar los oídos прен. отказвам да слушам.

  Diccionario español-búlgaro > oído

 • 55 paciencia

  f 1) търпение; 2) прен. толерантност, понасяне на оскръбление; acabar (consumir, gastar) a uno la paciencia изчерпвам търпението на някого; armarse (cargarse) de paciencia запасявам се с търпение; hacer perder a uno la paciencia изкарвам някого от търпение; paciencia y barajar proverb с търпение всичко се постига; con paciencia todo se logra, con paciencia se gana el cielo с търпение всичко се постига; paciencia de Job волско търпение; 3) вид сладкиш с бадеми.

  Diccionario español-búlgaro > paciencia

 • 56 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 57 parir

  tr 1) раждам; 2) прен. изваждам на бял свят; 3) прен. предизвиквам, произвеждам; 4) прен. обяснявам ясно концепцията си; no parir прен. не излиза (за сметка); parir a medias прен., разг. помагам; parirla вулг. правя гаф; poner a uno a parir а) прен., разг. изваждам от равновесие; б) прен. говоря лошо за някого.

  Diccionario español-búlgaro > parir

 • 58 pasar

  1. tr 1) превозвам, пренасям; 2) прекарвам контрабанда; 3) преминавам, преброждам (река); 4) спорт. подавам (топка); 5) повишавам (в служба); 6) издържам, прекарвам (болест); 7) бегло прочитам (документ); 8) издържам (изпит); 9) изпреварвам, превъзхождам, надминавам; 10) прекарвам ( времето си), посвещавам го на нещо; 11) пресичам, прекосявам; 12) предавам, изпращам; pasar un recado предавам съобщение; 13) минавам отвъд, оттатък; pasar la raya минавам чертата (също intr и prnl); 14) прониквам, пронизвам; 15) предавам, премествам; 16) поглаждам, прекарвам леко отгоре (ръка, гребен и др.); 17) вкарвам; 18) прецеждам; 19) пресявам; 20) гълтам; 21) пропускам, не зачертавам, не поправям (грешки, недостатъци); 22) премълчавам; 23) преструвам се, че не разбирам; 24) уча (частно); 25) стажувам при адвокат или лекар; 26) суша на слънце или въздух; 27) движа се, премествам се; 28) прожектирам филм; 29) присъждам, давам; 2. intr 1) преминавам, минавам (отнякъде); 2) предавам се, разпростирам се, заразявам (и като prnl); 3) променям се, превръщам се в друго (подобрявам се, развалям се); 4) разполагам с необходимото, за да живея; 5) пасувам (в игра на карти); 6) разпространявам се (за новини и др.); 7) с предл. a + inf пристъпвам към реализиране на действието, изразено с инфинитива; минавам, преминавам; 8) умирам (винаги с уточняващ израз); pasar a la mejor vida минавам в отвъдното, в по-добрия живот; 9) живея добре, в добро здраве съм (с adv bien) или живея зле, в лошо здраве съм (с adv mal); 10) минавам, протичам (за време); 11) издържам, изтрайвам още време; 12) спирам, отминавам (и prnl); pasar la cólera минава ми яда; 13) придвижвам се, разглеждам се (за въпрос); 14) прен. бегло преминавам (за мисъл, впечатление); 15) с предл. por + adj минавам за, вземат ме за; pasar por discreto (tonto) минавам за дискретен (глупав); 16) с предл. sin + sust мога без нещо, минавам си без него; 3. impers случва се, става; 4. prnl 1) сменям партията си, минавам на противоположната страна, дезертирам; 2) преставам да съществувам, изчерпвам се; 3) изтривам се, изличавам се от паметта; 4) презрявам, загнивам, увяхвам, развалям се; 5) минавам от мода; 6) изгасвам ( за пламък), стопявам се (за сняг) и т. н.; 7) разгарям се добре (за въглища); 8) мисля се за нещо повече от другите; прекалявам; 9) прецеждам, пропускам малко по малко; lo pasado, pasado миналото, минало; трябва да бъде забравено; pasar a mayores прен. придобивам тежест; pasar de algo, pasar de todo разг. все ми е едно; pasar de largo отминавам, не обръщам внимание; pasar en blanco (en claro) una cosa пропускам нещо, не го споменавам; pasar las de Caín страдам ужасно; pasarlo живея, карам я; їcómo lo pasas? как я караш (как живееш, как си със здравето и т. н.)?; pasar miedo изпитвам страх, преживявам уплаха; pasar uno por una cosa понасям нещо, преживявам нещо, изстрадвам; pasar por alto alguna cosa прен. пропускам, не споменавам, отминавам нещо; pasar por encima прен. а) оставам над неприятностите; б) прен. изпреварвам някого в службата; pasarse de listo прен. греша, мислейки се за много умен; pasar revista приемам военен парад; se me ha pasado de memoria разг. излезе ми от главата.

  Diccionario español-búlgaro > pasar

 • 59 perro2

  m 1) куче; perro2 galgo хрътка; perro2 perdiguero птичар; perro2 policía полицейско куче; perro2 terranova нюфаундленд; pastor alemàn немска овчарка; 2) прен. негодник; 3) мързеливец; 4) твърдоглавец; 5) прен. измама, затруднение; забавяне; 6) прен. верен, предан слуга (служител); perro2 caliente прен. хот-дог; perro2 de casta расово куче; perro2 viejo прен., разг. човек с много опит; a espeta perro2s прен., разг. внезапно; a perro2 flaco todo son pulgas proverb неприятностите винаги се струпват върху главата на бедните; dar perro2 a uno прен., разг. карам някого да чака дълго, създавам пречки; darse uno a perro2s прен., разг. побеснявам от яд; el perro2 del hortelano, que ni come ni deja comer al amo proverb не яде кокала, но и на друг не го дава; estar como perro2s en misa прен., разг. не съм си на мястото, преча; muerto el perro2, se acabó la rabia прен. умрял кон не рита; como perro2s y gatos като куче и котка; ponerse como un perro2 избухвам.

  Diccionario español-búlgaro > perro2

 • 60 pesar1

  m 1) тъга, скръб; 2) съжаление, огорчение; 3) неприятно, болезнено усещане; 4) страдание; a pesar1 de prep въпреки; a pesar1 de todo въпреки всичко; a pesar1 de que въпреки че; ahogar sus pesar1es прен. удавям мъката си; a pesar1 de los pesar1es adv въпреки всички трудности и пречки.

  Diccionario español-búlgaro > pesar1

См. также в других словарях:

 • palabra — sustantivo femenino 1. Sonido o conjunto de sonidos que expresan una idea. 2. Representación gráfica de este conjunto de sonidos: Escribe una lista de palabras. 3. (no contable) Facultad de hablar de las personas: El entrevistado se quedó sin… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • decir — (Del lat. dicere.) ► sustantivo masculino 1 Dicho, palabra o refrán. 2 Dicho notable por la sentencia, por la oportunidad o por otro motivo. 3 Habladurías, chismes: ■ son decires de malas lenguas, no hagas ni caso. FRASEOLOGÍA ser un decir o ir… …   Enciclopedia Universal

 • DECIR — (Del lat. dicere.) ► sustantivo masculino 1 Dicho, palabra o refrán. 2 Dicho notable por la sentencia, por la oportunidad o por otro motivo. 3 Habladurías, chismes: ■ son decires de malas lenguas, no hagas ni caso. FRASEOLOGÍA ser un decir o ir… …   Enciclopedia Universal

 • Palabra — (Del lat. parabola < gr. parabole, comparación.) ► sustantivo femenino 1 LINGÜÍSTICA Sonido o conjunto de sonidos que forman una unidad de significado o expresan una idea. 2 LINGÜÍSTICA Representación gráfica de estos sonidos. 3 Facultad de… …   Enciclopedia Universal

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Historia de la NBA — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Sesgos cognitivos — El hombre en el centro ha cometido un error en sus pasos de baile, y choca contra la mujer, que se enoja y los demás murmuran. En la obra de Jane Austen Orgullo y prejuicio (1813) se muestra claramente el prejuicio de clases sociales y cómo el… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Candidatos a artículos destacados — Ir a la tabla de contenidos Atajo WP:CADWP:CAD   [ …   Wikipedia Español

 • Spe salvi — (latín: Salvados en esperanza) Carta encíclica del papa Benedicto XVI Deus caritas est …   Wikipedia Español

 • Argumento de Naruto — Anexo:Argumento de Naruto Saltar a navegación, búsqueda Naruto es originalmente un manga, obra de Masashi Kishimoto, cuyo éxito le permitió ser llevado al anime. La historia publicada hasta el momento puede separarse en dos temporadas: la primera …   Wikipedia Español

 • José Calvo Sotelo — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.