Перевод: с испанского на болгарский

llegarle+a+alguien

 • 1 alguien

  pron indef 1) някой; 2) разг. важна клечка.

  Diccionario español-búlgaro > alguien

 • 2 zapato

  m обувка; estar como niño con zapatos nuevos разг. много съм доволен; no llegarle a alguien a la suela del zapato разг. на малкото му пръстче не може да се намаже; andar con zapatos de fieltro прен. действам потайно и предпазливо; saber uno dónde le aprieta el zapato прен., разг. знам къде ме стяга чепикът; como tres en un zapato разг. наблъскани като сардели.

  Diccionario español-búlgaro > zapato

 • 3 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 4 albarda

  f 1) самар; albarda gallinera плосък самар; 2) резен пушена сланина; albarda sobre albarda разг., ирон. безкрайно повтаряне на нещо; echar una albarda a alguien прен., разг. злоупотребявам с нечие търпение, издевателствам над някого.

  Diccionario español-búlgaro > albarda

 • 5 alguno,

  a 1. adj 1) някой, някоя; en tiempo alguno, някога; 2) в отрицателни изрази никой, нито един; 3) нито много, нито малко; достатъчно; de alguno,a duración достатъчно дълго; 2. pron indef вж. alguien; alguno, que otro малцина.

  Diccionario español-búlgaro > alguno,

 • 6 ancho,

  a 1. adj 1) широк; хлабав (за дреха); 2) просторен, свободен; 3) разг. безсрамно, прекалено свободен; 4) прен., разг. горделив, надут (с гл. estar, ponerse); 2. m вж. anchura; a lo ancho, по ширина; a mis (tus, sus) ancho,as adv разг. удобно; на воля; venir ancho,a una cosa a alguien разг. извън възможностите ми е ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > ancho,

 • 7 aprecio

  m 1) оценка; 2) уважение; ценене, признание; tener a uno en gran aprecio високо ценя някого; sentir por alguien aprecio изпитвам уважение към някого; gozar de aprecio ползвам се с уважение; no hacer aprecio Амер. не обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > aprecio

 • 8 apretar

  (-ie-) 1. tr 1) притискам, стягам; 2) стискам, стягам (за обувки, дрехи); 3) стискам ръката, ръкувам се; 4) натискам; 5) бода с остена; 6) опъвам, стягам силно; 7) наблъсквам един до друг (по-често prnl); 8) отнасям се изключително строго и стриктно; 9) заставям, принуждавам (чрез молби, заплахи и др.); 10) прен. настоявам; 11) засилвам, увеличавам; 12) ускорявам; 13) разг. преследвам, оказвам натиск; 2. intr 1) работя много напрегнато, с голям зор; 2) прен., худ. засилвам тъмните тонове; apretarle a alguien las clavijas прен. притискам до стената, принуждавам; apretarse el cinturón разг. затягам колана, икономисвам.

  Diccionario español-búlgaro > apretar

 • 9 ausencia

  f отсъствие, раздяла; липса; brillar alguien (algo) por su ausencia разг. не се намирам на очакваното място; buenas (malas) ausencias похвали (упреци) за отсъстващ или добри (лоши) новини за него (с гл. tener, hacer, merecer).

  Diccionario español-búlgaro > ausencia

 • 10 baño

  m 1) вана; 2) баня (в жилище); къпалня; 3) къпане; баня; 4) pl курорт; 5) обилно поливане; 6) техн. глазура; 7) техн. повърхностен слой (за метал и др.); 8) вода за къпане; течност за лечебна баня; 9) тоалетна; 10) прен. повърхностно владеене на дадена наука; 11) прен. сразяване на противника; 12) худ. нов слой боя върху нарисуваното; baño de vapor мед. парна баня; baño (de) María водна баня (в кулинарията); baño de sangre прен. кървава баня; dar un baño a alguien прен., разг. демонстрирам надмощие.

  Diccionario español-búlgaro > baño

 • 11 beber

  1. tr 1) пия; 2) прен. изпивам, поглъщам; 3) прен. допускам, приемам, вземам; 4) прен. побърквам, изпивам ума някому; 2. intr 1) пия; 2) вдигам наздравица; 3) прен. пиянствам; beber con (en) blanco имам бели бърни (за кон); beber los vientos por alguien прен. лудо съм влюбен.

  Diccionario español-búlgaro > beber

 • 12 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 13 bote2

  m малко шише, бурканче, флакон (за лекарство); chupar del bote2 прен., разг. облагодетелствам се (безскрупулно); tener a alguien en el bote2 прен., разг. постигнал съм нещо, спечелил съм някого.

  Diccionario español-búlgaro > bote2

 • 14 caber

  1. intr 1) вмествам се, побирам се; 2) съдържам се в; 3) имам място в; 4) възможен, естествен съм; 5) принадлежи ми, пада ми се (нещо); 2. tr 1) вмествам, помествам, побирам; 2) допускам, одобрявам; tú y yo no cabemos juntos не сме един за друг; no cabe duda няма съмнение; todo cabe en alguien прен., разг. всичко може да се очаква от него; no cabe perdón няма извинение; no cabe màs няма накъде повече.

  Diccionario español-búlgaro > caber

 • 15 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 16 callo

  m 1) мазол; 2) надебеляване на кост след счупване; 3) краища на подкова; 4) pl шкембе (в кулинарията); criar (hacer, tener) callos прен. хващам мазоли, свиквам да работя; pisar un callo a alguien прен. настъпвам някого по мазола; tener callos en los oídos а) прен. нямам никакъв музикален слух; б) прен. правя си оглушки.

  Diccionario español-búlgaro > callo

 • 17 chaveta

  f 1) габърче, кламер; 2) бурма, болт, щифт; 3) клин; 4) обущарско ножче; estar alguien chaveta прен., разг. хлопа му дъската; perder uno la chaveta прен., разг. побърквам се.

  Diccionario español-búlgaro > chaveta

 • 18 colorado,

  a adj 1) оцветен, цветен; 2) яркочервен; 3) прен. привидно справедлив; poner colorado, a alguien засрамвам, карам да се изчерви.

  Diccionario español-búlgaro > colorado,

 • 19 comer2

  1. intr 1) ям, храня се; 2) обядвам; 2. tr 1) изяждам, ям; 2) прен. харча, пилея; 3) прен. разяждам; 4) прен. вземам (фигура на дама или шах); 5) правя да избелее (за цвят); 6) прен. износвам; 3. prnl 1) пропускам, изпускам, изяждам (буква, израз при писане); 2) смъкнати са ми чорапите; comer2se algo o a alguien con los ojos прен. поглъщам с очи, гледам жадно, страстно; sin comer2lo ni beberlo прен., разг. нямам нищо общо; ни лук ял, ни лук мирисал; ni come ni deja comer2 прен. не яде кокала, но и на друг не го дава.

  Diccionario español-búlgaro > comer2

 • 20 compromiso

  m 1) спогодба, споразумение; 2) компромис, отстъпка; 3) трудност, риск, затруднение; 4) арбитражно решение; 5) поето задължение, дадена дума; 6) годеж; compromiso verbal устна уговорка; estar (poner) en compromiso под съмнение съм, поставям под съмнение; poner a alguien en un compromiso а) компрометирам, поставям в затруднено положение; б) принуждавам да направи нещо; sin compromiso а) свободен, без задължение; б) без годеник (годеница); compromisos contractuales икон. договорни задължения.

  Diccionario español-búlgaro > compromiso

См. также в других словарях:

 • no llegarle a alguien a los zancajos — ► locución coloquial Existir gran diferencia entre una persona y otra en el concepto de que se habla: ■ tú eres inteligente y ella no te llega a los zancajos. SINÓNIMO [no llegarle a la suela del zapato] …   Enciclopedia Universal

 • no llegarle a alguien la camisa al cuerpo — Estar muy asustado por algo que puede suceder.. Cuando alguien tiene mucho miedo, se encoge, de forma que una camisa que llevara encima le quedaría bailando, o sea, no llegaría a estar en contacto con la piel …   Diccionario de dichos y refranes

 • no llegarle a alguien la camisa al cuerpo — ► locución coloquial Estar lleno de inquietud y temor …   Enciclopedia Universal

 • llegarle la hora a alguien — coloquial Morir, fallecer: ■ a todos nos llegará la hora …   Enciclopedia Universal

 • no llegarle a uno a la suela de los zapatos — suela, no llegarle a uno (ni) a la suela de los zapatos expr. ser inferior, no estar a la altura de alguien. ❙ «No es que el tío pueda compararse a Rita Hayworth no le llega ni a la suela de los zapatos » C. Pérez Merinero, Días de guardar …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • no llegarle a uno ni a la suela de los zapatos — suela, no llegarle a uno (ni) a la suela de los zapatos expr. ser inferior, no estar a la altura de alguien. ❙ «No es que el tío pueda compararse a Rita Hayworth no le llega ni a la suela de los zapatos » C. Pérez Merinero, Días de guardar …   Diccionario del Argot "El Sohez"

 • Alma — (Del lat. anima, aire, aliento, alma.) ► sustantivo femenino 1 TEOLOGÍA Parte inmaterial del ser humano y principio espiritual, aunque distinto del espíritu, que, según la tradición judeocristiana, sobrevive al cuerpo material de las personas.… …   Enciclopedia Universal

 • zancajo — ► sustantivo masculino 1 Hueso del pie que forma el talón. 2 Parte trasera del pie, donde sobresale el talón. 3 INDUMENTARIA Y MODA Parte de un zapato, calcetín o media que cubre el talón, en especial si está rota. SINÓNIMO talón 4 Hueso grande… …   Enciclopedia Universal

 • Zapato — ► sustantivo masculino 1 INDUMENTARIA Y MODA Calzado que no pasa del tobillo, compuesto de una suela inferior y el resto de piel, fieltro u otro material: ■ se me han roto los cordones del zapato. FRASEOLOGÍA zapato botín INDUMENTARIA Y MODA… …   Enciclopedia Universal

 • Camisa — (Del bajo lat. camisia.) ► sustantivo femenino 1 INDUMENTARIA Y MODA Prenda de vestir de tela que cubre el torso y tiene una abertura por donde se abrocha: ■ se quitó la americana y se desabrochó un poco la camisa. SINÓNIMO blusa camisola 2… …   Enciclopedia Universal

 • alma — alma1 (Del lat. anĭma). 1. f. Principio que da forma y organiza el dinamismo vegetativo, sensitivo e intelectual de la vida. 2. En algunas religiones y culturas, sustancia espiritual e inmortal de los seres humanos. 3. Vida humana. Arrancarle a… …   Diccionario de la lengua española


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.