Перевод: с русского на персидский

live together

 • 1 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 2 вдесятером

  قید ten together

  Русско-персидский словарь > вдесятером

 • 3 вдруг

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، فرض کنید، انگاشتن، گمان کردن

  Русско-персидский словарь > вдруг

 • 4 вместе

  قید together
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه

  Русско-персидский словарь > вместе

 • 5 воедино

  together
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه

  Русско-персидский словарь > воедино

 • 6 враз

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > враз

 • 7 встреча

  ............................................................
  (n.) جلسه، نشست، انجمن، ملاقات، میتینگ، اجتماع، تلاقی، همایش
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خوشامد، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، خوشایند
  ............................................................
  (n.) پذیرایی، مهمانی، پذیرش، قبول، برخورد، دریافت
  ............................................................
  (v.) تطبیق، تطابق، مطابقت، حریف، همتا، نظیر، لنگه، همسر، جفت، ازدواج، زورآزمایی، وصلت دادن، حریف کسی بودن، جور بودن با، بهم آمدن، مسابقه، کبریت، چوب کبریت
  ............................................................
  6. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی

  Русско-персидский словарь > встреча

 • 8 выживать (I) > выжить (II) I

  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده ماندن، باقی بودن، بیشتر زنده بودن از، گذراندن، سپری کردن، طی کردن، برزیستن
  ............................................................
  2. live
  (vt. & vi.) زندگی کردن، زیستن، زنده بودن
  (adj.) زنده، سرزنده، موثر، دایر
  ............................................................
  (v.) در تنگنا کمک یافتن، در سختی به کسی کمک کردن، در وضع خطرناکی انجام وظیفه کردن

  Русско-персидский словарь > выживать (I) > выжить (II) I

 • 9 вязать (I) > связать (I)

  ............................................................
  1. bind
  (past: bound ; past participle: bound
  (vt. & n.) بستن، گرفتار و اسیر کردن، مقید و محصور کردن، بهم پیوستن، چسباندن، صحافی کردن و دوختن، الزام آور و غیر قابل فسخ کردن (بوسیله تعهد یابیعانه)، متعهد و ملزم ساختن، بند، قید، بستگی، علاقه، مقید کردن، جلد کردن
  ............................................................
  (v.) انسداد، بستن، پیچیدن، مقید کردن، حبس کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. knit
  (past: knitted, knit ; past participle: knitted, knit
  (vt.) بافتن، کشبافی کردن، بهم پیوستن، گره زدن، بستن
  ............................................................
  قلابدوزی، بامیل سرکج بافتن، قلابدوزی کردن
  ............................................................
  (adj. & n.) گس، قابض، جمع کننده، سفت، داروی قابض، سخت گیر، دقیق، طاقت فرسا، شاق، تند و تیز

  Русско-персидский словарь > вязать (I) > связать (I)

 • 10 доживать (I) > дожить (II)

  فعل live
  (vt. & vi.) زندگی کردن، زیستن، زنده بودن
  (adj.) زنده، سرزنده، موثر، دایر

  Русско-персидский словарь > доживать (I) > дожить (II)

 • 11 дрожать (II) (нсв)

  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مرتعش شدن، لرز، لرزه، ارتعاش، ترساندن، لرزاندن، مرتعش ساختن، رعشه
  ............................................................
  (past: shook ; past participle: shaken
  (vt. & vi. & n.) ارتعاش، تکان، لرزش، تزلزل، لرز، تکان دادن، جنباندن، آشفتن، لرزیدن
  ............................................................
  ترکش، تیردان، بهدف خوردن، درتیر دان قرار گرفتن، لرزیدن، ارتعاش
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مشمئز شدن، ارتعاش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. fuss
  (vt. & n.) هایهوی، سر و صدا، نق نق زدن، آشوب، نزاع، هایهو کردن، ایراد گرفتن، خرده گیری کردن، اعتراض کردن

  Русско-персидский словарь > дрожать (II) (нсв)

 • 12 дружно

  ............................................................
  { amicable: ـ(adj.) موافق، دوست، دوستانه}
  ............................................................
  2. in a friendly way/manner
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه
  ............................................................
  (adj.) خوش آهنه، خوش صدا، موزون، موافق
  ............................................................
  (adj.) دوستانه، مساعد، مهربان، موافق، تعاونی
  ............................................................
  مجتمعا، باهم، موزون، هم نوا
  ............................................................
  عام، کلی، عمومی، جامع، همگانی، متداول، معمولی، همگان، ژنرال، ارتشبد
  ............................................................
  (adj. & n.) ناگهانی، ناگهان، بی خبر، بی مقدمه، فوری، تند، به طور غافلگیر، غیر منتظره، سریع

  Русско-персидский словарь > дружно

 • 13 жар

  ............................................................
  1. heat
  (pl. & vt. & vi. & n.) گرما، گرمی، حرارت، تندی، خشم، عصبانیت، اشتیاق، وهله، نوبت، تحریک جنسی زنان، طلب شدن جانور، فحلیت، گرم کردن، برانگیختن، بهیجان آمدن، گرم شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) دما، درجه حرارت، درجه گرما
  ............................................................
  ............................................................
  گرمی، حرارت، غیرت، سوز، شوق
  ............................................................
  (fervor=)
  حرارت شدید، اشتیاق شدید، گرمی، التهاب
  ............................................................
  (n.) گرمی، حرارت، تعادل گرما، ملایمت

  Русско-персидский словарь > жар

 • 14 жаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................
  (v.) لرزیدن، (درمحاوره) دودل بودن، هیجان
  ............................................................
  (vt. & vi.) تامل کردن، مردد بودن، بی میل بودن
  ............................................................
  (v.) کم، غیر کافی، نحیف، کم دادن، خسیسانه دادن
  ............................................................
  (v.) قلیل، اندک، ناچیز، نحیف، تقلیل دادن، امساک کردن، خست کردن

  Русско-персидский словарь > жаться (I) (нсв)

 • 15 живность

  ............................................................
  ............................................................
  2. life
  (n.) جان، زندگی، حیات، عمر، رمق، مدت، دوام، دوران زندگی، موجود، موجودات، حبس ابد
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > живность

 • 16 живой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj. & n.) زندگی، معاش، وسیله گذران، معیشت، زنده، حی، در قید حیات، جاندار، جاودانی
  ............................................................
  2. live
  (vt. & vi.) زندگی کردن، زیستن، زنده بودن
  (adj.) زنده، سرزنده، موثر، دایر
  ............................................................
  (adj.) زنده، در قید حیات، روشن، سرزنده، سرشار، حساس
  ............................................................
  (adj. & vt.) سرزنده، با روح، جاندار، روح دادن، زندگی بخشیدن، تحریک و تشجیع کردن، جان دادن به
  ............................................................
  (adj. & n.) طبیعی، سرشتی، نهادی، ذاتی، فطری، جبلی، بدیهی، مسلم، استعداد ذاتی، احمق، دیوانه، عادی
  ............................................................
  (adj.) با روح، زنده، جالب توجه، سرزنده، از روی نشاط، با سرور و شعف
  ............................................................
  (adj.) چابک، زرنگ، فرز، زیرک، سریع الانتقال
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) متحرک، سیار، قابل حرکت، قابل تحرک، سیال
  ............................................................
  10. real
  راستین، حقیقی، واقعی، موجود، غیر مصنوعی، طبیعی، اصل، بی خدشه، صمیمی
  ............................................................
  11. vital
  (adj.) حیاتی، واجب، وابسته بزندگی، اساسی
  ............................................................
  (adj.) زیاد، سخت، شدید، قوی، مشتاقانه
  ............................................................
  13. vivid
  (adj.) روشن، واضح، زنده

  Русско-персидский словарь > живой (-ая, -ое, -ые)

 • 17 жить (I) (нсв)

  ............................................................
  1. live
  (vt. & vi.) زندگی کردن، زیستن، زنده بودن
  (adj.) زنده، سرزنده، موثر، دایر
  ............................................................
  (adj.) زنده، در قید حیات، روشن، سرزنده، سرشار، حساس

  Русско-персидский словарь > жить (I) (нсв)

 • 18 заводила

  ............................................................
  انگیزنده، مفسد، شرراه انداز، انگیزه خواب، پیشینه خواب سابقه خواب
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводила

 • 19 заводила (f)

  ............................................................
  انگیزنده، مفسد، شرراه انداز، انگیزه خواب، پیشینه خواب سابقه خواب
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заводила (f)

 • 20 заживаться (I) > зажиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заживаться (I) > зажиться (II)

См. также в других словарях:

 • Live Together — Live Together, Die Alone Saltar a navegación, búsqueda Vivir juntos, morir solos (título original en inglés: Live Together, Die Alone ) es el episodio vigésimo tercero de la segunda temporada de la serie Lost, de la cadena de televisión ABC. En… …   Wikipedia Español

 • live together — ► live together (of a couple not married to each other) share a home and have a sexual relationship. Main Entry: ↑live …   English terms dictionary

 • live together — index cohabit Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • live together — verb share living quarters; usually said of people who are not married and live together as a couple • Syn: ↑cohabit, ↑shack up • Derivationally related forms: ↑cohabitation (for: ↑cohabit) • Hypernyms: ↑ …   Useful english dictionary

 • live together — phrasal verb [intransitive] Word forms live together : present tense I/you/we/they live together he/she/it lives together present participle living together past tense lived together past participle lived together if two people live together,… …   English dictionary

 • live together — PHRASAL VERB If two people are not married but live in the same house and have a sexual relationship, you can say that they live together. [V P] The couple had been living together for 16 years …   English dictionary

 • live together — live as one group or couple (in the same building, apartment, room, neighborhood, etc.) …   English contemporary dictionary

 • live together —    to live as a couple without marriage    It usually implies cohabitation:     If parties is married, they ought to bend to each other; and won t, for sartain, if they re only living together. (Mayhew, 1851)    The term is correctly used of… …   How not to say what you mean: A dictionary of euphemisms

 • live together — (of a couple not married to each other) share a home and have a sexual relationship. → live …   English new terms dictionary

 • live together — See living together …   Ballentine's law dictionary

 • Live Together, Die Alone — Infobox Television episode | Title = Live Together, Die Alone Series = Lost Caption = Michael, Jack, Kate, Sawyer Hurley head off to rescue Walt Season = 2 Episode = 23 Airdate = May 24, 2006 Production = 223 Writer = Carlton Cuse Damon Lindelof… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «live together» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»