Перевод: с русского на персидский

lie down

 • 1 бант

  (v.) خم شدن، تعظیم کردن، (با down) مطیع شدن، تعظیم، کمان، قوس

  Русско-персидский словарь > бант

 • 2 бухать (I) > бухнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن
  ............................................................
  2. thud
  (vt. & n.) صدای خفه و آهسته ایجاد کردن، ضربه، ضربه های متوالی، تپ تپ، هف هف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бухать (I) > бухнуть (I)

 • 3 валяться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) غلتیدن، در گل و لای غوطه خوردن
  ............................................................
  (vi.) پهن نشستن، گشاد نشستن، هرزه روئیدن، بی پروا دراز کشیدن یا نشستن، به طور غیرمنظم پخش شدن، پراکندگی
  ............................................................
  4. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валяться (I) (нсв)

 • 4 виснуть (I) > повиснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hang
  (past: hung, hanged ; past participle: hung, hanged
  (v.) آویختن، آویزان کردن، بدار آویختن، مصلوب شدن، چسبیدن به، متکی شدن بر، طرز آویختن، مفهوم، تردید، تمایل، تعلیق

  Русско-персидский словарь > виснуть (I) > повиснуть (I)

 • 5 вниз

  ............................................................
  1. down
  پائین، از کارافتاده، پر درآوردن جوجه پرندگان، پرهای ریزی که برای متکا به کار می رود، کرک، کرک صورت پائین، سوی پائین، بطرف پائین، زیر، بزیر، دلتنگ، غمگین، پیش قسط
  ............................................................
  { downward: ـ(downwords=)
  (adv. & adj.) پائین، زیرین، روبه پائین، متمایل بپائین، رو به پائین}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вниз

 • 6 врать (I) > соврать (I)

  ............................................................
  1. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) نادرست، غلط، خطا، اشتباه، تقصیر و جرم غلط، ناصحیح، غیر منصفانه رفتار کردن، بی احترامی کردن به، سهو
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врать (I) > соврать (I)

 • 7 выбивать (I) > выбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از جای خود بیرون کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  4. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбивать (I) > выбить (II)

 • 8 выволочка

  ............................................................
  {beat ـ(past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش}
  { beatify: ـ(v.) سعادت جاودانی بخشیدن، آمرزیدن، مبارک خواندن}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выволочка

 • 9 выгорать (I) > выгореть (I) II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن

  Русско-персидский словарь > выгорать (I) > выгореть (I) II

 • 10 вымысел

  ............................................................
  (n.) افسانه، قصه، داستان، اختراع، جعل، خیال، وهم، دروغ، فریب، بهانه
  ............................................................
  ............................................................
  3. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (n.) ساخت

  Русско-персидский словарь > вымысел

 • 11 вырубать (I) > вырубить (II)

  ............................................................
  (v.) خرد کردن، خلاصه کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  2. fell
  (v.) انداختن، قطع کردن، بریدن و انداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل
  ............................................................
  (v.) جدا کردن در اثر بریدن، کندن، برش دادن، قطع جریان، سویچ قطع برق و غیره
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) حک کردن، تراشیدن، کنده کاری کردن، بریدن
  ............................................................
  6. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  7. dig
  (past: dug ; past participle: dug
  (pl. & vt. & n.) حفر، کاوش، حفاری، کنایه، کندن، (مج.) کاوش کردن، فرو کردن

  Русско-персидский словарь > вырубать (I) > вырубить (II)

 • 12 высаживать (I) > высадить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیاده کردن، از کشتی در آوردن، پیاده شدن، تخلیه کردن (بار و مسافر)
  ............................................................
  5. land
  (pl. & vi. & n.) زمین، خشکی، خاک، سرزمین، دیار، به خشکی آمدن، پیاده شدن، رسیدن، بزمین نشستن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نشا کردن، درجای دیگری نشاندن، مهاجرت کردن، کوچ دادن، نشاء زدن، (جراحی) پیوند زدن، عضو پیوند شده، فراکاشتن

  Русско-персидский словарь > высаживать (I) > высадить (II)

 • 13 выслеживать (I) > выследить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) شیار، لبه، باریکه، پیگردی کردن، رد پا، اثر، خط آهن، جاده، راه، نشان، مسابقه دویدن، تسلسل، توالی، رد پا را گرفتن، پی کردن، دنبال کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بدنبال کشیدن، بدنبال حرکت کردن، طفیلی بودن، دنباله دار بودن، دنباله داشتن، اثر پا باقی گذاردن، پیشقدم، پیشرو، دنباله
  ............................................................
  (v.) اثر، نشان، رد پا، جای پا، مقدار ناچیز، ترسیم، رسم، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن، اثر گذاشتن، دنبال کردن، پی کردن، پی بردن به، رد، ردیابی کردن، رسم کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выслеживать (I) > выследить (II)

 • 14 вытаптывать (I) > вытоптать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: trod ; past participle: trodden, trod
  (vt. & vi. & n.) گام برداری، پا گذاشتن، راه رفتن، لگد کردن

  Русско-персидский словарь > вытаптывать (I) > вытоптать (I)

 • 15 вытягиваться (I) > вытянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытягиваться (I) > вытянуться (I)

 • 16 глотать (I) (нсв)

  ............................................................
  پرستو، چلچله، مری، عمل بلع، فورت دادن، فرو بردن، بلعیدن
  ............................................................
  2. bolt
  (vt. & vi. & n.) پیچ، توپ پارچه، از جاجستن، رها کردن
  (adv.) راست، به طور عمودی، مستقیما، ناگهان
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بلعیدن، فرو بردن، حریصانه خوردن

  Русско-персидский словарь > глотать (I) (нсв)

 • 17 глохнуть (I) > оглохнуть (I), заглохнуть (I)

  فعل die down
  تحلیل رفتن، روبزوال نهادن، مردن

  Русско-персидский словарь > глохнуть (I) > оглохнуть (I), заглохнуть (I)

 • 18 глушить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) چیزی که صدا را از بین ببرد، صدا خفه کن، پیچیدن، دم دهان کسی را گرفتن، چشم بستن، خاموش کردن، ساکت کردن
  ............................................................
  (vt.) خرف کردن، بی حس و بی روح کردن، بی جان شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) خفه کردن، بستن، مسدود کردن، انسداد، اختناق، دریچه، ساسات (ماشین)
  ............................................................
  (vt.) خفه کردن، خاموش کردن، فرو نشاندن
  ............................................................
  6. stun
  (vt.) سرآسیمه کردن، گیج کردن، بی حس کردن، حیرت زده کردن، گیجی

  Русско-персидский словарь > глушить (II) (нсв)

 • 19 гнуть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. bend
  (past: bent ; past participle: bent
  (vt. & n.) خمیدن، خمش، زانویه، خمیدگی، شرایط خمیدگی، زانویی، گیره، خم کردن، کج کردن، منحرف کردن، تعظیم کردن، دولا کردن، کوشش کردن، بذل مساعی کردن
  ............................................................
  2. bow
  (v.) خم شدن، تعظیم کردن، (با down) مطیع شدن، تعظیم، کمان، قوس
  ............................................................
  (vt. & n.) زور، نیرو، جبر، عنف، نفوذ، (درجمع) قوا، عده، شدت عمل، (فیزیک) بردار نیرو، خشونت نشان دادن، درهم شکستن، قفل یا چفت را شکستن، مسلح کردن، مجبور کردن به زور گرفتن، به زور باز کردن، بی عصمت کردن، راندن، بیرون کردن، با زور جلو رفتن، تحمیل، مجبور کردن
  ............................................................
  {be driv [ drive:
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن]}

  Русско-персидский словарь > гнуть (I) (нсв)

 • 20 головомойка

  مونث dressing down

  Русско-персидский словарь > головомойка

См. также в других словарях:

 • lie-down — (n.) period of rest reclining, 1840, from LIE (Cf. lie) (v.2) + DOWN (Cf. down) (adv.) …   Etymology dictionary

 • lie down — n [singular] BrE a short rest, usually on a bed ▪ I m going upstairs to have a lie down …   Dictionary of contemporary English

 • Lie down — (or lying down) may refer to the:* Prone position (face down) * Supine position (face up) …   Wikipedia

 • lie down — index repose (rest) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • lie-down — ► NOUN chiefly Brit. ▪ a short rest on a bed or sofa …   English terms dictionary

 • lie-down — ˈ ̷ ̷ˌ ̷ ̷ noun ( s) Etymology: lie down : a lying down or period of lying down : nap, rest * * * /luy down /, n. Chiefly Brit. a nap. [1830 40; n. use of v. phrase lie down …   Useful english dictionary

 • lie down — verb assume a reclining position (Freq. 11) lie down on the bed until you feel better • Syn: ↑lie • Ant: ↑arise • Hypernyms: ↑change posture …   Useful english dictionary

 • lie down — phrasal verb [intransitive] Word forms lie down : present tense I/you/we/they lie down he/she/it lies down present participle lying down past tense lay down past participle lain down 1) same as lie I, 1), a) Lie down and relax. I m going to go… …   English dictionary

 • lie down — v. (misc.) to take smt. lying down ( to accept smt. without protest ); to lie down on the job ( to work very little ) * * * [ laɪ daʊn] to lie down on the job ( to work very little ) (misc.) to take smt. lying down ( to accept smt. without… …   Combinatory dictionary

 • lie down — PHRASAL VERB When you lie down, you move into a horizontal position, usually in order to rest or sleep. [V P] Why don t you go upstairs and lie down for a bit? …   English dictionary

 • lie-down — N SING If you have a lie down, you have a short rest, usually in bed. [BRIT, INFORMAL] She had departed upstairs for a lie down …   English dictionary

Книги

Другие книги по запросу «lie down» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»