Перевод: с испанского на болгарский

libro+de+cánticos

 • 1 libro

  m 1) книга; libro de texto учебник; 2) счет. приходо-разходна книга; libros de comercio счетоводни книги; libro mayor счет. главна книга; libro borrador счет. чернова книга; libro de caja икон. касова книга; libro de cuentas икон. фактурна книга; libro de inventario икон. инвентарна книга; libro de almacén икон. складова книга; 3) предмет на нагледно обучение; 4) анат. книжка, третата кухина на стомаха на преживни животни; libro de caballerías рицарски роман; ahorcar los libros прен., разг. зарязвам учение; libro de bolsillo джобно издание на книга; libro de cabecera настолно четиво; libro de Job книгата на Йов; libro de las cuarenta hojas прен. тесте карти; libro de mano ръкопис; libro facsímil факсимиле; libro talonario чекова книжка; hablar como un libro прен. говоря като по книга (правилно, уверено); hacer uno libro nuevo прен., разг. започвам нов живот; libro cerrado no saca letrado proverb затворената книга не може да те направи образован.

  Diccionario español-búlgaro > libro

 • 2 Caribdis

  f Харибда (водовъртеж в Мексиканския провлак); Se libró de Caribdis y cayó en Escila от Сцила на Харибда (от трън, та на глог).

  Diccionario español-búlgaro > Caribdis

 • 3 con

  prep 1) с, със: въвежда средство, начин или инструмент за правене на нещо; 2) с инфинитив има стойност на деепричастие: con declarar, se libró del castigo признавайки си, избягна наказанието; 3) въпреки че: con ser tan antiguo въпреки че е толкова древен (стар); 4) а бях (беше) толкова..., + значението на причастието: Ўcon lo alegre que estaba yo! а бях толкова весел; 5) заедно, с нещо (някого); pan con chocolate хляб с шоколад; 6) от: estoy contento con mi amigo (vida) доволен съм от моя приятел (живот); 7) изразява съдържание: una vida con alegría радостен живот; con tal que conj само ако; при условие, че; con que така че, значи; con motivo послучай; ni con mucho далеч не, никога.

  Diccionario español-búlgaro > con

 • 4 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 5 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 6 por

  prep за, през, чрез, от, из, на, по, като, защото; 1) за средство, посредничество (особено при глагол в страдателен залог): escrito por написано от; 2) за повод, причина, цел: eso le pasa por tonto това му се случва, защото е глупав; 3) за начин: por escrito писмено; por dicha за щастие; 4) за цена: lo comprè por 100 pesetas купих го за 100 песети; 5) за посока: partir por (para) Sofía заминавам за София; 6) за място: por aquí оттук; 7) за време: por febrero през февруари; 8) за интерес, пожертване, привързаност: por ella lo daría todo за нея всичко бих дал; 9) за заменяне, съпоставяне, определение: la tengo por mabre тя ми е като майка; 10) за мнение, оценка: pasar por listo минавам за хитър; 11) за делба, разпределение: dos veces por año два пъти годишно; 12) за умножение: dos por dos две по две; 13) за съотношение: el cinco por ciento пет на сто; 14) за сравнение: libro por libro, prefiero el mío ако става дума да избирам между двете книги, предпочитам моята; 15) що се отнася: por una y otra proposición относно двете предложения; 16) за търсене: ir por agua отивам за вода; 17) с inf: за бъдеще, отсъствие, неизпълнение: està por llegar още не е дошъл; 18) por = para: por decirlo así тъй да се каже; 19) употреба като съюз: а) за цел: por que (= porque) понеже, тъй като; б) като въпрос: їpor qué no viene? защо не идва?; 20) между два еднакви инфинитива, означава: безсмисленост, безполезност; hablar por hablar говори само за да се намира в работа, ей така си говори; 21) с отрицателната частица no, означава: отстъпване; no por mucho madrugar, amanece màs temprano от ранното ставане не съмва по-рано (разг. от бързане голяма файда няма); 22): por + прилагателно + que sea колкото и да е..., въпреки че е; por donde от което; їpor qué? защо?; por si, por si acaso за всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > por

 • 7 salón1

  m 1) салон; 2) изложба; 3) прием на бележитости; 4) салон-ресторант (в хотел, кораб); 5) изложбен салон, място, където се излагат произведения с търговска цел; salón1 del libro салон на книгата; salón1 de belleza козметичен салон; de salón1 салонен, светски (за писател, художник и др.).

  Diccionario español-búlgaro > salón1

 • 8 simple

  1. adj 1) прост, несложен; чист; 2) прост, обикновен; 3) прен. простодушен, чистосърдечен; 4) прен. наивен; доверчив; незлоблив; 5) лесен; 6) прен. (след същ.) прост, глупав; посредствен; 7) пред име означава: само; con un simple libro, aprobó само с един учебник си взе изпита; 8) незаверен (за копие); 2. m 1) прост човек, простак; 2) фарм. лечебно вещество.

  Diccionario español-búlgaro > simple

 • 9 texto

  m 1) документ, ръкопис; 2) текст; 3) цитат от произведение; 4) книга, произведение; libro de texto а) учебник; б) христоматия; 5) учебник; Texto Sagrado Светото писание, Библия.

  Diccionario español-búlgaro > texto

См. также в других словарях:

 • Libro de los Salmos de David — Saltar a navegación, búsqueda Libro de los salmos Página de un antiguo Salterio (Salmo 1) …   Wikipedia Español

 • Libro de los Salmos — No debe confundirse con Libro de los Salmos de Salomón. Libro de los salmos Página de un antiguo Salterio (Salmo 1) …   Wikipedia Español

 • Libro de Isaías — El Libro de Isaías en una Biblia inglesa. El Libro de Isaías es un libro bíblico del Tanaj judío (que es el Antiguo testamento de los cristianos), que se incluye como primero de los denominados Libros proféticos …   Wikipedia Español

 • Escritorio de San Millán — Saltar a navegación, búsqueda Scriptorium Yuso …   Wikipedia Español

 • Literatura finesa — El idioma finés permaneció como lengua no escrita hasta el siglo XVI pero por supuesto eso no quiere decir que durante siglos careciese de literatura, el finés gozó de una fértil literatura popular que nos ha llegado gracias a los cantores… …   Wikipedia Español

 • Milhouse de arena y niebla — Milhouse of Sand and Fog Episodio de Los Simpson Episodio n.º Temporada 17 Episodio 359 Código de producción GABF19 Guionista(s) Patrick M. Verrone Director Steven Dean Moore Fecha de emisión …   Wikipedia Español

 • Borau — Saltar a navegación, búsqueda Borau Bandera …   Wikipedia Español

 • Handrij Zejler — nació en Salzenforst (sórabo Słona Boršć), cerca de Bautzen, en 1804, y murió en Lohsa en 1872. Fue un escritor y patriota sórabo, que estudió teología y compuso el himno sórabo Hisce Serbstvo Nyezhubjene (Sorabia no ha muerto todavía). En 1867… …   Wikipedia Español

 • Literatura en georgiano — Libro georgiano de 1914 con la obra completa de of Ilia Chavchavadze (1837 1907). La literatura en georgiano es la realizada en georgiano, en su mayoría en la zona que es actualmente la República de Georgia. Contenido 1 …   Wikipedia Español

 • Escritores puertorriqueños contemporáneos — Anexo:Escritores puertorriqueños contemporáneos Saltar a navegación, búsqueda == LOS ESCRITORES PUERTORRIQUEÑOS CONTEMPORÁNEOS...Una bibliografía informativa == Puerto Rico cuenta con un gran número de escritores contemporáneos: poetas,… …   Wikipedia Español

 • Carlos Sabat Ercasty — (* 4. November 1887 in Montevideo; † 4. August 1982[1] ebenda) war ein uruguayischer Dichter. Er war der Sohn von Mariano Sabat y Fargas, der 1875 nach Uruguay kam[2], und dessen Frau María Luisa Ercasty Tellechea. Zu seinen Werken zählt etwa… …   Deutsch Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «libro+de+cánticos» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.