Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

library+stock

 • 1 библиотечен фонд

  library stock
  library stocks

  Български-Angleščina политехнически речник > библиотечен фонд

 • 2 подвижен

  подвижна библиотека an itinerant library; a book mobile
  подвижно лице mobile features
  подвижно кино a mobile projecting unit
  подвижна отбрана воен. elastic defence
  подвижен състав жп. rolling-stock
  подвижен блок тех. travelling block
  подвижен товар (на мост) traffic load, mobile load
  подвижен мост a draw-bridge; a balance bridge
  2. (жив) lively, active, agile; light of foot; nippy; lithe; limber; wanton
  3. (за ум и пр.) quick; resilient
  (пъргав, гъвкав) versatile
  имам подвижен ум have a quick mind/a ready wit
  * * *
  подвѝжен,
  прил., -на, -но, -ни 1. movable (и за празник), mobile (и за войска); (за театър) travelling; ( плъзгащ се) slidable; \подвиженен блок техн. travelling block; \подвиженен мост draw-bridge; balance bridge; \подвиженен състав жп rolling-stock; \подвиженен товар (на мост) traffic load, mobile load; \подвиженна библиотека itinerant library; book mobile; \подвиженна болница field hospital; \подвиженна война open warfare; \подвиженна отбрана воен. elastic defence; \подвиженно кино mobile projecting unit; \подвиженно равновесие mobile equilibrium; \подвиженно съединение техн. knee-joint;
  2. ( жив) lively, active, agile; nippy; lithe; limber; wanton; brisk;
  3. (за ум и пр.) quick; resilient; ( пъргав, гъвкав) versatile.
  * * *
  1. (жив) lively, active, agile;light of foot;nippy;lithe;limber;wanton 2. (за театър) travelling 3. (за ум и пр.) quick;resilient 4. (пъргав, гъвкав) versatile 5. movable (и за празник), mobile (и за войска) 6. ПОДВИЖЕН блок тех. travelling block 7. ПОДВИЖЕН мост a draw-bridge;a balance bridge 8. ПОДВИЖЕН състав жп. rolling-stock 9. ПОДВИЖЕН товар (на мост) traffic load, mobile load 10. имам ПОДВИЖЕН ум have a quick mind/a ready wit 11. подвижна библиотека an itinerant library;a book mobile 12. подвижна болница a field, hospital 13. подвижна война open warfare 14. подвижна отбрана воен. elastic defence 15. подвижно кино а mobile projecting unit 16. подвижно лице mobile features 17. подвижно равновесие a mobile equilibrium 18. подвижно съединение тех. knee-joint

  Български-английски речник > подвижен

 • 3 автоматизиран

  automated
  * * *
  автоматизѝран,
  прил. automated, robotic; \автоматизирана система за котировките на фондовата борса Stock Exchange Automated Quotations System.
  * * *
  automated
  * * *
  automated

  Български-английски речник > автоматизиран

 • 4 ажиотаж

  agiotage, stock exchange
  * * *
  ажиота̀ж,
  м., само ед. икон. (и прен.) agiotage, stock exchange.
  * * *
  agiotage, stock exchange

  Български-английски речник > ажиотаж

 • 5 акционерен

  joint-stock (attr.)
  акционерен капитал joint-stock (capital), share capital
  * * *
  акционѐрен,
  прил., -на, -но, -ни joint-stock (attr.); \акционеренен капитал joint-stock (capital), share capital; \акционеренно дружество joint-stock company; public company, съкр. plc; \акционеренно дружество с ограничена отговорност public limited company, съкр. plc.
  * * *
  1. joint-stock (attr.) 2. АКЦИОНЕРЕН капитал joint-stock (capital), share capital 3. акционерно дружество a joint-stock company

  Български-английски речник > акционерен

 • 6 акция

  1. campaign, ам. drive, action
  2. фин. share, stock
  привилегировани акции preference/preferred shaies
  акция на предявителя an ordinary share
  поименна акция a personal share
  акциите спадат shaies go down/register a fall
  спекулации с акции stock jobbing, playing the market
  акциите му се качват/порастват his stock is rising, he's become important, he's getting on in the world
  * * *
  а̀кция,
  ж., -и campaign, crusade, амер. drive, action.
  ——————
  ж., -и фин. share, stock; \акцияи, които се котират на много ниски цени penny stocks; \акцияите му се качват/порастват прен. his stock is rising, he’s become important, he’s getting on in the world; \акцияите се покачват shares go up/rocket; \акцияите спадат shares go down/register a fall; \акцияя, даваща повече гласове при гласуване golden share; \акцияя на предявителя ordinary share; златна \акцияя golden share; котиране на \акцияите share/stock quotation; много се покачиха \акцияите му прен. they certainly boosted him up; необявена \акцияя unlisted stock; непривилегирована \акцияя амер. common stock; отсрочена \акцияя deferred share; поименна \акцияя personal share; преференциални \акцияи incentive shares; привилегировани \акцияи preference/preferred shares; раздробяване на \акцияи stock split; синя \акцияя blue chip; спекулации с \акцияи stock jobbing, playing the market.
  * * *
  action; campaign
  * * *
  1. 1 campaign, ам. drive, action 2. 2 фин. share, stock 3. АКЦИЯ на предявителя an ordinary share 4. акциите му се качват/ порастват his stock is rising, he's become important, he's getting on in the world 5. акциите се покачват shares go up/ rocket 6. акциите спадат shaies go down/register a fall 7. много му покачиха акциите they certainly boosted him up 8. обикновени акции defeired shares 9. поименна АКЦИЯ a personal share 10. привилегировани акции preference/preferred shaies 11. спекулации с акции stock jobbing, playing the market

  Български-английски речник > акция

 • 7 анонимен

  anonymous; unnamed, nameless, cryptonymous
  анонимно дружество a joint-stock company, a limited (liability) company
  анонимно писмо an anonymous letter
  * * *
  анонѝмен,
  прил., -на, -но, -ни anonymous; unnamed, nameless, cryptonymous; \анонименно дружество joint-stock company, limited (liability) company.
  * * *
  anonymous: I received an анонимен letter and I wonder who could have written it. - Получих анонимно писмо и сега се чудя кой може да го е написал.; authorless; cryptonymous; unnamed{`Xnneimd}
  * * *
  1. anonymous;unnamed, nameless, cryptonymous 2. анонимно дружество a joint-stock company, a limited (liability) company 3. анонимно писмо an anonymous letter

  Български-английски речник > анонимен

 • 8 арсенал

  1. arsenal, armoury
  (морски) dock-yard
  2. прен. (на поет или писател) stock-in-trade
  * * *
  арсена̀л,
  м., само ед.
  1. arsenal, armoury; ( морски) dockyard;
  2. прен. panoply; (на поет или писател) stock-in-trade.
  * * *
  arsenal
  * * *
  1. (морски) dock-yard 2. arsenal, аrmourу 3. прен. (на поет или писател) stock-in-trade

  Български-английски речник > арсенал

 • 9 архива

  1. records, official records, archives
  юр. (документи за собственост и пр.) muniments
  минавам в архивата прен. be shelved
  предавам/пращам в архивата superannuate, put on the shelf
  това е за архива та this is to be shelved
  2. (помещение, служба) record office
  * * *
  архѝва,
  ж., само ед.
  1. records, official records, archives; ( кино) (films) library; юр. ( документи за собственост и пр.) monuments;
  2. ( помещение, служба) record office; • минавам в \архивата прен. be shelved; предавам/пращам в \архивата superannuate, put on the shelf.
  * * *
  archive; records{`rekO;ds}
  * * *
  1. (кино) (films) library 2. (помещение, служба) record office 3. records, official records, archives 4. минавам в АРХИВАта прен. be shelved 5. предавам/пращам в АРХИВАта superannuate, put on the shelf 6. това е за АРХИВА та this is to be shelved 7. юр. (документи за собственост и пр.) muniments

  Български-английски речник > архива

 • 10 банален

  banal, commonplace, hackneyed, trite; ordinary, platitudinous
  (за довод, спор) threadbare
  ам. sl. bromidic, bald
  банален разговор small talk
  банални изрази outworn quotation s, trite phrases
  банален човек sl. bromide
  ставаш банален you repeat yourself, you're getting tiresome
  * * *
  бана̀лен,
  прил., -на, -но, -ни banal, commonplace, hackneyed, stereotyped; trite, vapid; ordinary, platitudinous; run-of-the-mill; copy-book (attr.); common or garden; амер. cornball, corny; (за довод, спор) threadbare; (за разговор) vapid, humdrum; амер. sl. bromidic, bald; (за отговор) pat, stock; \баналенен разговор small talk; \баналенен човек sl. bromide; \баналенни изрази outworn quotations, trite phrases; ставаш \баналенен you repeat yourself, you’re getting tiresome.
  * * *
  bald; banal: банален remarks - банални забележки; commonplace; humdrum{`hXmdrXm}; pedestrian; platitudinous; trivial{`trivixl}; unoriginal; vapid{vEpid}
  * * *
  1. (за довод, спор) threadbare 2. (за разговор) vapid 3. banal, commonplace, hackneyed, trite;ordinary, platitudinous 4. БАНАЛЕН разговор small talk 5. БАНАЛЕН човек sl. bromide 6. ам. sl. bromidic, bald 7. банални изрази outworn quotation s, trite phrases 8. ставаш БАНАЛЕН you repeat yourself, you're getting tiresome

  Български-английски речник > банален

 • 11 банков

  bank (attr.)
  банков акредитив a letter of credit, a circular note
  банкови акции bank stock
  банково акцептиране bank acceptance
  банково дело banking
  банков капитал bank (ing) capital
  банков клон a banking branch office
  банкова книжка a pass-book
  банков сконтов процент a bank dis-count
  банкова полица a bank-bill, ам. a bank draft
  * * *
  ба̀нков,
  прил. bank (attr.); \банков акредитив фин. letter of credit, circular note; \банков клон banking branch office; \банков лихвен процент фин. bank rate; \банков сконтов процент фин. bank discount; \банкова книжка фин. pass-book; \банкова полица фин. bank-bill, амер. bank draft; \банкова разплащателна система bank settlement system; \банкови акции фин. bank stock; \банкови такси bank charges; \банково акцептиране фин. bank acceptance; \банково дело banking, bank(ing) capital; вътрешна \банкова система domestic banking system.
  * * *
  1. bank (attr.) 2. БАНКОВ акредитив a letter of credit, a circular note 3. БАНКОВ капитал bank(ing) capital 4. БАНКОВ клон a banking branch office 5. БАНКОВ сконтов процент a bank dis-count 6. БАНКОВa книжка a pass-book 7. БАНКОВa полица a bank-bill, ам. a bank draft 8. БАНКОВo акцептиране bank acceptance 9. БАНКОВo дело banking 10. БАНКОВи акции bank stock

  Български-английски речник > банков

 • 12 басейн

  1. reservoir; pool
  2. геогр. basin
  (на река) a drainage (basin), a catchment-basin/-area
  3. геол. basin, field
  каменовъглен басейн a coal-field. a coal basin
  * * *
  басѐйн,
  м., -и, (два) басѐйна 1. спорт. reservoir; pool; детски \басейн wading pool; закрит \басейн indoor pool; открит \басейн outdoor pool; плавателен \басейн swimming pool;
  2. геогр. basin; (на река) drainage (basin), catchment-basin/-area; водосборен \басейн tributary basin; зарибен \басейн stocked pond; отточен \басейн drainage basin;
  3. геол., техн. basin, field; \басейн за целулозна маса stock/pulp chest; каменовъглен \басейн coalfield, coal basin; утаителен \басейн stilling pool.
  * * *
  basin; catch-basin (геол.); catchment (на река); field (мин.); piscine; pool{pu;l}; swimming-pool (плувен басейн на открито)
  * * *
  1. (на река) a drainage (basin), a catchment-basin/-area 2. reservoir;pool 3. геогр. basin 4. геол. basin, field 5. каменовъглен БАСЕЙН a coal-field. a coal basin 6. плавателен БАСЕЙН а swimming pool

  Български-английски речник > басейн

 • 13 библиотека

  1. library
  (заемна) a lending library
  (за справки) a reference library
  (научна) a research library
  градска/общинска библиотека a city/town library
  2. (шкаф) bookcase
  (полица) bookshelf
  * * *
  библиотѐка,
  ж., -и 1. library; ( заемна) a lending library; (за справки) a reference library; ( научна) a research library; подвижна \библиотекаа an itinerant library;
  2. ( шкаф) bookcase; ( полица) bookshelf.
  * * *
  athenaeum: Will you take my books back to the библиотека? - Ще занесеш ли книгите ми обратно в библиотеката?
  * * *
  1. (за справки) a reference library 2. (заемна) a lending library 3. (научна) a research library 4. (полица) bookshelf 5. (шкаф) bookcase 6. library 7. градска/общинска БИБЛИОТЕКА a city/town library 8. нагодна БИБЛИОТЕКА a national library 9. подвижна БИБЛИОТЕКА an itinerant library

  Български-английски речник > библиотека

 • 14 библиотекознание

  library science, ам. librarian-ship
  * * *
  библиотекозна̀ние,
  ср., само ед. library science, амер. librarianship.
  * * *
  library science, ам. librarian-ship

  Български-английски речник > библиотекознание

 • 15 библиотечен

  library (attr.)
  библиотечен шкаф bookcase; book-shelves
  * * *
  библиотѐчен,
  прил., -на, -но, -ни library (attr.); \библиотеченен шкаф bookcase; bookshelves; \библиотеченна читалня a reading room.
  * * *
  1. library (attr.) 2. БИБЛИОТЕЧЕН шкаф bookcase; book-shelves 3. библиотечна читалня a reading room

  Български-английски речник > библиотечен

 • 16 борса

  exchange, market
  играя на борсата speculate on the exchange, play the market, play the stock-market
  цените на борсата се качват the market is all bulls
  * * *
  бо̀рса,
  ж., -и exchange, market; житна \борсаа corn exchange; играя на \борсаата speculate on the exchange, play the market, play the stock-market; стокова \борсаа commodity exchange; трудова \борсаа labour/employment exchange; фондова \борсаа stock exchange, security market; цените на \борсаата се качват the market is all bulls.
  * * *
  labour market (трудова); (черна)- black market; market{`ma;kit}
  * * *
  1. exchange, market 2. играя на БoРСАта speculate on the exchange, play the market, play the stock-market 3. цените на БoРСАта се качват the market is all bulls

  Български-английски речник > борса

 • 17 борсов

  exchange (attr.), stock (attr.)
  борсов агент посредник stock-broker, stockbroker, фин operator
  борсова сделка a transaction on the exchange
  борсов бюлетин stock-list
  борсов спекулант stockjobber
  * * *
  бо̀рсов,
  прил. exchange (attr.), stock (attr.); \борсов агент/посредник stock-broker, stockbroker, фин. operator; \борсов бюлетин stock-list; \борсов играч ( професионален) punter; \борсов салон trading floor; \борсов спекулант stockjobber, stag; \борсова сделка transaction on the exchange; \борсова сесия фин. callover; извън \борсова сделка off market deal.
  * * *
  1. exchange (attr.), stock (attr.) 2. БОРСОВ агент посредник stock-broker, stockbroker, фин operator 3. БОРСОВ бюлетин stock-list 4. БОРСОВ спекулант stockjobber 5. БОРСОВa сделка a transaction on the exchange

  Български-английски речник > борсов

 • 18 бульон

  (от месо) bouillon, clear-/meat-soup; oxtail soup
  (силен говежди) beef-tea, meat-stock
  (от зеленчуци) vegetable soup/stock
  * * *
  бульо̀н,
  м., -и, (два) бульо̀на кул. (от месо) bouillon, clear-/meat-soup; oxtail soup; ( силен говежди) beef-tea, meat-stock; (от зеленчуци) vegetable soup/stock; (на кубче) stock cube.
  * * *
  bouillon; broth{brOT}
  * * *
  1. (от зеленчуци) vegetable soup/stock 2. (от месо) bouillon, clear-/meat-soup;oxtail soup 3. (силен говежди) beef-tea, meat-stock

  Български-английски речник > бульон

 • 19 вагон

  1. (пътнически) carriage, coach, ам. car
  вагон за добитък stockcar
  конски вагон cattle-truck, horse-box
  вагон-платформа a flat goods waggon, ам. a flat-car; lorry
  пощенски вагон a mail-van, ам. a mail car
  вагон за пушачи smoker; вагон за непушачи non-smoker
  вагон ресторант a dining/restaurant/luncheon car, разг. diner
  вагон салон ам. a Pullman
  a saloon-car-/carriage, parlour-car, ам. chair-car
  спален вагон sleeping-car, sleeper, waggon-lit
  товарен вагон a (covered) goods waggon, truck, ам. box-freight-car, ( открит) an open goods-waggon, truck
  вагон цистерна a tank waggon/car
  (фургон) a luggage van. ам. a baggage car
  хладилен вагон a refrigerator waggon/car
  2. (стоки) truckload
  * * *
  ваго̀н,
  м., -и, (два) ваго̀на 1. ( пътнически) carriage, coach, амер. car; \вагон за добитък stock car; \вагон за непушачи non-smoker; \вагон за пушачи smoker; \вагон платформа flat goods wagon, амер. flat-car; \вагон-ресторант dining/restaurant/luncheon car, разг. diner; \вагон салон амер. Pullman; saloon-car/carriage, parlour-car, амер. chair-car; \вагон цистерна tank wagon/car; ( фургон) luggage van, амер. baggage car; конски \вагон cattle-truck, horse-box; пощенски \вагон mail-van, амер. mail car; спален \вагон sleeping-car, sleeper, wagon-lit; товарен \вагон (covered) goods wagon, truck, амер. box/freight-car, ( открит) open goodswagon, truck; хладилен \вагон refrigerator wagon/car;
  2. ( стоки) truckload.
  * * *
  carriage; wag(g)on
  * * *
  1. (пътнически) carriage, coach, ам. car 2. (стоки) truckload 3. (фургон) a luggage van. ам. a baggage car 4. a saloon-car-/carriage, parlour-car, ам. chair-car 5. ВАГОН за добитък stockcar 6. ВАГОН за пушачи smoker: ВАГОН за непушачи non-smoker 7. ВАГОН ресторант a dining/restaurant/luncheon car, разг. diner 8. ВАГОН салон ам. a Pullman 9. ВАГОН цистерна a tank waggon/car 10. ВАГОН-платформа a flat goods waggon, ам. a flat-car;lorry 11. конскиВАГОН cattle-truck, horse-box 12. пощенски ВАГОН a mail-van, ам. a mail car 13. спален ВАГОН sleeping-car, sleeper, waggon-lit 14. товарен ВАГОН a (covered) goods waggon, truck, ам. box-freight-car, (открит) an open goods-waggon, truck 15. хладилен ВАГОН a refrigerator waggon/car

  Български-английски речник > вагон

 • 20 глава

  1. head
  с вдигната/наведена глава head up/down
  с гола глава bare-headed
  с главата напред head foremost/first
  с главата надолу head downwards
  прен. wrong side up; upside down
  глава до глава сп. neck and neck
  боли ме глава have a headache
  не мога да си вдигна главата от работа have o.'s hands full, be up to the ears in work
  вино, което се качва в главата a heady wine, wine that goes/gets to o.'s head
  2. (ум) mind, brains
  умна глава a brainy fellow
  той е умна глава he has a good head on his shoulders; his head is screwed on the right way
  сече му главата he has a fine brain, he is sharp-witted
  3. (отделен човек, животно) head
  на глава a piece, per head, per capita
  доход на глава income per capita/head
  на глава от населението per capita of the population
  4. (вожд) head
  глава на семейство head of a family; wage-earner
  5.( разширена част на зеленчук и пр.) head
  глава на гвоздей nail-head
  глава зеле a head of cabbage
  глава на карфица pinhead
  глава лук an onion
  глава на мак a poppy head
  глава чесън a bulb of garlic
  6. (на книга и пр.) chapter
  главапърва chapter one
  7. (на машина, уред) head-stock
  дебела глава a thick skull
  (упорит човек) a pig-headed fellow
  дебела му е главата (тъп е) he's a numskull/a bonehead/a blockhead
  луда глава a hothead, a madcap, a blockhead
  лукова глава прен. a nobody, a nonentity
  празна глава an empty pate
  горе главата cheer up! глави надясно! воен. eyes right! от глава до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.'s finger ends
  за главата му ще е he'll cut his own throat
  едно за главата, друго за краката pell-mell, helter-skelter; all at si/es and sevens
  на своя глава on o.'s own account/responsibility, on o.'s own head, off o.'s own bat
  идва ми до главата s.th. befalls me
  имала глава да пати it had to be just my luck; I was born for trouble
  да ми е мирна главата to be on the safe side
  нямам глава за (математика, езици и пр.) have no head for
  не ми носи главата бира I can't drink beer, beer doesn't agree with me
  блъскам си главата вж. блъскам
  обръщам с глава та надолу set in an uproar, turn topsy turvy/upside down
  докарвам на главата на bring s.th. about s.o.'s ears
  завъртявам главата на turn s.o.'s head
  избивам от главата на get/knock out of s.o.'s head
  излизам на глава с cope with, get the better of, hold o.'s own against
  качвам се на главата на някого wind s.o. round o.'s (little) finger; get out of hand
  децата са и се качили на главата her children have got out of hand
  тя му се е качила на главата she's got him right under her thumb
  махвам нещо от главата си get s.th. off o.'s hands; get rid of s.th.
  махай се от главата ми off with you; hop it
  набивам в главата, напълням главата на drive/hammer/knock into s.o.'s head, drive home to s.o.
  надигам глава rear o.'s head, take the bit in/between o.'s teeth, kick over the traces, become restive
  главата си режа, отрязвам си главата I'll forfeit my head, I bet you anything (че that)
  слагам си главата в торбата take o.'s life in o.'s hands
  стой над главата на breathe down s.o.'s neck
  счупвам си главата break o.'s neck
  търкам сол на главата на give s.o.'s head a washing; give s.o. a dressing down; haul/call over the coals
  хващам се за главата be flabbergasted, be at o.'s wits end, be struck dumb
  стоя цяла глава над другите stand head and shoulders above the rest
  зоол. death's head moth
  имам глава вид look like death
  спя глава сън sleep like a log
  8. нар. глава бледен deadly pale, with a deathly pale face
  * * *
  глава̀,
  ж., -ѝ 1. head; sl. bonce; боли ме \главаа have a headache; \главаа до \главаа спорт. neck and neck; (за коне при състезание) nip and tuck; не мога да си вдигна \главаата от работа have o.’s hands full, be up to the ears in work; с вдигната/наведена \главаа head up/down; с \главаата напред head foremost/first; с \главаата надолу head downwards; прен. wrong side up; upside down; с гола \главаа bareheaded;
  2. (ум) mind, brains; той е умна \главаа he has a good head on his shoulders; his head is screwed on the right way; умна \главаа a brainy fellow;
  3. ( отделен човек, животно) head; двадесет \главаи добитък twenty head of cattle; доход на \главаа income per capita/head; на \главаа a piece, per head, per capita; на \главаа от населението per capita of the population;
  4. ( вожд) head; \главаа на семейство head of a family; wage-earner; държавен \главаа head of state;
  5. ( разширена част на зеленчук и пр.) head; \главаа лук an onion; \главаа на гвоздей nail-head; \главаа на карфица pinhead; \главаа чесън a bulb of garlic;
  6. (на книга и пр.) chapter;
  7. (на машина, уред) head-stock;
  8. (на магнетофон) head; записваща \главаа record(ing) head; изтриваща \главаа erase/erasing head; • блъскам си \главаата beat/busy o.’s brains (about, with); вдигам на \главаата си, обръщам с \главаата надолу set in an uproar, turn topsy-turvy/upside down; \главаата си режа, отрязвам \главаата си I’ll forfeit my head, I bet you anything (че that); \главаи надясно! воен. eyes right! горе \главаата cheer up!, keep your chin up! да ми е мирна \главаата to be on the safe side; дебела \главаа thick skull; ( упорит човек) pig-headed fellow; дебела му е \главаата ( тъп е) he’s a numskull/a bonehead/a blockhead; докарвам на \главаата на bring s.th. about s.o.’s ears; едно за \главаата, друго за краката pell-mell, helter-skelter; all at sixes and sevens; завъртам \главаата на turn s.o.’s head; идва ми до \главаата s.th. befalls me; избивам от \главаата на get/knock out of s.o.’s head; излизам на \главаа с cope with, get the better of, hold o.’s own against; имала \главаа да пати it had to be just my luck; I was born for trouble; качвам се на \главаата на някого wind s.o. round o.’s (little) finger; get out of hand; луда \главаа hothead, madcap, blockhead; (за момиче) fizgig; лукова \главаа прен. nobody, nonentity; махай се от \главаата ми off with you; hop it; махам нещо от \главаата си get s.th. off o.’s hands; get rid of s.th.; минава ми нещо през \главаата suffer; набивам в \главаата на drive/hammer/knock into s.o.’s head, drive home to s.o.; надигам \главаа rear o.’s head, take the bit in/between o.’s teeth, kick over the traces, become restive; надминавам с една \главаа stand one head above; на своя \главаа on o.’s own account/responsibility, on o.’s own head, off o.’s own bat; не можеш да излезеш на \главаа с него there is no reasoning with him; не си блъскай \главаата с това don’t trouble your head about that; от \главаа до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.’s finger ends; cap-a-pie; от много \главаа не боли store is no sore; отрязал е \главаата на баща си разг. he’s a chip off the old block; празна \главаа empty pate; слагам \главаата си в торбата take o.’s life in o.’s hands; стоя над \главаата на breathe down s.o.’s neck; стоя цяла \главаа над другите stand head and shoulders above the rest; счупвам \главаата си break o.’s neck; търкам сол на \главаата на give s.o.’s head a washing; give s.o. a dressing down; haul/call s.o. over the coals; тя се е качила на \главаата му she’s got him right under her thumb; удар/удрям с \главаа head-butt; хващам се за \главаата be flabbergasted, be at o.’s wits end, be struck dumb; ще хвърчат \главаи heads will roll.
  * * *
  master (на колеж); (на семейство) - master; chapter (на книга); head: My глава aches. - Главата ме боли.
  * * *
  1. ( разширена част на зеленчук и пр.) head 2. (вожд) head 3. (за коне при състезание) nip and tuck 4. (на книга и пр.) chapter 5. (на машина, уред) head-stock 6. (отделен човек, животно) head 7. (ум) mind, brains 8. (упорит човек) a pig-headed fellow 9. head 10. ГЛАВА до ГЛАВА сn. neck and neck 11. ГЛАВА зеле a head of cabbage 12. ГЛАВА лук an onion 13. ГЛАВА на гвоздей nail-head 14. ГЛАВА на карфица pinhead 15. ГЛАВА на мак a poppy head 16. ГЛАВА на семейство head of a family;wage-earner 17. ГЛАВА чесън a bulb of garlic 18. ГЛАВАпърва chapter one 19. ГЛАВАта си режа, отрязвам си ГЛАВАта I'll forfeit my head, I bet you anything (че that) 20. блъскам си ГЛАВАта вж. блъскам: вдигам на ГЛАВАта си, обръщам с ГЛАВА та надолу set in an uproar, turn topsy turvy/upside down 21. боли ме ГЛАВА have a headache 22. вино, което се качва в ГЛАВАта a heady wine, wine that goes/gets to o.'s head 23. горе ГЛАВАта cheer up! глави надясно! воен. eyes right! отГЛАВА до пети from head/crown to foot, from top to toe, to o.'s finger ends 24. да ми е мирна ГЛАВАта to be on the safe side 25. двадесет глави добитък twenty head of cattle 26. дебела ГЛАВА a thick skull 27. дебела му е ГЛАВАта (тъп е) he's a numskull/a bonehead/ a blockhead 28. децата са и се качили на ГЛАВАта her children have got out of hand 29. докарвам на ГЛАВАта на bring s. th. about s. o.'s ears 30. доход на ГЛАВА income per capita/head 31. държавен ГЛАВА head of state 32. едно за ГЛАВАта, друго за краката pell-mell, helter-skelter;all at si\\es and sevens 33. за ГЛАВАта му ще е he'll cut his own throat 34. завъртявам ГЛАВАта на turn s.o.'s head 35. зоол. death's head moth 36. идва ми до ГЛАВАта s. th. befalls me 37. избивам от ГЛАВАта на get/knock out of s. o.'s head 38. излизам на ГЛАВА с cope with, get the better of, hold o.'s own against 39. имала ГЛАВА да пати it had to be just my luck;I was born for trouble 40. имам ГЛАВА вид look like death 41. качвам се на ГЛАВАта на някого wind s. o. round o.'s (little) finger;get out of hand 42. луда ГЛАВА а hothead, a madcap, a blockhead 43. лукова ГЛАВА прен. a nobody, a nonentity 44. махай се от ГЛАВАта ми off with you;hop it 45. махвам нещо от ГЛАВАта си get s. th. off o.'s hands;get rid of s.th. 46. минава ми нещо през ГЛАВАта suffel 47. на ГЛАВА a piece, per head, per capita 48. на ГЛАВА от населението per capita of the population 49. на своя ГЛАВА on o.'s own account/responsibility, on o.'s own head, off o.'s own bat 50. набивам в ГЛАВАта, напълням ГЛАВАта на drive/hammer/knock into s. o.'s head, drive home to s.o. 51. надигам ГЛАВА rear o.'s head, take the bit in/between o.'s teeth, kick over the traces, become restive 52. надминавам с една ГЛАВА stand one head above 53. нар.: ГЛАВА бледен deadly pale, with a deathly pale face 54. не ми носи ГЛАВАта бира I can't drink beer, beer doesn't agree with me 55. не мога да си вдигна ГЛАВАта от работа have o.'s hands full, be up to the ears in work 56. нямам ГЛАВА за (математика, езици и пр.) have no head for 57. празна ГЛАВА an empty pate 58. прен. wrong side up;upside down 59. с ГЛАВАта надолу head downwards 60. с ГЛАВАта напред head foremost/first 61. с вдигната/наведена ГЛАВА head up/down 62. с гола ГЛАВА bare-headed 63. сече му ГЛАВАта he has a fine brain, he is sharp-witted 64. слагам си ГЛАВАта в торбата take o.'s life in o.'s hands 65. спя ГЛАВА сън sleep like a log 66. стой над ГЛАВАта на breathe down s. o.'s neck 67. счупвам си ГЛАВАта break o.'s neck 68. той е умна ГЛАВА he has a good head on his shoulders;his head is screwed on the right way 69. търкам сол на ГЛАВАта на give s. o.'s head a washing;give s. o. a dressing down;haul/call over the coals 70. тя му се е качила на ГЛАВАта she's got him right under her thumb 71. умна ГЛАВА a brainy fellow 72. хващам се за ГЛАВАта be flabbergasted, be at o.'s wits end, be struck dumb: стоя цяла ГЛАВА над другите stand head and shoulders above the. rest.

  Български-английски речник > глава

См. также в других словарях:

 • Library stock — Библиотечный фонд …   Краткий толковый словарь по полиграфии

 • Stock footage — Stock footage, and similarly, archive footage, library pictures and file footage are film or video footage that is not custom shot for use in a specific film or television program. Stock footage is of great use to filmmakers as it is far cheaper… …   Wikipedia

 • Stock photography — consists of existing photographs that can be licensed for specific uses. Publishers, advertising agencies, graphic artists, and others use stock photography to fulfill the needs of their creative assignments. A customer who uses stock photography …   Wikipedia

 • Stock market — Financial markets Public market Exchange Securities Bond market Fixed income Corporate bond Government bond Municipal bond …   Wikipedia

 • Library Company of Philadelphia — Infobox Library library name = Library Company of Philadelphia library location = Philadelphia, Pennsylvania established = 1731 num branches = collection size = 500,000 books; 70,000 other items annual circulation = Non circulating collection pop …   Wikipedia

 • stock footage — (or stock/library shot)   previously shot footage or film of common elements or scenes, such as canyons or deserts in the American West, or travelogue shots (e.g., skylines, airplane takeoffs/landings, famous places, etc.) that are kept in a film …   Glossary of cinematic terms

 • library — Synonyms and related words: ALA, American Library Association, Bodleian Library, British Museum, Festschrift, Indian reservation, Library of Congress, Vatican Library, ana, anthology, aquarium, archives, armory, arsenal, atelier, athenaeum, attic …   Moby Thesaurus

 • stock shot — noun Etymology: stock (IV) : a film clip (as of an historical event or a geographical area) usually kept in a film library for possible use in future pictures * * * Motion Pictures. any of various prefilmed shots, as from newsreels or travelogues …   Useful english dictionary

 • stock room — Synonyms and related words: archives, armory, arsenal, attic, bank, basement, bay, bin, bonded warehouse, bookcase, box, bunker, buttery, cargo dock, cellar, chest, closet, conservatory, crate, crib, cupboard, depository, depot, dock, drawer,… …   Moby Thesaurus

 • Library Shot — F/A/V Stock footage shot or other footage which is germane to a given visual presentation but which was not generated for that specific film or television presentation. (Film Editing) …   Audio and video glossary

 • library shot —   a stock shot, often unimaginative or commonplace …   Glossary of cinematic terms

Книги

Другие книги по запросу «library+stock» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»