Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

let in

 • 1 пускать (I) > пустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شروع، آغاز، آغازیدن، دایر کردن، عازم شدن، شروع کردن، عزیمت کردن، از جا پریدن، رم کردن، مبداء، مقدمه، ابتدا، فرصت، فرجه
  ............................................................
  ............................................................
  7. put/set in motion
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) شیرآب یا سویچ برق را باز کردن، بجریان انداختن، روشن کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مشایعت کردن، همراهی، آئین بدرود و دعای خیر
  ............................................................
  12. throw
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  13. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  14. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  (vt.) گفتگو کردن، مذاکره کردن، به پول نقد تبدیل کردن (چک و برات)، طی کردن
  ............................................................
  16. spread
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن

  Русско-персидский словарь > пускать (I) > пустить (II)

 • 2 напускать (I) > напустить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  4. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > напускать (I) > напустить (II)

 • 3 пропускать (I) > пропустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن
  ............................................................
  (v.) آذوقه رساندن، خواربار رساندن، تهیه کردن، فراهم نمودن
  ............................................................
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  6. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. miss
  (vt. & vi. & n.) از دست دادن، احساس فقدان چیزی را کردن، گم کردن، خطا کردن، نداشتن، فاقد بودن
  (n.) دوشیزه
  ............................................................
  ............................................................
  13. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  15. skip
  (v.) (از روی چیزی) پریدن، ورجه ورجه کردن، از قلم اندازی، سفید گذاردن قسمتی از نقاشی، جست و خیز کردن، تپیدن، پرش کردن، رقص کنان حرکت کردن، لی لی کردن، بالا و پائین رفتن، جست، جست زدن، جست بزن

  Русско-персидский словарь > пропускать (I) > пропустить (II)

 • 4 давать (I) > дать (I)

  ............................................................
  1. give
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) حاصل، محصول دادن، باور کردن، ثمر دادن، واگذار کردن، ارزانی داشتن، بازده، محصول، تسلیم کردن یا شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > давать (I) > дать (I)

 • 5 отпускать (I) > отпустить (II) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  (vt.) شل کردن، لینت دادن، نرم کردن، سست کردن، از خشکی در آوردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  6. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) اهداء، بخشش، عطا، امتیاز، اجازه واگذاری رسمی، کمک هزینه تحصیلی، دادن، بخشیدن، اعطا کردن، تصدیق کردن، مسلم گرفتن، موافقت کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  10. assign
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  11. sell
  (past: sold ; past participle: sold
  (v.) فروش و معامله، فروختن، بفروش رفتن
  ............................................................
  12. serve
  (vt.) خدمت کردن، خدمت انجام دادن، به کار رفتن، به درد خوردن، (در بازی) توپ را زدن
  ............................................................
  13. deal
  (past: dealt ; past participle: dealt
  (v.) مقدار، اندازه، قدر، حد، معامله کردن، سر و کار داشتن با، توزیع کردن

  Русско-персидский словарь > отпускать (I) > отпустить (II) I

 • 6 посвящать (I) > посвятить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt.) راه انداختن، ابتکار کردن، وارد کردن، تازه وارد کردن، آغاز کردن، بنیاد نهادن، نخستین قدم را برداشتن
  ............................................................
  2. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، اختصاص دادن، فدا کردن
  ............................................................
  (vt.) اهدا کردن، اختصاص دادن، وقف کردن، پیشکش
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از

  Русско-персидский словарь > посвящать (I) > посвятить (II)

 • 7 пусть

  ............................................................
  1. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  (adv.) (د.گ.) صحیح، بسیار خوب، بی عیب، حتمی
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، فرض کنید، انگاشتن، گمان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  5. even
  (v.) زوج، عدد زوج، (مثل 2 و 4 و 6 و 8)، هموار، صاف، مسطح، تراز، مساوی، هموار کردن، صاف کردن، واریز کردن، حتی، هم، درست، اعداد جفت

  Русско-персидский словарь > пусть

 • 8 сдавать (I) > сдать (I)

  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  [ hand in glove: ـ(hand and glove=)
  خیلی صمیمی، خیلی نزدیک، دوست یک دل و یک زبان، دوست همراز]
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  5. let
  (past: let ; past participle: let
  (v.) گذاشتن، اجازه دادن، رها کردن، ول کردن، اجاره دادن، اجاره رفتن، درنگ کردن، مانع، انسداد، اجاره دهی
  ............................................................
  (vt. & n.) اجاره، کرایه، اجاره نامه، اجاره دادن، کرایه کردن، اجاره کردن
  ............................................................
  7. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) واگذار کردن، سپردن، رها کردن، تسلیم شدن، تحویل دادن، تسلیم، واگذاری، صرفنظر
  ............................................................
  (vt. & vi.) سست کردن، ضعیف کردن، سست شدن، ضعیف شدن، کم نیرو شدن، کم کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  ............................................................
  سقوط (هواپیما و غیره)، درهم شکستگی، خردشدن، متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > сдавать (I) > сдать (I)

 • 9 спускать (I) > спустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) به آب انداختن کشتی، انداختن، پرت کردن، روانه کردن، مامور کردن، شروع کردن، اقدام کردن
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. empty
  (adj. & vt.) تهی، خالی، پوچ، خالی کردن، تهی شدن
  ............................................................
  ............................................................
  12. pardon
  (vt. & vi. & n.) پوزش، بخشش، آمرزش، گذشت، مغفرت، حکم، فرمان عفو، بخشیدن، معذرت خواستن

  Русско-персидский словарь > спускать (I) > спустить (II)

 • 10 положим

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > положим

 • 11 проговариваться (I) > проговориться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > проговариваться (I) > проговориться (II)

 • 12 авось

  ............................................................
  (adv.) گویا، شاید، ممکن است، توان بود، اتفاقا
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > авось

 • 13 болтать (I) (нсв) I

  ............................................................
  (vt. & vi.) آویزان بودن، آویزان کردن، آویختن، آویزان
  ............................................................
  ............................................................
  (past: shook ; past participle: shaken
  (vt. & vi. & n.) ارتعاش، تکان، لرزش، تزلزل، لرز، تکان دادن، جنباندن، آشفتن، لرزیدن
  ............................................................
  (v.) تکان سخت دادن، احساسات را تحریک کردن، سرهم بندی، دگرگونی

  Русско-персидский словарь > болтать (I) (нсв) I

 • 14 взреветь (I) (св)

  فعل let out a roar

  Русско-персидский словарь > взреветь (I) (св)

 • 15 внаймы

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > внаймы

 • 16 внаём

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > внаём

 • 17 впускать (I) > впустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. admit to/into

  Русско-персидский словарь > впускать (I) > впустить (II)

 • 18 выпускать (I) > выпустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  (vt. & vi.) آماده کردن، تدارک دیدن، پستا کردن، مهیا ساختن، مجهز کردن، آماده شدن، ساختن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt.) چاپ کردن، طبع و نشر کردن، منتشر کردن
  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  10. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  11. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпускать (I) > выпустить (II)

 • 19 выронить (II) (св)

  ............................................................
  1. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выронить (II) (св)

 • 20 гноить (II) > сгноить (II)

  ............................................................
  1. rot
  (vi. & n.) پوسیدن، ضایع شدن، فاسد کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > гноить (II) > сгноить (II)

См. также в других словарях:

 • let — let·o·vic·ite; let·ta·ble; let·tered; let·ter·er; let·ter·et; let·ter·gae; let·ter·less; let·ter·man; let·tic; let·tre; let·tuce; lobe·let; lord·let; lor·i·let; lu·nu·let; mag·a·zine·let; man·tel·let·ta; mart·let; mil·let·tia; miq·ue·let;… …   English syllables

 • Let — Let, v. t. [imp. & p. p. {Let} ({Letted} (l[e^]t t[e^]d), [Obs].); p. pr. & vb. n. {Letting}.] [OE. leten, l[ae]ten (past tense lat, let, p. p. laten, leten, lete), AS. l[=ae]tan (past tense l[=e]t, p. p. l[=ae]ten); akin to OFries. l[=e]ta, OS.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Let — Let, v. t. [imp. & p. p. {Let} ({Letted} (l[e^]t t[e^]d), [Obs].); p. pr. & vb. n. {Letting}.] [OE. leten, l[ae]ten (past tense lat, let, p. p. laten, leten, lete), AS. l[=ae]tan (past tense l[=e]t, p. p. l[=ae]ten); akin to OFries. l[=e]ta, OS.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • let*/*/*/ — [let] (past tense and past participle let) verb 1) [T] to allow something to happen, or to allow someone to do something Alice s mum won t let her come with us.[/ex] I stepped back and let him pass.[/ex] The large windows let in a lot of… …   Dictionary for writing and speaking English

 • Let It Be — Студийный альбом The Beatl …   Википедия

 • let — [let] verb let PTandPP letting PRESPART [transitive] PROPERTY also let out to allow someone to use a room or building in return for rent …   Financial and business terms

 • let — Ⅰ. let [1] ► VERB (letting; past and past part. let) 1) not prevent or forbid; allow. 2) used in the imperative to express an intention, proposal, or instruction: let s have a drink. 3) used to express an assumption upon which a theory or… …   English terms dictionary

 • let — let1 [let] vt. let, letting [ME leten < OE lætan, to leave behind, akin to Ger lassen < IE * lēd < base * lēi , to neglect, leave behind > LATE, L letum, death] 1. to leave; forsake; abandon: now only in phrases let alone or let be or …   English World dictionary

 • let — ● let adjectif invariable (anglais let, de to let, laisser) Au tennis et au tennis de table, se dit d une balle de service qui touche le sommet du filet et retombe dans les limites du court ou sur la table et dans le camp adverse. (Une balle let… …   Encyclopédie Universelle

 • Let Go — Álbum de estudio de Avril Lavigne Publicación 21 de junio de 2002 …   Wikipedia Español

 • let — vb let, let·ting vt 1: to offer or grant for rent, lease, or hire: lease may not be alienated, let, or encumbered corporeal things may be let out 2: to assign esp. after bids were att …   Law dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»