Перевод: с русского на персидский

leave out

 • 1 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 2 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 3 выбывать (I) > выбыть (I)

  فعل leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن

  Русско-персидский словарь > выбывать (I) > выбыть (I)

 • 4 выезжать (I) > выехать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  3. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выезжать (I) > выехать (I) I

 • 5 вылетать (I) > вылететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вылетать (I) > вылететь (I)

 • 6 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 7 забывать (I) > забыть (I)

  ............................................................
  (past: forgot ; past participle: forgotten
  (vt.) فراموش کردن، فراموشی، صرفنظر کردن، غفلت
  ............................................................
  (vt. & vi.) مسلط یا مشرف بودن بر، چشم پوشی کردن، چشم انداز
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن

  Русско-персидский словарь > забывать (I) > забыть (I)

 • 8 завещать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) وقف کردن، تخصیص دادن به، (از راه وصیت نامه) به کسی واگذار کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تدبیر کردن، درست کردن، اختراع کردن، تعبیه کردن، وصیت نامه، ارث بری، ارث گذاری
  ............................................................
  نماینده پاپ، سفیر، ایلچی، نماینده تام الاختیار، بارث گذاشتن، ارث، فرماندار
  ............................................................
  (vt.) سوگند دادن، قسم دادن، لابه کردن، تقاضا کردن، به اصرار تقاضا کردن (از)

  Русско-персидский словарь > завещать (I) (нсв и св)

 • 9 затаптывать (I) > затоптать (I)

  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > затаптывать (I) > затоптать (I)

 • 10 захватывать (I) > захватать (I) I

  ............................................................
  1. soil
  (v.) خاک، کثیف کردن، لکه دار کردن، چرک شدن، زمین، کشور، سرزمین، مملکت پوشاندن با خاک، خاکی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > захватывать (I) > захватать (I) I

 • 11 идти > пойти (I) I

  ............................................................
  1. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  2. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سفر کردن مسافرت کردن، رهسپار شدن، مسافرت، سفر، حرکت، جنبش، گردش، جهانگردی، درنوردیدن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  (vt. & n.) راه پیمایی، قدم رو، قدم برداری، گام نظامی، موسیقی نظامی یا مارش، سیر، روش، پیشروی، ماه مارس، راه پیمایی کردن، قدم رو کردن، نظامی وار راه رفتن، پیشروی کردن، تاختن بر
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پیشروی، پیشرفت، پیش بردن، جلو بردن، ترقی دادن، ترفیع رتبه دادن، تسریع کردن، اقامه کردن، پیشنهاد کردن، طرح کردن، مساعده دادن، مساعده
  (adj.) از پیش فرستاده شده، قبلا تهیه شده، قبلا تجهیز شده، جلو رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  10. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  11. enter
  (vt. & vi.) ثبت کردن، داخل شدن، درآمدن، وارد شدن، توآمدن، تورفتن، اجازه دخول دادن، بدست آوردن، قدم نهادن در، داخل عضویت شدن، نام نویسی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیشرفت، پیشرفت کردن، پیشروی، حرکت، ترقی، جریان، گردش، سفر
  ............................................................
  13. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > идти > пойти (I) I

 • 12 класть (I) > положить (II), сложить (II)

  فعل leave its mark on

  Русско-персидский словарь > класть (I) > положить (II), сложить (II)

 • 13 левый

  ............................................................
  1. left
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................
  ............................................................
  3. port
  (v.) بندر، بندرگاه، لنگرگاه، مامن، مبدا مسافرت، فرودگاه هواپیما، بندر ورودی، درب، دورازه، در رو، مخرج، شراب شیرین، بارگیری کردن، ببندر آوردن، حمل کردن، بردن، ترابردن، درگاه
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) غیر رسمی، دارای عدم رسمیت، غیر مستند
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > левый

 • 14 маслиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: shone, shined ; past participle: shone, shined
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، درخشیدن، نور افشاندن، براق کردن، روشن شدن، روشنی، فروغ، تابش، درخشش
  ............................................................
  (v.) درخشیدن، برق زدن، جسته جسته برق زدن

  Русско-персидский словарь > маслиться (II) (нсв)

 • 15 натоптать (I) (св)

  فعل leave foot-marks

  Русско-персидский словарь > натоптать (I) (св)

 • 16 недоговаривать (I) > недоговорить (II)

  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > недоговаривать (I) > недоговорить (II)

 • 17 опережать (I) > опередить (II)

  ............................................................
  (past: overtook ; past participle: overtaken
  (vi.) رسیدن به، سبقت گرفتن بر، رد شدن از
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پیش دستی کردن بر، پیش جستن بر، پیش افتادن، ممانعت کردن، کمین، کمینگاه
  ............................................................
  (vt.) پیش بینی کردن، انتظار داشتن، پیشدستی کردن، جلو انداختن، پیش گرفتن بر، سبقت جستن بر
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پیش افتادن از، بهتر بودن از، تفوق جستن
  ............................................................
  7. exel

  Русско-персидский словарь > опережать (I) > опередить (II)

 • 18 опускать (I) > опустить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. put
  (past: put ; past participle: put
  (v.) گذاردن، قرار دادن، تحمیل کردن بر (باto)، عذاب دادن، تقدیم داشتن، ارائه دادن، در اصطلاح یا عبارت خاصی قرار دادن، ترجمه کردن، تعبیر کردن، عازم کاری شدن، به فعالیت پرداختن، به کار بردن، منصوب کردن واداشتن، ترغیب کردن، متصف کردن، فرض کردن، ثبت کردن، تعویض کردن، انداختن، پرتاب، سعی، مستقر
  ............................................................
  4. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опускать (I) > опустить (II)

 • 19 освобождать (I) > освободить (II)

  ............................................................
  1. free
  (adv. & adj. & vt.) آزاد، مستقل، میدانی، مطلق، اختیاری، مختار، مجانی، رایگان، سخاوتمندانه، روا، مجاز، منفصل، رها، به طور مجانی، آزاد کردن، ترخیص کردن
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، رها کردن، تجزیه کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از قید رها کردن، از زیر سلطه خارج کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  10. exempt
  (adj. & vivt.) معاف، آزاد، مستثنی، معاف کردن
  ............................................................
  11. clear
  واضح، شفاف، زدودن، ترخیص کردن
  (adj.) آشکار، زلال، صاف، صریح
  (vt. & vi.) روشن کردن، واضح کردن، توضیح دادن، صاف کردن، تبرئه کردن، فهماندن
  ............................................................
  12. vacate
  (vt.) تعطیل کردن، خالی کردن، تهی کردن، تخلیه کردن
  ............................................................
  13. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > освобождать (I) > освободить (II)

 • 20 оставаться (I) > остаться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) ماندن، باقیماندن، اقامت کردن، مانده، اثر باقیمانده، (درجمع) بقایا
  ............................................................
  2. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оставаться (I) > остаться (I)

См. также в других словарях:

 • leave out — (someone/something) to omit someone or something. You left out the best parts of the story. How many friends did you have to leave out of the guest list for the wedding? …   New idioms dictionary

 • leave out — ► leave out fail to include. Main Entry: ↑leave …   English terms dictionary

 • leave out — index bar (exclude), block, censor, delete, disregard, eliminate (exclude), estrange …   Law dictionary

 • leave out — verb 1. prevent from being included or considered or accepted (Freq. 3) The bad results were excluded from the report Leave off the top piece • Syn: ↑exclude, ↑except, ↑leave off, ↑omit, ↑take out …   Useful english dictionary

 • leave out — phrasal verb [transitive] Word forms leave out : present tense I/you/we/they leave out he/she/it leaves out present participle leaving out past tense left out past participle left out 1) to not include someone or something She feels left out… …   English dictionary

 • leave out — PHRASAL VERB If you leave someone or something out of an activity, collection, discussion, or group, you do not include them in it. [V n P of n] Some would question the wisdom of leaving her out of the team... [V P n (not pron)] If you prefer… …   English dictionary

 • leave out — verb To omit, to not include, to neglect to mention The journalist decided to leave out certain details from her story …   Wiktionary

 • leave out — not include, discard    Leave out the cracked dishes. We ll throw them away …   English idioms

 • leave out — Synonyms and related words: ban, bar, bar out, blockade, count out, cut off, debar, embargo, exclude, freeze out, ignore, keep out, lock out, omit, ostracize, pass over, preclude, prohibit, reject, relegate, repudiate, send to Coventry, shut out …   Moby Thesaurus

 • leave out — {v. phr.} To skip; omit. * /The printer accidentally left out two paragraphs from Alan s novel./ …   Dictionary of American idioms

 • leave out — {v. phr.} To skip; omit. * /The printer accidentally left out two paragraphs from Alan s novel./ …   Dictionary of American idioms

Книги

Другие книги по запросу «leave out» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»