Перевод: с русского на персидский

lead round

 • 1 обводить (II) > обвести (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جاخالی دادن، این سو و آن سو رفتن، (مج.) گریز زدن، طفره زدن، تمجمج، اهمال، جاخالی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. ring
  (past: rang ; past participle: rung
  (v.) حلقه، زنگ زدن، احاطه کردن، محفل، گروه، انگشتر، میدان، عرصه، گود، جسم حلقوی، طوقه، صحنه ورزش، چرخ خوردن، حلقه زدن، گرد آمدن، زنگ اخبار، صدای زنگ تلفن، طنین، ناقوس
  ............................................................
  (v.) به آن سو رفتن، گذشتن، منتقل شدن، مرور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  10. ink in

  Русско-персидский словарь > обводить (II) > обвести (I)

 • 2 приводить (II) > привести (I)

  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  3. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  (vi. & n.) نتیجه، منتج شدن، پی آمد، دست آورد، برآمد، نتیجه دادن، ناشی شدن، اثر، حاصل
  ............................................................
  سبب وقوع امری شدن
  ............................................................
  6. cite
  (vt.) ذکر کردن، اتخاذ سند کردن، گفتن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) نقل قول کردن، ایراد کردن، مظنه دادن، نقل بیان کردن، نقل کردن، نشان نقل قول
  ............................................................
  [!! adducent: نزدیک کننده، بداخل کشنده، مقرب]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. rouse
  (vi.) رم دادن، از خواب بیدار شدن، حرکت دادن، بهم زدن، بهیجان در آوردن، میگساری، بیداری

  Русско-персидский словарь > приводить (II) > привести (I)

 • 3 бензопровод

  مذکر fuel pipe/lead

  Русско-персидский словарь > бензопровод

 • 4 бродяжничать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  2. rove
  (vt. & vi.) پرسه زدن، آواره شدن، راهزنی دریایی کردن، گردش کردن، ول گردیدن، سرگردانی و بی هدفی
  ............................................................
  3. roam
  (vt. & n.) پرسه زدن، تکاپو، گشتن، سیر کردن، گردیدن، سرگردانی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бродяжничать (I) (нсв)

 • 5 ввод

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ввод

 • 6 вводить (II) > ввести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  چیزی که به چیز دیگری منتهی شود، منتج
  ............................................................
  2. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن

  Русско-персидский словарь > вводить (II) > ввести (I)

 • 7 вертеть (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  2. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخش، گردش، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеть (II) (нсв)

 • 8 вертеться (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) چرخیدن، گردیدن، گردش کردن، سیر کردن، دور زدن، تغییر کردن
  ............................................................
  4. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & n.) چپر، خارپشته، پرچین، حصار، راه بند، مانع، پرچین ساختن، خاربست درست کردن، احاطه کردن، طفره زدن، از زیر (چیزی) در رفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеться (II) (нсв)

 • 9 вести (I) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (v.) راندن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، گوساله پرواری، رهبری، حکومت، اداره کردن
  ............................................................
  3. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  (vt. & n.) رفتار، سلوک، هدایت کردن، بردن، اداره کردن
  ............................................................
  5. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  6. 3
  ............................................................
  7. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن

  Русско-персидский словарь > вести (I) (нсв)

 • 10 виток

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) حلزونی، مارپیچ، مارپیچی، به شکل مارپیچ، به شکل مارپیچ درآوردن، به طور مارپیچ حرکت کردن
  ............................................................
  (v.) منار مخروطی، ساقه باریک، مارپیچ، نوک تیز شدن، مخروطی شدن
  ............................................................
  3. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  4. coil
  (vt. & vi. & n.) چنبره زدن، فنر، بدور چیزی به طور مارپیچ پیچیدن، مارپیچ، سیم پیچ
  ............................................................
  (adj. & n.) سیم پیچ، پیچ در پیچ، پیچش، پیچاپیچ، پیچاندن، چیزی که پیچ می خورد، مارپیچی، رود پیچ
  ............................................................
  (vt. & n.) (حق.) حوزه قضایی یک قاضی، دور، دوره، گردش، جریان، حوزه، مدار، اتحادیه، کنفرانس، دورچیزی گشتن، درمداری سفر کردن، احاطه کردن
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد

  Русско-персидский словарь > виток

 • 11 водить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  4. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  5. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  6. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > водить (II) (нсв)

 • 12 возглавлять (I) (нсв)

  ............................................................
  1. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  2. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > возглавлять (I) (нсв)

 • 13 вокруг

  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) گرد، بی خرده، نوبت، گرد کردن، بی خرده کردن، گرد (gerd) کردن، کامل کردن، تکمیل کردن، دور زدن، مدور، گردی، منحنی، دایره وار، عدد صحیح، مبلغ زیاد
  ............................................................
  (adv.) گرداگرد، دور، پیرامون، دراطراف، درحوالی، در هر سو، در نزدیکی
  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد

  Русско-персидский словарь > вокруг

 • 14 ворочать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  (vt. & n.) تغییرمکان، نوبت کار، مبدله، تغییردادن، تغییر مکان، انتقال، تغییر جهت، بوش، تناوب، نوبت، تعویض، نوبتی، استعداد، ابتکار، تعبیه، نقشه خائنانه، حقه، توطئه، پخش کردن، تعویض کردن، تغییر مکان دادن، انتقال دادن، تغییر مسیر دادن
  ............................................................
  ............................................................
  4. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (v.) گراندن، گذاشتن و برداشتن دستگیره، دسته، قبضه شمشیر، وسیله، لمس، احساس با دست، دست زدن به، به کار بردن، سرو کار داشتن با، رفتار کردن، استعمال کردن، دسته گذاشتن

  Русско-персидский словарь > ворочать (I) (нсв)

 • 15 всемерный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) جامع، فرا گیرنده، وسیع، محیط، بسیط

  Русско-персидский словарь > всемерный (-ая, -ое, -ые)

 • 16 всесторонний (-яя, -ее, -ие)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) از اول تا آخر، به طور کامل، کامل، تمام
  ............................................................
  (adj.) پر جزئیات، بتفصیل
  ............................................................
  (adj.) جامع، فرا گیرنده، وسیع، محیط، بسیط

  Русско-персидский словарь > всесторонний (-яя, -ее, -ие)

 • 17 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

 • 18 глазастый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > глазастый (-ая, -ое, -ые)

 • 19 графит

  ............................................................
  (n.) سرب سیاه، مغز مداد، گرافیت
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) سرب سیاه، مغز مداد، گرافیت

  Русско-персидский словарь > графит

 • 20 дармоедничать (I) (нсв)

  فعل lead the life of a sponger/drone

  Русско-персидский словарь > дармоедничать (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • Lead shot — is a collective term for small balls of lead. It is used primarily as projectiles in shotguns, but is also used for a variety of other purposes. It was traditionally made using a shot tower. Manufacturing Lead shot was pioneered by William Watts… …   Wikipedia

 • lead — Ⅰ. lead [1] ► VERB (past and past part. led) 1) cause (a person or animal) to go with one, especially by drawing them along or by preceding them to a destination. 2) be a route or means of access: the street led into the square. 3) (lead to)… …   English terms dictionary

 • lead — lead1 [lēd] vt. led, leading [ME leden < OE lædan, caus. of lithan, to travel, go, akin to Ger leiten: for IE base see LOAD] 1. a) to show the way to, or direct the course of, by going before or along with; conduct; guide b) to show (the way)… …   English World dictionary

 • 'Round About Midnight — Studio album by Miles Davis Released March 18, 1957 …   Wikipedia

 • Lead — (l[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Led} (l[e^]d); p. pr. & vb. n. {Leading}.] [OE. leden, AS. l[=ae]dan (akin to OS. l[=e]dian, D. leiden, G. leiten, Icel. le[imac][eth]a, Sw. leda, Dan. lede), properly a causative fr. AS. li[eth]an to go; akin to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Lead — Lead, n. 1. The act of leading or conducting; guidance; direction; as, to take the lead; to be under the lead of another. [1913 Webster] At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Lead angle — Lead Lead, n. 1. The act of leading or conducting; guidance; direction; as, to take the lead; to be under the lead of another. [1913 Webster] At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service …   The Collaborative International Dictionary of English

 • lead of the ignition — Lead Lead, n. 1. The act of leading or conducting; guidance; direction; as, to take the lead; to be under the lead of another. [1913 Webster] At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Lead screw — Lead Lead, n. 1. The act of leading or conducting; guidance; direction; as, to take the lead; to be under the lead of another. [1913 Webster] At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Round Room — Studio album by Phish Released December 10, 2002 (US] Recorded …   Wikipedia

 • Round the corner kicking — was invented in the 1940s by Willie Horne, the Barrow, Lancashire, England and Great Britain captain and rugby league player. His distinctive round the corner style of kicking enabled him to kick over 100 goals in the 1945/1946 season and then he …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «lead round» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»