Перевод: с испанского на болгарский

lanzó+duras+críticas+contra+el+proyecto

 • 1 contra

  1. m 1) противоположност; el pro y el contra за и против; 2) противна страна, противник (в игра); 3) pl муз. педали на орган; 2. f 1) разг. трудност, препятствие; 2) фехт. ответ; 3) опозиция; 3. prep против, срещу, на, о, въпреки, независимо от; 1) противоположност, съпротива: contra la corriente срещу течението; contra mi voluntad против волята ми; 2) разположение: se colocó contra la luz застана срещу светлината; se apoyó contra la pared подпря се на стената; 3) посока, положение: le estrechó contra su pecho притисна го към гърдите си; esta casa està contra el Oriente тази къща има източно изложение; 4) размяна: pagar contra recibo плащам срещу разписка; 5) адвербиални изрази: en contra против; ir en contra опълчвам се срещу.

  Diccionario español-búlgaro > contra

 • 2 proyecto

  m 1) проект, план; proyecto de ley законопроект; proyecto de presupuesto икон. проектобюджет; 2) схема; 3) замисъл, намерение.

  Diccionario español-búlgaro > proyecto

 • 3 cerrar

  (-ie-) 1. tr 1) затварям; заключвам; 2) запушвам, запълвам (междини, цепнатини); 3) преграждам (пътя); 4) приключвам (сметка); 5) прен. сключвам (договор); 6) затварям, запечатвам (писмо); 7) прибирам (крака, ръце); сгъвам, затварям (ножица, сгъваем нож); 8) ограждам, опасвам, описвам кордон; 9) затварям кран; 10) излекувам, затварям рана; 11) стискам, затварям (ръка, чадър и др.); 12) прен. приключвам, слагам край; 13) прен. обявявам изтичане на крайния срок (за конкурс); 14) прен. на последно място съм (в списък, представяне и др.); 15) затварям, заключвам вътре (някого или нещо); cerrar la marcha вървя последен; cerrar el ojo прен., разг. умирам; en un abrir y cerrar los ojos мигновено; 2. intr 1) затварям се; la puerta cierra bien (mal) вратата се затваря добре (лошо); 2) затварям се (за рана); cerrar contra (con) el enemigo прен. нахвърлям се срещу врага; 3. prnl 1) затварям се; 2) притъмнявам, навъсвам се (за време); 3) прен. упорствам в някакво намерение, твърд съм; cerrar a piedra y lodo скривам напълно като зад крепостна стена.

  Diccionario español-búlgaro > cerrar

 • 4 combatir

  1. intr 1) (con, contra) бия се, сражавам се; 2) боря се; 2. tr 1) оспорвам, оборвам; 2) нападам, атакувам; 3) прен. блъскам, удрям (за вятър, море и др.); 4) прен. противопоставям се, боря се (срещу болест, наркомания и др.); 5) прен. разтърсвам, вълнувам (за чувство, страст).

  Diccionario español-búlgaro > combatir

 • 5 corriente

  1. adj 1) течащ (вода); 2) текущ, настоящ (за месец, година, мода); 3) общоприет, обичаен, обикновен; 4) естествен, лек (стил); 5) последен (за номер, брой); 2. f 1) поток, течение (за вода, въздух); 2) течение, ход (на нещата); estar al corriente в течение съм на нещата; 3) прен. течение, направление, тенденция; 4) ел. ток; al corriente точно, без закъснение; dejarse llevar de (por) la corriente прен. оставям се на течението; navegar (ir) contra la corriente прен. плувам срещу течението, противопоставям се на общоприетото; tomar la corriente desde la fuente прен. стигам до корена на нещата ( причината).

  Diccionario español-búlgaro > corriente

 • 6 coz

  f 1) къч, ритане; 2) ритник; 3) откат, ритане (на огнестрелно оръжие); 4) връщане на вода назад при препятствие; 5) жарг. силно удоволствие след инжектиране на дрога; 6) прен., разг. грубост; soltar (tirar) una coz прен. отговарям грубо; a coces с насилие; dar (tirar) coz contra el aguijón прен. ритам срещу ръжена; tirar (disparar) cozs прен. бунтувам се, не искам да се подчиня, хвърлям къчове.

  Diccionario español-búlgaro > coz

 • 7 cubrir

  1. tr 1) покривам, прикривам; 2) крия; скривам; 3) воен. прикривам, защитавам; 4) спорт. покривам играч от противников отбор; 5) запълвам дупка; 6) покривам женската (за мъжко животно); 7) арх. слагам покрив; 8) заемам, изпълвам; 9) разполагам с необходимия персонал; 10) достатъчен съм, стигам; 11) телев. отразявам събитие; 12) изминавам; 13) прен. плащам; връщам дълг; 2. prnl 1) прикривам се, покривам се; 2) слагам си шапката; 3) заоблачавам се; 4) защищавам се, покривам се (de, contra); cubrir de gloria (vergüenza, etc.) покривам се със слава (срам и т. н.); 5) прен. предпазвам се от всякакъв риск, беда или отговорност; cubrir las apariencias скривам в себе си, преструвам се.

  Diccionario español-búlgaro > cubrir

 • 8 en

  prep 1) употребява се за обозначение на място а) в (във); està en su habitación в стаята си е; б) върху; en la biblioteca върху библиотеката; en la mesa върху масата; 2) начин на пътуване: с (със) ir en (avión, coche) пътувам с(ъс) (самолет, автомобил); 3) за обозначение на време: през; Esto sucedió en verano това се случи през лятото; de día en día от ден на ден; de vez en cuando отвреме-навреме; 4) за обозначение на начин: а) на, в; en broma на шега; en serio сериозно; en favor de в полза на; en honor de в чест на; en voz (baja) alta на (тих) висок глас; б) по; le conocí en la voz разпознах го по гласа; 5) за обозначение на съдържание: с, в, по; pagan en billetes плащат с банкноти; entendido en música вещ е, специалист е по музика; en espiral във форма на спирала; 6) употребява се в многобройни адвербиални изрази: en cambio в замяна; en vez de вместо; en absoluto абсолютно; en efecto в действителност; en vano напразно; en secreto тайно; en proyecto в проект.

  Diccionario español-búlgaro > en

 • 9 enojar

  1. tr сърдя, дразня, ядосвам; 2. prnl 1) сърдя се, ядосвам се (con, contra); 2) прен. разбушувам се, развилнявам се (вятър, море).

  Diccionario español-búlgaro > enojar

 • 10 entrega

  f 1) връчване, предаване, доставка; 2) воен. капитулация; 3) отдаване (за жена); 4) посвещаване, отдаване на внимание, интерес (на идея, човек, работа); entrega contra reembolso икон. доставка с наложен платеж; entrega a plazo fijo икон. срочна доставка; entrega franco almacén икон. доставка франко склада; entrega franco frontera икон. доставка франко границата.

  Diccionario español-búlgaro > entrega

 • 11 esperanza

  f надежда; contra toda esperanza противно на всякакви очаквания; en estado de buena esperanza прен. бременност; frustrar la esperanza разбивам надежди; llenar la esperanza оправдавам очакванията; perder la esperanza загубвам надежда; alentar esperanzas подхранвам надежди.

  Diccionario español-búlgaro > esperanza

 • 12 esquina

  f ъгъл (на улица, маса, къща); a la vuelta de la esquina наблизо, на всяка крачка, лесно; darse uno contra (por) las esquinas прен., разг. удрям си главата в стената; de esquina на ъгъл, ъглов; doblar (torcer) la esquina прен., разг. завивам зад ъгъла; estar en esquina dos o màs personas прен., разг. не се разбираме добре, в противоречие сме; estar de esquina прен. на кръстопът съм, раздвоен съм.

  Diccionario español-búlgaro > esquina

 • 13 falsedad

  f 1) лъжа; лъжливо обвинение; фалш; 2) несходство, разминаване; 3) филос. отричане на истината; 4) юр. изкривяване, изопачаване, скриване на истината; alegar falsedades contra uno излагам фалшиви обвинения срещу някого.

  Diccionario español-búlgaro > falsedad

 • 14 gobierno

  m 1) правителство; gobierno de gestión служебно правителство; 2) управление; ръководство; gobierno absoluto тоталитарно управление; 3) губернаторство; губерния; 4) разг. умение; mirar uno contra el gobierno прен., разг. кривоглед; para gobierno de alguien за сведение; servir de gobierno служа като норма, предупреждение.

  Diccionario español-búlgaro > gobierno

 • 15 incendio

  m 1) пожар; incendio intencionado предумишлено опожаряване от самия собственик; seguro contra incendio застраховка против пожар; 2) прен. пламък, избухване; 3) прен. страст, силно чувство; hablar incendios прен., разг. Арж., Ч. злословя за някого.

  Diccionario español-búlgaro > incendio

 • 16 ir

  1. intr 1) отивам, вървя, ходя; ir a pie ходя пеш; ir a caballo яздя; ir a pique потъвам; 2) пътувам; ir en coche, en avión, en barco, en tren, en bicicleta пътувам с кола, самолет, параход, влак, велосипед; 3) стои, прилича, отива; el luto le va bien траурът Ј отива; 4) съм, развивам се (за здраве); va de mal en peor отива от зле пҐ на зле; 5) имам посока, водя към; Este camino va a la aldea Този път води към селото; 6) простирам се; 7) с деепричастие се изразява постепенно действие, осъществяване: va anocheciendo мръква се постепенно; 8) с минало причастие замества estar: iba vestido de negro беше облечен с черно; allí va apuntado todo тук е записано всичко; ir montado яздя; 9) с предл. por: а) отивам за, търся; б) следвам кариера; ir por la música развивам се като музикант (по-често с предл. para); 10) с предл. a + infinitivo близко бъдеще време: voy a leer ще чета; 11) с предл. con + същ. озн. имам, нося в себе си + значението на същ.; ir con cuidado внимавам; ir con miedo страхувам се; 12) с предл. contra преследвам, против съм, чувствам обратното на това, което изразява съществителното; ir contra la corriente срещу, против установеното съм; ir contra la opinión de uno на противоположно мнение съм; 13) с предл. en интересува ме; nada te va en eso това не те интересува; 14) с предл. con (por) отнасям се за някого, засягам; Eso va por ti Това се отнася за теб; 15) с предл. de облечен по определен начин; voy de uniforme облечен съм униформено; 16) във възклицателни и въпросителни изречения: Ўallà voy! идвам веднага; Ўvamos! хайде!, не думай! стига! край!; Ўvamos claros! да сме наясно!; Ўvaya! хайде де! само това липсва! и таз хубава! їcuànto va? на какво се обзалагаш?; їquién va? кой? (въпрос на часови); 2. prnl 1) отивам си, чезна; 2) умирам; 3) изтичам, тека; 4) подхлъзвам се, губя равновесие; irse los pies подхлъзвам се; 5) изхабявам се, свършвам; 6) износвам се (за плат); старея; 7) изпускам се неволно (за естествени нужди); a eso voy разг. натам (към това) отивам, не съм забравил; allà se van прен., разг. все там, едно и също; приличат си, от един дол дренки са; el no va màs възможно най-доброто; estar ido прен., разг. луд съм, невероятно разсеян; ir adelante прен., разг. продължавам, напредвам; ir a lo mío (tuyo, nuestro) прен., разг. мисля (мислиш, мислим) само за себе си; ir alto пълноводен съм (за река, ручей); ir a màs разг. преуспявам, просперирам, забогатявам; ir a una имаме една и съща цел; ir bien прен., разг. добре вървя, развивам се добре; ir con uno а) прен., разг. съгласен съм с някого; б) прен., разг. на негова страна съм; ir uno descaminado а) отклонявам се от пътя; б) прен. заблуждавам се, отклонявам се от истината; ir lejos а) прен. далече съм от истината; б) преследвам голяма цел; ir pasando прен., разг. все в същото състояние съм, нямам напредък; ir uno perdido прен. губя (в състезание); írsele (írsele por alto) a uno una cosa прен., разг. не забелязвам нещо, не го разбирам; irse muriendo прен., разг. вървя бавно; мъкна се, влача се; ir sobre uno прен. по петите съм на някого; ir tirando разг. преодолявам трудностите, справям се; ir y venir непрестанно движение; ir y venir en una cosa прен., разг. настоявам, упорствам, мисля само за нещо; ni va ni viene прен., разг. ни насам, ни натам; нерешителен е; no irle ni venirle a uno nada en una cosa прен., разг. не ме интересува изобщо, не ме засяга; saber de qué va la cosa разг. наясно съм, знам за какво става въпрос (и в отрицателна форма); sin ir màs lejos прен. без да търсим другаде, без да отиваме по-надалече; irse de la mano удрям някого; irse de la lengua казвам повече, отколкото трябва, изтървавам се; irse abajo провалям се, опропастявам се; se le han ido las piernas подкосиха му се краката, падна; Ўvete a pasear (a paseo)! гледай си работата! vete a freír espàrragos; vete a esparragar; vete (idos) en hora mala разг. върви (вървете) по дяволите; vete tú a saber прен. откъде да знае човек, кой да ти каже; y yo fui y vine, y no me dieron nada заключителна фраза в приказките (в българските: И аз бях там, ядох, пих и се веселих...).

  Diccionario español-búlgaro > ir

 • 17 ley

  f 1) закон; ley fundamental юр. основен закон, конституция; ley adjetiva процесуално право; ley marcial военен закон, военно положение; ley natural природен закон; 2) нравствен закон, морална норма; 3) тегло, качество и др., предвидени от закона; 4) физически закон; 5) законодателство, сборник от закони; 6) pl право (наука); 7) вярност, лоялност (с гл. tener, tomar); 8) религия, вяра; 9) проба (за метали); de ley, de buena ley чистопробен; bajo de ley низкопробен; ley de bases юр. директивен закон; ley de Dios Божият закон; ley antigua (de Moisés) Моисеев закон; ley de la trampa разг. измама; ley del embudo прен., разг. закон, който се прилага според случая; ley seca сух режим; ley universal всеобщ закон; a todo ley със строго спазване на законите и справедливостта; con todas las de la ley както си му е редът; dar la ley прен. а) диктувам модата, правилата; б) прен. налагам желанието си на някого; de buena ley прен. доброкачествен; de ley прен. а) добър, честен човек; б) както е необходимо, както трябва да бъде (за предмети); de mala ley прен. в лоши, неблагоприятни условия; echar (toda) la ley a uno осъждам с цялата строгост на закона; tener (tomar) ley a alguien харесвам някого, ценя го, изпитвам симпатия към него; venir contra una ley нарушавам закон.

  Diccionario español-búlgaro > ley

 • 18 marea

  f 1) прилив и отлив (за море); marea alta прилив, пълноводие; marea baja отлив; marea muerta мъртво вълнение; 2) отпадъци, изхвърлени по време на прилив; 3) вж. marero; 4) мек, лек морски вятър; 5) излизане на риболовци в морето и дневният им улов; 6) прен. множество, навалица; marea negra мазно нефтено петно, разлив върху морската повърхност; contra viento y marea прен. напук на всичко.

  Diccionario español-búlgaro > marea

 • 19 mohíno,

  a 1. adj 1) тъжен, печален; 2) недоволен; 3) много черен, вран (за кон, крава); 2. m 1) муле, катър; 2) вид сврака; 3) сам играч, срещу всички останали; tres al (contra el) mohíno, разг. в заговор срещу някого.

  Diccionario español-búlgaro > mohíno,

 • 20 ofrecer

  (-zc-) 1. tr 1) предлагам; 2) обещавам; 3) поднасям, черпя; 4) представям, показвам; 5) посвещавам; 6) съдържам, включвам; el proyecto ofrece algunas dificultades проектът съдържа някои трудности; 7) посвещавам на Бога добро дело, правя приношение; 8) давам, предлагам цена на търг; 9) прен., разг. влизам в кръчма, за да пийна; 2. prnl 1) представя се (за случай); 2) предлагам услугите си; 3) желая; 4) случва се, настъпва; 5) идва ми наум.

  Diccionario español-búlgaro > ofrecer

См. также в других словарях:

 • Movilización estudiantil en Chile de 2011 — Este artículo o sección se refiere o está relacionado con un evento actualmente en curso. La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables… …   Wikipedia Español

 • Accidente del transbordador espacial Challenger — El Challenger iniciando su último vuelo, el 28 de enero de 1986 …   Wikipedia Español

 • José Calvo Sotelo — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español

 • Marcelo Ebrard Casaubón — Marcelo Luis Ebrard Casaubón Jefe de Gobierno del D …   Wikipedia Español

 • Madonna (cantante) — Saltar a navegación, búsqueda Madonna Madonna en en el Festival de Cine de Tribeca en 2008. Información personal …   Wikipedia Español

 • Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner — Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de fin de año. Contenido 1 Ciencia y tecnología …   Wikipedia Español

 • Discusión:Jaime Nebot/Archivo2 — Este es el archivo por el cual se llegó a un consenso de edición tras la protección de la página debida a constantes ediciones que faltaban la neutralidad. ¡Por favor no modificar! →EPiovesan │ ¿Discrepancias?← 04:19 24 feb 2008 (UTC) Contenido 1 …   Wikipedia Español

 • Microsoft — Corporation Lema Be what s next ( Sé lo que viene. )[1] …   Wikipedia Español

 • Segunda Guerra Mundial — De izquierda a derecha de arriba abajo: tropas de la Commonwealth en el desierto; civiles chinos siendo enterrados vivos por soldados japoneses; un submarino alemán siendo atacado; fuerzas soviéticas en una campaña invernal; tropas soviéticas en… …   Wikipedia Español

 • Sebastián Piñera — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto. Sebastián Piñera Echenique …   Wikipedia Español

 • Hilary Duff — Para otros usos de este término, véase Hilary Duff (álbum). Hilary Duff Hilary Duff en 2009. Datos generales …   Wikipedia Español